A Deputación de Ourense convoca as Bolsas Internacionais 2013 para titulados universitarios

Nesta primeira convocatoria ofértanse 45 bolsas, que chegarán a 160 ao longo do ano, o que supón que esta é a edición con maior número de bolsas ofertadas.

A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou hoxe as bases reguladoras da primeira convocatoria de Bolsas Internacionais 2013 para titulados universitarios, no marco do programa europeo Leonardo da Vinci. Nesta primeira convocatoria serán 45 as bolsas individuais ofertadas, que chegarán a 160 ao longo deste ano (a edición con maior número de bolsas ofertadas). Concederanse para estancias e prácticas laborais en empresas da Unión Europea, preferentemente en Reino Unido e Portugal. O obxectivo é apoiar aos participantes nas actividades de formación para a adquisición de coñecementos, competencias e cualificacións que complementen o seu desenvolvemento persoal e profesional.

A finalidade tamén é facilitar a mobilidade dos traballadores en Europa, promovendo e desenvolvendo prácticas innovadoras e a súa transferencia entre os países participantes, fomentando así a perfeccionamento de linguas estranxeiras.

Poderán ser beneficiarios deste programa de bolsas internacionais os solicitantes que cumpran os seguintes requisitos: posuír titulación universitaria oficial de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñería, enxeñería técnica, arquitectura, arquitectura técnica acreditada por universidades españolas ou recoñecidas polo Ministerio de Educación, ou estar en condición de obter a titulación na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.

Ademais é requisito que a dita titulación se obtivese nos cinco anos inmediatamente anteriores á data do ano da convocatoria deste concurso, e posuír coñecemento de portugués e/ou inglés cun nivel suficiente para desenvolver unha práctica laboral axeitada ao seu grao de formación académica. Xunto a isto requírese tamén posuír coñecementos de informática a nivel de usuario e non ter gozado anteriormente dunha bolsa do programa Leonardo da Vinci do grupo obxectivo: persoas no mercado laboral.

O financiamento das bolsas provén das achegas da Unión Europea, do Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos e da Deputación de Ourense, ascendendo a un importe de 200.000 euros.

Valoración

O formulario de solicitude de bolsas poderase obter e cubrir na aplicación informática: http://becasinternacionais.depourense.es. Ademais dos requisitos necesarios valorarase o estar empadroado nalgún dos 92 concellos da provincia de Ourense e ter obtido o título académico no Campus de Ourense (Universidade de Vigo) ou no centro asociado da UNED en Ourense.

Considéranse gastos cubertos pola bolsa o custo do desprazamento de ida e volta, preferentemente en avión; as prácticas laborais na empresa seleccionada; a titoría das prácticas laborais; un curso de inmersión lingüística; un seguro de enfermidade, e unha dotación mensual que consistirá no aboamento de axuda para custos de aloxamento e/ou manutención. A duración das estadías dos bolseiros no estranxeiro será dun máximo de 14 semanas.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia. As probas de lingua estranxeira (inglés e portugués) realizaranse os días 25, 26, 27 e 28 de febreiro de 2013, e as entrevistas persoais entre os días 4 e 8 de marzo de 2013. A comunicación do lugar e as horas para a realización das ditas probas farase mediante o seu anuncio na sede electrónica da Deputación de Ourense (http://portelo.depourense.es).

O Teatro Principal acolle á compañía Abrapalabra Creacións coa obra "Decamerón"

O Teatro Principal de Ourense acolle mañá sábado, 2 de febrero, ás 20.30 horas, á compañía Abrapalabra Creacións coa obra "Decamerón", escrita por Giovanni Boccaccio e dirixida por Cándido Pazó.

O argumento da obra relata que Boccaccio que, fuxindo dun mortífero andazo, uns mozos toparon refuxio nunha bucólica quinta campestre e, para se entreter, deron en se contar historias uns aos outros. Era en Florencia, no século XIV. Fuxían da peste bubónica. A nosa, aquí e hoxe, é a peste económica. Un andazo do que, a mayoría, non podemos fuxir. Dun clásico galego a un clásico universal. Un monólogo directo e dinámico, de forte e aguda comicidade, ideal para tempos ruíns, nos que o exercicio catártico da risa é máis necesario ca nunca.

VENDA DE ENTRADAS:

A venda anticipada de entradas para a función de "DECAMERON" está dispoñible a través de www.novagaliciabanco.es e do teléfono 902434443. Na taquilla do teatro os días 1 e 2 de febreiro de 11:00h a 13:30h e unha hora antes do inicio da función. O prezo das localidades é de 8€ (butaca, platea, 1º andar), 7€ (2º andar), 5€ (paraíso e VR).

PATROCINA: Teatro Principal de Ourense- Deputación Provincial de Ourense

COLABORA: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

O Pazo dos Deportes Paco Paz conciencia sobre a práctica da actividade física

O Pazo dos Deportes "Paco Paz" da Deputación de Ourense ven de implantar na súa páxina web, e a través do seu perfil nas redes sociais Facebook e Twitter, un novo servizo informativo para os usuarios do "Paco Paz" que ten como obxectivo informar, concienciar e estimular sobre a importancia da práctica da actividade física. O servizo denominado "Fitness Pazo Saúde" pretende, mediante artigos e información técnica e divulgativa, fomentar o coidado da saúde coa práctica do exercicio físico. Cunha periodicidade quincenal iranse incluíndo neste apartado da web e das redes sociais do Pazo dos Deportes aquelas información de contrastado rigor científico que sexan de utilidade para os usuarios do "Paco Paz". O primeiro deles trata sobre "A importancia de realizar exercicio físico cardiorrespiratorio".

A Deputación de Ourense pon en marcha a Rede de Municipios Sostibles

  • Esta iniciativa, pioneira en Galicia, enmárcase no Plan OURENSE 92 e ten como obxectivo converter á provincia de Ourense nun exemplo de coordinación municipal no que atinxe ao medio ambiente.

  • Dentro das novas accións presentadas hoxe no marco do Plan OU92 figuran a facturación electrónica e a creación dunha oficina de información e asistencia deportiva aos concellos.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, presentou hoxe as novas accións que vai poñer en marcha a institución provincial, incluídas no Plan de xestión e estratexia operativa OURENSE 92, entre as que figuran a creación da Rede de Municipios Sostibles de Ourense, a facturación electrónica e a creación dunha oficina de información e asistencia deportiva aos concellos da provincia, medidas todas elas que non supoñen custo algún para a Deputación e que teñen todas o obxectivo común de afondar na cooperación cos concellos.

Acompañado polos técnicos da Deputación de Ourense Javier Bobe e Javier Martínez de Anta, o presidente provincial destacou en relación á Rede de Municipios Sostibles que o seu obxectivo é "converter á provincia de Ourense nun exemplo de sostibilidade e coordinación municipal en todo o que atinxe ao medio ambiente". Esta rede ourensá de municipios sostibles terá ámbito provincial e estará constituída por concellos interesados en poñer en marcha iniciativas de desenvolvemento sostible que aporten solucións aos problemas ecolóxicos e medioambientais que afectan ao ámbito municipal.

A Rede pretende agrupar a todos aqueles concellos da provincia que avoguen polo desenvolvemento sostible provincial, e será o punto de encontro para a realización de accións comúns e o intercambio de información e experiencias, propiciando un espazo para a reflexión e o diálogo aberto entre representantes da administración, técnicos e cidadáns da provincia de Ourense.

A finalidade é tamén coñecer os condicionantes, problemas e potencialidades da provincia a través da diagnose do territorio, o que permitirá establecer accións de desenvolvemento económico, cohesión social e eficiencia ambiental.

Este proxecto consta de dúas fases, unha primeira "Etapa provincial- intermunicipal" que abrangue os vindeiros dous anos e que pretende sentar as bases para compartir e optimizar recursos e levar a cabo proxectos intermunicipais. Xa na "Etapa local", realizaranse as "Axendas 21 locais" de todos os concellos adscritos á Rede.

A campaña contará có apoio técnico do Servizo de Augas e Medio Ambiente da Deputación de Ourense na realización das "A21", e có compromiso das administracións locais e provinciais, o cal será ratificado no pleno de febreiro có asinamento da "Carta de Aalborg" e o "Pacto dos Alcades", que recollen os compromisos institucionais en materia de sostibilidade e de eficiencia enerxética respectivamente.

A Deputación de Ourense, ademais de dar a coñecer á cidadanía a importancia de integrar a sostibilidade no desenvolvemento provincial, fará partícipes aos veciños dos concellos de todas as accións que se van a levar a cabo, como campañas divulgativas medioambientais, enquisas, obradoiros e foros de debate, así como un concurso escolar sobre a Axenda 21.

Facturación electrónica

En canto á facturación electrónica, outra das accións presentada hoxe, Manuel Baltar informou que a Deputación de Ourense terá dispoñible a partir do vindeiro 1 de marzo o servizo de presentación telemática de facturas, e engadiu que a institución provincial dispón xa do software necesario para a comprobación da identidade do remitente e do contido dos documentos (como estipula a lexislación vixente), e está a traballar na implantación do procedemento na páxina web da Deputación. Neste senso, iniciouse unha campaña que ten como obxectivo informar aos provedores das vantaxes da tramitación electrónica, así como dos trámites técnicos e informáticos que teñen que realizar.

Neste ámbito da administración electrónica, a Deputación dispón na súa web institucional de ferramentas tecnolóxicas para xestionar o programa Internacional de Bolsas Leonardo, as axudas de Servizos Sociais e a contratación de obras, subministros e servizos.

Asemade, Manuel Baltar deu a coñecer unha iniciativa na que está a traballar a institución provincial para mellorar a coordinación en materia de deporte na provincia de Ourense. Trátase da creación dunha oficina de información e asistencia deportiva aos concellos, que ten como obxectivo proporcionar apoio técnico, asesoramento e asistencia en materia de xestión deportiva aos municipios da provincia de Ourense demanden esta colaboración.

Entre as liñas de traballo deste proxecto figura a formación permanente e reciclaxe de monitores deportivos; a recollida de documentación e bibliografía sobre novas tecnoloxías aplicadas á xestión deportiva, e a creación dunha base de datos de técnicos deportivos da provincia de Ourense, segundo o seu ámbito deportivo e especialización para poñela a disposición de todos os municipios ourensáns.