O pleno de decembro aproba o Programa de cooperaci贸n cos concellos para limpeza de marxes de redes viarias 2015

  • Para esta actuaci贸n a Deputaci贸n de Ourense destina un importe de 360.000 euros.

Ourense, 29 de decembro de 2014.- O pleno de decembro da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe adoptou, entre outros acordos, a aprobaci贸n das bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais durante o exercicio 2015, para o que a instituci贸n provincia destina un total de 360.000 euros.

Neste senso, o pleno aprobou inicialmente as bases reguladoras deste programa, cuxas bases te帽en como obxecto bases a regulaci贸n da concesi贸n de subvenci贸ns a concellos e mancomunidades da provincia de Ourense para o financiamento da prestaci贸n de servizos de limpeza da rede viaria local durante un per铆odo m铆nimo de tres meses.

A finalidade da subvenci贸n 茅 colaborar economicamente cos concellos e mancomunidades no sostemento do servizo p煤blico de limpeza da rede viaria municipal. Esta colaboraci贸n condici贸nase a que por parte dos concellos e mancomunidades se realicen labores de limpeza das marxes das v铆as provinciais e municipais, co obxectivo 煤ltimo de garantir o mantemento das v铆as en condici贸ns axeitadas de limpeza e seguridade, d谩ndolle ademais cumprimento ao establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevenci贸n e defensa contra os incendios forestais.

Poder谩n ser beneficiarios das subvenci贸ns previstas no presente Programa provincial de cooperaci贸n aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes e mancomunidades que cumpran os requisitos establecidos nas bases. A cont铆a das subvenci贸ns que se concedan ao abeiro deste Programa de cooperaci贸n ser谩 para o exercicio 2015 de 4.500 鈧 como m谩ximo, con destino ao financiamento dos gastos subvencionables de prestaci贸n do servizo.

OUTROS ACORDOS DO PLENO FORON OS SEGUINTES:

TOMA DE POSESI脫N AO CARGO DE DEPUTADO PROVINCIAL DE D. 脕LVARO VILA ARA脷JO, EN SUSTITUCI脫N DE D. JOS脡 VICTOR GONZ脕LEZ V脕ZQUEZ.

MODIFICACI脫N DO ACORDO DO PLENO DO 31 DE OUTUBRO DE 2014, SOBRE RATIFICACI脫N DA MODIFICACI脫N DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DO CENTRO ASOCIADO DA UNED, PARA A S脷A ADAPTACI脫N 脕 LEI DE RACIONALIZACI脫N E SOSTIBILIDADE DA ADMINISTRACI脫N LOCAL E 脕 LEI DE RACIONALIZACI脫N DO SECTOR P脷BLICO.

Acordo:

Aceptar a introduci贸n no acordo de modificaci贸n dos estatutos do Consorcio do Centro Asociado da UNED de Ourense, adoptado polo Padroado do Consorcio o 16 de outubro de 2014, ratificado polo Pleno da Deputaci贸n o 31 de outubro, dos seguintes cambios propostos polo reitorado da UNED:

A.- No artigo 5 modif铆case o domicilio social do Consorcio, que pasa a establecerse no "Edificio sito na r/ Torres do Pino, s/n, 32001 Ourense", mant茅ndose id茅ntica a redacci贸n do resto do artigo.

B.- Supr铆mese o artigo 13bis introducido na modificaci贸n, e substit煤ese por un novo apartado 1 no artigo 14, coa seguinte redacci贸n:

1. O r茅xime de orzamentaci贸n, contabilidade e control de Centro Asociado 谩 UNED de Ourense, ser谩 o aplicable 谩 administraci贸n p煤blica 谩 que est谩 adscrito, sen prexu铆zo da s煤a suxeici贸n ao previsto na Lei org谩nica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira. En todo caso, levarase a cabo unha auditor铆a das contas anuais que ser谩 responsabilidade do 贸rgano de control da administraci贸n 谩 que se adscribe o centro, formar谩 parte dos seus orzamentos e deber谩 inclu铆rse na conta xeral da administraci贸n p煤blica de adscrici贸n, sen prexu铆zo do r茅xime de xesti贸n que poida establecer a Xunta Reitora.

C.- Supr铆mese o artigo 17bis dos estatutos modificados e d谩s nova redacci贸n ao artigo 21, co seguinte texto:

Artigo 21.- Persoal de administraci贸n e servizos

O Centro Asociado dispor谩 do persoal de administraci贸n e servizos, necesario para atender a xesti贸n administrativa e econ贸mica, que asegure o correcto funcionamento do centro. En caso de que este persoal non sexa cedido polas distintas corporaci贸ns, a s煤a vinculaci贸n co centro ser谩 de car谩cter laboral, rex茅ndose pola lexislaci贸n aplicable ao persoal da UNED e, en ning煤n caso, as s煤as retribuci贸ns poder谩n superar as establecidas para postos de traballo equivalente na Universidade.

D.- Modif铆case o artigo 24, d谩ndolle a seguinte redacci贸n:

Artigo 24.- Presentaci贸n de memoria de actividade e remisi贸n das contas anuais

O Centro remitiralle anualmente 谩 UNED, nos prazos que para tal efecto fixe esta con car谩cter xeral, unha memoria de actividades realizadas durante o curso, as contas anuais e demais documentos administrativos que se lle requiran. Esta documentaci贸n deber谩 axustarse aos procedementos electr贸nicos e modelos que a UNED estableza para os centros asociados.

E.- Supr铆mese o artigo 31, que pasa a ser substitu铆do polo artigo 32 modificado, en tanto que o artigo 33 pasa a ser o artigo 32.

F.- Eng谩dese un novo artigo 33, co seguinte texto:

Artigo 33.- Modificaci贸n dos estatutos

Igualmente acordan que a UNED proporalle, no prazo de dezaoito meses desde a aprobaci贸n do presente instrumento, 谩 Xunta Reitora un proxecto de estatutos nos que se recolla un texto refundido destes que incorpore as modificaci贸ns introducidas, os adapte e harmonice e recolla as disposici贸ns pertinentes para a adaptaci贸n destes aos cambios normativos e organizativos motivados polo desenvolvemento legal e regulamentario previsto nas Leis 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizaci贸n e sostibilidade da administraci贸n local e 15/2004, do 16 de setembro, de racionalizaci贸n do sector p煤blico e outras medidas de reforma administrativa.

ADHESI脫N DO CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMU脥N AO CONVENIO MARCO DE COOPERACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E OS CONCELLOS DA PROVINCIA PARA A PRESTACI脫N POLA DEPUTACI脫N PROVINCIAL, EN R脡XIME DE COMPETENCIA DELEGADA, DO SERVIZO DE INSPECCI脫N DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Acordo:

Aceptar a adhesi贸n ao convenio marco de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n pola Deputaci贸n Provincial, en r茅xime de competencia delegada, do servizo de inspecci贸n dos tributos municipais, do concello de Nogueira de Ramu铆n.

Os concello de Nogueira de Ramu铆n delega na Deputaci贸n o exercicio de todas as funci贸ns que integran a inspecci贸n tributaria conforme coa lexislaci贸n vixente para a totalidade dos tributos municipais,

O concello de Nogueira de Ramu铆n autoriza, ademais, 谩 Deputaci贸n Provincial para solicitar dos 贸rganos competentes da Administraci贸n do Estado a delegaci贸n do exercicio da competencia de inspecci贸n do Imposto de Actividades Econ贸micas, durante o per铆odo de vixencia do convenio marco.

Ordenar a publicaci贸n desta adhesi贸n no BOP.

EXPROPIACI脫N FORZOSA, POLO PROCEDEMENTO DE TAXACI脫N CONXUNTA, PARA A EXECUCI脫N DA OBRA "AMPLIACI脫N DA R脷A CONSTUREIRAS 1陋 FASE", NO CONCELLO DE AMOEIRO.

Acordo:

Aprobar definitivamente o expediente expropiatorio de taxaci贸n conxunta para a execuci贸n da obra de "AMPLIACI脫N DA R脷A COSTUREIRAS, 1陋 FASE", no Concello de Amoeiro.

Declarar a necesidade de ocupaci贸n, con car谩cter de urxencia, dos bens e dereitos afectados pola devandita expropiaci贸n, de conformidade co disposto no artigo 144.1 da Lei 9/2002, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia.

ADHESI脫N DO CONCELLO DE VILARI脩O DE CONSO AO CONVENIO MARCO DE COOPERACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E OS CONCELLOS DA PROVINCIA PARA A PRESTACI脫N, POR PARTE DA DEPUTACI脫N, EN R脡XIME DE COMPETENCIA DELEGADA E CON CAR脕CTER INTERMUNICIPAL, DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RSU NOS MUNICIPIOS DA PROVINCIA.

Acordo:

Acepta-la adhesi贸n do Concello de Vilari帽o de Conso ao convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n, por parte da Deputaci贸n, en r茅xime de competencia delegada e con car谩cter intermunicipal, do servizo de recollida de RSU nos municipios da provincia, de conformidade co acordado polo dito Concello en data 26 de novembro de 2014.

APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA SOLICITAR A SUBVENCI脫N CON CARGO AO 1,5% CULTURAL PARA A REFORMA E REHABILITACION DO EDIFICIO DA PRAZA DE ABASTOS, N潞 1 DE OURENSE.

Acordo:

Instar ao Presidente da Xunta de Galicia para que colabore na reforma e rehabilitaci贸n do edificio da Praza de Abastos n潞 1 de Ourense.

Instar ao Ministerio de Fomento para que colabore na reforma e rehabilitaci贸n do edificio da Praza de Abastos n潞 1 de Ourense con cargo ao 1,5% cultural do Goberno Central.

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE A MELLORA DA ASISTENCIA SANITARIA EN PEREIRO DE AGUIAR.

Acordo:

Solicitar, unha vez m谩is, do Presidente da Xunta de Galicia, da Conseller铆a de Sanidade e do SERGAS a construci贸n dun novo centro de sa煤de no concello do Pereiro de Aguiar coa dotaci贸n de medios materiais e humanos suficientes para as necesidades da s煤a poboaci贸n, con novas especialidades de pediatr铆a, fisioterapia e dous m茅dicos de atenci贸n primaria m谩is, xunto co persoal auxiliar necesario.

Igualmente, solicitar da Conseller铆a da Sanidade e do SERGAS, medidas temporais que pal铆en as necesidades da poboaci贸n mentres a construci贸n do novo centro de sa煤de non remate, dotando 贸 centro de sa煤de actual dun especialista de pediatr铆a, que evite que os 823 nenos te帽an que desprazarse 谩 cidade de Ourense, e contar cun profesional de atenci贸n primaria m谩is xunto co persoal auxiliar necesario, co fin de mellorar o actual servizo, moi insuficiente en canto a medios materiais e sobre todo humanos. Dadas as limitaci贸ns de espazo do centro de sa煤de existente, o que fai imposible a presenza de m谩is profesionais traballando simultaneamente, estes reforzos deber铆an programarse en quendas de tarde.

A Deputaci贸n de Ourense aproba os estatutos do Consorcio Provincial contra Incendios

  • O acto tivo lugar hoxe no Sal贸n de Plenos, coa presenza dos deputados provinciais e do director xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia, Luis Menor.

Ourense, 29 de decembro de 2014.- A Deputaci贸n de Ourense celebrou hoxe a asamblea na que se aprobaron provisionalmente os estatutos do Consorcio provincial de Ourense para a prestaci贸n do servizo contra incendios e salvamento. O acto, no que participaron os deputados provinciais e o director xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia, Luis Menor, tivo lugar no Sal贸n de Plenos da instituci贸n provincial.

O obxecto do consorcio 茅 a execuci贸n das competencias do servizo p煤blico de prevenci贸n, extinci贸n de incendios e salvamento que se lles atrib煤en na lexislaci贸n vixente aos entes consorciados, mediante a xesti贸n e coordinaci贸n, e no seu caso a creaci贸n, dunha rede de parques que garanta a prestaci贸n homox茅nea do servizo, por calquera das modalidades de xesti贸n previstas na lexislaci贸n.

Entre os fins do consorcio estar谩 a colaboraci贸n cos servizos municipais de protecci贸n civil dos concellos para o salvamento de persoas e bens; a prevenci贸n e extinci贸n de incendios; a prevenci贸n e actuaci贸n ante calquera tipo de sinistro ou situaci贸n de risco; e o asesoramento e asistencia, formaci贸n e informaci贸n en materia de seguridade, que afecten a persoas, edificaci贸ns e instalaci贸ns; as铆 como o fomento da autoprotecci贸n.

En opini贸n do presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, este 茅 "un paso decisivo para a constituci贸n do dito consorcio provincial, pois unha das medidas do Plan Ourense 92 era xestionar con m谩is axilidade os temas de emerxencias, e todas as actuaci贸ns levadas a cabo neste senso nos 煤ltimos meses foron enfocadas con ese fin: unificar os consorcios comarcais, facendo un modelo 煤nico a nivel provincial, o que levou a que Xunta a Deputaci贸n de Ourense intensificaran os contactos para redactar os estatutos do consorcio provincial, que se aprobaron inicialmente hoxe". O presidente destacou que de seguido comezar谩n os tr谩mites para que "no primeiro trimestre de 2015 o Consorcio Provincial de Incendios sexa unha realidade, acadando as铆 o Plan Ourense 92 a materializaci贸n dunha das s煤as medidas m谩is ambiciosas".

O 谩mbito de actuaci贸n do consorcio ser谩 toda a provincia de Ourense, se ben o consorcio poder谩 establecer as 谩reas de actuaci贸n preferente de cada parque de bombeiros, atendendo basicamente aos tempos de resposta en funci贸ns das comunicaci贸ns por estrada do parque. Excepcionalmente, a Axencia Galega de Emerxencias, a trav茅s do Centro de Atenci贸n 谩s Emerxencias 112 Galicia poder谩 solicitar, de acordo co protocolo que se estableza para o efecto, a actuaci贸n do consorcio f贸ra da provincia de Ourense, cando as circunstancias o requiran. Asemade, no caso de activaci贸n de plans de emerxencia da comunidade aut贸noma, tanto territoriais como especiais, o 谩mbito de actuaci贸n ser谩 o fixado mediante as directrices do director do plan activado.

Quedan exclu铆dos do 谩mbito de actuaci贸n deste consorcio aqueles concellos de m谩is de 20.000 habitantes, nos que se preste o servizo de extinci贸n de incendios e salvamento con persoal propio e te帽an parque de bombeiros de seu, tanto de tipo local como comarcal, ag谩s que se acorde polo Pleno do consorcio provincial a cooperaci贸n cos mesmos mediante os oportunos convenios de colaboraci贸n.

Pazolandia, o maior parque de atracci贸ns estacional de Galicia, abre as s煤as portas o d铆a 26 no "Paco Paz"

  • O evento infantil, organizado pola Deputaci贸n de Ourense, chega 谩 s煤a 22陋 edici贸n e prev茅 a visita dunhas 30.000 persoas, 4.000 delas nenos de toda a provincia.

  • Entre as novidades deste ano destacan "Os Bolechas", que estar谩n o d铆a 26 de decembro; un simulador de 3D e d煤as novas atracci贸ns no exterior do Pazo dos Deportes.

Ourense, 23 de decembro de 2014.- Pazolandia, o evento infantil organizado pola Deputaci贸n de Ourense dende 1993, que converte o Pazo dos Deportes "Paco Paz" no maior parque de atracci贸ns estacional de Galicia, abrir谩 as s煤as portas o vindeiro xoves, 26 de decembro, e ofrecer谩 sesi贸ns ata o 4 de xaneiro. A presentaci贸n do programa deste ano tivo lugar hoxe, coa presenza do presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, do director xerente do Pazo dos Deportes, 脕ngel Cid, e do asesor de Deportes da Deputaci贸n, Bernardino Gonz谩lez.

Un ano m谩is prevese que unhas 30.000 persoas (4.000 delas nenos e nenas duns 60 concellos da provincia de Ourense) visiten Pazolandia nestas datas de Nadal. En total, a organizaci贸n pon a disposici贸n dos visitantes uno 8.000 metros cadrados de instalaci贸ns que acoller谩n m谩is de cen actividades l煤dicas e de lecer, entre atracci贸ns cl谩sicas de feira, obradoiros, simuladores e ludoteca. Na actividade traballan oitenta persoas, entre persoal das atracci贸ns, limpeza, monitores de animaci贸n, t茅cnicos electricistas e de mantemento, montadores, coidadores, taquilleiros, Cruz Vermella, m茅dicos, vixilantes e persoal administrativo.

Pazolandia, que este ano cumpre a s煤a 22陋 edici贸n, desenvolverase do 26 de decembro ao 4 de xaneiro, con d煤as sesi贸ns diarias, de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 20.00 horas. Nove d铆as de actividade para un total de dezasete sesi贸ns. O prezo da entrada mantense ao igual que o ano pasado en 4 euros.

Entre as novidades deste ano destacan "Os Bolechas", os bonecos da TVG, que estar谩n o d铆a da inauguraci贸n, 26 de decembro; un simulador de 3D e d煤as novas atracci贸ns no exterior do Pazo dos Deportes. Tam茅n se incrementar谩n os obradoiros, e nos exteriores haber谩 unha noria e unha pista xigante de autos de choque.

Manuel Baltar dixo na presentaci贸n que este esforzo que a Deputaci贸n de Ourense ven facendo por esta actividade dende o ano 1993 "est谩 directamente vencellado 谩 infancia e 谩 mocidade, e temos moito que agradecer aos responsables desta instalaci贸n, encabezados por 脕ngel Cid, por converter cada nadal a este espazo deportivo nun lugar de lecer para os m谩is novos". Baltar explicou que tam茅n foron convidados os nenos e nenas tutelados por centros ben茅ficos "para que ning煤n neno de Ourense se vexa privado por raz贸ns econ贸micas de disfrutar desta festa da infancia que sup贸n Pazolandia"

O presidente provincial considera "que todo o que se faga pola infancia 茅 pouco, e de feito, dende a Deputaci贸n estamos po帽endo en marcha cuesti贸ns novidosas como as axudas para o mantemento dos Puntos de Atenci贸n a Infancia no 谩mbito municipal e tam茅n desenvolvemos actividades na Semana Escolar das Letras Galegas, na Semana Escolar da Provincia e realizamos este ano o primeiro concurso sobre o Estatuto de Autonom铆a de Galicia, e presentamos tam茅n a Granxa Escola de Armariz, iniciativas todas orientadas a axudar, formar, informar e sensibilizar aos nosos nenos e nenas".

A Real Banda de Gaitas ofrecer谩 o seu Concerto de Nadal dende a Colexiata de Xunqueira de Amb铆a

  • Ter谩 lugar o vindeiro 27 de decembro e contar谩 coa colaboraci贸n da cantante Mar铆a do Ceo.

Ourense, 23 de decembro de 2014.- A Real Banda de Gaitas da Deputaci贸n de Ourense ofrecer谩 este ano o seu tradicional "Concerto de Nadal" dende a Colexiata de Santa Mar铆a de Xunqueira de Amb铆a (Ourense), un evento musical no que se homenaxea nesta ocasi贸n 谩 cantareira Corona Borrajo e que contar谩 coa colaboraci贸n da cantante Mar铆a do Ceo. Ser谩 o 27 de decembro, 谩s 19.00 horas. As铆 o confirmou hoxe Xos茅 Lois Foxo, director da Real Banda e da Escola Provincial de Gaitas, no acto de presentaci贸n do concerto, que tivo lugar no Pazo Provincial coa presenza do vicepresidente da Deputaci贸n, Rosendo Fern谩ndez; o bispo de Ourense, Leonardo Lemos; a cantante Mar铆a do Ceo; e o alcalde de Xunqueira de Amb铆a, Jos茅 Luis Gavilanes.

Foxo dixo que este concerto "茅 unha mostra de dignificaci贸n do instrumento senlleiro de Galicia, como 茅 a gaita" e aproveitou a ocasi贸n para anunciar que no decurso do concerto lle ser谩 entregada a Mar铆a do Ceo a Medalla de Ouro da Real Banda "polo seu traballo e colaboraci贸n a prol da m煤sica tradicional e sinaladamente pola s煤a colaboraci贸n coa Real Banda de Gaitas".

Rosendo Fern谩ndez destacou que para a Deputaci贸n de Ourense "茅 unha honra presentar este concerto porque xungue dous elementos importantes como son a beleza musical que nos ofrece a Real Banda e a beleza art铆stica dun monumento emblem谩tico como 茅 a Colexiata de Xunqueira de Amb铆a", e agradeceu o labor que desenvolve Xos茅 Lois Foxo "botando sempre luz sobre o mundo da cornamusa e acheg谩ndonos historia, tradici贸n e aspectos que permiten seguir preservando este instrumento musical e todo o que significa para a nosa terra".

Pola s煤a banda, o bispo de Ourense agradeceu que o concerto te帽a lugar na Colexiata de Xunqueira de Amb铆a "porque 茅 unha maneira m谩is de ter presente e de seguir po帽endo en valor a historia deste monumento e de espertar consignas en favor da arte e da presenza relixiosa na nosa sociedade".

O concerto iniciarase cunha mensaxe de nadal e cunha presentaci贸n a cargo de Mar铆a del Carmen L贸pez, misioneira do Divino Maestro, e de Jorge Juan P茅rez, delegado episcopal para a Vida Consagrada, e contar谩 coa colaboraci贸n de Manuel Rey Olleros, organista da Catedral de Ourense, e do actor Fernando Gabelo.

A parte musical dividirase en tres actos: o primeiro, na que a Real Banda interpretar谩 un Himno Lit煤rxico, para de seguido realizar un Sa煤do de Percusi贸n, unha Suite de Pasodobles Galegos e un tema popular, "Reencontro". No segundo acto actuar谩n o grupo de zanfonas da Escola Provincial de Gaitas, as Cantareiras da Real Banda e os gaiteiros Marco Foxo e Noelia D铆az. Na parte final, a Real Banda interpretar谩 temas populares e cl谩sicos; a "Mui帽eira de Wojtyla", composta por Xos茅 Lois Foxo, e tam茅n actuar谩 a cantante Mar铆a do Ceo, para rematar o concerto co Himno Galego.