O presidente da Deputaci贸n, Manuel Baltar, co帽ece as necesidades deportivas de Celanova

Ourense, 28 de setembro de 2014.- O presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, mantivo unha reuni贸n co alcalde de Celanova, Jos茅 Luis Ferro, e con membros do seu equipo de goberno para co帽ecer as necesidades deportivas da vila celanovesa, entre as que figuran o tema do campo de f煤tbol. Baltar e Ferro reun铆ronse na Casa do Concello para analizar diversas cuesti贸ns referidas 谩s infraestruturas deportivas de Celanova e posteriormente traslad谩ronse ao pavill贸n da Triguerizas para visitar estas instalaci贸ns, unha obra que ven a complementar a oferta de servizos deportivos da vila celanovesa. O presidente provincial, que foi informado dos proxectos e necesidades que en materia deportiva ten a vila de San Rosendo, afirmou que a aposta polo deporte 茅 unha m谩xima da Deputaci贸n de Ourense que, ano tras ano, ven colaborando para que deportistas, clubs, instalaci贸ns e eventos poidan levar a cabo os seus proxectos "o que significa apostar por actividades saudables que fomentan valores positivos, especialmente nos m谩is novos".

O pleno da Deputaci贸n aproba a creaci贸n dos servizos de xesti贸n de residuos de obras e industriais non perigosos

Ourense. 26 de setembro de 2014.- O pleno da Corporaci贸n Provincial aprobou hoxe a creaci贸n do servizo supramunicipal de recollida e tratamento de residuos de obras de construci贸n e demolici贸n, e do servizo p煤blico supramunicipal de xesti贸n de residuos industriais non perigosos e especiais. A planta de tratamento de residuos da construci贸n e demolici贸n (rcd's) na comarca da Limia est谩 localizada entre os n煤cleos rurais de Morgade e A Pena, no Concello de Xinzo de Limia. A actividade para desenvolver nas instalaci贸ns 茅 a de tratamento e xesti贸n de residuos da construci贸n e demolici贸n, e permite a clasificaci贸n e reciclado de rcd's mesturados, procedentes tanto da demolici贸n de edificios completos, sen clasificaci贸n en orixe, como de entullos xerados en obras menores.

O r茅xime xur铆dico do servizo ser谩 o determinado pola lexislaci贸n sectorial de residuos aplicable, sen prexu铆zo da posibilidade de que a Deputaci贸n de Ourense poida establecer unha ordenanza reguladora daqueles aspectos de detalle que se consideren necesarios. Asemade, ac贸rdase que o modo de xesti贸n do servizo sexa a xesti贸n indirecta, mediante contrato de xesti贸n de servizo p煤blico previsto no texto refundido da Lei de contratos do sector p煤blico.

Polo que atinxe ao servizo de xesti贸n de residuos industriais non perigosos e especiais do "Centro Verde", a s煤a posta en marcha para atender 谩s empresas situadas no pol铆gono industrial de San Cibrao das Vi帽as, no parque empresarial de Pereiro e no pol铆gono industrial Barreiros, xorde polo feito de intentar promover unha xesti贸n conxunta dos residuos de car谩cter industrial e reducir os custos de escala que se derivan dunha ineficaz xesti贸n individualizada. Este aforro der铆vase, por un lado, da busca de mellores prezos de mercados que poidan ofertar os xestores de residuos, polo feito de asegurarlles a trav茅s deste servizo maiores volumes de entrega de residuos. E por outro, da reduci贸n de custes para o xestor, procedentes da centralizaci贸n de recollida de todos os residuos nun 煤nico punto, o Centro Verde de San Cibrao das Vi帽as.

Con este "Servizo provincial de xesti贸n integral de residuos industriais especiais do Centro Verde", pret茅ndese ofertar d煤as opci贸ns ben diferenciadas, 谩s que poder谩n acollerse as empresas a cada unha delas por separado ou ben 谩s d煤as de forma conxunta.

O r茅xime xur铆dico do servizo ser谩 o determinado pola lexislaci贸n sectorial de residuos aplicable, sen prexu铆zo da posibilidade de que a Deputaci贸n de Ourense poida establecer unha ordenanza reguladora daqueles aspectos de detalle que se consideren necesarios. Asemade, ac贸rdase que o modo de xesti贸n do servizo sexa a xesti贸n indirecta, mediante contrato de xesti贸n de servizo p煤blico previsto no Texto refundido da Lei de contratos do sector p煤blico.

Outros acordos plenarios:

MODIFICACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL BENOURENSE DE ASISTENCIA T脡CNICA, ECON脫MICA E XUR脥DICA AOS CONCELLOS DA PROVINCIA EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O EXERCICIO 2014

Acordo:

1潞) Modificar as bases reguladoras do Programa Provincial BenOurense de Asistencia T茅cnica, Econ贸mica e Xur铆dicas aos concellos da provincia en materia de servizos sociais comunitarios para o exercicio 2014, engadindo, nas bases xerais, unha nova base, denominada G, co contido seguinte:

G) O cr茅dito orzamentario correspondente 谩 acci贸n 1, na cont铆a remanente que resulte da falla de xustificaci贸n de gastos desa acci贸n, quedar谩 automaticamente asignado 谩 acci贸n 2, incrementando a cont铆a subvencionada por unidade de convivencia no importe que resulte.

2潞) Someter a informaci贸n p煤blica, por prazo de dez d铆as h谩biles e mediante anuncio no BOP, esta modificaci贸n, advertindo que, en caso de non formularse alegaci贸n no dito prazo, quedar谩 automaticamente aprobada de xeito definitivo. En caso de formularse alegaci贸ns, estas ser谩n resoltas polo Pleno.

 

ELECCI脫N DE REPRESENTANTES DA DEPUTACI脫N NO CONSELLO REITOR DO PADROADO PROVINCIAL DE TURISMO

Acordo:

- Designar como representantes da Deputaci贸n no Consello Reitor do Padroado Provincial de Turismo, aos seguintes deputados:

a) Polo Grupo Provincial Socialista: D.陋 M贸nica V谩zquez Blanco.

b) Polo Grupo Provincial do BNG: D. Xaime 脫scar Iglesias P茅rez

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA SOLICITAR O REXISTRO DA DEPUTACI脫N NO DOMINIO .GAL

Acordo:

1.- Instar ao grupo de goberno desta Corporaci贸n para que rexistre e active o seu enderezo .gal nos prazos estabelecidos pola asociaci贸n que xestiona o dominio galego.

2.- Instar ao executivo provincial para que estabeleza un plan local de promoci贸n entre as diferentes entidades e asociaci贸ns da provincia co obxecto de que comecen a mudar as s煤as p谩xinas web cara ao .gal, inclu铆ndo o preceptivo asesoramento para a migraci贸n de todos estes enderezos cara a este novo dominio que nos identifica como pa铆s.

3.- Instar ao goberno provincial co fin de que xestione unha li帽a extraordinaria de axudas destinadas 谩s entidades e asociaci贸ns para facerlle fronte 谩 tarifa da Asociaci贸n PuntoGal.

 

MODIFICACI脫N DOS CR脡DITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2014 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CR脡DITOS N.潞 5/2014

Acordo:

Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, 5/2014.

 

APROBACI脫N DA EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE MELLORA DA ESTRADA PROVINCIAL "OU-0701 CABALAR-VILARI脩O DE CONSO, TREITO O MOURO-MANZANEDA", NO MUNICIPIO DA POBRA DE TRIVES

Acordo:

Aprobar o proxecto t茅cnico da obra de mellora da estrada provincial "OU-0701 Cabalar-Vilari帽o de Conso, treito O Mouro-Manzaneda, no municipio da Pobra de Trives, as铆 como o anexo de expropiaci贸ns, no que se incl煤e o plano parcelario e a relaci贸n de bens afectados.

Ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas, de conformidade co disposto no artigo 22.5 da Lei 8/2013, do 28 de xu帽o, de estradas de Galicia.

Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n dos terreos inclu铆dos na relaci贸n de bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n.

Notificarlles este acordo aos interesados, de conformidade coa lexislaci贸n vixente

 

CONVENIO CON AGADER PARA O PROGRAMA DE MELLORA DE CAMI脩OS MUNICIPAIS 2014-2015

Acordo:

Aprobar definitivamente a subscrici贸n dun convenio de cooperaci贸n entre esta Deputaci贸n Provincial e a Conseller铆a do Medio Rural e do Mar, para financiar as actuaci贸ns do Plan marco de mellora de cami帽os de titularidade municipal 2014-2015, cofinanciados con FEADER no marco do PDR de Galicia 2007-2013, conforme co texto remitido por AGADER a esta Deputaci贸n o 6 de agosto de 2014, n煤mero de rexistro de entrada 19.663.

Asumir o compromiso de inclu铆r no orzamento da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2015, o cr茅dito adecuado e suficiente para a atenci贸n das obrigas correspondentes 谩s ditas anualidades, previstas na cl谩usula segunda do convenio.

A subvenci贸n nominativa concedida a AGADER a trav茅s do dito convenio deber谩 xustificarse conforme co previsto na normativa de subvenci贸ns vixente e, en particular, conforme coas previsi贸ns da Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

 

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2014, RELATIVA 脕S OBRAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BALTAR

Acordo:

Modificar o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2014 relativa 谩s obras municipais do concello de Baltar, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra denominada "Construci贸n de nave municipal fase 1" que pasa 贸 plan complementario- a obra denominada "Arranxo, pavimento e reparaci贸n de espazos p煤blicos" cun orzamento de execuci贸n de 50.000,00 鈧.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N A RESPECTO DA SITUACI脫N DO SECTOR DO VI脩O EN OURENSE

Acordo:

Instar 谩 Xunta de Galiza 谩 reunir a Mesa do Vi帽o coa participaci贸n de todos os axentes que interve帽en no sector e coa intermediaci贸n da administraci贸n coa finalidade de analizar a situaci贸n do sector e de acadar acordos que garantan relaci贸ns contractuais igualitarias entre produtores e industria, nos que se establezan garant铆as de recollida e de prezos m铆nimos pola uva.

Establecer medidas de financiamento p煤blico para adiantar liquidez 谩s industrias que subscriban contratos homologados cos produtores para que poidan cobrar a produci贸n antes da finalizaci贸n do ano natural sen que estes adiantos sexan garantidos a conta do produtor.

Que todas as axudas p煤blicas 谩s que concorran as industrias te帽an en conta 谩 hora da s煤a resoluci贸n que estas subscriban contratos cos seus provedores de materia prima.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE A CREACION DUN PLAN DE TRATAMENTO DE PUR脥N NA PROVINCIA DE OURENSE

Elaborar un Plan de tratamento de pur铆ns para a provincia de Ourense por parte da Deputaci贸n Provincial.

Solicitar o Goberno da Xunta de Galicia que habilite partida orzamentaria para levar a cabo as instalaci贸ns oportunas para xestionar os xurros, dado que nin as terras, nin augas son capaces de soportar mais niveis de agresi贸n.

 

Manuel Baltar asist铆u a reuni贸n do Consorcio contra Incendios de Valdeorras

Ourense, 25 de setembro de 2014.- O presidente da Deputaci贸n de Ourense, Manuel Baltar, asist铆u hoxe 谩 reuni贸n do Consorcio contra Incendios e Salvamento da comarca de Valdeorras, unha xuntanza que tivo lugar no Parque de Bombeiros da R煤a. A orde do d铆a inclu铆u temas econ贸micos e de xesti贸n, entre os figuraron os informes de xerencia, a aprobaci贸n da conta xeral do ano 2013 e os decretos e resoluci贸ns da Presidencia. A reuni贸n contou coa participaci贸n do delegado territorial da Xunta, Rogelio Mart铆nez; o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e os alcaldes da R煤a, Larouco, e Chandrexa de Queixa. 

A Deputaci贸n de Ourense elaborar谩 un cat谩logo de actuaci贸ns a prol da reactivaci贸n demogr谩fica

  • Manuel Baltar dixo hoxe na apertura do "Foro de Demograf铆a" que 茅 clave "a colaboraci贸n entre administraci贸ns e colectivos sociais para afrontar este grave problema, pero tam茅n o 茅 a necesidade de seguir traballando en favor do equilibrio territorial".

Ourense, 25 de setembro de 2014.- A Deputaci贸n de Ourense elaborar谩 un cat谩logo de actuaci贸ns para traballar a prol da reactivaci贸n demogr谩fica na provincia, co obxectivo de po帽er en marcha iniciativas e estratexias que fagan fronte "ao problema m谩is grave que temos xunto co do desemprego", explicou o presidente provincial, Manuel Baltar, na apertura do Foro de Demograf铆a que se est谩 a celebrar hoxe no Centro Cultural "Marcos Valc谩rcel" da Deputaci贸n de Ourense, organizado polo xornal La Regi贸n e coa colaboraci贸n da instituci贸n provincial.

A este foro seguir谩n nas vindeiras semanas outros dous foros sobre Termalismo e Emprendedores, "tem谩ticas que inciden nos aspectos fundamentais polos que temos que traballar como son: territorio, poboaci贸n e identidade", afirmou Manuel Baltar, quen lembrou que a competitividade, a dinamizaci贸n econ贸mica e a atracci贸n de novos proxectos empresariais ser谩n indicadores determinantes para mellorar os 铆ndices demogr谩ficos, "e para elo 茅 clave a cooperaci贸n e colaboraci贸n entre administraci贸ns, os colectivos sociais e os que traballan no 谩mbito do benestar, pero tam茅n o 茅 a necesidade de seguir traballando en favor do equilibrio territorial".

Baltar lembrou que xa o pasado mes de xaneiro a Xunta de Goberno da Deputaci贸n de Ourense aprobou unha proposta do presidente para levar a cabo iniciativas que permitan analizar a situaci贸n demogr谩fica da provincia de Ourense, "un problema que constit煤e unha prioridade na acci贸n pol铆tica e que supera o horizonte temporal dunha lexislatura, para converterse nun eixo de actuaci贸n obrigado durante xeraci贸ns".

No Foro de Demograf铆a, que se desenvolve hoxe no Centro Cultural, participan, ademais de Manuel Baltar, o director da 谩rea de Benestar da Deputaci贸n de Ourense, Jos茅 Juan Cerdeira, e os relatores Carlos Ferr谩s, director do grupo de investigaci贸n GIS-T Idega, e Julio P茅rez, cient铆fico do Consello Superior de Investigaci贸ns Cient铆ficas, quen est谩n a presentar estudos relacionados coa demograf铆a en Ourense, Galicia e Espa帽a aos representantes de entidades e organismos que asisten a esta convocatoria, entre os que figuran o subdelegado do Goberno, Roberto Castro; o alcalde de Bande, Jos茅 Antonio Armada, e representantes institucionais, universitarios, empresariais e sindicais.

En canto aos datos demogr谩ficos, a provincia de Ourense conta con 326.724 habitantes, que residen nos 7.273 quil贸metros cadrados da provincia, unha poboaci贸n que na metade do s茅culo pasado superaba os 450.000 habitantes, dos que s贸 1 de cada 10 resid铆a na capital (hoxe 茅 1 de cada 3 habitantes), unha capital ourens谩 que abrangue o 33 % da poboaci贸n provincial, distribu铆ndose o 67 % restante en 91 dos 92 concellos, todos eles de menos de 20.000 habitantes. Outro dato relevante 茅 que os cinco concellos de maior poboaci贸n totalizan m谩is da metade da poboaci贸n provincial.