Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 27 de xu帽o de 2014:

APROBACI脫N DE CAMBIO DE DATA DO PLENO DO MES DE XULLO

Acordo:

O Pleno Ordinario do vindeiro mes celebrarase o d铆a 29 de xullo, martes as 11h.

APROBACI脫N DA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO E REUTILIZACI脫N DA INFORMACI脫N DO SECTOR P脷BLICO PROVINCIAL DE OURENSE

Acordo:

Aprobar inicialmente a Ordenanza de transparencia, acceso e reutilizaci贸n da informaci贸n do sector p煤blico provincial e someter a informaci贸n p煤blica o acordo de aprobaci贸n inicial, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporaci贸n, por prazo de trinta d铆as h谩biles. Durante o dito prazo, os interesados poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸n que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno da Corporaci贸n. En caso de non formularse alegaci贸ns ou suxesti贸ns en prazo, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial.

ACEPTAR A DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DAS FACULTADES QUE O CONCELLO DE TO脡N TEN ATRIBU脥DAS EN MATERIA DE RECADACI脫N DE GASTOS DERIVADOS DA EXECUCI脫N FORZOSA

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de To茅n ten atribu铆das en materia de recadaci贸n de gastos derivados da aplicaci贸n de calquera dos medios de execuci贸n forzosa de acordos municipais previstos no artigo 96 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, reguladora do r茅xime xur铆dico das administraci贸ns p煤blicas e do procedemento administrativo com煤n, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 29 de maio de 2014. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

APROBACI脫N DA MODIFICACI脫N DA BASE 74陋 DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO

Acordo:

Aprobar inicialmente a modificaci贸n da base 74陋 das de execuci贸n do orzamento, con efectos do 1 de xaneiro de 2014, co seguinte contido:

Eng谩dese un apartado c) co texto seguinte: c) Asistencia por participaci贸n noutros 贸rganos colexiados.

Os membros do Consello Asesor de Publicaci贸ns, das comisi贸ns de valoraci贸n en concursos de subvenci贸ns, dos comit茅s de expertos e mesas de contrataci贸n que non te帽an a condici贸n de empregados p煤blicos provinciais ter谩n dereito a percibir por cada sesi贸n as mesmas cont铆as establecidas, conforme co Real decreto 462/2001, do 24 de maio, para os membros de tribunais e concursos da categor铆a primeira, as铆 como as correspondentes indemnizaci贸ns por gastos de locomoci贸n.

Os empregados p煤blicos provinciais ter谩n dereito a percepci贸n das ditas indemnizaci贸ns cando por raz贸ns xustificadas as sesi贸ns dos 贸rganos colexiados en que participen se realicen f贸ra da xornada laboral.

Segundo: O presente acordo someterase a informaci贸n p煤blica mediante anuncio publicado no BOP, polo prazo de 15 d铆as h谩biles, durante os cales os interesados poder谩n formula-las alegaci贸ns que consideren oportunas. Unha vez transcorrido o prazo sinalado sen efectuarse reclamaci贸ns, o acordo entenderase definitivamente aprobado, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no BOP para a s煤a entrada en vigor. No caso de formularse alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, estas ser谩n resoltas polo Pleno.

APROBACI脫N DA MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2014, RELATIVA 脕S OBRAS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DA POBRA DE TRIVES E O IRIXO

Acordo:

Acordar a modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2014 relativa 谩s obras municipais dos concellos de:

Pobra de Trives, minorando en 20.000,00 鈧 o orzamento consignado para a execuci贸n da obra "Pavimentaci贸n r煤as de A Pobra de Trives FASE II", fixando o dito orzamento na cantidade de 45.000,00 鈧 e destinando ata un m谩ximo de 5.000 鈧 谩 contrataci贸n dos servizos complementarios de redacci贸n de proxecto, direcci贸n de obra e coordinaci贸n de seguridade e sa煤de da dita actuaci贸n

O Irixo, incrementando, mediante achega municipal, na cantidade de 20.000,00 鈧 o orzamento consignado para a execuci贸n da obra "Rexeneraci贸n firmes rede viaria municipal", fixando o dito orzamento na cantidade de 70.000,00 鈧.

APROBACI脫N DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DELEGADO DE RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACI脫N DE RESIDUOS S脫LIDOS URBANOS E DOS PUNTOS LIMPOS DA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

Aprobar inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento e eliminaci贸n de residuos s贸lidos urbanos e dos puntos limpos da provincia de Ourense.

Someter a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio insertado no Bolet铆n Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos da Corporaci贸n Provincial e nun diario dos de maior difusi贸n da provincia, o acordo inicialmente aprobado polo prazo de 30 d铆as h谩biles.

Durante o dito prazo os interesados poden formular reclamaci贸ns e alegaci贸ns 谩 Ordenanza fiscal inicialmente aprobada as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa por parte do Pleno. No caso de que non se presente reclamaci贸ns entenderase definitivamente adoptado o acordo ata ent贸n provisional sen necesidade de acordo plenario.

DELEGACI脫N NA XUNTA DE GOBERNO DO EXERCICIO DE COMPETENCIA PARA A FIXACI脫N DOS PREZOS P脷BLICOS POLOS SERVIZOS DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, EDUCATIVAS E DE OCUPACI脫N DO TEMPO LIBRE PROMOVIDAS POLA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Acordo:

Delegar na Xunta de Goberno da Deputaci贸n o exercicio da competencia para a fixaci贸n dos prezos p煤blicos polos servizos de actividades culturais, deportivas, educativas e de ocupaci贸n do tempo libre promovidas pola Deputaci贸n Provincial de Ourense.

A presente delegaci贸n de competencias ter谩 efectos a partir do d铆a da data, sen prexu铆zo da s煤a publicaci贸n no BOP.

O presente acordo publicarase no BOP para xeral co帽ecemento.

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE A IMPLEMENTACI脫N DUN PLAN DE APOIO 脕 ALIMENTACI脫N INFANTIL

Acordo:

Instar 谩 Xunta de Galicia a po帽er en marcha, de maneira inmediata, un Plan de Apoio 谩 Alimentaci贸n Infantil". E que este plan conte帽a as medidas e recursos suficientes para garantir que as familias con menores ao seu cargo, que se atopen en situaci贸n de necesidade, te帽an cubertas as s煤as necesidades de alimentaci贸n para evitar problemas de mala nutrici贸n infantil. Para elo habilitaranse todos os medios a disposici贸n das administraci贸ns p煤blicas, en colaboraci贸n coas entidades do terceiro sector

Instar 贸 Goberno da Xunta de Galicia a fin de que este plan incl煤a os mecanismos e actuaci贸ns necesarias para que, dende a finalizaci贸n do curso no mes de xu帽o de 2014, estean dispo帽ibles servizos de comedor infantil nos centros escolares.

APROBACI脫N DA MOCI脫N RESPECTO DO EDIFICIO DA R脷A MONTERREI

Acordo:

Que por parte da Deputaci贸n de Ourense, e no marco da comisi贸n de patrimonio, se aborde esta cuesti贸n co prop贸sito de que por parte do diferentes grupos poidan presentar ideas e iniciativas a fin de elaborar un proxecto construtivo para levar a cabo no solar.

Xornada sobre Administraci贸n electr贸nica, no Centro Cultural "Marcos Valc谩rcel"

A directora xeral de Administraci贸n Electr贸nica do Ministerio de Facenda e Administraci贸ns P煤blicas, Mar铆a Ester Arizmendi, participou hoxe no Centro Cultural "Marcos Valc谩rcel" da Deputaci贸n de Ourense nunha xornada sobre "Administraci贸n electr贸nica", dirixida a alcaldes e cargos electos de concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense, co obxectivo de mellorar e facilitarlle ao cidad谩n o acceso aos servizos da administraci贸n local. Arizmendi, que foi presentada polo vicepresidente da Deputaci贸n de Ourense, Rosendo Fern谩ndez, explicou a importancia que na actualidade te帽en os tr谩mites electr贸nicos para o cidad谩n, "polo que supo帽en de aforro en tempo e custes e tam茅n en eficacia e eficiencia no resultado da xesti贸n".

Mar铆a Ester Arizmendi afirmou que a xesti贸n electr贸nica sup贸n para cada cidad谩n un considerable aforro por cada tr谩mite que se fai coa Administraci贸n, e dixo que no ano 2013 realiz谩ronse m谩is de 370 mill贸ns de tr谩mites electr贸nicos o que sup贸n o 70% do total, estim谩ndose un aforro de 16 mill贸ns de euros para os administrados.

Pola s煤a banda, Rosendo Fern谩ndez dixo que a Deputaci贸n de Ourense est谩 a ser unha impulsora da administraci贸n electr贸nica con propostas e proxectos que mesmo o Goberno de Espa帽a est谩 a po帽er como exemplo, para contribu铆r a simplificar tr谩mites e facer unha administraci贸n m谩is accesible e achegada ao cidad谩n.

A VI Marcha Ciclista BTT re煤ne en Monterrei a 200 ciclistas de Espa帽a e Portugal

Cerca de 200 ciclistas, principalmente de Galicia, Castela Le贸n e Portugal, daranse cita o vindeiro domingo, 29 de xu帽o, en Monterrei para participar na "VI Marcha BTT Concello de Monterrei", que organiza este concello xunto co Club BTT Ver铆n, co patrocinio da Deputaci贸n de Ourense e Sousas. Na sala de xuntas do Pazo Provincial tivo lugar hoxe a presentaci贸n deste evento coa presenza do alcalde de Monterrei, Jos茅 Luis Su谩rez; o deputado de Deportes da Deputaci贸n de Ourense e alcalde de Cualedro, Luciano Rivero; o vicepresidente do Club BTT de Ver铆n, C茅sar Marcos; o responsable da 脕rea de Deportes do Concello de Monterrei, Marcos Meno, e o asesor de Deportes da Deputaci贸n de Ourense, Bernardino Gonz谩lez.

A proba costa de tres modalidade: paseo, ruta amateur e ruta semiprofesional, cada unha delas de 15, 30 e 50 quil贸metros, respectivamente, adaptadas 谩s capacidades e condici贸ns f铆sicas dos participantes: nenos e familias, ciclistas amateurs e corredores semiprofesionais.

Os alcaldes de Monterrei e Cualedro, municipios polos que discorre a proba, coincidiron en afirmar que esta marcha ciclista ten como obxectivo fomentar o deporte e dar a co帽ecer a riqueza paisax铆stica, monumental e natural da contorna, que conta entre os seus monumentos m谩is destacados o Castelo de Monterrei e os castros de Saceda e San Mill谩n. Alcaldes e organizadores agradecen a todas as entidades e persoas que te帽en traballado para facer realidade un ano m谩is esta proba, que se vai consolidando no calendario BTT 鈥揺 que ter谩 no mes de agosto a s煤a continuidade con outra proba de BTT polas rutas dos castros de Cualedro-, con especial menci贸n o apoio que prestan Cruz Vermella e Protecci贸n Civil de Ver铆n.

As inscrici贸ns poden realizarse na web: www.bttverin.com ou no tel茅fono 988 418 002. Os prezos van dende os 5 鈧 para a rutas curta e longa (sen inclu铆r o xantar) ata os 12 鈧 e 15 鈧 para o Paseo e as rutas (inclu铆ndo o xantar).

A Deputaci贸n de Ourense, reco帽ecida pola reduci贸n da sinistralidade laboral

O labor de prevenci贸n no 谩mbito da sinistralidade laboral que desenvolve a Deputaci贸n de Ourense ven de ser reco帽ecido pola mutua Ibermutuamur, 谩 cal est谩 asociada, que anualmente outorga o sistema de incentivo Bonus como reco帽ecemento ao traballo e esforzo que realizan empresas e instituci贸ns no que atinxe 谩 prevenci贸n de accidentes e reduci贸n da sinistralidade laboral.

O vicepresidente da Deputaci贸n de Ourense, Rosendo Fern谩ndez, recibiu da directora de Ibermutuamur en Ourense, Paula Delgado, o diploma acreditativo desta distinci贸n, baseado no Real Decreto 404/2010 que establece un sistema de reduci贸n das cotizaci贸ns por continxencias profesionais 谩s empresas e instituci贸ns que contrib煤an especialmente 谩 diminuci贸n da sinistralidade laboral mediante actuaci贸ns de prevenci贸n.