Subir
\ Intervención \ Orzamento \ Tomo II \

Tomo II

ESTADO DE PREVISIóN E DE SITUACIóN DA DéBEDA
ESTADO DE CONSOLIDACIóN
MEMORIA DA PRESIDENCIA
LIQUIDACIóN ORZAMENTARIA DE 2018
AVANCE DA LIQUIDACIóN DE 2019