Subir
\ Intervención \ Orzamento \ Tomo I \

Tomo I

ESTADO DE GASTOS PROGRAMA
ESTADO INGRESOS
ESTADO DE GASTOS ECONóMICO
ESTADO DE CONSOLIDACIóN
BASES DE EXECUCIóN DO ORZAMENTO