Subir
\ Intervención \ Orzamento \ Tomo II \

Tomo II

ESTADO DE PREVISIóN E DE SITUACIóN DA DéBEDA
MEMORIA DA PRESIDENCIA
LIQUIDACIóN ORZAMENTARIA DE 2013
AVANCE DA LIQUIDACIóN 2014