Réxime de sesións do Pleno
As sesións ordinarias do Pleno desta Corporación terán lugar, en primeira convocatoria, o último venres de cada mes, ás 10:00 horas, no Pazo Provincial. Se coincide en festivo ou a sesión non tivese lugar por calquera outra causa, a supletoria tería lugar o luns seguinte, ou primeiro día hábil posterior, -se este fose inhábil-, á mesma hora. O Pleno poderá modificar a data das sesións ordinarias, tralo informe da xunta de portavoces.
Composición do Pleno
  Presidente
 • D. José Manuel Baltar Blanco (PP)
  Vicepresidentes
 • D. Rosendo Luis Fernández Fernández (PP)
 • D. Jorge Pumar Tesouro (PP)
  Partido Popular
 • D. Plácido Alvarez Dobaño (Portavoz)
 • D. José Antonio Feijoo Alonso
 • D. Manuel Doval Soto
 • Dª. Consuelo Vispo Seara
 • D. Antonio Montero Fernández
 • D. Pablo Pérez Pérez
 • Dª. Ana Villarino Pardo
 • D. Juan Anta Rodríguez
 • D. Miguel Antonio Cid Álvarez
 • Dª. María Teresa Cerdeira Valiñas
  Partido socialista de Galicia (PSdeG-PSOE)
 • D. Miguel Bautista Carballo
 • D. José Ignacio Gómez Pérez
 • Dª. Elvira Lama Fernández (Portavoz)
 • Dª. Isabel Gil Álvarez
 • Dª. Susana Rodríguez Rodríguez
 • D. Adolfo González Nóvoa
 • D. Vicente Gómez García
  Democracia Ourensana (DO)
 • D. Gonzalo Pérez Jácome (Portavoz)
 • D. Armando Ojea Bouzo
  Bloque Nacionalista Galego (BNG)
 • D. Ramiro Rodríguez Suárez (Portavoz)
  Non Adscritos
 • D. Francisco José Fraga Civeira