Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 27 de decembro de 2013

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS FACULTADES QUE O CONCELLO DE BEARIZ TEN ATRIBU脥DAS EN MATERIA DE RECADACI脫N DA TAXA DA AUGA E DA TAXA DE SUMIDOIROS

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Beariz ten atribu铆das en materia de recadaci贸n da taxa da auga e da taxa de sumidoiros, as铆 como das actuaci贸ns pendentes dos 煤ltimos catro anos e non prescritas, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 25 de novembro de 2013. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

 

APROBACI脫N DAS BASES PARA A ELABORACI脫N E EXECUCI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2014

Acordo:

Aprobar as bases para a elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2014 co obxecto da regulaci贸n dos procedementos de elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2014.

O Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais para o exercicio 2014 comprender谩 as seguintes clases de investimentos:

- Investimentos en obras de mellora e conservaci贸n da rede viaria provincial, de titularidade da Deputaci贸n Provincial.

- Investimentos en obras de competencia municipal, preferentemente as necesarias para a efectiva prestaci贸n dos servizos municipais obrigatorios enumerados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do r茅xime local, as铆 como no artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administraci贸n local de Galicia.

As solicitudes deber谩n dirix铆rselle 贸 presidente da Deputaci贸n, e deber谩n ter entrada no rexistro xeral de documentos da Deputaci贸n ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei de r茅xime xur铆dico das administraci贸ns p煤blicas e procedemento administrativo com煤n ata o 31 de xaneiro de 2014 inclusive. Este prazo ter谩 car谩cter improrrogable. A falta de formulaci贸n da solicitude en prazo dar谩 lugar 谩 perda do dereito 谩 participaci贸n no Plan Provincial.

 

APROBACI脫N DA ORDENANZA REGULADORA DA REDE PROVINCIAL DE CENTROS DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS

Acordo:

Aprobar inicialmente a Ordenanza reguladora da Rede Provincial de Centros de Recollida de Animais Abandonados, sendo obxecto da presente Ordenanza a regulaci贸n da Rede Provincial de Centros de Recollida de Animais Abandonados de Ourense, creada en virtude do convenio marco de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia, publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de 4 de xaneiro de 2013.

Esta ordenanza entrar谩 en vigor 贸 d铆a seguinte da s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia, sempre que transcorrera o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local.

 

APROBACI脫N DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESTADOS NA REDE DE CENTROS DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS

Acordo:

Aprobar inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas dos servizos prestados pola Rede Provincial de Centros de Recollida de Animais Abandonados.

Constit煤e o obxecto da presente Ordenanza fiscal a ordenaci贸n e imposici贸n das taxas correspondentes 贸s servizos intermunicipais prestados pola Rede Provincial de Centros de Recollida de Animais Abandonados, creada en virtude do convenio marco de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia, publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de 4 de xaneiro de 2013.

Os servizos para cuxa prestaci贸n se imp贸n o pagamento dunha taxa son os seguintes:

Recollida de animais dom茅sticos extraviados

Recepci贸n e mantemento nos centros de recollida dos animais dom茅sticos de compa帽铆a (cans e gatos) que sexan entregados voluntariamente polos seus propietarios.

Entrega en adopci贸n dos animais recollidos.

Cremaci贸n de animais dom茅sticos de compa帽铆a.

Sacrificio de animais, no suposto en que este servizo sexa de recepci贸n obrigatoria para os seus propietarios ou posuidores.

Normas com煤ns relativas 贸s elementos esenciais das taxas.

Na aplicaci贸n das taxas establecidas e reguladas na presente ordenanza, consideraranse propietarios ou posuidores dos animais dom茅sticos 贸s que figuren como tales na informaci贸n que conste no Rexistro Galego de Identificaci贸n de Animais de Compa帽铆a segundo o n煤mero de serie que obre no microchip, ou na placa ou tatuaxe do animal, ou aquel cuxa titularidade ou posesi贸n do animal lle conste acreditada 谩 administraci贸n provincial mediante calquera outro medio de proba admisible en Dereito.

Poder谩n ter a condici贸n de propietario ou posuidor do animal tanto as persoas f铆sicas e xur铆dicas como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria.

Responder谩n solidaria ou subsidiariamente das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas f铆sicas e xur铆dicas 谩s que a Lei Xeral Tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais atrib煤e tal responsabilidade.

A prestaci贸n dos servizos gravados coas taxas establecidas na presente ordenanza constituir谩 un feito impo帽ible diferenciado para cada animal con respecto 贸 que se preste 贸 servizo, dando lugar 谩 devindicaci贸n da correspondente taxa, incluso nos supostos en que varios animais pertenzan a un mesmo suxeito pasivo.

 

PR脫RROGA DO CONVENIO DE COOPERACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E A SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE SA, PARA A XESTI脫N DAS MICROPLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS S脫LIDOS URBANOS DA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

Prorrogar o convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e a Sociedade Galega de Medio Ambiente, SA, para a xesti贸n das microplantas de transferencia de residuos s贸lidos urbanos da provincia de Ourense, por un per铆odo de dous anos, ata o 31 de xaneiro de 2016.

 

PR脫RROGA DOS DISTINTOS CONVENIOS DE COOPERACI脫N SUBSCRITOS POLA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE, EN R脡XIME DE COMPETENCIA DELEGADA, PARA A PRESTACI脫N, POR PARTE DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL, DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DE PUNTOS LIMPOS

Acordo:

Prorrogar, ata o 31 de decembro de 2014, os actuais convenios de cooperaci贸n subscritos para a prestaci贸n por parte da Deputaci贸n, en r茅xime de competencia delegada, do servizo intermunicipal de puntos limpos na Mancomunidade Conso-Frieiras e concellos de Viana do Bolo e A Mezquita (BOP n.潞 116 do 25 de maio de 2010 e BOP n.潞 163 do 19 de xullo 2010), e Mancomunidade de Ver铆n (BOP n.潞 107, do 13 de maio de 2010).

Unha vez recibidos os acordos de aprobaci贸n da pr贸rroga dos concellos afectados, o presente acordo ser谩 obxecto de publicaci贸n no BOP, para xeral co帽ecemento.

 

RATIFICACI脫N DA ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACI脫N DO 13 DE MAIO DE 2013, ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEGAMP E AS DEPUTACI脫NS PROVINCIAIS PARA A CREACI脫N E IMPLANTACI脫N DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES)

Acordo:

Con data 18 de decembro de 2013, a Secretar铆a Xeral de Medio Rural e Montes trasladoulle a esta Deputaci贸n unha addenda ao dito convenio de data 3 de decembro, cuxo contido, en s铆ntese, 茅 o seguinte:

Modif铆canse os grupos de emerxencia supramunici0pal previstos, cre谩ndose dous novos grupos en Ourense (Maceda e Pereiro de Aguiar) e suprim铆ndose o grupo de Ba帽os de Molgas, pola renuncia deste concello.

A addenda realiza a correcci贸n dalg煤ns erros no convenio orixinal (cambi谩ndose a referencia 谩 cl谩usula 7陋 contida na cl谩usula 2陋, por unha referencia ao Anexo I do convenio), clarific谩ndose que a Deputaci贸n Provincial lles aboar谩 a subvenci贸n directamente aos concellos e redistribu铆ndose o destino das cantidades achegadas por cada administraci贸n, sen modificar as cont铆as nin as aplicaci贸ns orzamentarias fixadas no convenio.

Polo exposto, e considerando convenientes as modificaci贸ns incorporadas pola dita addenda, proponse que, trala ratificaci贸n da inclusi贸n do asunto na orde do d铆a, o Pleno adopte o seguinte acordo:

Ratificar a subscrici贸n da addenda de 3 de decembro de 2013, ao convenio de colaboraci贸n do 13 de maio de 2013, entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e as deputaci贸ns provinciais para a creaci贸n e implantaci贸n dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).