A Deputaci贸n de Ourense pon a disposici贸n da provincia m谩is de 14 mill贸ns de euros para obras, servizos, infraestruturas, emprego e mocidade

  • O pleno da corporaci贸n provincial celebrado hoxe aprobou tam茅n destinar 5 mill贸ns de euros para amortizaci贸n da d茅beda, contemplada no Plan Ourense 15-19, co obxectivo de situar 谩 Deputaci贸n en maio de 2019 con "d茅beda cero".

Ourense, 29 de xaneiro de 2016.- A Deputaci贸n de Ourense pon a disposici贸n da provincia m谩is de 14 mill贸ns de euros para levar a cabo obras, servizos, infraestruturas, melloras viarias e programas orientados ao emprego e 谩 mocidade. As铆 o aprobou hoxe o pleno da corporaci贸n provincial, que tam茅n acordou destinar 5 mill贸ns de euros para amortizaci贸n da d茅beda, contemplada no Plan Ourense 15-19, con obxectivo de situar 谩 Deputaci贸n en maio de 2019 con "d茅beda cero".

O orzamento do Plan provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e Rede Viaria Provincial 2016 aprobado hoxe ascende a un total de 7.549.859 euros (5 mill贸ns para obras e 2 mill贸ns para a rede viaria), sendo a achega da Deputaci贸n de Ourense de 6,7 mill贸ns de euros mentres, que os concellos achegan 798.720 euros. Neste orzamento tam茅n se incl煤en as achegas do r茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira (475.500 euros). En canto ao Plan Complementario para Obras Municipais e Rede Viaria da Deputaci贸n a achega total 茅 de 5,2 mill贸ns de euros.

Asemade, para o Programa de Empregabilidade, que ten como obxectivo contribu铆r ao sostemento econ贸mico dos servizos de competencia municipal posibilitando, asemade, a contrataci贸n dos recursos humanos necesarios, o orzamento que se destina 茅 de 910.000 euros; e para o Plan de Mocidade, que ten a finalidade de financiar actividades desenvolvidas polos concellos a prol da xuventude o investimento total para 2016 ascende a 546.000 euros. A estas cantidades hai que engadir 2.000.000 euros, contemplados no primeiro expediente de modificaci贸n de cr茅ditos deste a帽o, que se destinar谩n para investimentos a concellos.

Outros acordos do pleno

APROBACI脫N DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACI脫N DO SERVIZO DE EXTINCI脫N DE INCENDIOS NO PARQUE DE BOMBEIROS DA DEPUTACI脫N DO POL脥GONO DE SAN CIBRAO DAS VI脩AS

Acordo:

Aprobar inicialmente a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestaci贸n do servizo de extinci贸n de incendios no parque de bombeiros do Pol铆gono de San Cibrao das Vi帽as, conforme co seguinte texto:

Ao abeiro do disposto no artigo 132 e de conformidade co establecido nos artigos 15 贸 19, en relaci贸n cos artigos 20 e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, esta Deputaci贸n establece a taxa pola prestaci贸n do servizo de extinci贸n de incendios, que se rexer谩 por esta Ordenanza Fiscal.

A presente ordenanza trala s煤a aprobaci贸n conforme o disposto no artigo 33 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de r茅xime local, e ao abeiro do establecido no artigo 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, rexer谩 a partires da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

De acordo co artigo 17 do RD lexislativo 2/2004 polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o expediente ser谩 exposto o p煤blico tras o anuncio do Bolet铆n Oficial da Provincia e nun diario dos de maior difusi贸n durante o prazo de 30 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.


APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N ORZAMENTARIA POR SUPLEMENTO DE CR脡DITO E CR脡DITO EXTRAORDINARIO N.潞 1/2016

Acordo:

1潞.- Aprobar o expediente de modificaci贸n orzamentaria por suplemento de cr茅ditos e cr茅dito extraordinario n.潞 1/2016 seg煤n expediente.


APROBACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E REDE VIARIA PROVINCIAL 2016

Acordo:

Aprobar inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2016 (Plan Base), co detalle que figura na relaci贸n de obras para o efecto redactada, co seguinte resumo:

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N E ESTRADAS

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

1.- Obras municipais

4.278.638,85

798.720,49 鈧

5.077.359,34

2.- R茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta

472.500,00 鈧

 

472.500,00 鈧

2.- Rede Viaria Deputaci贸n

2.000.000,00 鈧

 

2.000.000,00 鈧

TOTAL

6.751.138,85 鈧

798.720,49 鈧

7.549.859,34 鈧

 

PLAN COMPLEMENTARIO

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

Obras municipais

4.040.000,00

186.152,63 鈧

4.226.152,63 鈧

Rede Viaria Deputaci贸n

1.070.000,00 鈧

 

1.070.000,00 鈧

 

Someter o Plan a informaci贸n p煤blica mediante anuncio no BOP, para que se poidan formular alegaci贸ns ou reclamaci贸ns durante o prazo de 10 d铆as. Se se presentan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns o Plan debe ser sometido novamente 谩 Corporaci贸n Provincial, para o acordo de aprobaci贸n definitiva. No caso de que non se presenten alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, o Plan entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de novo acordo.

 

APROBACI脫N DO PROGRAMA DE COOPERACI脫N EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE 2016

Acordo:

Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio 2016, co seguinte contido:

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio 2016. A finalidade deste Programa 茅 a contribuci贸n ao sostemento econ贸mico dos servizos de competencia municipal posibilitando, asemade, a contrataci贸n dos recursos humanos necesarios co dito fin, tanto a trav茅s das figuras contractuais propias da lexislaci贸n laboral como a trav茅s de contratos administrativos, de ser o caso.

Poder谩n obter subvenci贸n no marco do programa regulado nas presentes bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes que contraten persoal en r茅xime de dereito laboral ou subscriban contratos administrativos, t铆picos ou especiais, con empresarios suxeitos ao r茅xime de aut贸nomos, para a realizaci贸n de actividades da s煤a competencia durante o exercicio 2016.

Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas contrataci贸ns.

A subvenci贸n concedida a cada concello poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 10.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados aos contratos subvencionados.

Para as subvenci贸ns inclu铆das na presente convocatoria consignarase o cr茅dito axeitado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2016, por importe global m谩ximo de 910.000,00 鈧.

As solicitudes, subscritas polo alcalde interesado, ou concelleiro no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial, e poder谩n presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei do r茅xime xur铆dico das administraci贸ns p煤blicas e do procedemento administrativo com煤n.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable.

As solicitudes ir谩n acompa帽adas da seguinte documentaci贸n:

- Declaraci贸n, subscrita polo presidente, de que o concello non se atopa incurso en ningunha prohibici贸n de percibir subvenci贸ns p煤blicas conforme co disposto no artigo 13 da Lei xeral de subvenci贸ns.

- Declaraci贸n do conxunto de axudas ou subvenci贸ns p煤blicas solicitadas polo concello ou que lle fosen concedidas para o financiamento dos contratos para os que se solicita subvenci贸n.

 

APROBACI脫N DO PROGRAMA DE COOPERACI脫N EN MATERIA DE MOCIDADE 2016

Acordo:

Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos en materia de mocidade para o exercicio 2016, co seguinte contido:

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos en materia de mocidade para o exercicio 2016. A finalidade deste Programa 茅 a contribuci贸n ao financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia en prol da mocidade ao longo do exercicio 2016.

Poder谩n obter subvenci贸n no marco do programa regulado nas presentes bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes que desenvolvan calquera actividade en prol da mocidade durante o exercicio 2016.

Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas actuaci贸ns.

A subvenci贸n concedida a cada concello poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 6.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos derivados das actividades subvencionadas.

Para as subvenci贸ns inclu铆das na presente convocatoria consignarase o cr茅dito axeitado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2016, por importe global m谩ximo de 546.000,00 鈧.

As solicitudes, subscritas polo alcalde interesado, ou concelleiro no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial, e poder谩n presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei do r茅xime xur铆dico das administraci贸ns p煤blicas e do procedemento administrativo com煤n.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable.

As solicitudes ir谩n acompa帽adas da seguinte documentaci贸n:

- Declaraci贸n, subscrita polo presidente, de que o concello non se atopa incurso en ningunha prohibici贸n de percibir subvenci贸ns p煤blicas conforme 贸 disposto no artigo 13 da Lei xeral de subvenci贸ns.

- Declaraci贸n do conxunto de axudas ou subvenci贸ns p煤blicas solicitadas polo concello ou que lle fosen concedidas para o financiamento das actividades para as que se solicita subvenci贸n.

 

USO DA ESTACI脫N DE CAMPOBECERROS AO ABEIRO DO PROGRAMA ESTACI脫NS DO INORDE

Acordo:

Que unha vez finalizadas as obras do AVE, as instalaci贸ns da Estaci贸n de Campobecerros pasen a ser centro de recepci贸n de visitantes do Parque Natural de O Invernadeiro e albergue, para o cal fora concibido o proxecto orixinal.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N RELATIVA 脫 ERE QUE EST脕 LEVANDO A CABO A EMPRESA P脷BLICA TRAGSA

Acordo:

1.- Solicitarlle ao Goberno do Estado a realizar as xesti贸ns necesarias para garantir que o grupo de empresas p煤blicas de TRAGSA repo帽a o emprego destru铆do, readmitindo 谩s persoas xa despedidas,e a trasladarlle o seu profundo rexeitamento dado que resulta moi prexudicial para os intereses de Galiza, tanto pola destruci贸n e perda de m谩is emprego no noso pa铆s, como pola afectaci贸n 谩 encomenda de obras e servizos que mant茅n coa administraci贸n galega e que afectan a servizos e actuaci贸ns p煤blicas esenciais.

2.- Instar 谩 empresa a que de inmediato se constit煤a unha mesa de negociaci贸n coa representaci贸n dos e das traballadoras na que se analicen as f贸rmulas concretas para a reposici贸n nos seus postos de traballo de todos os e as traballadoras que xa foran despedidas e que en todo caso se lles garantan as mesmas condici贸ns e dereitos que ti帽an con anterioridade ao despido.

 

APROBACI脫N DA PROPOSTA DE DECLARACI脫N DE CADUCIDADE DO EXPEDIENTE DE RESOLUCI脫N DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA A PRESTACI脫N DO SERVIZO DA ESCOLA DE EQUITACI脫N DE VILAMAR脥N E INCOACI脫N DUN NOVO EXPEDIENTE DE RESOLUCI脫N DO CONTRATO

Acordo:

Declarar a caducidade do procedemento de resoluci贸n do contrato administrativo especial para a prestaci贸n do servizo de Escola de Equitaci贸n de Vilamar铆n , incoado por acordo do Pleno da Deputaci贸n do 25 de setembro de 2015, ao ter transcorrido o prazo m谩ximo de resoluci贸n (3 meses) sen que se adoptase o correspondente acordo.

O presente acordo de declaraci贸n de caducidade ad贸ptase por raz贸ns de seguridade xur铆dica, tendo en conta que tanto a suspensi贸n da tramitaci贸n do expediente con ocasi贸n da solicitude do ditame do Consello Consultivo como a posterior ampliaci贸n do prazo de resoluci贸n por decreto da Presidencia do 22 de decembro de 2015, puideran non axustarse plenamente aos estritos requisitos legais de validez e eficacia dos ditos acordos, conforme coa xurisprudencia m谩is recente do Tribunal Supremo.

Incoar expediente de resoluci贸n do contrato administrativo especial para a prestaci贸n do servizo da Escola de Equitaci贸n de Vilamar铆n por incumprimento culpable do contratista Equus-Ourense SL, consistente na falta de pago do canon ofertado e dos gastos do anuncio da licitaci贸n.

Conceder audiencia, na s煤a condici贸n de interesada no expediente, a Equus-Ourense, SL co fin de que durante o prazo improrrogable de dez (10) d铆as naturais, contados desde o seguinte ao da recepci贸n da notificaci贸n deste acordo de incoaci贸n, poida formular as alegaci贸ns e achegar cantos documentos e xustificantes conve帽an ao seu dereito, de conformidade co disposto no artigo 109.1.a) do Regulamento xeral da Lei de contratos das administraci贸ns p煤blicas.

 

AXENCIA PROVINCIAL DA ENERX脥A E DO MEDIO AMBIENTE

Acordo:

Que a Deputaci贸n Provincial de Ourense contin煤e coas xesti贸ns e dotaci贸n orzamentaria para a posta en marcha da Axencia Provincial da Enerx铆a e do Medio Ambiente tal e como figura no plan de mandato Ourense 15-19, proxecto que co帽ecen os gobernos auton贸mico, nacional e a propia Comisi贸n Europea.

 

OBSERVATORIO ECON脫MICO OURENS脕N

Acordo:

Rematado o ciclo no 2015, remodelar e adecuar o Observatorio Econ贸mico Ourens谩n, mantendo o mesmo rigor e esencia, e co fin de incrementar a s煤a utilidade:

Dotalo dun sistema de actualizaci贸n continuado.

Profundizar na li帽a/indicadores que permitan reflictir a actividade provincial, ampliando o foco dende o que esta realidade se observa.

Adaptalo 谩s oportunidades e cambios que ofrecen as publicaci贸ns dixitais e a extensi贸n do uso de internet.

Engadirlle unha dimensi贸n participativa/colaborativa.

 

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR EN MATERIA DE XESTI脫N RECADATORIA

Acordo:

1潞.- Aceptar a delegaci贸n do exercicio das competencias de xesti贸n recadatoria das multas coercitivas para execuci贸n de actos administrativos municipais, adoptada polo Concello do Pereiro de Aguiar mediante acordo do 4 de decembro de 2015, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias en materia de xesti贸n recadatoria, as铆 como polo disposto na lexislaci贸n vixente en materia de recadaci贸n de ingresos de dereito p煤blico.

2潞.- Rexeitar a delegaci贸n do exercicio das competencias de execuci贸n forzosa (mediante medios diferentes 谩 multa coercitiva) de actos municipais en procedementos de reposici贸n da legalidade urban铆stica, data a actual carencia de medios da Deputaci贸n Provincial para asumir con car谩cter xen茅rico a dita delegaci贸n.