O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba o Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos 2016

  • Tam茅n se aprobou o Plan Estrat茅xico de Subvenci贸ns da Deputaci贸n de Ourense e do Inorde para o per铆odo 2016-2019.

Ourense, 29 de decembro de 2015.- O pleno da Corporaci贸n Provincial aprobou hoxe o Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos 2016, inicialmente aprobada na sesi贸n ordinaria do 25 de setembro de 2015. A RPT 2016 introduce modificaci贸ns puntuais na estrutura de postos de traballo da administraci贸n provincial, consistentes na supresi贸n do Servizo de Cooperaci贸n con efectos do mes seguinte ao da xubilaci贸n do actual titular da xefatura do servizo e a integraci贸n das unidades administrativas que o compo帽en no Servizo de V铆as e Obras, no que se crea unha Secci贸n de Estudos e Proxectos, as铆 como a creaci贸n de novos postos, supresi贸n de postos vacantes e modificaci贸ns no sistema de provisi贸n de determinados postos 鈥 reduc铆ndose notablemente os postos de libre designaci贸n e os postos abertos 谩 s煤a provisi贸n por funcionarios doutras administraci贸ns p煤blicas.

De todas estas modificaci贸ns, a 煤nica que esixe a adopci贸n de medidas de reordenaci贸n de persoal 茅 a de supresi贸n do Servizo de Cooperaci贸n, ao ser preciso establecer mecanismos de asignaci贸n dos novos postos que lles corresponden aos empregados p煤blicos titulares dos postos suprimidos.

Tam茅n se aprobou na sesi贸n plenaria de hoxe o Plan Estrat茅xico de Subvenci贸ns da Deputaci贸n de Ourense e do Inorde no que se fai unha planificaci贸n a longo prazo, que abrangue os exercicios econ贸micos 2016,2017, 2018 e 2019. O Plan estrut煤rase en sete li帽as de acci贸n que son: a cooperaci贸n coas entidades locais, o fomento da cultura, o fomento da educaci贸n, o fomento do deporte, o fomento do benestar social, o fomento do desenvolvemento econ贸mico e o fomento do asociacionismo veci帽al.

Outros acordos do pleno

APROBACI脫N DA CONSTITUCI脫N DUN GRUPO DE TRABALLO PARA MODIFICACI脫N DO REGULAMENTO ORG脕NICO EN RELACI脫N CO ACCESO PRESENCIAL DAS VECI脩AS E VECI脩OS 脕S SESI脫NS PLENARIAS

Acordo:

Que se constit煤a un grupo de traballo dentro da comisi贸n de Transparencia e Administraci贸n Provincial, formado por un representante de cada grupo pol铆tico e funcionamento co sistema de r茅xime de voto ponderado, para elevar ao Pleno nun prazo non superior a dous meses, unha proposta de modificaci贸n do regulamento org谩nico que estableza as normas que regulen o acceso presencial das veci帽as e vecinos 谩s sesi贸ns plenarias.

APROBACI脫N DA ADHESI脫N DO CONCELLO DE PI脩OR AO CONVENIO MARCO DE COOPERACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E OS CONCELLOS DA PROVINCIA PARA A PRESTACI脫N POLA DEPUTACI脫N PROVINCIAL, EN R脡XIME DE COMPETENCIA DELEGADA, DO SERVIZO DE INSPECCI脫N DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Acordo:

1潞.- Aceptar a adhesi贸n do Concello de Pi帽or ao convenio marco de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n pola Deputaci贸n Provincial, en r茅xime de competencia delegada, do servizo de inspecci贸n dos tributos municipais.

O concello de Pi帽or delega na Deputaci贸n o exercicio das competencias municipais de inspecci贸n das taxas por utilizaci贸n privativa ou aproveitamento especial constitu铆da en solo, subsolo ou voo das v铆as p煤blicas municipais correspondentes 谩s subministraci贸ns de electricidade e telefon铆a fixa, as铆 como tam茅n das empresas explotadoras de redes de comunicaci贸n mediante sistemas de fibra 贸ptica, televisi贸n por cable ou calquera outra t茅cnica con independencia do seu car谩cter p煤blico ou privado.

O dito concello autoriza, ademais, 谩 Deputaci贸n Provincial para solicitar dos 贸rganos competentes da Administraci贸n do Estado a delegaci贸n do exercicio da competencia de inspecci贸n do Imposto de Actividades Econ贸micas, durante o per铆odo de vixencia do convenio marco.

2潞.- Ordenar a publicaci贸n destas adhesi贸ns no BOP.

APROBACI脫N DA RATIFICACI脫N DA ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACI脫N SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEDERACI脫N GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS E AS DEPUTACI脫NS PROVINCIAIS, EN MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCI脫N E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA A CREACI脫N E IMPLANTACI脫N DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS

Acordo:

Ratificar a subscrici贸n da addenda de 3 de decembro de 2015, ao convenio de colaboraci贸n do 13 de maio de 2013, entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e as deputaci贸ns provinciais para a creaci贸n e implantaci贸n dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).

APROBACI脫N DA PARTICIPACI脫N DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE NA AGRUPACI脫N EUROPEA DE COOPERACI脫N TERRITORIAL (AECT) EUROCIDADE CHAVES-VER脥N

Acordo:

1潞.- Aprobar a intenci贸n de participaci贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense na Agrupaci贸n Europea de Cooperaci贸n Territorial (AECT) Eurocidade Chaves-Ver铆n.

2潞.- Designar ao Presidente da Deputaci贸n D. Jos茅 Manuel Baltar Blanco ou deputado en quen este delegue como representante desta Deputaci贸n para a realizaci贸n de todas aquelas actuaci贸ns necesarias para levar a cabo a futura integraci贸n.

3潞.- Proceder 谩 tramitaci贸n da futura integraci贸n na AECT Eurocidade Chaves-Ver铆n consonte co sinalado no artigo 4.2 do Real decreto 23/2015, por el que se adoptan las medidas necesarias para la aplicaci贸n efectiva del Reglamento (CE) n潞 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la Agrupaci贸n Europea de Cooperaci贸n Territorial, lev谩ndose a cabo os traballos necesarios para a redacci贸n do texto do convenio e dos estatutos propostos, nos termos sinalados no apartado primeiro do artigo 4 do antedito real decreto.

APROBACI脫N DA MOCI脫N RELATIVA 脕 ADQUISICI脫N DA BIBLIOTECA "BENITO FERN脕NDEZ ALONSO

Acordo:

Que a proposta de proceder 谩 adquisici贸n da biblioteca "Benito Fern谩ndez Alonso" quede supeditada 谩 aclaraci贸n da propiedade da mesma, tendo en conta adem谩is o acordo de cesi贸n da citada biblioteca a esta entidade do ano 1990.