Subir
\ Intervención \ Consorcio Provincial de Ourense para o servizo contra incendios \ Ano 2018 \

Ano 2018

RESUMO ORZAMENTOS
MEMORIA DE PRESIDENCIA
INFORME ECONÓMICO FINANCEIRO
INFORME DE INTERVENCIÓN
CADRO DE PERSOAL
BASES DE EXECUCIÓN
ANEXO DE INVESTIMENTOS