O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba investimentos de m谩is de 12 mill贸ns de euros para infraestruturas, servizos sociais, cultura, deporte

  • A instituci贸n provincial pon a disposici贸n da provincia estes fondos por medio do Plan Estrat茅xico de Subvenci贸ns, o Plan de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e o Plan BenOurense 2015.

Ourense, 28 de novembro de 2014.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe investimentos por importe de 12,4 mill贸ns de euros para obras de infraestruturas, servizos sociais, cultura, deporte e 谩mbito econ贸mico destinados aos concellos da provincia de Ourense.

Estes orzamentos enm谩rcanse dentro do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da rede viaria provincial para 2015; e do Plan Estrat茅xico de Subvenci贸ns, que contempla a concesi贸n do 80% das axudas por concorrencia competitiva, sendo as li帽as de axudas o asociacionismo veci帽al, educaci贸n, cultura, deporte, benestar social, desenvolvemento econ贸mico da provincia e obras e servizos municipais. Tam茅n se aprobou o Plan de Servizos Sociais "BenOurense 2015", que destina este ano un mill贸n de euros para o programa de asistencia econ贸mica, t茅cnica e xur铆dica aos pequenos e medianos municipios da provincia de Ourense en materia de servizos sociais comunitarios. As acci贸ns que contempla este programa son: asistencia econ贸mica para o persoal t茅cnico de servizos sociais e para o servizo de axuda no fogar, as铆 como asistencia t茅cnica e xur铆dica complementaria en materia de servizos sociais que presta a 脕rea de Benestar da Deputaci贸n de Ourense.

Outros acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 28/11/2014 son:

RENUNCIA DE DON JOS脡 V脥CTOR GONZ脕LEZ V脕ZQUEZ AO CARGO DE DEPUTADO PROVINCIAL.

Acordo:

Tomar raz贸n da renuncia do deputado provincial don Jos茅 V铆ctor Gonz谩lez V谩zquez, deix谩ndose constancia dela. Solicitar da Xunta Electoral Central a designaci贸n de suplente para a toma de posesi贸n na pr贸xima sesi贸n.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS FACULTADES QUE O CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA TEN ATRIBU脥DAS EN MATERIA DE XESTI脫N RECADATORIA DE MULTAS COERCITIVAS E EXECUCI脫N FORZOSA DE ACORDOS MUNICIPAIS

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Chandrexa de Queixa ten atribu铆das en materia de xesti贸n recadatoria de multas coercitivas e da execuci贸n forzosa de acordos municipais previstos no artigo 96 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, reguladora do r茅xime xur铆dico das administraci贸ns p煤blicas e do procedemento administrativo com煤n, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 17 de outubro de 2014. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

APROBACI脫N DO PLAN ESTRAT脡XICO DE SUBVENCI脫NS

Acordo:

Aprobar inicialmente o Plan estrat茅xico de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE para o exercicio 2015, co seguinte contido:

Someter o expediente a informaci贸n p煤blica durante o prazo de 20 d铆as h谩biles, de conformidade co establecido na Ordenanza xeral de subvenci贸ns, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

APROBACI脫N DA LIQUIDACI脫N DO PADRADO DE TURISMO

Acordo:

Aproba-la liquidaci贸n definitiva do Padroado Provincial de Turismo, conforme coa proposta da Comisi贸n Liquidadora.

Dispo帽er, con efectos do d铆a da data, a cesi贸n 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense dos dereitos de cr茅dito do Padroado .

Declara-la disoluci贸n definitiva do Padroado Provincial de Turismo e a total extinci贸n da s煤a personalidade xur铆dica, con efectos do d铆a da data.

Facultar 谩 Presidencia da Deputaci贸n para levar a cabo cantos actos sexan necesarios para a total execuci贸n do presente acordo.

APROBACI脫N DAS BASES PARA A ELABORACI脫N E EXECUCI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2015

Acordo:

Aprobar as bases para a elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2015.

Ordenar a publicaci贸n das bases no BOP de Ourense, para co帽ecemento das concellos e entidades locais interesados.

EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE REPARACI脫N E AMPLIACI脫N DO CAMI脩O A CUBILLEDO, N.潞 46/PB/2014, EN LEIRO

Acordo:

Ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas, 贸 figurar inclu铆das no "Plan Provincial de Obras e Servizos de Car谩cter municipal 2014", de conformidade co disposto no artigo 10 da Lei de Expropiaci贸n Forzosa.

Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n dos terreos inclu铆dos na relaci贸n de bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n.

Notificarlles este acordo 贸s interesados, de conformidade coa lexislaci贸n vixente.

EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE MELLORA DA ESTRADA PROVINCIAL OU-0306 SAN CRISTOVO-LEIRO, N.潞 118/PB/2014, EN LEIRO

Acordo:

Aproba-lo proxecto t茅cnico da obra de mellora da estrada provincial "OU-0306 SAN CRISTOVO-LEIRO", N潞 118/PB/2014, no concello de Leiro, as铆 como o anexo de expropiaci贸ns, no que se incl煤e o plano parcelario e a relaci贸n de bens afectados.

Ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas, de conformidade co disposto no artigo 22.5 da Lei 8/2013, de 28 de xu帽o, de estradas de Galicia.

Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n, con car谩cter urxente, dos terreos inclu铆dos na relaci贸n de bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n, de conformidade co previsto no citado artigo da Lei de estradas de Galicia.

Publicar e notificar este acordo 贸s interesados, de conformidade coa lexislaci贸n vixente.

APROBACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECON脫MICA, T脡CNICA E XUR脥DICA AOS CONCELLOS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O EXERCICIO 2015

Acordo:

Aprobar as bases reguladoras do Programa Provincial de Asistencia T茅cnica, Econ贸mica e Xur铆dica aos Concellos e Mancomunidades en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2015.

De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, as bases reguladoras do programa inicialmente aprobadas someterase a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de dez d铆as h谩biles, durante os que as entidades locais interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

O presente acordo queda condicionado 谩 aprobaci贸n definitiva do Plan Estrat茅xico de Subvenci贸ns para o exercicio 2015, as铆 como 谩 entrada en vigor do orzamento para o exercicio 2015, adopt谩ndose, en todo caso, ao abeiro e coas condici贸ns establecidas no artigo 56 do RD 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de subvenci贸ns.

CAMBIO DE DATA DA SESI脫N ORDINARIA DO MES DE DECEMBRO DE 2014

Acordo:

Fixar a data de celebraci贸n das comisi贸ns informativas e do Pleno ordinario do mes de decembro, do seguinte xeito:

. Comisi贸ns informativas: d铆a 22 de decembro, luns, a partir das 17.00 horas.

. Pleno ordinario: d铆a 29 de decembro, luns, 谩s 11.00 horas.

APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA ESIXIR 脕 XUNTA QUE PO脩A EN MARCHA O TRANSPORTE METROPOLITANO EN OURENSE

Acordo:

Esixir 谩 Xunta que cumpra o compromiso de p贸r en marcha o transporte metropolitano en Ourense.

Instar 贸 Executivo galego a desbloquear as negociaci贸ns co Concello de Ourense, practicamente paralizadas dende marzo de 2014.