O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba inicialmente o orzamento xeral para 2015

A Corporaci贸n provincial aprobou tam茅n o Himno oficial da provincial de Ourense.

Ourense. 31 de outubro de 2014.- O pleno da Corporaci贸n Provincial aprobou hoxe inicialmente o orzamento xeral da Deputaci贸n de Ourense para 2015, un orzamento que novamente experimenta unha subida con respecto do ano anterior (un 2,65 %), pasando de 73.700.000 euros a 75.707.000 euros, e contempla a porcentaxe m谩is alta de investimento na historia da Deputaci贸n de Ourense, destin谩ndose a inversi贸n m谩is de 17,1 mill贸ns de euros, increment谩ndose un 30,7 % a dotaci贸n en investimentos. Neste senso, adoptouse o seguinte acordo:

1潞.- Aproba-lo orzamento xeral da Deputaci贸n provincial de Ourense para o ano 2015.

2潞.- Aprobar as Bases de Execuci贸n do Orzamento Xeral, segundo figuran no expediente.

3潞.- Aprobar os cadros de persoal, que se dividen en persoal funcionario, laboral e eventual, de acordo co art.126 do Texto refundido das disposici贸ns legais vixentes en materia de r茅xime local, aprobado por Real Decreto lexislativo 781/1986.

4潞.- De acordo co art. 169 da LRFL, o orzamento xeral ser谩 exposto 贸 p煤blico, previo anuncio no bolet铆n oficial da provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalos e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

Por outra banda, o pleno da Corporaci贸n provincial aprobou tam茅n o Himno oficial da provincia de Ourense en base ao seguinte acordo: declarar a obra de Manuel de Dios "Ourense no Solpor" como himno oficial da provincia de Ourense, e ordenar a publicaci贸n deste acordo no BOP, para p煤blico e xeral co帽ecemento.

 

Outros acordos da sesi贸n plenaria de hoxe venres 31 de outubro de 2014 foron os seguintes:

 

DECLARACI脫N INSTITUCIONAL DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE 鈥 GRAO DE ENXE脩ER脥A F脥SICA

O Pleno da Deputaci贸n Provincial de Ourense, acorda:

Urxir 谩 Xunta de Galicia e 谩 Universidade de Vigo a que, antes do prazo l铆mite do pr贸ximo 1 de decembro, procedan de oficio 谩 iniciaci贸n do procedemento de implantaci贸n no Campus de Ourense do grao de Enxe帽er铆a F铆sica para o vindeiro curso acad茅mico 2015-2016

 

APROBACI脫N INICIAL DA RELACI脫N DE POSTOS DE TRABALLO 2015

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a Relaci贸n de Postos de Traballo 2015 do persoal da Deputaci贸n Provincial de Ourense, segundo o documento que consta no expediente.

2潞.- Someter a informaci贸n p煤blica, durante o prazo de 15 d铆as h谩biles, o documento inicialmente aprobado, mediante anuncio no BOP, para a formulaci贸n de alegaci贸ns ou reclamaci贸ns. Se transcorrido o prazo de informaci贸n p煤blica non se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, entenderase automaticamente aprobada de forma definitiva. Se se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns estar ser谩n resoltas polo Pleno.

 

APROBACI脫N INICIAL DO PLAN DE ORDENACI脫N DE RECURSOS HUMANOS 2015

Acordo:

1.-Aprobar inicialmente o Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos 2015 da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

As disposici贸ns de natureza normativa do presente Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos entrar谩n en vigor 贸 d铆a seguinte 贸 da s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, sen prexu铆zo da s煤a retroactividade, con efectos do 1 de xaneiro de 2015, nos casos expresamente contemplados nas ditas disposici贸ns normativas. En todo caso, non ter谩n efecto retroactivo as disposici贸ns restritivas de dereitos dos empregados p煤blicos.

O Plan ter谩 vixencia indefinida ata a s煤a substituci贸n ou modificaci贸n por un Plan posterior ou norma de superior rango xer谩rquico.

2.- Someter a informaci贸n p煤blica, durante o prazo de 30 d铆as h谩biles, a documentaci贸n inicialmente aprobada, mediante anuncio no BOP, para a formulaci贸n de alegaci贸ns ou reclamaci贸ns. Se transcorrido o prazo de informaci贸n p煤blica non se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, entenderase automaticamente aprobado de forma definitiva. Se se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns estas ser谩n resoltas polo Pleno.

 

RATIFICACI脫N DA MODIFICACI脫N DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DO CENTRO ASOCIADO DA UNED, PARA A S脷A ADAPTACI脫N 脕 LEI DE RACIONALIZACI脫N E SOSTIBILIDADE DA ADMINISTRACI脫N LOCAL E 脕 LEI DE RACIONALIZACI脫N DO SECTOR P脷BLICO

Acordo:

Ratificar o acordo adoptado polo Padroado do Consorcio da UNED, de data 16 de outubro de 2014, de modificaci贸n dos estatutos do dito consorcio para adaptalos 谩 Lei de racionalizaci贸n e sostibilidade da administraci贸n local e 谩 Lei de racionalizaci贸n do sector p煤blico.

 

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO N.潞 1/2014, DO INORDE

Acordo:

1潞.- Modificar as bases de execuci贸n do orzamento do INORDE para o exercicio 2014, dotando no cap铆tulo 4潞 de gastos a aplicaci贸n orzamentaria 422.11/489.01 "a familias e instituci贸ns sen fins de lucro nominativas", con cargo 谩 422.11/400.00 de "transferencias correntes-achega da Deputaci贸n Provincial de Ourense", as subvenci贸ns nominativas que se indican:

Entidade

Concepto

Importe 鈧

Clube Pesca Fluvial Arenteiro

Gastos de funcionamento

9.000.-

Asociaci贸n Cultural Civitas Limicorum

Festa do Esquecemento de Xinzo de Limia, edici贸n 2014.

 

12.000.-

Agrupaci贸n Europea de Cooperaci贸n Territorial Eurocidade Chaves-Ver铆n (Eurocidade 鈥揅haves-Ver铆n, AECT)

Gastos de funcionamento

 

 

 

 

21.000.-

Concello de Pontedeva

Ampliaci贸n vial e dotaci贸n servizos pol铆gono trazado.

 

17.988.-

Total:

59.988.-

 

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto 贸 p煤blico tralo anuncio no BOP, por quince (15) d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

 

EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE MELLORA DA ESTRADA PROVINCIAL OU-114 VILAR DE SANTOS (OU-321)-PONTELI脩ARES (OU301), N.潞 103/PB/2013, EN VILAR DE SANTOS

Acordo:

1潞.- Aprobar o proxecto t茅cnico da obra de mellora da estrada provincial 鈥淥U-1114 Vilar de Santos (OU-321)-Ponteli帽ares (OU-301)鈥, n.潞 103/PB/2013, no Concello de Vilar de Santos, as铆 como o anexo de expropiaci贸ns, no que se incl煤e o plano parcelario e a relaci贸n de bens afectados.

2潞.- Ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas, de conformidade co disposto no artigo 22.5 da Lei 8/2013, de 28 de xu帽o, de estradas de Galicia.

3潞.- Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n dos terreos inclu铆dos na relaci贸n de bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n.

N.潞PARCELA EXPEDIENTE

N.潞 PARCELA/POL.

CATASTRO

TIPO PARCELA

PROPIETARIO EXPEDIENTE

M2

EXPROP

6

1163/501

MONTE

MANUEL LAMA ANDRADE

162,61

13

1074/501

MONTE

ISABEL QUINTAS DACAL

69,69

14

1076/501

LABRAD脥O

XESTORA BANTEGAL, S.A.

83,58

15

1077/501

MONTE

BENITO SALGADO ALVAREZ

32,43

 

4潞.- Notificarlles este acordo aos interesados, de conformidade coa lexislaci贸n vixente.

RATIFICACI脫NDA SUBSCRICI脫N DO PROTOCOLO DE COLABORACI脫N ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E O CONCELLO DE BEADE, PARA A REHABILITACI脫N DA CASA DO CONCELLO DE BEADE

Acordo:

Ratificar a subscrici贸n do Protocolo de colaboraci贸n entre a Xunta de Galicia, a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o concello de Beade para a rehabilitaci贸n da casa do concello de Beade, asinado na data 19.09.2014 polos representantes das tres administraci贸ns implicadas.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N  de expropiaci贸n forzosa urxente para a ocupaci贸n temporal para a redacci贸n do 鈥淧ROXECTO DE TRAZADO DE ACCESO 脫 N脷CLEO DE POBOACI脫N DE SAN VICENTE DE LEIRA鈥, no concello de Vilamart铆n de Valdeorras

Acordo:

  1. 1.Ter por declarada a utilidade p煤blica a ocupaci贸n temporal dos bens e dereitos que continuaci贸n se relacionan de conformidad co disposto no artigo 18.5 da Lei 8/2013, de 28 de xu帽o, de estradas de Galicia.
  1. 2.Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n, con car谩cter urxente, dos bens inclu铆dos na relaci贸n de bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n.

N潞PARCELA EXPTE

N潞 POL脥GONO/PARCELA

CATASTRO

TIPO PARCELA

PROPIETARIO EXPEDIENTE

M2

OCUPACION TEMPORAL

1

17/3591

R脷STICA

ROGELIO ARIAS RODRIGUEZ

744

2

25/1596

RUSTICA

C.M.V.M.C DE SAN VICENTE DE LEIRA

64

3

17/3315

RUSTICA

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

64

4

27/2330

RUSTICA

ENRIQUE TRINCADO ALVAREZ

7,20

5

27/2329

RUSTICA

MAR脥A FERNANDEZ ALVAREZ

74

6

27/2491

RUSTICA

LISARDO FERNANDEZ ALVAREZ

64

7

27/2497

RUSTICA

PEDRO ALVAREZ SANCHEZ

64

 

  1. 3.Publicar e notificar este acordo 贸s interesados, de conformidade coa lexislaci贸n vixente.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫NEN RELACI脫N COAS ACTUACI脫NS DO GOBERNO GALEGO  PARA EVITAR A DISCRIMINACI脫N QUE SOFREN OS EMIGRANTES RETORNADOS COA TRIBUTACI脫N DAS PENSI脫NS PERCIBIDAS NO ESTRANXEIRO

Acordo:

O Pleno da deputaci贸n insta ao Goberno Galego a reclamar do Goberno do Estado a que no marco da modificaci贸n fiscal que est谩 tramitando se modifique a lei 35/2006 para garantir que as pensi贸ns que perciben os  e as emigrantes retornadas do estranxeiro te帽an un trato fiscal id茅ntico ao resto dos pensionistas.