O pleno da Deputaci贸n aproba a creaci贸n dos servizos de xesti贸n de residuos de obras e industriais non perigosos

Ourense. 26 de setembro de 2014.- O pleno da Corporaci贸n Provincial aprobou hoxe a creaci贸n do servizo supramunicipal de recollida e tratamento de residuos de obras de construci贸n e demolici贸n, e do servizo p煤blico supramunicipal de xesti贸n de residuos industriais non perigosos e especiais. A planta de tratamento de residuos da construci贸n e demolici贸n (rcd's) na comarca da Limia est谩 localizada entre os n煤cleos rurais de Morgade e A Pena, no Concello de Xinzo de Limia. A actividade para desenvolver nas instalaci贸ns 茅 a de tratamento e xesti贸n de residuos da construci贸n e demolici贸n, e permite a clasificaci贸n e reciclado de rcd's mesturados, procedentes tanto da demolici贸n de edificios completos, sen clasificaci贸n en orixe, como de entullos xerados en obras menores.

O r茅xime xur铆dico do servizo ser谩 o determinado pola lexislaci贸n sectorial de residuos aplicable, sen prexu铆zo da posibilidade de que a Deputaci贸n de Ourense poida establecer unha ordenanza reguladora daqueles aspectos de detalle que se consideren necesarios. Asemade, ac贸rdase que o modo de xesti贸n do servizo sexa a xesti贸n indirecta, mediante contrato de xesti贸n de servizo p煤blico previsto no texto refundido da Lei de contratos do sector p煤blico.

Polo que atinxe ao servizo de xesti贸n de residuos industriais non perigosos e especiais do "Centro Verde", a s煤a posta en marcha para atender 谩s empresas situadas no pol铆gono industrial de San Cibrao das Vi帽as, no parque empresarial de Pereiro e no pol铆gono industrial Barreiros, xorde polo feito de intentar promover unha xesti贸n conxunta dos residuos de car谩cter industrial e reducir os custos de escala que se derivan dunha ineficaz xesti贸n individualizada. Este aforro der铆vase, por un lado, da busca de mellores prezos de mercados que poidan ofertar os xestores de residuos, polo feito de asegurarlles a trav茅s deste servizo maiores volumes de entrega de residuos. E por outro, da reduci贸n de custes para o xestor, procedentes da centralizaci贸n de recollida de todos os residuos nun 煤nico punto, o Centro Verde de San Cibrao das Vi帽as.

Con este "Servizo provincial de xesti贸n integral de residuos industriais especiais do Centro Verde", pret茅ndese ofertar d煤as opci贸ns ben diferenciadas, 谩s que poder谩n acollerse as empresas a cada unha delas por separado ou ben 谩s d煤as de forma conxunta.

O r茅xime xur铆dico do servizo ser谩 o determinado pola lexislaci贸n sectorial de residuos aplicable, sen prexu铆zo da posibilidade de que a Deputaci贸n de Ourense poida establecer unha ordenanza reguladora daqueles aspectos de detalle que se consideren necesarios. Asemade, ac贸rdase que o modo de xesti贸n do servizo sexa a xesti贸n indirecta, mediante contrato de xesti贸n de servizo p煤blico previsto no Texto refundido da Lei de contratos do sector p煤blico.

Outros acordos plenarios:

MODIFICACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL BENOURENSE DE ASISTENCIA T脡CNICA, ECON脫MICA E XUR脥DICA AOS CONCELLOS DA PROVINCIA EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O EXERCICIO 2014

Acordo:

1潞) Modificar as bases reguladoras do Programa Provincial BenOurense de Asistencia T茅cnica, Econ贸mica e Xur铆dicas aos concellos da provincia en materia de servizos sociais comunitarios para o exercicio 2014, engadindo, nas bases xerais, unha nova base, denominada G, co contido seguinte:

G) O cr茅dito orzamentario correspondente 谩 acci贸n 1, na cont铆a remanente que resulte da falla de xustificaci贸n de gastos desa acci贸n, quedar谩 automaticamente asignado 谩 acci贸n 2, incrementando a cont铆a subvencionada por unidade de convivencia no importe que resulte.

2潞) Someter a informaci贸n p煤blica, por prazo de dez d铆as h谩biles e mediante anuncio no BOP, esta modificaci贸n, advertindo que, en caso de non formularse alegaci贸n no dito prazo, quedar谩 automaticamente aprobada de xeito definitivo. En caso de formularse alegaci贸ns, estas ser谩n resoltas polo Pleno.

 

ELECCI脫N DE REPRESENTANTES DA DEPUTACI脫N NO CONSELLO REITOR DO PADROADO PROVINCIAL DE TURISMO

Acordo:

- Designar como representantes da Deputaci贸n no Consello Reitor do Padroado Provincial de Turismo, aos seguintes deputados:

a) Polo Grupo Provincial Socialista: D.陋 M贸nica V谩zquez Blanco.

b) Polo Grupo Provincial do BNG: D. Xaime 脫scar Iglesias P茅rez

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA SOLICITAR O REXISTRO DA DEPUTACI脫N NO DOMINIO .GAL

Acordo:

1.- Instar ao grupo de goberno desta Corporaci贸n para que rexistre e active o seu enderezo .gal nos prazos estabelecidos pola asociaci贸n que xestiona o dominio galego.

2.- Instar ao executivo provincial para que estabeleza un plan local de promoci贸n entre as diferentes entidades e asociaci贸ns da provincia co obxecto de que comecen a mudar as s煤as p谩xinas web cara ao .gal, inclu铆ndo o preceptivo asesoramento para a migraci贸n de todos estes enderezos cara a este novo dominio que nos identifica como pa铆s.

3.- Instar ao goberno provincial co fin de que xestione unha li帽a extraordinaria de axudas destinadas 谩s entidades e asociaci贸ns para facerlle fronte 谩 tarifa da Asociaci贸n PuntoGal.

 

MODIFICACI脫N DOS CR脡DITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2014 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CR脡DITOS N.潞 5/2014

Acordo:

Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, 5/2014.

 

APROBACI脫N DA EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE MELLORA DA ESTRADA PROVINCIAL "OU-0701 CABALAR-VILARI脩O DE CONSO, TREITO O MOURO-MANZANEDA", NO MUNICIPIO DA POBRA DE TRIVES

Acordo:

Aprobar o proxecto t茅cnico da obra de mellora da estrada provincial "OU-0701 Cabalar-Vilari帽o de Conso, treito O Mouro-Manzaneda, no municipio da Pobra de Trives, as铆 como o anexo de expropiaci贸ns, no que se incl煤e o plano parcelario e a relaci贸n de bens afectados.

Ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas, de conformidade co disposto no artigo 22.5 da Lei 8/2013, do 28 de xu帽o, de estradas de Galicia.

Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n dos terreos inclu铆dos na relaci贸n de bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n.

Notificarlles este acordo aos interesados, de conformidade coa lexislaci贸n vixente

 

CONVENIO CON AGADER PARA O PROGRAMA DE MELLORA DE CAMI脩OS MUNICIPAIS 2014-2015

Acordo:

Aprobar definitivamente a subscrici贸n dun convenio de cooperaci贸n entre esta Deputaci贸n Provincial e a Conseller铆a do Medio Rural e do Mar, para financiar as actuaci贸ns do Plan marco de mellora de cami帽os de titularidade municipal 2014-2015, cofinanciados con FEADER no marco do PDR de Galicia 2007-2013, conforme co texto remitido por AGADER a esta Deputaci贸n o 6 de agosto de 2014, n煤mero de rexistro de entrada 19.663.

Asumir o compromiso de inclu铆r no orzamento da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2015, o cr茅dito adecuado e suficiente para a atenci贸n das obrigas correspondentes 谩s ditas anualidades, previstas na cl谩usula segunda do convenio.

A subvenci贸n nominativa concedida a AGADER a trav茅s do dito convenio deber谩 xustificarse conforme co previsto na normativa de subvenci贸ns vixente e, en particular, conforme coas previsi贸ns da Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

 

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2014, RELATIVA 脕S OBRAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BALTAR

Acordo:

Modificar o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2014 relativa 谩s obras municipais do concello de Baltar, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra denominada "Construci贸n de nave municipal fase 1" que pasa 贸 plan complementario- a obra denominada "Arranxo, pavimento e reparaci贸n de espazos p煤blicos" cun orzamento de execuci贸n de 50.000,00 鈧.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N A RESPECTO DA SITUACI脫N DO SECTOR DO VI脩O EN OURENSE

Acordo:

Instar 谩 Xunta de Galiza 谩 reunir a Mesa do Vi帽o coa participaci贸n de todos os axentes que interve帽en no sector e coa intermediaci贸n da administraci贸n coa finalidade de analizar a situaci贸n do sector e de acadar acordos que garantan relaci贸ns contractuais igualitarias entre produtores e industria, nos que se establezan garant铆as de recollida e de prezos m铆nimos pola uva.

Establecer medidas de financiamento p煤blico para adiantar liquidez 谩s industrias que subscriban contratos homologados cos produtores para que poidan cobrar a produci贸n antes da finalizaci贸n do ano natural sen que estes adiantos sexan garantidos a conta do produtor.

Que todas as axudas p煤blicas 谩s que concorran as industrias te帽an en conta 谩 hora da s煤a resoluci贸n que estas subscriban contratos cos seus provedores de materia prima.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE A CREACION DUN PLAN DE TRATAMENTO DE PUR脥N NA PROVINCIA DE OURENSE

Elaborar un Plan de tratamento de pur铆ns para a provincia de Ourense por parte da Deputaci贸n Provincial.

Solicitar o Goberno da Xunta de Galicia que habilite partida orzamentaria para levar a cabo as instalaci贸ns oportunas para xestionar os xurros, dado que nin as terras, nin augas son capaces de soportar mais niveis de agresi贸n.