Unanimidade do pleno da Deputaci贸n para a concesi贸n da Medalla de Ouro da provincia a Marcos Valc谩rcel

Ourense, 29 de xullo de 2014.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe por unanimidade a concesi贸n da Medalla de Ouro da provincia a t铆tulo p贸stumo ao historiador e xornalista Marcos Valc谩rcel L贸pez. O expediente de concesi贸n da medalla ten a s煤a raz贸n de ser polos m茅ritos contra铆dos por Marcos Valc谩rcel ao longo da s煤a vida e da s煤a traxectoria profesional nos eidos da historia, a docencia e o xornalismo, as铆 como tam茅n por ser un dos dinamizadores culturais m谩is fecundos e rigorosos de Ourense e o elo que conectou aos vellos autores da xeraci贸n N贸s cos novos escritores e investigadores.

Outros acordos da sesi贸n ordinaria celebrada hoxe son os seguintes:

 

RESOLUCI脫N DE ALEGACI脫NS 脕 ORDENANZA REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE SELECCI脫N DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO E LABORAL TEMPORAL AO SERVIZO DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Acordo:

1潞) Resolver as alegaci贸ns formuladas contra o texto inicialmente aprobado da Ordenanza reguladora dos procedementos de selecci贸n de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense nos seguintes termos:

a) Estimar parcialmente a alegaci贸n formulada pola Delegaci贸n de Ourense do Colexio Oficial de Arquitectos, engadindo un novo par谩grafo no apartado 2 do artigo 6, co seguinte contido:

"Nos procedementos de selecci贸n mediante concurso 鈥搊posici贸n regulados no artigo 4, no suposto de cobertura de postos de traballo que correspondan a profesi贸ns susceptibles de exercicio por conta propia, as bases reguladoras poder谩n establecer como m茅rito avaliable a prestaci贸n de servizos neste r茅xime que estean relacionados co contido do posto de traballo e sexan relevantes para a avaliaci贸n do m茅rito e capacidade dos aspirantes. As bases determinar谩n os sistemas de acreditaci贸n destes m茅ritos e a s煤a valoraci贸n, en termos equitativos respecto da valoraci贸n de servizos prestados por conta allea."

b) Estimar parcialmente a alegaci贸n segunda do Comit茅 de Empresa, engadindo no artigo 6.1.a) o inciso "ou an谩loga" respecto da categor铆a profesional, e un novo par谩grafo neste apartado co seguinte texto: "Entenderase por categor铆a profesional an谩loga aquela coa que a prevista nas bases garde unha relaci贸n de identidade esencial".

c) Desestimar as alegaci贸ns sinaladas no demais, e desestimar integramente as alegaci贸ns primeira, terceira e cuarta do Comit茅 de Empresa, polos motivos sinalados na proposta da Presidencia.

2潞) Aprobar definitivamente a Ordenanza reguladora dos procedementos de selecci贸n de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

3潞) Ordenar a publicaci贸n do texto definitivamente aprobado da ordenanza no Bolet铆n Oficial da Provincia, para a s煤a entrada en vigor.

 

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS N.潞 4/2014, DE CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTOS DE CR脡DITO

Acordo:

1潞.- Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS CORRENTES

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

135.13/467.00

A Consorcios. Servizo de incendios Comarca da Limia

91.181,54

135.12/467.00

A Consorcios. Servizo de incendios Comarca de Ver铆n

129.045,11

135.11/467.00

A Consorcios. Servizo de incendios Comarca de Valdeorras

79.032,17

920.01/226.02

Informaci贸n e publicidade. Secretar铆a Xeral

10.000,00

231.11/480.01

Atenci贸ns ben茅ficas e sociais nominativas. Acci贸n social

5.000,00

334.16/226.02

Informaci贸n e publicidade. Centro cultural

15.000,00

912.11/227.06

Estudios e traballos t茅cnicos. Corporaci贸n Provincial

200.000,00

419.11/221.00

Enerx铆a el茅ctrica. Centro ecuestre Vilamar铆n

4.000,00

453.11/221.99

Materiais. V铆as e obras provinciais

60.000,00

912.11/226.01

Atenci贸ns protocolarias e representativas. Corporaci贸n Provincial

25.000,00

313.11/221.04

Vestiario. Prevenci贸n de riscos laborais

3.000,00

323.16/221.01

Auga. Escola de danza

1.000,00

920.01/226.06

Reuni贸ns e conferencias. Secretar铆a Xeral

8.000,00

920.01/227.06

Estudios e traballos t茅cnicos. Secretar铆a Xeral

30.000,00

453.11/226.99

Gastos menores. V铆as e obras provinciais

3.000,00

162.35/221.03

Combustibles y carburantes. Unidade provincial de xesti贸n do lixo

50.000,00

161.11/221.03

Combustibles e carburantes. Servizo de augas e medio ambiente

8.000,00

169.11/221.03

Combustibles e carburantes. Rede provincial de recollida de animais

4.000,00

342.11/221.00

Enerx铆a el茅ctrica. Pazo dos deportes Paco Paz

11.000,00

342.11/221.03

Combustibles e  carburantes. Pazo dos deportes Paco Paz

8.000,00

453.12/221.03

Combustibles e carburantes. Parque de maquinaria

50.000,00

420.11/410.00

A Organismos administrativos. INORDE

150.633,33 鈧

SUMA SUPLEMENTOS DE CR脡DITO

944.892,15 鈧

 

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS DE INVESTIMENTO

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

450.12/762.01

A Concellos subvenci贸ns. Cooperaci贸n Provincial

505.157,08

920.11/623.00

Maquinaria, instalaci贸ns e ferramentas. Pazo Provincial

40.000,00

179.11/721.09

A Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o. Medio natural

14.000,00

SUMA SUPLEMENTOS DE CR脡DITO

559.157,08 鈧

 

CR脡DITO EXTRAORDINARIO. GASTOS DE INVESTIMENTO

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

450.12/750.00

A Xunta de Galicia. Cooperaci贸n Provincial

292.103,04

419.15/632.00

Edificios e outras construci贸ns. Predio O Reino

34.000,00

453.11/609.02

Mellora estrada Peroxa- Coles. V铆as provinciais

100.000,00

SUMA CR脡DITO EXTRAORDINARIO

426.103,04 鈧

 

RESUMO

Suma suplementos de Cr茅dito ................................................. 1.504.049,23 鈧

Suma cr茅ditos extraordinarios ............................................................ 426.103,04 鈧

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais 1.930.152,27 鈧

2潞.- Nas bases de execuci贸n do orzamento da Deputaci贸n Provincial de Ourense non estaba prevista a concreci贸n do cap铆tulo IV e VII de gastos a conceder no exercicio 2014, polo que se procede 谩 especificaci贸n das aplicaci贸ns para as que se habilite cr茅dito nesta modificaci贸n orzamentaria, as铆 como doutras aplicaci贸ns orzamentarias cuxo cr茅dito non precisa de tramitaci贸n plenaria:

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 231.11/480.01. Atenci贸ns ben茅ficas e sociais nominativas. Acci贸n social:

Beneficiario

Finalidade

Importe

Feaps Special Olympics Galicia

Xornada de convivencia O Carballi帽o

10.000,00

ADEGAL

Gastos de funcionamento

7.000,00

 

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01. A Concellos. Cooperaci贸n provincial:

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de A Bola

Xornadas medioambientais

10.000,00

Concello de O Barco

R煤a Vicente Risco

40.000,00

Concello de Os Blancos

Convenio Ponte CH Mi帽o- Sil

26.000,00

Concello de Xinzo de Limia

Infraestruturas municipais

60.000,00

Concello de Mel贸n

Arranxo cami帽os municipais

50.000,00

Concello de Xunqueira de Amb铆a

Plan piloto desenvolvemento integral e desenrolo da econom铆a rural

21.000,00

Concello de Mu铆帽os

Praza en Xermeade

30.000,00

Concello de Nogueira de Ramu铆n

Arranxo cami帽os

40.000,00

Concello de Bande

Mellora rede viaria

60.000,00

Concello de Cartelle

Regas asf谩lticas en cami帽os municipais

50.000,00

Concello de Padrenda

Acceso a Seoane

43.000,00

Concello de To茅n

Arranxos en Moreiras

50.000,00

Concello de Vilardev贸s

Praza Vilarello

49.000,00

Concello de O铆mbra

Acceso cami帽os agr铆colas

39.000,00

Concello de Porqueira

Obras en rede municipal

15.000,00

 

3潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto 贸 p煤blico, tralo anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

 

APROBACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE COOPERACI脫N BENOURENSE INFANCIA PARA CONCESI脫N DE SUBVENCI脫NS A PUNTOS DE ATENCI脫N 脕 PRIMEIRA INFANCIA E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DAS ENTIDADES LOCAIS

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente as bases reguladoras do programa de cooperaci贸n BenOurense Infancia para concesi贸n de subvenci贸ns a puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia e servizos complementarios das entidades locais no exercicio 2014.

2潞) De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, as bases reguladoras do programa inicialmente aprobadas someterase a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de dez d铆as h谩biles, durante os que as entidades locais interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

 

APROBACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS PARA A EXECUCI脫N DE INVESTIMENTOS EN MATERIA DE TERMALISMO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente as bases reguladoras do programa de cooperaci贸n cos concellos para a execuci贸n de investimentos en materia de termalismo correspondente 贸 exercicio 2014.

2潞) De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, as bases reguladoras do programa inicialmente aprobadas someterase a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de dez d铆as h谩biles, durante os que as entidades locais interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

 

APROBACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS PARA A EXECUCI脫N DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS CORRESPONDENTE 脫 EXERCICIO 2014

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente as bases reguladoras do programa de cooperaci贸n cos concellos para a execuci贸n de infraestruturas culturais correspondente 贸 exercicio 2014

2潞) De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, as bases reguladoras do programa inicialmente aprobadas someterase a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de dez d铆as h谩biles, durante os que as entidades locais interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

 

APROBACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS PARA A EXECUCI脫N DE INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS CORRESPONDENTE 脫 EXERCICIO 2014

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente as bases reguladoras do programa de cooperaci贸n cos concellos para a execuci贸n de infraestruturas deportivas correspondente 贸 exercicio 2014.

2潞) De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, as bases reguladoras do programa inicialmente aprobadas someterase a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de dez d铆as h谩biles, durante os que as entidades locais interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

 

APROBACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COAS MANCOMUNIDADES DE CONCELLOS CORRESPONDENTE 脫 EXERCICIO 2014

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente as bases reguladoras do programa de cooperaci贸n coas mancomunidades de concellos correspondente 贸 exercicio 2014.

2潞) De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, as bases reguladoras do programa inicialmente aprobadas someterase a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de dez d铆as h谩biles, durante os que as entidades locais interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

 

APROBACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS PARA A EXECUCI脫N DE PARQUES, XARD脥NS E ZONAS VERDES CORRESPONDENTE 脫 EXERCICIO 2014

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente as bases reguladoras do programa de cooperaci贸n cos concellos para a execuci贸n de investimentos en parques, xard铆ns e zonas verdes, correspondente 贸 exercicio 2014.

2潞) De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, as bases reguladoras do programa inicialmente aprobadas someterase a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de dez d铆as h谩biles, durante os que as entidades locais interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

 

APROBACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS EN MATERIA DE SERVIZOS CULTURAIS E EDUCATIVOS CORRESPONDENTE 脫 EXERCICIO 2014

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente as bases reguladoras do programa de cooperaci贸n cos concellos en materia de servizos culturais e educativos correspondente 贸 exercicio 2014.

2潞) De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, as bases reguladoras do programa inicialmente aprobadas someterase a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de dez d铆as h谩biles, durante os que as entidades locais interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

 

SOLICITUDE AO MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACI脫NS P脷BLICAS DE DELEGACI脫N DA INSPECCI脫N DO IAE DOS MUNICIPIOS QUE TE脩EN DELEGADA A XESTI脫N DO DITO TRIBUTO NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Solicitarlle ao Ministerio de Facenda e Administraci贸ns P煤blicas a delegaci贸n da competencia inspectora que o artigo 91.3 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo RDL 2/2004, do 5 de marzo, lles atrib煤e aos 贸rganos da Administraci贸n Tributaria Estatal, respecto do Imposto sobre Actividades Econ贸micas, referido a aqueles concellos que efectuaron a delegaci贸n das facultades de xesti贸n tributaria e recadaci贸n deste imposto na Deputaci贸n Provincial de Ourense, cos l铆mites e condici贸ns establecidos na Orde do 10 de xu帽o de 1992.

Os concellos son os seguintes: Avi贸n, Baltar, Bande, Beariz, Os Blancos, Bobor谩s, A Bola, O Bolo, Calvos de Rand铆n, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudi帽a, O Irixo, Larouco, Laza, A Mezquita, Montederramo, Nogueira de Ramu铆n, Padrenda, Pi帽or, A Pobra de Trives, Porqueira, Punx铆n, Ri贸s, Rubi谩, San Cristovo de Cea, Sarreaus, San Xo谩n de R铆o, Taboadela, A Teixeira, To茅n, Trasmiras, Vilamart铆n de Valdeorras, Xunqueira de Amb铆a e Xunqueira de Espadanedo.

2潞.- Facultar ao Sr. presidente para a realizaci贸n das xesti贸ns necesarias e formalizaci贸n de documentos precisos para a execuci贸n do presente acordo.

 

APROBACI脫N DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACI脫N DOS SERVIZOS DE XESTI脫N, INSPECCI脫N E RECADACI脫N POLA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestaci贸n dos servizos de xesti贸n, inspecci贸n e recadaci贸n pola Deputaci贸n Provincial de Ourense.

A presente Ordenanza entrar谩 en vigor 贸 d铆a seguinte da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, permanecendo en vigor ata a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa.

 

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2014, RELATIVA 脕 OBRA MUNICIPAL DO CONCELLO DE LAROUCO

Acordo:

Acordar a modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2014 relativa 谩 obra municipal do concello de Larouco, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra denominada "Ampliaci贸n cemiterio municipal 1陋 fase"- a obra denominada "Abastecemento e Saneamento en r煤a Seoane de Larouco" cun orzamento de execuci贸n de 45.000,00 鈧.

 

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2014, RELATIVA 脕 OBRA MUNICIPAL DO CONCELLO DE PUNX脥N

Acordo:

Acordar a modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2014 relativa 谩 obra municipal do concello de Punx铆n, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra denominada "Pavimentaci贸n cami帽os Vilela-Fre谩s e Condes de Arriba"- a obra denominada "Saneamento en Barbantes e construci贸n de muros en Vilerma e Condes de Arriba" cun orzamento de execuci贸n de 45.000,00 鈧.

 

CONVENIO DE COOPERACI脫N CON AGADER PARA O PROGRAMA DE MELLORA DE CAMI脩OS MUNICIPAIS 2014-2015

Acordo:

1潞.- Autorizar a subscrici贸n dun convenio de cooperaci贸n entre esta Deputaci贸n Provincial e a Conseller铆a do Medio Rural e do Mar, para financiar as actuaci贸ns do Plan marco de mellora de cami帽os de titularidade municipal 2014-2015, cofinanciados con FEADER no marco do PDR de Galicia 2007-2013, conforme co texto remitido por AGADER a esta Deputaci贸n o 19 de xu帽o de 2014, n煤mero de rexistro de entrada 15.806.

2潞.- Someter a informaci贸n p煤blica o referido acordo por prazo de 10 d铆as h谩biles, mediante anuncio que se publicar谩 no BOP. Durante o dito prazo os concellos poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns ou suxesti贸ns en prazo, entenderase definitivamente aprobado o convenio.

3潞.- Sen prexu铆zo do anterior, o acordo de aprobaci贸n inicial do presente convenio queda condicionada 谩 aprobaci贸n definitiva do expediente de modificaci贸n de cr茅ditos (cr茅ditos extraordinarios e suplementos de cr茅dito) n.潞 4/2014.

 

CONVENIO DE COLABORACI脫N COA CONFEDERACI脫N HIDROGR脕FICA DO MI脩O-SIL, A DEPUTACI脫N E O CONCELLO DOS BLANCOS, PARA FINANCIAMENTO, EXECUCI脫N E ENTREGA DAS OBRAS DE CONSTRUCI脫N DUN PONT脫N NO R脥O AIROA NOS BLANCOS

Acordo:

1潞.- Aprobar a subscrici贸n dun convenio de colaboraci贸n entre a Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil, a Deputaci贸n e o Concello dos Blancos, para financiamento, execuci贸n e entrega, para o seu mantemento e conservaci贸n das obras de construci贸n dun pont贸n no r铆o Airoa nos Blancos, conforme co documento remitido a esta Deputaci贸n pola Confederaci贸n con data 4 de xullo de 2014 e n煤mero de rexistro de entrada n.潞 17.053.

2潞.- A aprobaci贸n do presente convenio queda condicionada 谩 aprobaci贸n definitiva do expediente de modificaci贸n de cr茅ditos (cr茅ditos extraordinarios e suplementos de cr茅dito) n.潞 4/2014.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE O SISTEMA DE ELECCI脫N DE ALCALDE

Acordo:

Manifestar a vontade desta Corporaci贸n Provincial de que se adopten as medidas legais oportunas que garantan o respecto 谩 vontade maioritaria dos cidad谩ns, de tal xeito que a lista m谩is votada nas Elecci贸ns Locais exerza a alcald铆a.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE AS OBRAS DA A-56

Acordo:

Solicitar ao Ministerio de Fomento:

PRIMEIRO.- Que se reinicie a construci贸n do tramo San Marti帽o-A Barrela, cuxo contrato de obras (xa en fase de execuci贸n) foi rescindido no mes de xullo do ano 2010. Estando en funcionamento dito tramo da A-56, dar铆ase continuidade ao EIXO DO RIBEIRO, conectando Lugo e o sur da provincia coas R铆as Baixas, e permitir铆a conectar as estradas de Ourense- Lugo (N-540), Ourense- Santiago (N-525/ AG-53), Ourense- Pontevedra (N-541) e Ourense- Vigo (N-120/ A 52). O seu radio de influencia abarcar铆a un grande n煤mero de usuarios potenciais.

SEGUNDO.- Que se impulse o tramo Cambeo-Ourense, cuxo proxecto sa铆a a informaci贸n p煤blica o pasado 10 de febreiro de 2011 e que 茅 unha das principais entradas 谩 cidade de Ourense. Dito percorrido consta dun 煤nico carril por estrada sinuosa durante m谩is de 10km. Nos que resulta temerario superar os 50 Km/hora.

TERCEIRO.- Que se aceleren as obras e todos os tr谩mites administrativos, as铆 como consignar de maneira orzamentaria as cantidades necesarias para o remate urxente dunha infraestrutura de grande importancia para a supervivencia e desenvolvemento do interior galego, como 茅 a A-56.

Solicitar 贸 Ministerio de Fomento que impulse o conxunto das actuaci贸ns na autoestrada A-56 Ourense-Lugo, de xeito que se liciten no presente ano priorizando os seguintes tramos Variante Norte (5,8 Qm), Ourense-Cambeo (9,0 Qm), Cambeo-San Marti帽o (8,5 Qm) e San Marti帽o-A Barrela (9,8 Qm).

Solicitar 贸 Ministerio de Fomento que antes do final da actual lexislatura se rematen todos os proxectos construtivos do resto dos tramos e os tr谩mites previos 谩 licitaci贸n dos mesmos.

Solicitar 贸 Goberno do Estado que se consignen nos Presupostos Xerais de 2015 as dotaci贸ns necesarias para contratar os tramos prioritarios citados.

Dirixirse 谩 Xunta de Galicia para que apoie a construci贸n da Autoestrada A-56, Ourense-Lugo tal e como consta neste acordo.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE OBRAS DUNHA PLANTA ASF脕LTICA EN XINZO

Acordo:

Que a Deputaci贸n se posicione en contra da Instalaci贸n de Planta de produci贸n de mestura bituminosa en quente, Planta Asf谩ltica permanente, en Parada de Ribeira. Sumarse as reivindicaci贸ns que est谩 abandeirando a Asociaci贸n O Mu铆帽o da Lama para que o concello de Xinzo paralice e anule de xeito inmediato o expediente administrativo en curso para a obtenci贸n da preceptiva licenza municipal desta actividade e inicie un expediente sancionador e de reposici贸n da legalidade por execuci贸n irregular da obra maior sen licenza municipal. O acordo sinala tam茅n a adhesi贸n ao acordo plenario acadado en Xinzo de Limia polo que se insta 谩 Xunta a emitir os informes correspondentes para paralizar o proxecto.