Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 30 de maio de 2014:

*APROBACI脫N DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2013

Acordo:

1潞.- Emitir informe favorable 谩 conta xeral do exercicio 2013, conforme co establecido no artigo 212.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co seguinte detalle:

Primeiro.- Conta Xeral do Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico do exercicio 2013, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 20.621,68 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: -125.699,19 鈧

鈥 Balance: 17.002.909,97 鈧

Segundo.- Conta Xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio 2013, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 16.166.331,89 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 16.443.925,27 鈧

鈥 Balance: 561.178.962,73 鈧

2潞.- Que a Conta xeral co presente informe sexa exposta 贸 p煤blico por prazo de quince d铆as, durante os cales e oito m谩is, segundo o previsto no artigo 212.3 da LRFL, os interesados poder谩n presentar reclamaci贸ns, reparos ou observaci贸n. En caso de que non se formulen, someterase 贸 Pleno da corporaci贸n sen necesidade de novo informe.

 

*APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS N潞 3/2014

Acordo:

- Autorizar os suplementos de cr茅dito polos importes e nas aplicaci贸ns orzamentarias que figuran nos cadros adxuntos:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS CORRENTES

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

912.11/226.01 Atenci贸ns protocolarias e representativas. Corporaci贸n Provincial 8.670,00 鈧

912.11/227.06 Estudios e traballos t茅cnicos. Corporaci贸n Provincial 40.000,00 鈧

920.01/227.06 Estudios e traballos t茅cnicos. Secretar铆a Xeral 25.800,00 鈧

450.12/207.00 Prestaci贸n servizos. Cooperaci贸n Provincial 4.760,52 鈧

450.12/226.01 Atenci贸ns protocolarias e representativas. Cooperaci贸n Provincial 9.952,34 鈧

SUMA SUPLEMENTOS DE CR脡DITO 89.182,86 鈧

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS DE INVESTIMENTO

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

419.16/632.00 Edificios e outras construci贸ns. Predio Armariz 200.000,00 鈧

453.11/619.03 Reparaci贸n v铆as provinciais. V铆as provinciais 1.000.000,00 鈧

SUMA SUPLEMENTOS DE CR脡DITO 1.200.000,00 鈧

RESUMO

Suma suplementos de cr茅dito................................................. 1.289.182,86 鈧

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais 205.804,16 鈧

Recursos procedentes da reduci贸n de capital da Sociedade Urban铆stica Provincial Urbaourense. Subconcepto 850.00

1.083.378,70 鈧

Autorizar o incremento de 20.000,00 euros na subvenci贸n concedida ao Concello de Ribadavia (120.000,00) para a construci贸n de pasarela sobre o R铆o Avia, na modificaci贸n de cr茅ditos 1/2014 aprobada en sesi贸n plenaria de 28 de febreiro de 2014.

De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tralo anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

 

*DELEGACI脫N DE COMPETENCIA DO CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA PARA A EXECUCI脫N DE SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N潞 2 DE OURENSE NOS AUTOS 205/2012

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencia efectuada na Deputaci贸n Provincial de Ourense polo Concello de Rairiz de Veiga, mediante acordo do Pleno do dito concello de data 16 de maio de 2014, para proceder 谩 execuci贸n da sentenza ditada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo n.潞 2 de Ourense nos autos n.潞 205/2012.

 

*DAR CONTA DO INFORME SOBRE O ESTABRECIDO POLO ARTIGO 104 BIS DA LEI DE BASES DE R脡XIME LOCAL, SOBRE PERSOAL EVENTUAL

INFORME SOBRE O ESTABLECIDO POLO ARTIGO 104 BIS DA LEI DE BASES DE R脡XIME LOCAL, SOBRE PERSOAL EVENTUAL.

DITAME

O Sr. secretario d谩 conta do seguinte informe da Presidencia, de data 21 de maio de 2014:

"O artigo 104.bis da Lei de bases do r茅xime local, introducido pola Lei de racionalizaci贸n e sostibilidade da administraci贸n local, establece unha serie de limitaci贸ns ao persoal eventual das entidades locais, sinalando que no caso das deputaci贸ns provinciais o n煤mero de postos de traballo cuxa cobertura lle corresponde ao persoal eventual ser谩 o mesmo que o do municipio m谩is poboado da provincia, que no caso de Ourense se traduce en que o n煤mero de persoal eventual non pode exceder do n煤mero de membros da corporaci贸n local.

Por conseguinte, na Deputaci贸n Provincial de Ourense o n煤mero m谩ximo de persoal eventual ser铆a de vinte e sete (27).

Na Deputaci贸n Provincial na actualidade existen seis (6) empregados coa condici贸n de persoal eventual: catro (4) asesores da Presidencia (un asesor de comunicaci贸n, un asesor t茅cnico, un asesor de pol铆tica deportiva e un asesor de pol铆tica cultural) e dous (2) asesores do grupo provincial do BNG (un t茅cnico medio e un administrativo).

En todos os casos o persoal eventual est谩 asignado a servizos xerais desta Deputaci贸n.

Por conseguinte, a Deputaci贸n Provincial de Ourense cumpre no momento actual as limitaci贸ns establecidas no artigo 104.bis da Lei de bases do r茅xime local.

O apartado sexto do dito artigo establece que o presidente da entidade local informar谩 ao Pleno, con car谩cter trimestral, do cumprimento do previsto no dito artigo, polo que se emite o presente informe, do que se dar谩 conta 谩 comisi贸n informativa de Persoal, Promoci贸n Econ贸mica, Emprego e Pol铆ticas de Igualdade, as铆 como ao Pleno da Corporaci贸n".

 

*MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2014, RELATIVA 脕 OBRA MUNICIPAL DO CONCELLO DE PORQUEIRA CORRESPONDENTE AO PLAN COMPLEMENTARIO

Acordo:

Modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2014 no relativo ao termo municipal de Porqueira, incorporando ao plan complementario a obra "Construci贸n de vestiarios e de edificio auxiliar para a piscina fluvial de A Forxa" cun orzamento de 102.997,72 鈧, en substituci贸n da obra "Mellora do abastecemento domiciliario nos pobos de Faramontaos 鈥揟elladas- Rial 鈥揊ontemoura- Reboreda e Forxa 2陋 fase" cun orzamento de 50.000,00 鈧.

 

*APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA DENUNCIAR O ATRASO NA TRAMITACI脫N DE NOVAS AXUDAS RISGA

Acordo:

Instar 谩 Xunta de Galiza a cumprir coa Lei 10/2013, de 27 de novembro, de Inclusi贸n social de Galiza que, no seu artigo 37, recolle como prazo para a resoluci贸n dunha solicitude de RISGA dous meses.

Instar 谩 Xunta de Galiza a incrementar a dotaci贸n de fondos no programa da RISGA ante o incremento de persoas en situaci贸n de exclusi贸n social.

Instar a Xunta de Galiza a que se reco帽eza o dereito 谩 inclusi贸n social para que se poidan adscribir ao RISGA as persoas que o precisen

 

*APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE A MELLORA DA ESTRADA VIANA DO BOLO 鈥 VILARI脩O DE CONSO 鈥 MANZANEDA 鈥 A POBRA DE TRIVES (OU- 0908 e OU OU-0701)

Acordo:

Requerir 谩 脕rea de Infraestruturas desta Deputaci贸n para que realice os estudos t茅cnicos e valoraci贸ns correspondentes do arranxo integral da estrada Viana do Bolo-Vilari帽o de Conso-Manzaneda-A Pobra de Trives.

Inclu铆r o proxecto dentro das actuaci贸ns a executar dentro da rede viaria provincial, de conformidade coas dispo帽ibilidades orzamentarias.

 

*APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE A CREACI脫N DUN REGULAMENTO SOBRE AS BRIGADAS DE V脥AS E OBRAS DA DEPUTACI脫N DE OURENSE

Acordo:

Revisar as normas de 1996 que regulan o funcionamento das brigadas de V铆as e Obras desta Deputaci贸n, elaborando un texto que se someta 谩 consideraci贸n da comisi贸n correspondente para que os grupos pol铆ticos fagan as aportaci贸ns que xulguen oportunas.