Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 28 de marzo de 2014

-APROBACI脫N DA MOCI脫N DO BNG SOBRE AS RECOMENDACI脫NS DO COMIT脡 DE EXPERTOS A RESPECTO DA FUTURA REFORMA FISCAL, NO QUE ATINXE AO SECTOR DO VI脩O

Acordo:

O Pleno da Corporaci贸n rexeita a proposta do comit茅 de expertos que prop贸n que se grave fiscalmente ao vi帽o, por entender que isto supor铆a un mazazo a un sector econ贸mico xa de por si castigado, tendo en conta a importancia socioecon贸mica que ten este sector para Galiza e para Ourense.

Instar ao goberno do Estado para que non te帽a en consideraci贸n as recomendaci贸ns do comit茅 de expertos sobre este particular.

Darlles traslado deste acordo aos Consellos Reguladores da Provincia de Ourense, concellos das comarcas afectadas, Xunta de Galiza e aos Ministerios de Hacienda, Industria, Energia y Turismo e Agricultura, Alimentaci贸n y Medio Ambiente.

Instar a Xunta de Galicia a que articule as medidas necesarias para garantir que as uvas se paguen a un prezo digno non inferior aos custos de produci贸n, para de ese xeito contribu铆r a fixar poboaci贸n no rural.

 

-DACI脫N DE CONTA DA LIQUIDACI脫N DO ORZAMENTO XERAL DE 2013

Acordo:

Aproba-la liquidaci贸n do orzamento xeral de 2013 da Excma. Deputaci贸n Provincial, cos seguintes resumos e magnitudes principais a fin de exercicio:

a) Entidade local

ORZAMENTO DE GASTOS

Cr茅ditos orzamentarios iniciais 66.307.000,00 鈧

Cr茅ditos orzamentarios definitivos 86.464.481,27 鈧

Obrigas reco帽ecidas netas 70.643.953,50 鈧

Obrigas pendentes de pagamento 7.471.321,30 鈧

ORZAMENTO DE INGRESOS

Previsi贸ns iniciais 66.307.000,00 鈧

Previsi贸ns definitivas 86.464.481,27 鈧

Dereitos reco帽ecidos netos 80.527.671,45 鈧

Dereitos pendentes de cobro 7.056.478,38 鈧

RESULTADO ORZAMENTARIO

Dereitos reco帽ecidos netos (+) 80.527.671,45 鈧

Obrigas reco帽ecidas netas (-) 70.643.953,50 鈧

Resultado orzamentario 9.883.717,95 鈧

Gastos financiados con remanente de Tesourer铆a para gastos xerais (+) 6.191.174,01 鈧

Desviaci贸ns de financiamento negativas (+) 1.031.133,92 鈧

Desviaci贸ns de financiamento positivas (-) 939.693,99 鈧

Resultado orzamentario axustado 16.166.331,89 鈧

REMANENTE DE TESOURER脥A

Fondos l铆quidos (+) 16.261.021,97 鈧

Dereitos pendentes de cobro (+) 15.359.970,63 鈧

Obrigas pendentes de pagamento (-) 12.219.521,24 鈧

Remanente de Tesourer铆a total 19.401.471,36鈧

Saldo de dubidoso cobro 2.223.333,20 鈧

Exceso de financiamento afectado 734.212,89 鈧

Remanente de Tesourer铆a para gastos xerais 16.443.925,27鈧

b) Inorde

ORZAMENTO DE GASTOS

Cr茅ditos orzamentarios iniciais 1.166.963,88 鈧

Cr茅ditos orzamentarios definitivos 2.261.234,32 鈧

Obrigas reco帽ecidas netas 1.861.300,80 鈧

Obrigas pendentes de pagamento 246.222,15 鈧

ORZAMENTO DE INGRESOS

Previsi贸ns iniciais 1.166.963,88 鈧

Previsi贸ns definitivas 2.261.234,32 鈧

Dereitos reco帽ecidos netos 1.668.593,27 鈧

Dereitos pendentes de cobro 332.649,77 鈧

RESULTADO ORZAMENTARIO

Dereitos reco帽ecidos netos (+) 1.668.593,27 鈧

Obrigas reco帽ecidas netas (-) 1.861.300,80 鈧

Resultado orzamentario -192.707,53 鈧

Gastos financiados con remanente de Tesourer铆a (+) 244.492,37 鈧

Desviaci贸ns de financiamento negativas (+) 171.040,33 鈧

Desviaci贸ns de financiamento positivas(-) 202.203,49 鈧

Resultado orzamentario axustado 20.621,68 鈧

REMANENTE DE TESOURER脥A

Fondos l铆quidos (+) 408.285,13 鈧

Dereitos pendentes de cobro (+) 372.125,92 鈧

Obrigas pendentes de pagamento (-) 848.831,54 鈧

Remanente de Tesourer铆a -68.420,49 鈧

Saldos de dubidoso cobro 57.278,70 鈧

Exceso de financiaci贸n afectada 0,00

R.T. para gastos xerais -125.699,19

 

-DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS FACULTADES QUE O CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADANEDO TEN ATRIBU脥DAS EN MATERIA DE RECADACI脫N DO IBI, IVTM E TAXA POLA RECOLLIDA DE RESIDUOS S脫LIDOS URBANOS

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Xunqueira de Espada帽edo ten atribu铆das en materia de recadaci贸n do Imposto de bens inmobles (IBI), Imposto sobre veh铆culos de tracci贸n mec谩nica (IVTM) e Taxa pola recollida de lixo, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 27 de decembro de 2013. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

 

-DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS FACULTADES QUE O CONCELLO DE AVI脫N TEN ATRIBU脥DAS EN MATERIA DE RECADACI脫N DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES E IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECON脫MICAS (AG脕S O BICE POLO ENCORO DE ALBARELLOS)

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Avi贸n ten atribu铆das en materia de recadaci贸n do Imposto de bens inmobles (IBI) e o Imposto sobre actividades econ贸micas (ag谩s o referido ao BICE polo encoro de Albarellos), as铆 como das actuaci贸ns pendentes dos 煤ltimos catro anos e anteriores non prescritas sobre os mesmos impostos, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 14 de marzo de 2014. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

 

-APROBACI脫N DA MOCI脫N DO GRUPO SOCIALISTA SOBRE RECLAMACI脫N DO IMPOSTO SOBRE AS VENDAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS (C脡NTIMO SANITARIO)

Acordo:

Realizar o c谩lculo polos t茅cnicos da Deputaci贸n Provincial de Ourense de cal 茅 a cantidade que haber铆a que reclamar pola aplicaci贸n do Imposto sobre as vendas polo mi煤do de determinados hidrocarburos.

Realizar a reclamaci贸n polo montante total, dende o ano 2002, do cobrado por este imposto.

Ofrecerlles axuda t茅cnica aos concellos da provincia de Ourense para que poidan realizar a dita reclamaci贸n.

Investir a cantidade reclamada, cando sexa reintegrada 谩s arcas da Deputaci贸n, para servizos sociais nos concellos.

 

-APROBACI脫N DO CAMBIO DE DATAS DAS COMISI脫NS INFORMATIVAS E DO PLENO ORDINARIO DO MES DE ABRIL

Acordo:

Modificar as datas das comisi贸ns informativas e do Pleno ordinario do mes de abril de 2014, que ter谩n lugar nos seguintes d铆as:

. Comisi贸ns informativas: d铆a 24 de abril, xoves, a partir das 17.00 horas.

. Pleno ordinario: d铆a 30 de abril, m茅rcores, a partir das 11.00 horas.

 

-DESIGNACI脫N DE REPRESENTANTE DO GRUPO SOCIALISTA NO INORDE, POR RENUNCIA DE DONA CARMEN FIGUEIRAL IGLESIAS

Acordo:

Designar a don 脕lvaro Vila Ara煤jo como vogal do Consello Reitor do INORDE, con efectos do d铆a da data deste acordo.

 

-APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA A APROBACI脫N DEFINITIVA DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2014

Acordo:

Aprobar definitivamente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2014 segundo o documento inicialmente aprobado na sesi贸n ordinaria de 28 de febreiro de 2014, modificando, a pedimento do concello de Monterrei, o orzamento das obras n.潞 59/POS/2014 coa denominaci贸n "Abastecemento e saneamento na Madalena" e n.潞 60/POS/2014 coa denominaci贸n "Mellora do abastecemento en San Cristovo", quedando fixados respectivamente nos importes 49.000,00 鈧 e 21.000,00 鈧, substitu铆ndo, a pedimento do concello de Pontedeva, a obra n.潞 75/POS/2014 coa denominaci贸n "Aforro enerx茅tico Pontedeva/arranxo escolas" pola obra denominada "Abastecemento de auga a Abilleira" cun investimento de 45.000,00 鈧 e modificando a pedimento do concello de Montederramo o orzamento da obra n.潞 58/POS/2014 coa denominaci贸n "Pavimentaci贸n dos n煤cleos de Peredo, Cepada, Xestosa e Abeledos" quedando fixado este na cantidade de 45.000,00 鈧 e destinando a diferenza resultante da achega provincial cun importe de 5.000,00 鈧 谩 contrataci贸n dos servizos complementarios 谩 execuci贸n da obra.

 

Ourense, 28 de marzo de 2014