Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe, 28 de febreiro de 2014:

RATIFICACI脫N DO ACORDO ADOPTADO POLA XUNTA DE PORTAVOCES NA S脷A REUNI脫N DO D脥A 14 DE FEBREIRO DE 2014, SOBRE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA PALIAR OS EFECTOS DOS TEMPORAIS NA COMARCA DA LIMIA.

Acordo:

- Ratificar o acordo adoptado pola Xunta de Portavoces na reuni贸n do 14 de febreiro de 2014, sobre solicitude de axudas para paliar os efectos dos temporais na Comarca da Limia, co seguinte contido:

1潞.- Instar tanto 谩 Xunta de Galicia como ao Goberno do Estado a declaraci贸n da Comarca da Limia como zona catastr贸fica.

2潞.- Instar ao Goberno do Estado para que, tras a cuantificaci贸n previa de perdas por parte dos concellos, estime as axudas pertinentes, as铆 como beneficios fiscais e tributarios: rebaixa IRPF, aprazamento, pagamentos Seguridade Social, etc茅tera.

3潞.- Propo帽er a creaci贸n dunha Mesa de Negociaci贸n coa participaci贸n do ministerio, agroseguro, Xunta, sindicatos agrarios e representantes das comunidades de regantes e cooperativas para adaptar o seguro agrario 谩s caracter铆sticas da Limia e rebaixar as primas que se pagan na actualidade.

4潞.- Que a Deputaci贸n Provincial, a trav茅s do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro da Limia, lles preste asesor铆a t茅cnica aos posibles afectados.

5潞.- Crear, a trav茅s do servizo da Enquisa de Infraestrutura Local, dependente do servizo de Cooperaci贸n da Deputaci贸n Provincial, en colaboraci贸n cos concellos, dun censo de damnificados.

6潞.- Instar 谩 Confederaci贸n Hidrogr谩fica para a realizaci贸n dun plan de limpeza e dragado de canais da lagoa para previr vindeiras enchentes.

7潞.- Colaborar, a trav茅s do Servizo de V铆as e Obras para a reparaci贸n das pistas afectadas, para o tr谩nsito de tractores e veh铆culos e evitar que se deterioren a铆nda m谩is a partir da agora.

8潞.- Instar 谩 Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a posta en marcha dos regad铆os comprometidos no seu d铆a para seguir dotando de infraestruturas 谩 comarca e que a trav茅s das balsas, no futuro, se poidan regular as enchentes.

9潞.- Instar 谩 Conseller铆a de Educaci贸n para que habilite as partidas necesarias para a reparaci贸n dos danos ocasionados no IES cidade de Antioqu铆a e estude medidas de prevenci贸n para o futuro.


CESI脫N GRATU脥TA AO CONCELLO DE COLES DUNHA PARCELA NO LUGAR DE CASANOVA DA BARRA, PARA INSTALACI脫N DUNHA FOSA S脡PTICA

Acordo:

Cederlle gratuitamente ao Concello de Coles a devandita parcela, a cal se reflicte no plano levantado polo servizo de V铆as e Obras da Deputaci贸n Provincial de Ourense e que figura no expediente de cesi贸n gratu铆ta, libre de cargas e gravames, co fin de que se proceda a instalaci贸n nela dunha fosa s茅ptica.

O Concello de Coles comprom茅tese a facer os oportunos cambios de titularidade no Catastro e calquera outro organismo p煤blico que proceda.

Se os bens cedidos non fosen destinados ao seu uso no prazo m谩ximo de cinco anos desde a realizaci贸n desta cesi贸n, ou deixasen de selo posteriormente, a cesi贸n considerarase resolta, cos efectos previstos no artigo 111.1 do Regulamento de bens das entidades locais.


MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTOEXPEDIENTE N.潞 1/2014

Acordo:

Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente1/2014

 

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS FACULTADES QUE O CONCELLO DE MU脥脩OS TEN ATRIBU脥DAS EN MATERIA DE RECADACI脫N DE MULTAS COERCITIVAS

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Mu铆帽os ten atribu铆das en materia de recadaci贸n de multas coercitivas, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 27 de decembro de 2013. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

 

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS FACULTADES QUE O CONCELLO DE PUNX脥N TEN ATRIBU脥DAS EN MATERIA DE RECADACI脫N DA TAXA DE SUBMINISTRACI脫N DE AUGA, TAXA DE SUMIDOIROS E DEPURACI脫N DE AUGAS RESIDUAIS E CANON DA XUNTA

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Punx铆n ten atribu铆das en materia de recadaci贸n da taxa de subministraci贸n de auga, taxa de sumidoiros e depuraci贸n de augas residuais e canon da Xunta, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 31 de xaneiro de 2014. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

 

APROBACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E REDE VIARIA PROVINCIAL 2014

Acordo:

Aprobar inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e rede viaria provincial 2014.

Somete-lo Plan a informaci贸n p煤blica mediante anuncio no BOP, para que se poidan formular alegaci贸ns ou reclamaci贸ns durante o prazo de 10 d铆as. Se se presentan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns o Plan debe ser sometido novamente a Corporaci贸n Provincial, para o acordo de aprobaci贸n definitiva. No caso de que non se presenten alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, o Plan entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de novo acordo.

 

REVOGACI脫N DO ACORDO DE SEPARACI脫N DO CONSORCIO OS PEARES

Acordo:

Revogar o acordo adoptado polo Pleno na sesi贸n do 16 de decembro de 2011, de separaci贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense do Consorcio Local dos Peares.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE O ARRANXO DA ESTRADA DE SAN VICENTE DE LEIRA OU-0807

Acordo:

- Constitu铆r un grupo de traballo para o estudo espec铆fico desta problem谩tica, composto por un representante de cada grupo pol铆tico na Deputaci贸n, convidando tam茅n a participar a un representante de cada grupo pol铆tico do Concello de Vilamart铆n de Valdeorras.

- Licitar, no prazo de dez d铆as, a elaboraci贸n dun proxecto de trazado que contemple unha soluci贸n definitiva que garanta a accesibilidade en condici贸ns de seguridade das veci帽as e veci帽os ao n煤cleo de San Vicente. O dito proxecto de trazado someterase a informaci贸n p煤blica coa garant铆a da participaci贸n dese proceso das veci帽as e veci帽os.

- Requerir 谩 Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil para que, no prazo m谩ximo de dez d铆as, se pronuncie sobre o cumprimento da normativa medioambiental das alternativas de trazado remitidas pola Deputaci贸n".

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA A ELABORACI脫N DUN C脫DIGO 脡TICO E DE CONDUTA QUE REGULE AS NORMAS 脡TICAS DE REFERENCIA PARA OS CARGOS ELECTOS E O PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACI脫N PROVINCIAL

Acordo:

Elaborar no seo da Comisi贸n Informativa de Patrimonio, Goberno e R茅xime Interior unha proposta de C贸digo 脡tico e de Conduta dos cargos electos e do persoal ao servizo da administraci贸n provincial.

Presentar, no prazo de dous meses, ao pleno da Corporaci贸n Provincial dita proposta para o seu debate e, no seu caso, aprobaci贸n.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA ESIXIR AS ADMINISTRACI脫NS COMPETENTES MELLORAS DE CONTROL E XESTI脫N DO CICLO DA AUGA

Acordo:

Esixir os concellos da provincia 贸 estrito control das concesionarias no cumprimento das competencias encomendadas no tratamento de saneamento e depuraci贸n das augas.

Esixir de todos os organismos que xestionan o ciclo da auga na provincia de Ourense(Confederaci贸ns Hidrogr谩ficas, Deputaci贸n, etc...) o estricto control nas medici贸ns e na labores de inspecci贸n de vertidos en puntos de risco.

Esixir da Xunta de Galicia, a rebaixa do canon a cifras anteriores a lei 9/2010 de 4 de novembro, por mor do momento de crise estamos a atravesar.

 

Ourense, 28 de febrero de 2014