Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 29 de novembro de 2013

Os seguintes puntos recollen os acordos da sesi贸n plenaria ordinaria da Deputaci贸n de Ourense correspondentes ao mes de novembro de 2013:

*TOMA DE POSESI脫N DA DEPUTADA PROVINCIAL DONA MAR脥A DEL CARMEN FIGUEIRAL IGLESIAS.


* APROBACI脫N INICIAL DA RELACI脫N DE POSTOS DE TRABALLO 2014.

Acordo:

Aprobar inicialmente a Relaci贸n de Postos de Traballo 2014 do persoal da Deputaci贸n Provincial de Ourense, segundo o documento que consta no expediente.

Someter a informaci贸n p煤blica, durante o prazo de 15 d铆as h谩biles, o documento inicialmente aprobado, mediante anuncio no BOP, para a formulaci贸n de alegaci贸ns ou reclamaci贸ns. Se transcorrido o prazo de informaci贸n p煤blica non se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, entenderase automaticamente aprobada de forma definitiva. Se se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns estar ser谩n resoltas polo Pleno.


*APROBACI脫N INICIAL DO PLAN DE ORDENACI脫N DE RECURSOS HUMANOS 2014

As disposici贸ns de natureza normativa do presente Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos entrar谩n en vigor 贸 d铆a seguinte 贸 da s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, sen prexu铆zo da s煤a retroactividade, con efectos do 1 de xaneiro de 2014, nos casos expresamente contemplados nas ditas disposici贸ns normativas. En todo caso, non ter谩n efecto retroactivo as disposici贸ns restritivas de dereitos dos empregados p煤blicos.

O Plan ter谩 vixencia indefinida ata a s煤a substituci贸n ou modificaci贸n por un Plan posterior ou norma de superior rango xer谩rquico.

 

*EXPEDIENTE N.潞 5/2013 DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DE 2013

Acordo:

Aceptar a renuncia do Concello de Larouco, efectuada en escrito do 28 de outubro de 2013, 谩 cantidade de 50.000 euros concedida por acordo do Pleno da Corporaci贸n do 26 de abril de 2013, para o peche do polideportivo, por dificultades sobrevidas na redacci贸n do preceptivo proxecto t茅cnico que impedir谩n a execuci贸n da actuaci贸n no presente exercicio.

2潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n n.潞 5/2013 das bases de execuci贸n do orzamento, destinando 谩 dita cantidade de 50.000 谩s seguintes finalidades:

Beneficiario Finalidade Importe

Concello da Veiga Equipamento deportivo 14.840,63 鈧

Concello de Cortegada Arranxo campo de f煤tbol 7.468,93 鈧

Mancomunidade de Monterrei Gastos de Funcionamento e mantemento 15.000,00 鈧

Concello da R煤a Aparcamento en Pol铆gono Industrial 12.690,44 鈧

 

*EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS 3/2013 DO INORDE

Acordo:

Aproba-la modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

CONCESI脫N DE CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicaci贸n orzamentaria Expresi贸n Importe 鈧

42211/420.00 Programa emprendemento 52.000,00.-

Suma cr茅ditos extraordinarios 52.000,00.-

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais 52.000,00.-

 

*APROBACI脫N INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE PARA O EXERCICIO 2014

Acordo:

Aproba-lo orzamento xeral da Deputaci贸n provincial de Ourense para o ano 2014, co detalle que figura nos resumos seguintes:

A) ENTIDADE LOCAL.-

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 27.588.853,67 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos 17.905.505,41鈧

Cap铆tulo 3.- Gastos financeiros 1.489.571,42 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 6.944.555,31 鈧

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais 13.201.751,90 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 1.240.334,72 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 300.000,00 鈧

Cap铆tulo 9.- Pasivos financeiros 5.029.427,57 鈧

TOTAL GASTOS...... 73.700.000,00 鈧

Estado de ingresos

Cap铆tulo 1.- Impostos directos 4.100.000,00 鈧

Cap铆tulo 2.- Impostos indirectos 3.647.000,00 鈧

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 5.550.107,08 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 58.904.980,65 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais 190.462,75 鈧

Cap铆tulo 6.- Alleamento de investimentos reais 7.000,00 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 1.000.449,52 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 300.000,00 鈧

Cap铆tulo 9.- Pasivos financeiros 0,00 鈧

TOTAL INGRESOS... 73.700.000,00 鈧

B) INORDE.-

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 843.574,64 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos 365.638,24鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 300.000,00 鈧

TOTAL GASTOS........ 1.509.212,88 鈧

Estado de ingresos

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 47.530,00 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 1.421.682,88 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais 40.000,00 鈧

TOTAL INGRESOS..... 1.509.212,88 鈧

2潞.- Aprobar as Bases de Execuci贸n do Orzamento Xeral, segundo figuran no expediente.

3潞.- Aprobar os cadros de persoal, que se dividen en persoal funcionario, laboral e eventual, de acordo co artigo126 do Texto refundido das disposici贸ns legais vixentes en materia de r茅xime local, aprobado por Real decreto lexislativo 781/1986.

4潞.- Aprobar o teito de gasto m谩ximo non financeiro fixado en 68.647.578,26 鈧, conforme co mandato do artigo 30, da Lei org谩nica 2/2012, do 27 de abril de 2012, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.

 

*AUTORIZACI脫N DA SUBROGACI脫N DE VIAQUA-GESTI脫N INTEGRAL DE AUGAS DE GALICIA, SAU, COMO SUCESORA DE AQUAGEST PROMOCI脫N T脡CNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE AUGA, SA, NOS CONTRATOS DE XESTI脫N DOS SERVIZOS P脷BLICOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA AO POL脥GONO INDUSTRIAL DE SAN CIBRAO DAS VI脩AS E COOPERACI脫N E ASISTENCIA A MUNICIPIOS EN MATERIA DE SERVIZOS RELACIONADOS CO CICLO HIDR脕ULICO

Declarar a subrogaci贸n de Viaqua, Gesti贸n Integral de Aguas de Galicia SAU, con CIF A66141185, na posici贸n xur铆dica ostentada pola sociedade extinguida Aquagest, Promoci贸n T茅cnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, SAU, nos seguintes contratos administrativos:

Contrato de xesti贸n indirecta mediante concesi贸n do servizo p煤blico de abastecemento de auga ao Pol铆gono Industrial de San Cibrao das Vi帽as e municipios lim铆trofes

Contrato de xesti贸n indirecta, mediante sociedade de econom铆a mixta, do servizo de cooperaci贸n e asistencia aos municipios en materia de medio ambiente e servizos p煤blicos relacionados co ciclo hidr谩ulico.

Facultar 谩 Presidencia para a formalizaci贸n en documento administrativo, ou, se 茅 o caso, en escritura p煤blica, da dita subrogaci贸n.

 

*MODIFICACI脫N DO REGULAMENTO ORG脕NICO PARA REGULACI脫N DO VOTO TELEM脕TICO DOS/AS DEPUTADOS/AS

Acordo:

Aprobar inicialmente a modificaci贸n do Regulamento Org谩nico da Deputaci贸n de Ourense, introducindo un artigo 7.bis, co seguinte contido:

Artigo 7 bis.- Normas sobre voto a distancia nos 贸rganos colexiados da Corporaci贸n.

Os deputados e deputadas poder谩n emitir o seu voto de forma non presencial nos supostos e co requisitos establecidos no presente artigo.

O voto non presencial s贸 proceder谩 nos supostos en que o deputado ou deputada solicitante non poida asistir 谩 sesi贸n do 贸rgano correspondente por atoparse nos supostos de embarazo, permiso de maternidade ou paternidade ou incapacidade temporal establecida na lexislaci贸n vixente para os empregados p煤blicos.

Para o exercicio do dereito 谩 emisi贸n do voto non presencial o deputado/a interesado/a deber谩 solicitalo por escrito 谩 Presidencia, xustificando as raz贸ns que lle impiden realizar as s煤as funci贸ns persoalmente. A Presidencia autorizar谩 o exercicio do voto non presencial.

O exercicio do voto non presencial poder谩 realizarse a trav茅s de calquera das seguintes modalidades:

a) Mediante voto por escrito. Nesta modalidade o deputado/a remitir谩, por calquera medio, un escrito manifestando o sentido do seu voto con respecto do punto ou puntos da orde do d铆a da sesi贸n da que se trate, respecto dos que exerza o seu dereito ao voto non presencial. O voto deber谩 estar asinado persoalmente polo/a deputado/a, e a s煤a sinatura deber谩 vir lexitimada notarialmente ou polo secretario da Deputaci贸n Provincial. A validez do dito voto queda condicionada 谩 s煤a recepci贸n no Rexistro Xeral da Deputaci贸n Provincial antes do vencemento do prazo do voto a distancia recollido no apartado seguinte.

b) Mediante voto telem谩tico. O voto telem谩tico exercerase mediante unha aplicaci贸n disposta para o efecto na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial. O voto deber谩 autenticarse mediante os sistemas de sinatura electr贸nica previstos na Ordenanza provincial reguladora de acceso electr贸nico aos servizos provinciais.

En ambas modalidades, o voto a distancia poder谩 emitirse desde a convocatoria da sesi贸n do 贸rgano colexiado de que se trate e ata o momento da votaci贸n. Para estes efectos, o presidente do 贸rgano colexiado declarar谩 o resultado da votaci贸n inclu铆ndo os votos a distancia recibidos ata ese momento.

O sentido dos votos emitidos non se far谩 p煤blico ata o momento da proclamaci贸n do resultado da votaci贸n.

 

DECLARACI脫N INSTITUCIONAL DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE 鈥 GRAO DE ENXE脩ER脥A F脥SICA

Sobre a base de criterios de calidade acad茅mica, viabilidade econ贸mica e demanda social, o pasado 29 de outubro de 2013 o Consello de Goberno da Universidade de Vigo aprobou por unanimidade a tramitaci贸n 谩 Xunta de Galicia do proxecto de Grao en Enxe帽er铆a F铆sica para a s煤a implantaci贸n no campus de Ourense no curso acad茅mico 2014-15. Dita proposta foi avalada polo Consello Social da propia Universidade. A Conseller铆a de Cultura, Educaci贸n e Ordenaci贸n Universitaria ten previsto decidir sobre este asunto nunha reuni贸n do Consello Galego de Universidades que se celebrar谩 o vindeiro mes de decembro.

Un Grao en Enxe帽er铆a F铆sica no s贸 contrib煤e ao equilibrio territorial sen贸n que ser铆a exclusivo no Sistema Universitario Galego. Sen d煤bida, constit煤e unha gran oportunidade que Ourense e Galicia non poden deixar escapar.

Por todo o exposto, dende a Deputaci贸n Provincial de Ourense, instamos ao Consello Galego de Universidades a que lle dea luz verde ao proxecto do Grao en Enxe帽er铆a F铆sica para Ourense.