Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 25 de outubro de 2013

AUTORIZACI脫N DE COMPATIBILIDADE DE DONA M脫NICA LEGASPI D脥AZ PARA O EXERCICIO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA.

Acordo:

Autorizar a dona M贸nica Legaspi D铆az, interventora xeral desta Deputaci贸n Provincial, para o desempe帽o dun posto de profesora asociada HX1028, dedicaci贸n P6 ao servizo da Universidade de Santiago de Compostela, consonte coas seguintes condici贸ns:

A xornada e o horario de traballo na Deputaci贸n Provincial deber谩 cumprirse e respectarse en todo momento.

A cont铆a das remuneraci贸ns percibidas polo segundo posto non poder谩 exceder do 30% das retribuci贸ns do posto principal.

Autor铆zase expresamente que o importe conxunto das retribuci贸ns percibidas por ambos postos exceda o l铆mite establecido no artigo 7.1 da Lei de incompatibilidades do persoal ao servizo das administraci贸ns p煤blicas, base谩ndose nas raz贸ns de especial interese para o servizo.

O r茅xime de dedicaci贸n ao posto de profesora asociada ser谩 o previsto na cl谩usula xeral 1陋 do contrato de 10 de novembro de 2003, obxecto de pr贸rroga ao que se refire a autorizaci贸n.

APROBACI脫N DA MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS DO EXPEDIENTE N.潞 2/2013 DO INORDE

Acordo:

Aproba-la modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO

Aplicaci贸n orzamentaria Expresi贸n Importe 鈧

42211/214.00 Reparaci贸n elementos de transporte 4.000,00

42211/220.00 Material oficina 2.000,00

42211/221.00 Subministraci贸n de enerx铆a el茅ctrica 12.000,00

42211/221.01 Subministraci贸n de auga 3.500,00

42211/221.03 Subministraci贸n de combustibles carburantes 20.000,00

42211/221.13 Subministraci贸n de manutenci贸n de animais 5.000,00

42211/222.00 Servizos de telecomunicaci贸n 2.000,00

42211/222.01 Comunicaci贸ns postais 400,00

42211/230.00 Axudas de custo de goberno 4.200,00

Suma de suplementos de cr茅dito 53.100,00.-

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais 53.100,00.-

 

APROBACI脫N DA ORDENANZA XERAL DE SUBVENCI脫NS DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Constit煤e o obxecto da presente ordenanza a regulaci贸n das especialidades da tramitaci贸n, concesi贸n, xustificaci贸n e control financeiro das subvenci贸ns outorgadas pola Deputaci贸n Provincial de Ourense e os seus entes p煤blicos dependentes, no marco da lexislaci贸n estatal e auton贸mica aplicable 谩s subvenci贸ns locais.

Para os efectos da presente ordenanza, consideraranse subvenci贸ns as achegas en di帽eiro sen contraprestaci贸n definidas como tales na lexislaci贸n vixente e efectuadas a favor de persoas f铆sicas ou xur铆dicas, p煤blicas ou privadas, ou de agrupaci贸ns sen personalidade xur铆dica.

A presente Ordenanza entrar谩 en vigor o d铆a 1 de xaneiro de 2014, unha vez publicado o seu texto 铆ntegro no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, e sempre e cando transcorresen os prazos establecidos no artigo 70.2 en relaci贸n co 65.2 da Lei reguladora das bases do r茅xime local; no seu defecto, entrar谩 en vigor ao d铆a seguinte do transcurso dos ditos prazos.

 

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS FACULTADES QUE O CONCELLO DE ENTRIMO TEN ATRIBU脥DAS EN MATERIA DE RECADACI脫N DOS GASTOS DERIVADOS DA EXECUCI脫N SUBSIDIARIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Entrimo ten atribu铆das en materia de recadaci贸n dos gastos derivados da execuci贸n subsidiaria de actos administrativos. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

 

RESOLUCI脫N DO RECURSO DE REPOSICI脫N INTERPOSTO POR D. SERAF脥N MANUEL SU脕REZ SANTALICES CONTRA A DECLARACI脫N DA NECESIDADE DE OCUPACI脫N EN CUMPRIMENTO DA SENTENZA N潞 84/2010 DO XULGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.潞 2 DE OURENSE

Acordo:

Desestimar o recurso de reposici贸n interposto por don Seraf铆n Manuel Su谩rez Santalices, contra a declaraci贸n da necesidade de ocupaci贸n adoptada por acordo do Pleno da Deputaci贸n na sesi贸n do 26 de xullo de 2013, en cumprimento da sentenza n.潞 84/2010 do Xulgado do Contencioso-Administrativo n.潞 2 de Ourense.

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N DE APOIO 脕S PROPOSTAS DA ASAMBLEA DA FEGAMP RELATIVAS 脫 PROXECTO DE LEI DE RACIONALIZACI脫N E SOSTIBILIDADE LOCAL

Acordo:

Apoiar a postura da FEGAMP e mostrarlle o seu apoio a as emendas presentadas respecto do Proxecto de Lei de Racionalizaci贸n e Sostibilidade Local.

Remitir copia deste acordo 贸 Ministerio de Facenda e Administraci贸ns P煤blicas e a FEGAMP

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N CONXUNTA DOS GRUPOS POL脥TICOS DA DEPUTACI脫N SOBRE ESTUDO DA POSIBILIDADE DE APROBACI脫N DUN HIMNO OFICIAL PARA A PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

Proceder ao estudo da posibilidade da aprobaci贸n dun himno oficial da provincia de Ourense, encomend谩ndolle ao deputado da 脕rea de Cultura (Avelino Garc铆a Ferradal) a instruci贸n do correspondente expediente, coa formulaci贸n dunha proposta ao respecto para o seu tratamento na comisi贸n informativa de Educaci贸n, Cultura e Deportes.

 

APROBACI脫N DA PROPOSTA DE TRAMITACI脫N NA COMISI脫N DE REXIME INTERIOR DA INICIATIVA DE QUE SE HABILITE O VOTO POR INTERNET DOS DEPUTADOS EN DETERMINADOS CASOS

 

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE O SERVIZO DE CIRURX脥A PEDI脕TRICA DO CHUOU

Acordo:

Instar 谩 Xunta de Galiza a que de xeito inmediato realice a contrataci贸n do persoal facultativo necesario para manter en Ourense a atenci贸n permanente ao servizo de cirurx铆a pedi谩trica e para que toda a actividade asistencial e cir煤rxica derivada das necesidades da s煤a poboaci贸n se poida desenvolver en dito centro sen necesidade de derivar pacientes a outras 谩reas sanitarias.

Instar a Xunta de Galiza a que revogue a decisi贸n de "unificaci贸n" do servizo de cirurx铆a pedi谩trica da 谩rea sanitaria de Ourense e de Vigo.

 

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2013, RELATIVA 脕S OBRAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE SAN XO脕N DE R脥O

Acordase a modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2013, relativa 谩s obras municipais do Concello de San Xo谩n de R铆o, incorporando ao plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra denominada "Mantemento de cami帽os municipais"- a obra denominada "Cemiterio municipal: cerramento e outros", cun orzamento de execuci贸n de 41.300 euros e incorporando ao plan complementario 鈥揺n substituci贸n da obra denominada "Cemiterio municipal: cerramento e outros"- a obra denominada "Cemiterio municipal: cerramento e outros fase II", cun orzamento de execuci贸n de 41.300 euros.

 

RENUNCIA DE DON JOS脡 CARLOS MART脥NEZ-PEDRAYO VALEIRAS AO CARGO DE DEPUTADO PROVINCIAL

Acordo:

Tomar raz贸n da renuncia do deputado provincial don Jos茅 Carlos Mart铆nez-Pedrayo Valeiras, deix谩ndose constancia dela e con efectos do remate da sesi贸n plenaria do d铆a de hoxe.

Solicitar da Xunta Electoral Central a designaci贸n de suplente para a toma de posesi贸n na pr贸xima sesi贸n.

 

OURENSE, 25 de outubro de 2013