Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 26 de xullo de 2013

RESOLUCI脫N DO CONVENIO ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E O CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR, PARA A PRESTACI脫N DE ASISTENCIA T脡CNICA INTEGRAL E COOPERACI脫N FINANCEIRA NA XESTI脫N DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE.

1潞.- Declarar resolto e extinguido, en execuci贸n da sentenza n.潞 725/2012, do 12 de xullo, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o convenio de 1 de decembro de 2009, subscrito entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello de Pereiro de Aguiar, para a prestaci贸n de asistencia t茅cnica integral e cooperaci贸n financeira na xesti贸n do servizo municipal de abastecemento domiciliario de auga potable.

Non obstante o anterior, a Deputaci贸n Provincial de Ourense continuar谩 realizando as prestaci贸ns a favor do Concello de Pereiro de Aguiar previstas no dito convenio, ata tanto o Concello de Pereiro de Aguiar non dispo帽a efectivamente dun modo alternativo para a prestaci贸n do servizo, co fin de garantir a continuidade e normalidade na s煤a prestaci贸n.

A liquidaci贸n do convenio ser谩 aprobada pola Presidencia da Deputaci贸n Provincial, unha vez que se produza o cesamento efectivo na s煤a execuci贸n. Na dita liquidaci贸n incluiranse os servizos efectivamente prestados no exercicio 2013 que non fosen obxecto de facturaci贸n pola Deputaci贸n ao Concello, nas condici贸ns previstas na cl谩usula 1陋, apartado 3, par谩grafo 2潞, do convenio.

En todo caso, a devoluci贸n das achegas realizadas pola Deputaci贸n ao Concello en concepto de cooperaci贸n financeira para investimentos en infraestruturas de abastecemento de auga (achega que xa lle foi librada completamente ao concello ao inicio da execuci贸n do dito convenio) ser谩n devoltas por este nos prazos previstos no convenio.

2潞.- Comunicarlle este acordo ao Concello de Pereiro de Aguiar, requir铆ndolle para que inicie o procedemento necesario co fin de poder dispo帽er, 谩 maior brevidade posible, dun modo efectivo de xesti贸n do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable.

3潞.- Comunicarlle 谩 Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o presente acordo, para os efectos oportunos.

EXPROPIACI脫N FORZOSA COMPLEMENTARIA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE MELLORA DA ESTRADA PROVINCIAL " OU-0209 CELANOVA-QUINTELA DE LEIRADO, NO CONCELLO DE CELANOVA.

1) Resolver as alegaci贸ns formuladas por D. Seraf铆n Manuel Suarez Santalices, consonte co informe emitido polo Servizo de V铆as e Obras da Deputaci贸n Provincial de Ourense, nos termos que se expo帽en a continuaci贸n:

2) Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n dos bens e dereitos expostos.

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2013, RELATIVA 脕 OBRA MUNICIPAL DO CONCELLO DE TRASMIRAS CORRESPONDENTE 脫 PLAN PRINCIPAL

Acordo:

Modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2013 no relativo 谩 obra municipal n.潞 77/POS/2013 "Construci贸n Centro Socioecon贸mico Escornabois" correspondente ao Concello de Trasmiras, quedando fixado o seu orzamento de execuci贸n na cantidade de 127.767,80 鈧 -en substituci贸n do importe de 41.300,00 鈧 recollido no acordo que se modifica-, cunha achega de 30.975,00 鈧 con cargo ao orzamento da Deputaci贸n e unha achega a cargo do concello polo importe restante.