Acordos do pleno da Deputaci贸n de Ourense do 31 de maio de 2013

 

*Aceptar Renuncia DE DON JOS脡 MANUEL FREIRE COUTO 脕 PRESIDENCIA DO INORDE, con efectos do d铆a 31 de maio de 2013.

*Designar Presidente DO INORDE

Acordo: Designar a don Jos茅 Manuel Baltar Blanco como presidente do Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico (INORDE) con efectos do 1 de xu帽o de 2013. O desempe帽o do dito cargo ter谩 car谩cter gratu铆to e non dar谩 dereito 谩 percepci贸n de ning煤n tipo de retribuci贸n.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N SOBRE A RESIDENCIA DE TEMPO LIBRE DO CARBALLI脩O

Acordo: O Pleno da deputaci贸n dir铆xese 谩 Conseller铆a de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia para que acometa un estudo de optimizaci贸n da Residencia do Tempo Libre para que esta permaneza aberta durante todo a ano, e dese xeito, garantir un emprego digno e de calidade.

*Ratificar o CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTE A XUNTA DE GALICIA, A FEGAMP E AS DEPUTACI脫NS PROVINCIAIS EN MATERIA DE EMERXENCIA E PREVENCI脫N E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA A CREACI脫N E IMPLANTACI脫N DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS.

Adoptase o seguinte acordo: Ratificar a subscrici贸n do convenio de colaboraci贸n entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e as deputaci贸ns provinciais en materia de emerxencias e prevenci贸n e defensa contra incendios forestais, para a creaci贸n e implantaci贸n dos Grupos de emerxencia supramunicipais. Autorizar expresamente a distribuci贸n das anualidades de gasto correspondentes 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense conforme co establecido no dito convenio. Establecer que o libramento dos fondos se realice a favor dos concellos que sexan sede dos grupos de emerxencia supramunicipais, nos prazos previstos na s煤a cl谩usula s茅tima 1. apartado 4. A xustificaci贸n dos fondos levarase a cabo conforme coas mesmas previsi贸ns establecidas para a xustificaci贸n dos fondos achegados pola Xunta de Galicia, no anexo IV, apartado 7 do convenio.

*Aprobar MODIFICACI脫N DA BASE 2陋 DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO 2013.

Acordo: Aprobar inicialmente a modificaci贸n da base segunda das bases de execuci贸n do orzamento do INORDE para o exercicio 2013, integrado no orzamento da Deputaci贸n Provincial, co seguinte contido: Supr铆mese o par谩grafo no que se regulaba a dedicaci贸n exclusiva do presidente do INORDE, que queda sen contido. No r茅xime de asistencia a sesi贸ns dos membros con dedicaci贸n exclusiva, eng谩dese o seguinte texto: "para estes efectos, os deputados provinciais que desempe帽en o seu cargo en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva na Deputaci贸n Provincial, non poder谩n percibir ningunha cantidade en concepto de asistencia aos 贸rganos do INORDE de que formen parte".

*Aprobar A SUSCRICI脫N CONVENIO DE COOPERACI脫N FINANCEIRA ENTRE AUGAS DE GALICIA, A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E O CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS, PARA XESTI脫N DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DELEGADO DE DEPURACI脫N DE AUGAS RESIDUAIS NA COMARCA DE VALDEORRAS

脡 obxecto deste convenio establecer as condici贸ns b谩sicas para a colaboraci贸n entre a entidade p煤blica empresarial Augas de Galicia, a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Consorcio de Augas de Valdeorras para a prestaci贸n da cooperaci贸n financeira necesaria na xesti贸n do servizo intermunicipal delegado de depuraci贸n de augas residuais na comarca de Valdeorras para a compensaci贸n do d茅ficit da explotaci贸n do servizo intermunicipal.

*Aprobar EXPEDIENTE N.潞 3/2013 DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO PARA O ANO 2013

Acordo: Aprobar a modificaci贸n, no que se refire 谩 especificaci贸n do cap铆tulo VII de gastos, experimentando as seguintes variaci贸ns: Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 "A Concellos. Cooperaci贸n provincial", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Trasmiras para a escola de m煤sica. Base谩ndose no escrito remitido polo Concello de Trasmiras en data 15/05/2013 a solicitante da axuda 茅 a Asociaci贸n Musical de Trasmiras, polo que a subvenci贸n se conceder铆a 谩 dita Asociaci贸n. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

*Aceptar DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE ESGOS EN MATERIA DE RECADACI脫N DA TAXA POLO ABASTECEMENTO DE AUGA A DOMICILIO

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Esgos ten atribu铆das en materia de recadaci贸n da taxa polo abastecemento de auga a domicilio, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 15 de maio de 2013. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

*EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE ABASTECEMENTO EN CARZO脕, N.潞 29/PB/2012, NO MUNICIPIO DE CUALEDRO.

Acordo: Estimar a alegaci贸n feita polos herdeiros de D.陋 M.陋 Amalia Justo Carnero. Ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas, ao figurar inclu铆das no "Plan Provincial de Cooperaci贸n as obras e servizos de car谩cter municipal 2012, Plan Base", coa clave 29/PB/2012. Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n dos bens.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N SOBRE O DESMANTELAMENTO DAS LI脩AS DE TREN

Acordo: Rexeitar a actual proposta do Ministerio de Fomento sobre a supresi贸n de li帽as e paradas de tren. Manter os servizos que afectan 谩 nosa provincia, potenci谩ndoos e valoriz谩ndoos coa maior eficiencia posible.

*Aprobar MODELO DE XESTI脫N DE BIOMASA NA REDE DE ESTRADAS CON APLICACI脫N DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

Acordo: Aprobar o protocolo de xesti贸n da biomasa no 谩mbito da rede de estradas da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o ano 2013, elaborado polo Servizo de V铆as e Obras, autorizando expresamente o emprego de produtos fitosanitarios conforme co manual de boas pr谩cticas recollido en dito protocolo.

*Aprobaci贸n DEFINITIVA DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2013.

Aprobar definitivamente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2013 segundo o documento inicialmente aprobado na sesi贸n ordinaria do 26 de abril de 2013, modificando, a pedimento do Concello de Padrenda, o orzamento da obra n.潞 51/POS/2013 denominada "Mellora eficiencia enerx茅tica Ponte Barxas e outros", quedando fixado este na cantidade de 41.300,00 鈧.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N A PROL DO MANTEMENTO DOS XULGADOS DE PAZ E DA GRATUIDADE DOS REXISTROS CIV脥S.

Acordo: Expresar o rexeitamento 谩 proposta do Goberno do Estado relativa 谩 supresi贸n dos Xulgados de Paz e 谩 asunci贸n por parte dos Rexistros da Propiedade e e 谩s Notar铆as das funci贸ns dos Rexistros Civ铆s, instando ao Goberno do Estado 谩 inmediata retirada deste anteproxecto de lei.

Instar 谩 Xunta de Galicia a que demande do Goberno Central o mantemento dos Xulgados de Paz, as铆 como a que se garanta a gratuidade das funci贸ns que prestan os Rexistros Civ铆s. Dar traslado deste acordo ao Goberno central e 谩 Xunta de Galicia.

*Aprobaci贸n da MOCI脫N SOBRE A ELIMINACI脫N DE PARTE DO SERVIZO DE ENFERMER脥A EN DIVERSOS PUNTOS DE ATENCI脫N CONTINUADA (P.A.C.) DA PROVINCIA

Acordo: Rexeitar a eliminaci贸n que fai a Conseller铆a de Sanidade de parte do servizo de enfermer铆a nos Puntos de Atenci贸n Continuada de Ribadavia e Celanova. Dar traslado do presente acordo 谩 Conseller铆a de Sanidade.