A Deputaci贸n de Ourense aproba preto de 25 mill贸ns de euros para obras, servizos sociais e prevenci贸n de incendios, na provincia en 2019

  • Na sesi贸n plenaria do mes de decembro, celebrada hoxe, aprobouse o Plan de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2019; o Programa BenOurense de cooperaci贸n coas entidades locais da provincia para o servizo de axuda no fogar b谩sico, e o orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento.

  • O plenario aprobou, asemade, a reprobaci贸n do presidente da Fegamp, Alfredo Garc铆a.

Ourense, 21 de decembro de 2018.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de decembro, un orzamento de preto de 25 mill贸ns de euros para obras e servizos sociais e de prevenci贸n de incendios e emerxencias na provincia, para 2019. Na sesi贸n plenaria aprobouse o Plan de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2019; o Programa BenOurense de cooperaci贸n coas entidades locais da provincia para o servizo de axuda no fogar b谩sico, e o orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento.

O Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2019, que ter谩 un orzamento total de 6.864.250 euros. Deste montante econ贸mico, a instituci贸n provincial destina 4.246.500 euros para obras municipais, mentres que os concellos achegan un total de 925.750 euros. As铆 mesmo, a Deputaci贸n de Ourense destinar谩 un orzamento de 192.000 euros para o r茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta, e 1.500.000 euros para a rede viaria provincial. En canto ao plan complementario, a Deputaci贸n destina 2.976.000 euros a obras municipais, para o cal os concellos achegan 82.750 euros, mentres que o orzamento da Deputaci贸n para a rede viaria provincial do Plan Complementario ascende e 9.296.713 euros.

Na sesi贸n plenaria tam茅n se aprobou o programa BenOurense de cooperaci贸n econ贸mica coas entidades locais da provincia de menos de 20.000 habitantes que presten o Servizo de Axuda no Fogar B谩sico no exercicio 2019. Nesta iniciativa tam茅n est谩n inclu铆das as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes. A Deputaci贸n de Ourense destina para este programa un orzamento que ascende aos 900.489 euros. As entidades interesadas en adherirse ao programa poder谩n presentar a solicitude no prazo m谩ximo de quince d铆as contando a partir do d铆a seguinte ao da publicaci贸n das bases no BOP.

Asemade, outro dos asuntos aprobados na sesi贸n plenaria de hoxe foi a reprobaci贸n do presidente da FEGAMP, Alfredo Garc铆a, "pola utilizaci贸n sectaria e partidista desta organizaci贸n, 谩 que pertence a Deputaci贸n de Ourense".

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

RPT DA DEPUTACI脫N DE OURENSE, EXERCICIO 2018

Acordo:

1潞) Resolver as alegaci贸ns formuladas contra a aprobaci贸n inicial da Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2018 no sentido seguinte:

a) Non admitir a tr谩mite a reclamaci贸n n.潞 67, ao terse presentado f贸ra de prazo.

b) Desestimar integramente as reclamaci贸ns n.潞 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 65, 66

c) Estimar parcialmente as reclamaci贸ns n.潞 6, 9, 10, 12, 15, 16, 34, 50, 58, 64

d) Estimar integramente as reclamaci贸ns n.潞 32, 37, 38, 55, 59, 60, 61, 62

A resoluci贸n das reclamaci贸ns fundam茅ntase nos motivos e se concretan nos termos que constan na proposta da Presidencia, un铆ndose o extracto correspondente desta proposta 谩 notificaci贸n aos interesados, para os efectos da motivaci贸n da resoluci贸n.

2潞) Aprobar definitivamente a Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2018, conforme co documento aprobado inicialmente no Pleno de 29 de xu帽o de 2018, coas modificaci贸ns recollidas no apartado anterior, ordenando a s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial, e a s煤a remisi贸n 谩 Administraci贸n Xeral do Estado e da Comunidade Aut贸noma de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 38.3 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego p煤blico de Galicia, determ铆nase a obriga de incorporar as previsi贸ns da RPT definitivamente aprobada, nos orzamentos da Deputaci贸n, incorporaci贸n que se realizar谩 nos orzamentos para o exercicio 2019.

As determinaci贸ns da RPT que se indican a continuaci贸n, aplicaranse con efectos econ贸micos do 1 de xaneiro de 2018, ao existir nesa data os supostos de feito necesarios para a s煤a eficacia:

O incremento do 1,5% na cont铆a do complemento espec铆fico en todos os postos, e ademais, con efectos do 1 de xullo de 2018, un incremento adicional do 0,25%.

A revisi贸n o complemento espec铆fico dos postos de xefatura da Secretar铆a Particular da Presidencia e Protocolo, encargado do Parque de Maquinaria e xefatura do equipo de maquinaria e cooperaci贸n.

O incremento do complemento de destino dos axudantes de maquinaria.

Os efectos econ贸micos da unificaci贸n dos postos de operario b谩scula port谩til e aforos, laborantes, operario de b谩scula e acopios, e os de operario de sinais e laborante.

As modificaci贸ns dos complementos de destino e complemento espec铆fico derivadas da estimaci贸n parcial ou total das reclamaci贸ns formuladas no tr谩mite de exposici贸n p煤blica.

3潞) Aprobar definitivamente a Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2018, conforme co documento aprobado inicialmente no Pleno de 29 de xu帽o de 2018, coas modificaci贸ns recollidas no apartado anterior, ordenando a s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial, e a s煤a remisi贸n 谩 Administraci贸n Xeral do Estado e da Comunidade Aut贸noma de Galicia.

ORZAMENTO DO CONSORCIO PROVINCIAL DE OURENSE PARA A PRESTACI脫N DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento para o exercicio 2019, conforme co proxecto aprobado polo pleno do Consorcio o 4 de decembro de 2018, por importe de 4.302.000 鈧.

O dito orzamento int茅grase no orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial para todos os efectos.

2潞.- Someter a exposici贸n p煤blica o orzamento inicialmente aprobado polo prazo de 15 d铆as h谩biles, mediante anuncio no BOP. Durante o dito prazo os interesados poder谩n presentar reclamaci贸ns ante o Pleno nos termos previstos no artigo 170 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. O orzamento do Consorcio considerarase definitivamente aprobado se durante o dito prazo non se presentan reclamaci贸ns; en caso contrario o Pleno da Deputaci贸n dispor谩 dun prazo dun mes para resolvelas.

Unha vez definitivamente aprobado o orzamento do Consorcio inserirase, resumido por cap铆tulos, no BOP, entrando en vigor no exercicio 2019.

ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO PROVINCIAL DE ASISTENCIA A ENTIDADES LOCAIS EN MATERIA DE REGA E BALDEO DE ESPAZOS P脷BLICOS LOCAIS

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a Ordenanza reguladora do servizo provincial de asistencia a entidades locais en materia de rega e baldeo de espazos p煤blicos locais, co seguinte contido:

Artigo 1.- Obxecto e definici贸ns

1.- Constit煤e o obxecto desta ordenanza a regulaci贸n do servizo p煤blico provincial de asistencia a entidades locais consistente na rega e baldeo de espazos p煤blicos locais realizada mediante un veh铆culo cisterna manexado por un condutor.

2.- O servizo provincial de asistencia en materia de rega e baldeo 茅 un servizo p煤blico de titularidade da Deputaci贸n Provincial de Ourense, creado no exercicio das competencias de cooperaci贸n cos concellos atribu铆das ao goberno provincial polos artigos 36.1.b) da Lei de bases de r茅xime local e 109.1.b) da Lei de administraci贸n local de Galicia.

3.- O obxecto e finalidade do dito servizo p煤blico 茅 a prestaci贸n do servizo de rega e baldeo dos espazos p煤blicos locais, en r茅xime de dereito p煤blico e a prol das entidades locais da provincia de Ourense que exerzan a s煤a competencia de limpeza da v铆a p煤blica, calquera que sexa o modo de xesti贸n deste servizo.

4.- Considerase espazo p煤blico a efectos de limpeza viaria as avenidas, paseos, r煤as, beirarr煤as, zonas peon铆s, traves铆as, cami帽os, pontes, t煤neles e resto de bens de uso p煤blico municipal destinados directamente ao uso com煤n xeral dos cidad谩ns, inclu铆das as zonas con servidume de uso p煤blico. Tam茅n se incl煤en as zonas e espazos p煤blicos onde te帽an lugar as distintas festas e acontecementos populares e as afectadas por mercados, feiras recreativas e tradicionais debidamente pavimentadas e cuxa limpeza sexa susceptible de realizarse con auga a presi贸n.

Logo da solicitude previa espec铆fica do ente local, debidamente xustificada por raz贸ns de interese p煤blico, poder谩n ser obxecto de limpeza outros espazos.

Artigo 2.- Contido do servizo provincial de asistencia en materia de rega e baldeo de espazos p煤blicos.

1.- O servizo provincial de asistencia a entidades locais en materia de rega e baldeo de espazos p煤blicos comprende a realizaci贸n da prestaci贸n de baldeo dos ditos espazos mediante un veh铆culo cisterna manexado por un condutor, tanto con car谩cter ordinario como extraordinario con motivo de festexos, celebraci贸ns, probas deportivas ou calquera outro tipo de acto an谩logo.

2.- Non se incl煤e no servizo a disposici贸n dos hidrantes, o consumo da auga e a retirada e traslado a xestor autorizado dos residuos, que deber谩 realizar a entidade local interesada inmediatamente despois da s煤a extracci贸n. A entidade local deber谩 dispor dos medios materias e humanos necesarios para estas tarefas, e coordinalos co servizo da Deputaci贸n.

Artigo 3.- Acceso ao servizo: prazos de solicitude e procedemento

1.- Para acceder ao servizo, a entidade local interesada deber谩 presentar unha solicitude previa dirixida 谩 Presidencia da Deputaci贸n, a trav茅s do rexistro electr贸nico dispo帽ible na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial (www.sede.depourense.es), na que se indicara o tipo de servizo solicitado e localizaci贸ns, segundo o Anexo I.

2.- Deber谩 solicitarse, como m铆nimo, cunha antelaci贸n de vinte d铆as h谩biles a data na que se interese a actuaci贸n. Por raz贸ns organizativas non se atenderan aquelas petici贸ns cun intervalo menor, ag谩s situaci贸ns de emerxencia ou urxencia debidamente xustificadas, imposibles de prever con dita antelaci贸n.

3.- O procedemento resolverase mediante resoluci贸n da Presidencia que ser谩 debidamente notificada a entidade local a trav茅s de medios electr贸nicos. No suposto en que s贸 se poida atender a un n煤mero inferior ao de solicitudes existentes, as entidades locais beneficiarias determinaranse por rigorosa orde cronol贸xica de entrada no Rexistro Xeral Electr贸nico da Deputaci贸n.

Artigo 4.- Prezos p煤blicos. Cont铆a e modo de pago

1.- O prezo p煤blico establ茅cese en 175,00 鈧/d铆a (mais o IVE vixente en cada momento). No suposto de que o servizo se preste durante mais dun d铆a consecutivo, o segundo d铆a e seguintes facturaranse por xornada completa ou fracci贸ns de media xornada.

2.- Ser谩 requisito necesario para a prestaci贸n do servizo o dep贸sito previo do importe total do prezo p煤blico liquidado na conta corrente de titularidade provincial que se indique na resoluci贸n da Presidencia 谩 que se refire o artigo 3.3 esta ordenanza, cunha antelaci贸n m铆nima de cinco d铆as naturais 谩 data prevista para o inicio da acci贸n. No suposto en que a entidade local interesada non realice o ingreso nese prazo, entenderase que desiste da s煤a petici贸n, cancel谩ndose automaticamente a prestaci贸n do servizo.

Non obstante o anterior, quedan exceptuadas da obriga de dep贸sito previo do prezo p煤blico as entidades locais que te帽an delegada na Deputaci贸n Provincial a recadaci贸n dalg煤n dos seus tributos. Nestes casos, a Deputaci贸n proceder谩 谩 retenci贸n das cantidades correspondentes da recadaci贸n l铆quida dos tributos municipais, entend茅ndose que a solicitude do servizo implica a conformidade para a realizaci贸n da dita retenci贸n.

2潞.- Someter o expediente e a ordenanza a informaci贸n p煤blica e audiencia dos interesados polo prazo de 30 d铆as h谩biles contados dende a publicaci贸n de anuncio no BOP, realiz谩ndose tam茅n a pertinente publicaci贸n no Portal de Transparencia da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

Durante o expresado prazo poderanse presentar as reclamaci贸ns e suxesti贸ns que se estime oportunas, que ser谩n resoltas pola Corporaci贸n Provincial, coa aprobaci贸n definitiva, se 茅 o caso. De non presentarse reclamaci贸ns ou suxesti贸ns entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial adoptado.

ACEPTACI脫N DA DELEGACI脫N DE COMPETENCIA FORMULADA POLO CONCELLO DE BEARIZ PARA A TRAMITACI脫N DO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA A EXECUCI脫N DA OBRA "CONSTRUCI脫N DE CEMITERIO MUNICIPAL"

Acordo:

1潞.- Aceptar a delegaci贸n de competencia formulada polo Concello de Beariz para a tramitaci贸n do expediente expropiatorio para a execuci贸n da obra "construci贸n de cemiterio municipal".

2潞.- Comunicarlle ao Concello de Beariz que deber谩 asumir os custos do pago dos importes do prezo xusto dos bens e dereitos afectados polo expediente expropiatorio.

PROGRAMA BENOURENSE DE COOPERACI脫N ECON脫MICA COAS ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR B脕SICO NO EXERCICIO 2019

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente o Programa BenOurense de Cooperaci贸n Econ贸mica coas Entidades Locais da Provincia para o Servizo de Axuda no Fogar B谩sico no exercicio 2019, conforme coas seguintes bases reguladoras:

O Programa BenOurense SAF b谩sico regula a concesi贸n de subvenci贸ns en r茅xime de concorrencia non competitiva destinadas 谩s entidades locais da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes que presten o servizo de atenci贸n no fogar b谩sico (SAF b谩sico). Incl煤ense tam茅n as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes, ao tratarse de meras entidades instrumentais dos concellos que exercen competencias delegadas por aqueles.

O presente programa establ茅cese no exercicio das competencias atribu铆das 谩 Deputaci贸n polos artigos 36.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do r茅xime local, 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administraci贸n local de Galicia, 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e 31 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Para a concesi贸n destas axudas reservase un cr茅dito, dentro da partida orzamentaria 23111 46200 de novecentos mil catrocentos oitenta e nove euros (900.489鈧).

Tendo en conta o disposto no artigo 31.3 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro, a Deputaci贸n subvencionar谩, a trav茅s deste programa, 谩s entidades locais da provincia de Ourense, de menos de 20.000 habitantes, que presten o SAF b谩sico, tanto nos supostos de xesti贸n directa como de xesti贸n indirecta do servizo.

Consid茅rase SAF b谩sico para os efectos deste programa aquel cuxas persoas usuarias accedan ao servizo en r茅xime de libre concorrencia. Considerarase tam茅n como persoas usuarias en r茅xime de libre concorrencia 谩s persoas que te帽an reco帽ecido o estatuto de persoas dependentes no marco la Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoci贸n da Autonom铆a Persoa e Atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia, en tanto o seu programa de atenci贸n individualizada (P.I.A), non goce de efectividade.

Cont铆a da subvenci贸n.

1. O importe da subvenci贸n por entidade local determ铆nase da forma seguinte:

a) Tramo fixo: as铆gnase un primeiro tramo fixo seg煤n o grado no que est茅 clasificado o concello adherido. Os concellos aparecen clasificados por graos no anexo II.

b) Tramo variable: para o c谩lculo deste tramo aplicarase a ratio de cobertura por habitante recollido no anexo III do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro, asign谩ndose un importe por unidade de convivencia resultante de dividi-lo cr茅dito orzamentario dispo帽ible 鈥 logo de restarlle o importe total destinado 贸 tramo fixo-, entre o n煤mero de unidades existentes, conforme co seguinte:

b.1) Concellos de 谩reas caracterizadas como semiurbanas:

- De 10.000 a 20.000 habitantes: 1 unidade de convivencia atendida por cada 400 habitantes.

- Menos de 10.000 habitantes: 1 unidade de convivencia atendida por cada 350 habitantes.

b.2) Concellos de 谩reas caracterizadas como 谩reas rurais:

- De 12.000 a 20.000: 1 unidade de convivencia atendida por cada 250 habitantes.

- Menos de 12.000: 1 unidade de convivencia atendida por cada 175 habitantes.

-b.3) Concellos de 谩reas rurais de alta dispersi贸n: 1 unidade de convivencia por cada 75 habitantes.

Nos supostos en que o SAF b谩sico sexa prestado por mancomunidades, a cont铆a ser谩 o resultado de suma - las cantidades correspondentes dos distintos concellos que a integran.

O cadro de distribuci贸n inicial das subvenci贸ns por entidades beneficiarias, cos importes correspondentes conforme coas regras precedentes, figura como anexo III do presente Programa.

2. A cont铆a m谩xima inicial prevista por entidade local - que aparece recollida no anexo III deste programa-, queda condicionada a que esta cont铆a non supere o custo neto do SAF b谩sico para a entidade local calculado conforme as regras seguintes:

a) Xesti贸n directa do servizo:

O custo total do SAF estar谩 determinado pola suma dos seguintes custos:

- O custo total do persoal auxiliar de axuda no fogar (b谩sico e dependencia).

- O custo dos desprazamentos do persoal de axuda no fogar (b谩sico e dependencia).

- O 10 % da suma dos importes anteriores, en concepto de gastos xerais.

A partir do custo do SAF total determinarase o custo bruto do SAF b谩sico multiplicando o custo do SAF total (b谩sica e dependencia), polo n煤mero de horas de servizos prestados de SAF b谩sico, e dividindo o resultado entre o n煤mero de horas de servizos prestados do SAF total.

Obtido o custo bruto do SAF b谩sico, o seu custo neto ser谩 a diferenza entre o custo bruto e os ingresos liquidados pola entidade local (ou entidade que xestione o servizo por conta da entidade local) en concepto de taxas ou prezos p煤blicos pola s煤a prestaci贸n.

b) Xesti贸n indirecta do servizo: o custo neto do SAF b谩sico determinarase multiplicando o n煤mero de horas de servizo prestadas pola empresa adxudicataria polo prezo unitario por hora establecido no contrato administrativo correspondente. No caso de que o contrato administrativo non estableza ese prezo unitario, este ser谩 determinado pola Deputaci贸n Provincial coa informaci贸n subministrada pola entidade local interesada.

A determinaci贸n do custo neto do SAF b谩sico realizarase unicamente a trav茅s da xeraci贸n autom谩tica da certificaci贸n a trav茅s da plataforma inform谩tica, sendo a cont铆a reflectida na certificaci贸n o gasto efectivamente xustificado para os efectos deste programa.

Procedemento de adhesi贸n dos concellos e mancomunidades.

Ao abeiro do establecido na Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas, no artigo 14.2, a presentaci贸n de solicitudes tramitarase exclusivamente mediante o uso de medios electr贸nicos, sendo obrigatoria a presentaci贸n de solicitudes conforme co previsto nesta base.

Os concellos e mancomunidades interesados en participar no Programa deber谩n comunicarlle a s煤a adhesi贸n 谩 Deputaci贸n Provincial, mediante resoluci贸n da Alcald铆a (ou 贸rgano delegado, se 茅 o caso), na que se manifeste expresamente a asunci贸n das obrigas e compromisos previstos no Programa, para o que deber谩n utilizar obrigatoriamente os modelos facilitados pola Deputaci贸n e que deber谩n ser descargados na aplicaci贸n inform谩tica http://benourense.depourense.es .

A comunicaci贸n da adhesi贸n asinarase dixitalmente polo/a alcalde/alcaldesa, presidente/a ou secretario/a da entidade local e remitirase telematicamente a trav茅s da plataforma no prazo m谩ximo de quince d铆as h谩biles contados dende o d铆a seguinte 贸 de publicaci贸n da convocatoria no Bolet铆n Oficial da Provincia. Non se admitir谩 ningunha solicitude de adhesi贸n formulada en data posterior.

A Deputaci贸n Provincial poder谩 conceder un prazo de ata 10 d铆as h谩biles para a correcci贸n de deficiencias nas solicitudes de adhesi贸n.

A presentaci贸n da solicitude telem谩tica en tempo e forma determinar谩 a adhesi贸n da entidade local ao Programa, sen necesidade de m谩is tr谩mites. Sen prexu铆zo do anterior, e para os efectos de publicidade, as subvenci贸ns concedidas e os seus importes declararanse expresamente mediante resoluci贸n da Presidencia que ser谩 obxecto de publicaci贸n no BOP. Nesta mesma resoluci贸n da Presidencia denegarase a adhesi贸n a aquelas entidades cuxa solicitude non se axuste ao establecido no presente Programa ou no modelo de adhesi贸n.

A adhesi贸n das entidades locais beneficiarias constit煤e un requisito de efectividade do Programa, polo que as entidades locais que non se adhiran no prazo sinalado no par谩grafo anterior se entender谩 que renuncian a participar no Programa, causando baixa autom谩tica nas s煤as previsi贸ns. Neste suposto, os remanentes de co -financiamento non utilizados incrementar谩n de forma lineal o importe total asignado 贸s concellos clasificados en grao III, de forma que a cont铆a total do remanente dividirase entre o n煤mero de concellos de grao III e a cont铆a resultante ser谩 na que se incremente a cont铆a xa recollida para cada un destes concellos no anexo III destas bases.

Coa adhesi贸n, os concellos e mancomunidades manifestar谩n expresamente a asunci贸n das obrigas previstas neste programa e, de forma espec铆fica, a aceptaci贸n das normas de uso da plataforma inform谩tica http://benourense.depourense.es no programa de SAF b谩sico.

2潞) Someter o programa inicialmente aprobado ao tr谩mite de informaci贸n p煤blica por prazo de dez d铆as h谩biles, mediante anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense. Durante o dito prazo, as persoas ou entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns, reclamaci贸ns ou suxesti贸ns que estimen oportunas, que deber谩n ser obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno da Deputaci贸n. En caso de no formularse alegaci贸ns en prazo, se entendera automaticamente elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial.

REPROBACI脫N DO PRESIDENTE DA FEGAMP, ALFREDO GARC脥A

Acordo:

1潞.- Reprobar a don Alfredo Laudelino Garc铆a Rodr铆guez pola utilizaci贸n sectaria e partidista da FEGAMP, organizaci贸n 谩 que pertence esta Deputaci贸n.

2潞.- Darlles conta deste acordo aos concellos da provincia de Ourense, aos membros do Consello Federal, Comisi贸n Executiva e Xunta de Portavoces da FEGAMP, ao presidente da Xunta de Galicia e ao presidente do Parlamento de Galicia.

SERVIZO DE ATENCI脫N PRIMARIA NA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

- Instar 谩 Conseller铆a de Sanidade a desenvolver un novo modelo de Atenci贸n Primaria (A.P.), coa m谩xima representaci贸n de t贸dolos sectores profesionais implicados, que dea resposta aos retos de envellecemento profesional e da falla de profesionais especialistas, aos que se enfronta o conxunto do Sistema Nacional de Sa煤de.

- Que a Conseller铆a de Sanidade avance cara un modelo m谩is proactivo, no que o profesional de referencia de cada paciente dispo帽a dos medios necesarios, inclu铆dos para monitorizar aos pacientes cr贸nicos desde o seu domicilio.

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2019

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2019 (Plan Base), co detalle que figura na relaci贸n de obras para o efecto redactada, co seguinte resumo:

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N E ESTRADAS

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

1.- Obras municipais

4.246.500,00 鈧

925.750,02 鈧

5.172.250,02 鈧

2.- R茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta

192.000,00 鈧

 

192.000,00 鈧

2.- Rede Viaria Deputaci贸n

1.500.000,00 鈧

 

1.500.000,00 鈧

TOTAL

5.938.500,00 鈧

925.750,02 鈧

6.864.250,02 鈧

PLAN COMPLEMENTARIO

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

Obras municipais

2.976.000,00 鈧

82.750,00 鈧

3.058.750,00 鈧

Rede Viaria Deputaci贸n

9.396.713,53 鈧

 

9.396.713,53 鈧

 

2陋.- Darlle un prazo, adicional, ata o 28 de decembro de 2018, 贸s concellos que non presentaron as solicitudes de obras dentro do prazo establecidos a estes efectos, co fin de que poidan achegar a s煤as solicitudes.

3潞.- Someter o Plan a informaci贸n p煤blica mediante anuncio no BOP, para que se poidan formular alegaci贸ns ou reclamaci贸ns durante o prazo de 10 d铆as. Se se presentan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns o Plan debe ser sometido novamente a Corporaci贸n Provincial, para o acordo de aprobaci贸n definitiva.

No caso de que non se presenten alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, o Plan entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de novo acordo.