M谩is transparencia nos grupos pol铆ticos da Deputaci贸n de Ourense

  • O pleno aprobou unha iniciativa que achegar谩 maior transparencia aos grupos pol铆ticos no 谩mbito econ贸mico, en relaci贸n as asignaci贸ns que lles corresponden e a s煤a contabilidade, que deber谩 ser posta a disposici贸n do pleno da corporaci贸n cando que se solicite.

  • Na sesi贸n de hoxe aprob谩ronse tam茅n as bases reguladoras do Programa "BenOurense Infancia", para o que se destina 250.000 euros.

Ourense, 25 de maio de 2018.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria de hoxe, correspondente ao mes de maio, unha iniciativa que achegar谩 maior transparencia aos grupos pol铆ticos no 谩mbito econ贸mico, en relaci贸n as asignaci贸ns que lles corresponden e a s煤a contabilidade, que deber谩 ser posta a disposici贸n do pleno da corporaci贸n cando que se solicite. Neste sentido, o plenario aprobou a modificaci贸n da base 67陋 das bases de execuci贸n do orzamento da instituci贸n en materia de asignaci贸ns aos grupos pol铆ticos da Deputaci贸n para unha maior transparencia dos mesmos.

Por outra banda, a corporaci贸n provincial tam茅n aprobou as bases reguladoras do Programa de cooperaci贸n "BenOurense Infancia" para a concesi贸n de axudas a puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia e servizos complementarios das entidades locais para o exercicio 2018, para o cal a Deputaci贸n de Ourense destina un orzamento total de 250.000 euros. Este programa contempla d煤as acci贸ns: os puntos de Atenci贸n 谩 Infancia (PAI) situados en concellos de menos de 5.000 habitantes, e os Servizos Municipais Complementarios, polo que a Deputaci贸n subvencionar谩 os gastos de funcionamento daqueles servizos de titularidade municipal que, en xornada di煤rna, desenvolven funci贸ns de apoio de atenci贸n e coidado f贸ra da xornada ordinaria dos centros escolares.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

APROBACI脫N INICIAL DA MODIFICACI脫N DA ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS P脷BLICOS POLA PRESTACI脫N DE SERVIZOS E REALIZACI脫N DE ACTIVIDADES DO PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ

Acordo:

1潞. Aprobar a modificaci贸n da Ordenanza reguladora dos prezos p煤blicos pola prestaci贸n de servizos e a realizaci贸n de actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz e outras instalaci贸ns deportivas, no sentido seguinte:

a) Modif铆case a denominaci贸n da ordenanza, elimin谩ndose a referencia a "outras instalaci贸ns deportivas"

b) Modif铆case o artigo 1, que queda redactado do seguinte modo:

Artigo 1潞.- De conformidade co previsto na vixente lexislaci贸n reguladora das facendas locais, esta Deputaci贸n establece os prezos p煤blicos pola prestaci贸n de servizos e a realizaci贸n de actividades no Pazo dos Deportes "Paco Paz".

c) Modif铆case o artigo 2, que queda redactado do seguinte modo:

Artigo 2潞.- Est谩n obrigados 贸 pagamento do prezo p煤blico regulado nesta ordenanza, t贸dalas persoas f铆sicas ou xur铆dicas, as铆 como as entidades sen personalidade xur铆dica a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan beneficiarias dos servizos ou da realizaci贸n de actividades no Pazo dos Deportes "Paco Paz".

d) Modif铆case o artigo 5, que queda redactado do seguinte modo:

Artigo 5潞.- A Xunta de Goberno poder谩 conceder bonificaci贸ns nas tarifas por utilizaci贸n do pavill贸n auxiliar e o pavill贸n principal, previa solicitude dos interesados, cando concorran as seguintes circunstancias:

Que a actividade para a que se van utiliza-las instalaci贸ns te帽a un claro car谩cter de interese p煤blico, social, cultural ou deportivo, non podendo tratarse, en ning煤n caso, dunha actividade susceptible de reportar un beneficio econ贸mico 贸 solicitante.

O car谩cter de interese p煤blico, social, cultural ou deportivo, vir谩 ponderado polas seguintes circunstancias que servir谩n de criterios de valoraci贸n para a concesi贸n da porcentaxe das bonificaci贸ns correspondentes:

- Condicionantes econ贸micos da entidade provenientes da an谩lise do seu presuposto ou liquidaci贸n de gastos e ingresos, dando maior puntuaci贸n canto m谩is racional sexa e canto m谩is contribuci贸n exista de fondos propios e axudas privadas.

- Cando se trate de solicitude para uso de instalaci贸n ao longo da temporada deportiva, valoraranse os anos de antig眉idade utilizando o Pazo dos Deportes, dando m谩is puntos canto m谩is antiga sexa a s煤a presenza na instalaci贸n. Cando se trate de actividade puntual, valorarase a idoneidade e especial consideraci贸n, a tal fin, do Pazo dos Deportes, dando m谩is puntos canto m谩is adecuada sexa a instalaci贸n para a actividade de que se trate.

- Categor铆a deportiva dos deportistas para os cales solicita a bonificaci贸n e categor铆a da competici贸n. Puntuarase m谩is alta a presenza de m谩is equipos e deportistas de base, de mulleres e a presenza de colectivos desfavorecidos .Tam茅n se outorgar谩 unha puntuaci贸n m谩is alta canto m谩is importante sexa a categor铆a da competici贸n.

- Outras especiais circunstancias, razoadas de maneira motivada, que redunden en beneficio do Pazo dos Deportes e dos seus usuario, ou que supo帽an un claro interese p煤blico ou social da actividade.

Anualmente, ao comezo da temporada deportiva, a Xunta de Goberno realizar谩 unha convocatoria p煤blica para a solicitude e concesi贸n de bonificaci贸ns. O acordo de convocatoria incluir谩 unhas bases reguladoras, nas que se definir谩n os prazos de presentaci贸n de solicitudes, a documentaci贸n que debe presentarse e os lugares e condici贸ns para a s煤a presentaci贸n, concret谩ndose ademais os criterios de valoraci贸n no marco do establecido na presente ordenanza.

A convocatoria poder谩 establecer prazos diferenciados de presentaci贸n de solicitudes para o uso continuado de instalaci贸ns ao longo da temporada deportiva e para a solicitude de bonificaci贸ns para a realizaci贸n de actividades puntuais.

A convocatoria publicarase no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial. Adicionalmente poder谩 publicarse noutros medios de difusi贸n, as铆 como remitirse avisos por correo electr贸nico 谩s entidades deportivas usuarias do Pazo dos Deportes Paco Paz que figuren na base de datos de terceiros do Servizo de Deportes.

Previos os informes oportunos, a Xunta de Goberno graduar谩 a porcentaxe da bonificaci贸n que conceda en funci贸n dos criterios de valoraci贸n indicados anteriormente e acreditados polo solicitante, podendo acadar con car谩cter extraordinario o 100% das tarifas establecidas.

Excepcionalmente, o Pleno da Deputaci贸n poder谩 regular, sen suxeici贸n 谩s regras xerais establecidas nesta ordenanza, e mediante convenios de car谩cter plurianual, o uso das instalaci贸n do Pazo dos Deportes Paco Paz por parte de entidades deportivas cuxa actividade poida considerarse de marcado interese xeral para a provincia.

Os convenios de uso das instalaci贸ns prever谩n en todo caso as contraprestaci贸ns a que se obriguen as entidades beneficiarias, que non ter谩 porque ter un contido econ贸mico, pero si supo帽er un beneficio social ou deportivo para a provincia, preferentemente vinculado ao fomento do deporte de base.

e) Modif铆case o artigo 6, que queda redactado do seguinte modo:

Artigo 6潞.- Poder谩 esixirse 贸s usuarios do pavill贸n auxiliar, pavill贸n principal e a constituci贸n dun dep贸sito ou garant铆a para responder dos posibles danos ou estragos no uso das instalaci贸ns, sendo este devolto 贸 comprobarse que non se causase dano ning煤n. En todo caso, establ茅cese unha fianza para clubs, con reserva de instalaci贸n por temporada deportiva, de cen euros (100 鈧), que lles ser谩 devolta 贸 finaliza-la temporada.

f) Modif铆case o artigo 9, que queda redactado do seguinte modo:

Consonte ao sinalado no artigo 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, del茅gase na xunta de goberno provincial a fixaci贸n e/ou modificaci贸n das tarifas resultantes da liquidaci贸n dos prezos p煤blicos pola aplicaci贸n da presente Ordenanza.

A Xunta de Goberno poder谩 establecer tarifas diferenciadas para usuarios que pertenzan a colectivos precisados de especial protecci贸n ou que sexan obxecto de pol铆ticas de fomento da pr谩ctica deportiva, as铆 como establecer tarifas bonificadas nos supostos de unidades familiares ou mediante o sistema de bonos para a utilizaci贸n das instalaci贸ns e servizos durante per铆odos de tempo predeterminados.

En todo caso, as ditas tarifas deber谩n cubrir como m铆nimo o custe dos servizos prestados ou da actividade realizada, conforme establece o artigo 44.1 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. A tal efecto, a proposta de fixaci贸n de tarifas deber谩 acompa帽arse dun informe econ贸mico que xustifique este extremo.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no artigo 44 .2 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, a Xunta de Goberno poder谩 establecer tarifas por debaixo do custe dos servizos ou actividades, cando aprecie de xeito motivado a existencia de raz贸ns sociais, ben茅ficas ou de interese p煤blico que o aconsellen.

g) Modif铆case o artigo 13, que pasa a denominarse Disposici贸n final, quedando redactada do seguinte modo:

Disposici贸n final.- A presente ordenanza entrar谩 en vigor o 1 de setembro de 2018, unha vez publicada no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense e sempre que transcorreran os prazos establecidos no artigo 65.2 da Lei de bases do r茅xime local.

2潞. Someter a modificaci贸n da ordenanza ao tr谩mite de informaci贸n p煤blica e audiencia dos interesados, de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, reguladora das bases do r茅xime local, polo prazo de trinta d铆as h谩biles, mediante anuncio que se publicar谩 no BOP, realiz谩ndose tam茅n a pertinente publicaci贸n no taboleiro de edictos e na sede electr贸nica da Corporaci贸n. Durante o expresado prazo poder谩n presentarse as reclamaci贸ns e suxesti贸ns que se estimen oportunas, as cales ser谩n resoltas pola corporaci贸n co acordo de aprobaci贸n definitiva da modificaci贸n da ordenanza, se procedese. No caso de que non se presentasen reclamaci贸ns ou suxesti贸ns entenderase elevado a definitivo o presente acordo de aprobaci贸n inicial.

APROBACI脫N INICIAL DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PARTICIPACI脫N EN PROCESOS DE SELECCI脫N DE PERSOAL DA DEPUTACI脫N DE OURENSE

Acordo:

1潞) Acordar a imposici贸n da taxa pola participaci贸n en procesos selectivos de persoal da Deputaci贸n Provincial de Ourense, aprobando inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora da dita taxa, co seguinte contido:

Artigo 1. Obxecto e fundamento.

1. A presente ordenanza fiscal ten por obxecto a regulaci贸n da taxa pola participaci贸n en procesos selectivos de persoal da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

2. A imposici贸n da taxa regulada na presente ordenanza fiscal se realiza no exercicio da potestade tributaria reco帽ecida 谩s provincias polos artigos 133.2 e 142 da Constituci贸n espa帽ola e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 27 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais

Artigo 2. Feito impo帽ible.

Constit煤e o feito impo帽ible da taxa por participaci贸n en procesos selectivos de persoal a realizaci贸n da actividade administrativa de xesti贸n dos procesos de selecci贸n de persoal laboral e funcionario da Deputaci贸n Provincial de Ourense, inclu铆dos os procesos de selecci贸n de persoal laboral temporal ou funcionario interino, en calquera das s煤as modalidades.

Para estes efectos consid茅rase como un proceso selectivo independente o que te帽a por obxecto seleccionar persoal para unha ou varias prazas ou postos de traballo correspondentes a unha 煤nica categor铆a profesional e mediante un proceso de valoraci贸n diferenciado, realizado por un 煤nico 贸rgano de valoraci贸n. A participaci贸n en cada proceso selectivo constituir谩 un feito impo帽ible independente, determinando a devindicaci贸n da taxa, a铆nda cando os diferentes procesos selectivos se realicen ao abeiro dunha 煤nica convocatoria.

Non ter谩 a consideraci贸n de proceso selectivo independente para estes efectos, o que se realice para a selecci贸n de persoal para varias prazas ou postos de traballo da mesma categor铆a profesional en diferentes zonas da provincia, salvo que os ditos procesos esixan unha valoraci贸n diferenciada por 贸rganos de valoraci贸n distintos.

Artigo 3. Suxeitos pasivos.

Ser谩n suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribu铆ntes, as persoas f铆sicas que soliciten a participaci贸n como aspirantes nos procedementos selectivos aos que se refire o artigo 2.

Artigo 4. Devindicaci贸n.

A devindicaci贸n da taxa producirase no momento da solicitude de inscrici贸n como aspirante nos procedementos selectivos.

O pagamento da taxa conforme co establecido no artigo 6 da presente ordenanza ser谩 requisito para a admisi贸n no proceso selectivo de que se trate.

Artigo 5. Cota tributaria.

A cota tributaria consistir谩 nunha tarifa fixa determinada en funci贸n do grupo ou subgrupo de titulaci贸n esixido para o desempe帽o da praza ou posto de traballo convocado.

As tarifas fixas aplicables ser谩n as seguintes:

 

Grupo A, subgrupo A1

19 鈧

Grupo A, subgrupo A2

17 鈧

Grupo B

16 鈧

Grupo C, subgrupo C1

15 鈧

Grupo C, subgrupo C2

13 鈧

Agrupaci贸ns profesionais sen requisito de titulaci贸n

10 鈧

 

Artigo 6. Normas de xesti贸n.

1. A taxa regulada nesta ordenanza esixirase en r茅xime de autoliquidaci贸n.

A autoliquidaci贸n realizarase no impreso normalizado que se facilitar谩 aos interesados nas oficinas do Servizo de Recursos Humanos e na sede electr贸nica da Deputaci贸n. Con este impreso o interesado realizar谩 o ingreso en calquera das entidades bancarias colaboradoras que se indiquen na autoliquidaci贸n ou a trav茅s da pasarela de pagos da sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial.

O pagamento deber谩 realizarse durante o prazo de presentaci贸n de instancias, debendo achegarse o duplicado da autoliquidaci贸n pagada coa solicitude de participaci贸n no proceso selectivo.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no artigo 68.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas, admitirase o pagamento realizado no prazo de dez d铆as h谩biles de emenda de solicitudes.

2. A devoluci贸n das taxas s贸 proceder谩 nos seguintes supostos:

a) Cando o interesado non chegue a participar en ningunha das probas do proceso selectivo por causas que non lle sexan imputables.

b) Nos supostos en que a Administraci贸n desista da resoluci贸n do proceso selectivo.

Non proceder谩 a devoluci贸n da taxa nos supostos de exclusi贸n do procedemento por causas imputables ao/谩 interesado/a.

3. A devoluci贸n das taxas realizarase de oficio ou a instancia dos interesados.

Artigo 7. Exenci贸ns e bonificaci贸ns.

1. Estar谩n exentos de pago da taxa as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % e as persoas acrediten atoparse en situaci贸n de desemprego como parados de longa duraci贸n.

2. As persoas que formen parte dunha familia numerosa gozar谩n dunha bonificaci贸n do 50%.

3. Para a aplicaci贸n dos beneficios fiscais previstos neste artigo, os interesados deber谩n xustificar as circunstancias concorrentes, mediante a oportuna documentaci贸n, no momento da presentaci贸n da solicitude de inscrici贸n no correspondente procedemento, nos termos que especifiquen as bases reguladoras de cada procedemento selectivo.

Para estes efectos, ser谩 de aplicaci贸n o establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸n p煤blicas, en canto a obtenci贸n da dita documentaci贸n por parte da propia Deputaci贸n de Ourense.

Artigo 8. Infracci贸ns e sanci贸ns tributarias

En todo o relativo a infracci贸ns e sanci贸ns tributarias ser谩n de aplicaci贸n as normas establecidas na Lei xeral tributaria e nas normas regulamentarias que a desenvolven.

Disposici贸n Final

A presente ordenanza fiscal entrar谩 en vigor ao d铆a seguinte ao da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

2潞) Someter a informaci贸n p煤blica o presente acordo, por prazo de trinta d铆as h谩biles, mediante anuncios que se publicar谩n no Bolet铆n Oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios da Corporaci贸n e na sede electr贸nica, as铆 como nun dos diarios de maior difusi贸n da provincia. O prazo de trinta d铆as h谩biles computarse dende a publicaci贸n do anuncio no Bolet铆n Oficial. Durante o dito prazo, os interesados poder谩n examinar o expediente e presentar as reclamaci贸ns que consideren oportunas. As reclamaci贸ns ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno da Deputaci贸n, mediante o acordo de aprobaci贸n definitiva da ordenanza. No caso de que non se presenten reclamaci贸ns en prazo, entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial, proced茅ndose 谩 publicaci贸n do texto 铆ntegro da ordenanza no Bolet铆n Oficial da Provincia para a s煤a entrada en vigor.

APROBACI脫N DEFINITIVA DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA BENOURENSE INFANCIA PARA O EXERCICIO 2018

Acordo:

1潞.- Aprobar definitivamente as bases reguladoras do Programa de cooperaci贸n BenOurense Infancia para concesi贸n de subvenci贸ns a puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia e servizos complementarios das entidades locais para o exercicio 2018, co seguinte contido:

I.- Bases xerais.

A) Obxecto da subvenci贸n:

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n da convocatoria p煤blica, por parte da Deputaci贸n Provincial de Ourense, para a tramitaci贸n e concesi贸n de subvenci贸ns do Programa "BenOurense Infancia" en r茅xime de concorrencia non competitiva, destinadas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Puntos de Atenci贸n a Primeira Infancia (PAI)", e/ou dos "Servizos Complementarios".

O presente programa contempla d煤as acci贸ns:

1潞) Acci贸n I: Punto de Atenci贸n 谩 Infancia (PAI).

Para os efectos das presente convocatoria ent茅ndese como PAI aqueles establecementos de car谩cter di煤rno e titularidade municipal, situados en concellos de menos de 5.000 habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que te帽en por finalidade prestar apoio aos pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e que se encontran regulados polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo.

Except煤anse aqueles servizos xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que poida substitu铆la.

2潞) Acci贸n II: Servizos Complementarios Municipais.

Para os efectos desta convocatoria, ent茅ndese como servizo complementario, aqueles servizos de titularidade municipal, que por xesti贸n directa ou indirecta e en xornada di煤rna, desenvolven funci贸ns de atenci贸n e coidado f贸ra da xornada ordinaria dos centros escolares para nenos e nenas entre 3 e 12 anos actuando como soporte e apoio as familias e contribu铆ndo 谩 conciliaci贸n da vida laboral e familiar.

B) Beneficiarios.

Poder谩n obter subvenci贸n os seguintes:

1. Acci贸n I: os PAIs daqueles concellos de menos de 5.000 habitantes da provincia de Ourense non xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que a substit煤a.

2. Acci贸n II: as corporaci贸ns locais de menos de 20.000 habitantes, da provincia de Ourense, que conten cun centro que re煤na as seguintes condici贸ns:

- Que te帽an en funcionamento un servizo complementario da s煤a titularidade, xestionada de forma directa ou indirecta, que organicen o coidado dos nenos e nenas no seo dun grupo coa finalidade de contribu铆r ao seu benestar e favorecer a conciliaci贸n laboral e familiar mediante a garda e custodia dos menores, funcione baixo un calendario co帽ecido e sistem谩tico, con reserva de praza previa e un sistema regulado de cobertura destas prazas.

- Que estes centros presten servizos, cando menos, 5 d铆as da semana durante nove meses ao ano, coa finalidade de adaptar o seu calendario de apertura 谩s necesidades de conciliaci贸n da vida laboral e familiar dos pais/mais ou representantes legais dos nenos, excepto aqueles d铆as sinalados como festivos no calendario laboral.

Quedan expresamente exclu铆dos de esta consideraci贸n servizos exclusivos de ludoteca, actividades de formaci贸n/capacitaci贸n complementarias 谩 escolar e desenvolvidas no curso escolar (actividades extraescolares), actividades deportivas ou de ocio realizadas polo concello durante o curso escolar, e outras de natureza an谩loga 谩s anteriores.

C).- Procedemento de adhesi贸n dos concellos.

Ao abeiro do establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas, no artigo 14.2, a presentaci贸n de solicitudes tramitarase exclusivamente mediante o uso de medios electr贸nicos, sendo obrigatoria a presentaci贸n de solicitudes por v铆a telem谩tica de conformidade co previsto nesta base.

Os concellos interesados en participar deber谩n comunicar a s煤a adhesi贸n 谩 Deputaci贸n Provincial, mediante resoluci贸n da alcald铆a (ou 贸rgano delegado, se 茅 o caso), na que se manifeste expresamente a asunci贸n das obrigas e compromisos previstos no Programa, para o que deber谩n utilizar obrigatoriamente os modelos facilitados pola Deputaci贸n e que deber谩n ser descargados na aplicaci贸n inform谩tica http://benourense.depourense.es/pai/index.php

O prazo de presentaci贸n da adhesi贸n ser谩 de 15 d铆as h谩biles contados a partir do d铆a seguinte ao desta publicaci贸n. A comunicaci贸n da adhesi贸n asinaraa dixitalmente o alcalde, presidente ou secretario da entidade local e presentarase no Rexistro da Deputaci贸n de Ourense. Non se admitir谩 ningunha solicitude de adhesi贸n formulada en data posterior.

A Deputaci贸n Provincial poder谩 conceder un prazo de ata 10 d铆as h谩biles para a correcci贸n de deficiencias nas solicitudes de adhesi贸n.

A presentaci贸n da solicitude telem谩tica en tempo e forma determinar谩 a adhesi贸n da entidade local, sen necesidade de m谩is tr谩mites. En todo caso, mediante resoluci贸n da Presidencia denegarase a adhesi贸n a aquelas entidades cuxa solicitude non se axuste ao establecido no presente Programa ou modelo de adhesi贸n.

A adhesi贸n das entidades locais beneficiarias constit煤e un requisito de efectividade do Programa, polo que as entidades locais que non se adhiran no prazo sinalado no par谩grafo anterior entenderase que renuncian a participar no programa, causando baixa nas previsi贸ns. Neste suposto, os remanente de cofinanciamento previsto para cada acci贸n que non fora utilizado, incrementar谩 o importe do cofinanciamento destinado a cada unha das acci贸ns obxecto de subvenci贸n, distribu铆ndose o remanente entre as entidades adheridas conforme aos criterios establecidos nas regras de distribuci贸n das base II e III respectivamente.

D) R茅xime xur铆dico das subvenci贸ns de asistencia econ贸mica previstas no presente programa.

De conformidade co establecido na disposici贸n adicional 8陋 da Lei xeral de subvenci贸ns e no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n de Ourense, as subvenci贸ns de asistencia econ贸mica previstas no presente programa rexeranse polo establecido nas presentes bases, sendo as normas da Lei xeral de subvenci贸ns e da dita ordenanza de aplicaci贸n supletoria.

Non obstante o anterior, ser谩n de aplicaci贸n as normas xerais das subvenci贸ns da Deputaci贸n en todo o relativo 谩 xustificaci贸n, reintegro, perda do dereito 谩 subvenci贸n e control financeiro, no que non contradiga expresamente o establecido nas presentes bases.

E) Tramitaci贸n das subvenci贸ns previstas neste Programa. Xustificaci贸n e pagamento. Reintegro e perda do dereito ao cobro.

As subvenci贸ns previstas no presente Programa entenderanse automaticamente concedidas 谩s entidades locais adheridas conforme coa base B), proced茅ndose 谩 s煤a xustificaci贸n e pagamento nos seguintes termos:

E.1) Pagamento anticipado do 80% sobre o m谩ximo de subvenci贸n previsto para cada concello.

Antes do 30 de xu帽o de 2018, a Deputaci贸n Provincial proceder谩, de oficio, ao libramento do 80% do importe m谩ximo de subvenci贸n previsto a cada concello. O importe restante librarase unha vez realizada a xustificaci贸n final por parte da entidade local.

E.2) Xustificaci贸n e pagamento final.

Ata o 15 de decembro de 2018 (inclusive) as entidades locais beneficiarias poder谩n presentar unha certificaci贸n de xustificaci贸n do Programa Subvencionado e os gastos dela derivados da forma telem谩tica e asinada dixitalmente segundo os formularios que lle indique a 脕rea de Benestar da Deputaci贸n a trav茅s da plataforma inform谩tica http://benourense.depourense.es. O prazo de presentaci贸n da xustificaci贸n final ter谩 car谩cter improrrogable, ag谩s causa debidamente xustificada. En todo caso, a pr贸rroga deber谩 solicitarse antes do d铆a 15 de decembro de 2018 e poderase conceder sempre que se aprecie causa xustificada, como m谩ximo ata o 15 de xaneiro de 2019. En ning煤n caso se conceder谩 pr贸rroga para o prazo vencido.

As entidades deber谩n xustificar a execuci贸n do(s) proxecto(s) subvencionado(s) durante o exercicio 2018, facendo uso dos formularios normalizados que se deber谩n obter, cubrir, validar e imprimir dende a plataforma http://benourense.depourense.es. Os formularios conte帽en:

鈥 Memoria da execuci贸n do proxecto subvencionado.

鈥 Relaci贸n de documentos xustificativos dos gastos devindicados. No caso de presentarse facturas admitiranse as facturas completas ou simplificadas sempre que conste nelas o CIF do destinatario/a.

鈥 Certificaci贸n expedida polo 贸rgano competente da entidade beneficiaria da realizaci贸n dos gastos correspondentes ao proxecto.

鈥 Declaraci贸n responsable do conxunto de todas as subvenci贸ns e axudas percibidas para a mesma finalidade, sexan p煤blicas ou privadas.

鈥 Declaraci贸n das medidas de difusi贸n da subvenci贸n concedida.

En ning煤n caso se considerar谩n gastos subvencionables os xuros debedores de contas bancarias, os xuros, recargas e sanci贸ns administrativas e penais e os gastos de procedementos xudiciais. Polo exposto, a xustificaci贸n non poder谩 inclu铆r os referidos gastos. Os gastos estar谩n referidos 煤nica e exclusivamente 谩 anualidade 2018, obxecto da presente convocatoria.

A solicitude da Intervenci贸n da Deputaci贸n Provincial, poder谩n esixirse aqueles documentos ou xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna acreditaci贸n da realizaci贸n do gasto. Igualmente, a Intervenci贸n da Deputaci贸n poder谩 realizar funci贸ns de inspecci贸n e control financeiro das entidades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei 9/2007.

No caso daquelas entidades que imputen 谩 subvenci贸n gastos de Seguridade Social do persoal contratado para desenvolver o proxecto admitirase ata o d铆a 15 de xaneiro de 2019 a documentaci贸n probatoria do aboamento de cotas 谩 Seguridade Social.

A Xunta de Goberno declarar谩 a perda do dereito 谩s subvenci贸ns non xustificadas en prazo, total ou parcialmente, segundo proceda.

E.3) Compatibilidade con outras axudas ou subvenci贸ns p煤blicas.

Estas axudas ser谩n incompatibles con calquera outra axuda ou subvenci贸n outorgada pola Deputaci贸n de Ourense para a mesma finalidade e igual exercicio orzamentario.

E.4) Obrigas de reintegro e perda do dereito a cobro.

A Deputaci贸n Provincial poder谩 declarar a obriga de reintegro ou a perda do dereito ao cobro da subvenci贸n, segundo proceda, por calquera das causas previstas na lexislaci贸n xeral de subvenci贸ns e nas bases do presente programa. Non obstante o anterior, non ser谩 necesaria a tramitaci贸n do expediente de reintegro ou de perda do dereito a cobro nos supostos en que o importe dos gastos xustificados polas entidades locais beneficiarias sexan inferiores 谩s cont铆as iniciais m谩ximas das subvenci贸ns previstas no presente programa. Neste supostos, a cantidade que deber谩 aboarse reaxustarase automaticamente segundo proceda, compens谩ndose co anticipo librado, de ser o caso.

F) Control financeiro das subvenci贸ns.

Sen prexu铆zo das obrigas de xustificaci贸n impostas aos beneficiarios, as actuaci贸ns de prestaci贸n de servizos sociais comunitarios das entidades locais adheridas que constit煤en o obxecto das subvenci贸ns previstas no presente Programa quedar谩n suxeitas 谩s actuaci贸ns de control financeiro que poida acordar a Intervenci贸n da Deputaci贸n, ao longo dos exercicios 2018 e 2019. O control financeiro incluir谩 actuaci贸n de supervisi贸n e control das actividades subvencionadas, tanto no relativo a prestaci贸n dos servizos como 谩 s煤a xesti贸n e tramitaci贸n administrativa. Os controis ser谩n realizados por persoal da 脕rea de Benestar, baixo a direcci贸n da Intervenci贸n provincial, conforme co establecido na Lei xeral de subvenci贸ns e, en funci贸n dos seus resultados, poder谩 dar lugar 谩 apertura de expediente de reintegro no suposto en que ao seu trav茅s se detectase a concorrencia dalgunha das causas legais de reintegro previstas na lexislaci贸n vixente.

O sometemento a control financeiro das entidades adheridas ao programa poder谩 ter car谩cter xeral para todas elas ou ben limitarse a unha mostra aleatoria de cando menos tres entidades, que ser谩n determinadas mediante sorteo realizado en acto p煤blico, cuxa celebraci贸n se anunciar谩 coa debida antelaci贸n na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial. O resultado do sorteo e o inicio das actuaci贸ns de control financeiro comunicarase 谩s entidades afectadas cunha antelaci贸n m铆nima de quince d铆as naturais respecto da data do inicio das actuaci贸ns inspectoras. En todo caso, a Intervenci贸n provincial daralle conta 谩 Presidencia tanto da decisi贸n de someter a control financeiro o programa como do contido das actuaci贸ns realizadas.

G) Obrigas de informaci贸n e publicidade das entidades locais adheridas.

Con independencia da obriga de sometemento ao control financeiro previsto na base xeral anterior, as entidades locais adheridas ao presente programa estar谩n obrigadas a:

1.- Facilitarlles aos servizos da Deputaci贸n Provincial toda a informaci贸n relativa ao funcionamento dos servizos sociais municipais obxecto de subvenci贸n, que se lles demande. A negativa a facilitar esta informaci贸n, ou a demora inxustificada no seu env铆o, dar谩 lugar 谩 exclusi贸n da entidade local do presente Programa, coa conseguinte perda do dereito a cobro ou reintegro, segundo proceda, das subvenci贸ns percibidas ou concedidas ao seu abeiro, a cal ser谩 obxecto de declaraci贸n pola Presidencia da Deputaci贸n, tras a tramitaci贸n previa do oportuno expediente contraditorio con audiencia da entidade interesada.

2.- A identificar os servizos cofinanciados pola Deputaci贸n de Ourense. Transcorridos quince d铆as dende esta publicaci贸n remitirase telematicamente 谩 Deputaci贸n de Ourense fotograf铆as nas que conste a identificaci贸n do servizo/persoal como cofinanciado pola Deputaci贸n e que responder谩 谩s normas de informaci贸n e publicidade que se far谩n chegar pola Deputaci贸n de Ourense para que sexan observadas polas entidades que se adhiran a estes programas. O incumprimento das obrigas de publicidade dar谩 lugar ao reintegro ou perda do dereito ao cobro da subvenci贸n, con car谩cter parcial, e ata un importe do 20 % da subvenci贸n concedida, determin谩ndose de conformidade co principio de proporcionalidade e en atenci贸n 谩 gravidade do incumprimento comprobado. A declaraci贸n da obriga de reintegro ou da perda do dereito ao cobro da subvenci贸n realizarase por resoluci贸n da Presidencia da Deputaci贸n, tras a tramitaci贸n previa do oportuno expediente contraditorio con audiencia da entidade interesada.

II) Bases relativas 谩 Acci贸n 1: Puntos de Atenci贸n 谩 Infancia (PAI).

II.1 Obxecto

En virtude desta actuaci贸n a Deputaci贸n Provincial subvencionar谩 o funcionamento do Puntos de Atenci贸n 谩 Infancia (PAI) situados en concellos de menos de 5.000 habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que te帽en por finalidade prestar atenci贸n de apoio aos pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e que se encontran regulados polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo.

A trav茅s deste Programa a Deputaci贸n subvencionar谩 gastos de persoal, gastos inherentes os servizos prestados dentro do PAI/ derivados (alimentaci贸n, equipamentos de comedor etc茅tera) e gastos de mantemento do centro.

Para as subvenci贸ns concedidas nesta acci贸n res茅rvase cr茅dito na aplicaci贸n 231.11/462.01 do orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2018 por importe de 125.000 鈧 (cento vinte e cinco mil euros).

II. 2 Cont铆a da subvenci贸n.

O importe da subvenci贸n relaci贸nase da forma seguinte:

a) Cont铆a de tramo fixo, equivalente ao 80% do orzamento total previsto para esta Acci贸n I, dividirase entre o n煤mero de PAIs que cumpran as condici贸ns indicadas nestas bases para poder acceder 谩 subvenci贸n que percibir谩n un tramo econ贸mico fixo.

100.000 鈧 / n煤m. de PAIs que cumpren requisitos para subvenci贸n = Cont铆a econ贸mica por PAI- Tramo fixo.

b) Cont铆a de tramo variable, equivalente ao 20% do orzamento total previsto para esta Acci贸n I, dividirase entre o n煤mero de prazas totais, cubertas polo conxunto de PAIs que cumpran as condici贸ns indicadas nestas bases para acceder 谩 subvenci贸n, que percibir谩n a cont铆a econ贸mica que resulte de multiplicar o resultado da divisi贸n anterior polo n煤mero concreto de prazas cubertas en cada un dos PAIs, da forma seguinte:

25.000 鈧 (20% de 125.000鈧) / n煤m. Total de prazas cubertas polos PAIs = Cont铆a econ贸mica por praza.

Cont铆a econ贸mica por praza X n煤m. de prazas cubertas do PAI = cont铆a econ贸mica total que percibir谩 cada PAI.

III. Bases relativa 谩 Acci贸n II. Servizos municipais complementarios.

III. 1 Obxecto.

En virtude desta acci贸n, a Deputaci贸n subvencionar谩 os gastos inherentes ao funcionamento daqueles servizos de titularidade municipal que, en xornada di煤rna, desenvolven funci贸ns de apoio de atenci贸n e coidado f贸ra da xornada ordinaria dos centros escolares e complementaria desta para nenos e nenas entre 3 e 12 anos actuando como soporte e apoio as familias e contribu铆ndo 谩 conciliaci贸n da vida laboral e familiar.

A trav茅s deste Programa a Deputaci贸n subvencionar谩 gastos de persoal, gastos inherentes aos servizos prestados dentro do servizo complementario (alimentaci贸n, equipamentos de comedor, etc) e gastos de mantemento do centro, no caso de xesti贸n indirecta do servizo ao importe da factura xerado ao concello pola empresa que desenvolve o servizo.

Para as subvenci贸ns concedidas nesta acci贸n res茅rvase cr茅dito na aplicaci贸n 231.11/462.01 do orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2018 por importe de 125.000 鈧 (cento vinte e cinco mil euros).

III.2. Cont铆a da subvenci贸n.

c) Cont铆a de tramo fixo, equivalente ao 70% do orzamento total previsto para esta Acci贸n II, dividirase entre o n煤mero de servizos complementarios que cumpran as condici贸ns indicadas nestas bases para poder acceder 谩 subvenci贸n que percibir谩n un tramo econ贸mico fixo.

87.500 鈧 / n煤m. de servizos complementarios que cumpren requisitos para subvenci贸n = Cont铆a econ贸mica por servizo complementario- Tramo fixo.

d) Cont铆a de tramo variable, equivalente o 30% do orzamento total previsto para esta Acci贸n II, dividirase entre o n煤mero de prazas totais, cubertas polo conxunto de servizos complementarios que cumpran as condici贸ns indicadas nestas bases para acceder 谩 subvenci贸n, que percibir谩n a cont铆a econ贸mica que resulte de multiplicar o resultado da divisi贸n anterior polo n煤mero concreto de prazas cubertas en cada un dos servizos complementarios, da forma seguinte:

37.500 鈧 (30% de 125.000鈧) / n煤m. total de prazas cubertas polos servizos complementarios = Cont铆a econ贸mica por praza.

Cont铆a econ贸mica por praza X n煤m. de prazas cubertas do servizo complementario = cont铆a econ贸mica total que percibir谩 cada servizo complementario.

IV. Dispo帽ibilidades orzamentarias.

As subvenci贸ns obxecto da presente convocatoria int茅granse na li帽a de acci贸n do Programa provincial de asistencia aos concellos e mancomunidades para a xesti贸n de Puntos de Atenci贸n 谩 Infancia, contemplada no apartado D.1 do Plan Estrat茅xico de Subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE para o exercicio 2015-2019, plan de acci贸n V.

Para as subvenci贸ns concedidas nesta convocatoria res茅rvase cr茅dito na aplicaci贸n 231.11/462.01 do orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2018 por importe de 250.000 鈧 (douscentos cincuenta mil euros).

2潞.- Ordenar a publicaci贸n das bases do citado programa no BOP e na sede electr贸nica da Deputaci贸n.

MODIFICACI脫N DA BASE 67陋 DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DA DEPUTACI脫N EN MATERIA DE ASIGNACI脫NS AOS GRUPOS POL脥TICOS

Acordo:

1潞.- Modificar o apartado c) da base 67陋 das bases de execuci贸n do orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense, quedando redactada como segue:

Base 67陋

c) Asignaci贸ns aos grupos pol铆ticos na corporaci贸n:

1.- De conformidade co artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local, e o artigo 13 do Regulamento org谩nico da Deputaci贸n Provincial de Ourense, rec贸llese a disposici贸n no orzamento anual dunha dotaci贸n econ贸mica que se destinar谩 aos Grupos Pol铆ticos con representaci贸n na corporaci贸n provincial, co obxecto de atender aos seus gastos de funcionamento. Estas asignaci贸ns te帽en os seguintes importes:

- Un compo帽ente fixo: 900,00 euros mensuais a cada grupo.

- Un compo帽ente variable: 900,00 euros mensuais por cada deputado.

Os grupos ter谩n dereito ao uso dun local no Pazo Provincial, dotado de mobiliario e enerx铆a el茅ctrica. Os restantes gastos de funcionamento, tales como material de oficina e gastos de tel茅fono e de correspondencia, ser谩n de conta de cada grupo. No caso dos gastos telef贸nicos e de conexi贸n a internet, de ser estes soportados pola Deputaci贸n, deducirase a s煤a cont铆a nas sucesivas liquidaci贸ns mensuais da subvenci贸n ao grupo.

O artigo 73 de la LRBRL limita o destino destas asignaci贸ns, non pod茅ndose destinar estas ao pagamento de remuneraci贸ns de persoal de calquera tipo ao servizo da Corporaci贸n ou 谩 adquisici贸n de bens que poidan constitu铆r activos fixos de car谩cter patrimonial.

Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables as achegas realizadas desde os grupos pol铆ticos aos partidos pol铆ticos para o financiamento dos seus gastos ordinarios.

Para tal efecto, na documentaci贸n soporte da transferencia da asignaci贸n dos grupos pol铆ticos aos seus partidos deber谩 constar, segundo a lexislaci贸n vixente, o seguinte concepto: "Achega para o financiamento dos gastos ordinarios de funcionamento do partido".

A dotaci贸n deber谩 destinarse a gastos correspondentes ao exercicio orzamentario.

2.- Cada grupo pol铆tico provincial deber谩 levar unha contabilidade espec铆fica desta dotaci贸n, que por谩 a disposici贸n do Pleno da Corporaci贸n sempre que este llo pida.

3.- Para a percepci贸n desta asignaci贸n observaranse os seguintes tr谩mites:

a) O portavoz de cada grupo provincial presentar谩, nos primeiros vinte d铆as h谩biles posteriores ao termo do trimestre a xustificar, ante a Intervenci贸n Xeral da Deputaci贸n Provincial, unha xustificaci贸n semestral dos gastos realizados base谩ndose na asignaci贸n econ贸mica concedida, consistente nun estado - resumo (en formato id茅ntico ou semellante a unha conta de perdas e ganancias) da contabilidade levada polo grupo, as铆 como unha copia do extracto bancario no que se reflictan todos os movementos da conta corrente aberta polo grupo pol铆tico, relaci贸n que deber谩 ser asinada polo portavoz respectivo facendo constar que os devanditos pagamentos se efectuaron exclusivamente para atender os gastos de funcionamento indicados.

b) Para a xustificaci贸n das achegas transferidas aos partidos pol铆ticos deber谩 xustificarse o movemento baixo a ep铆grafe de "Achega para o financiamento dos gastos ordinarios de funcionamento do partido", debendo acompa帽arse un escrito, asinado polo portavoz do grupo e polo responsable da xesti贸n econ贸mico-financeira do partido pol铆tico, no que se declare que a achega realizada foi para a colaboraci贸n nos gastos ordinarios de funcionamento do partido.

c) A fiscalizaci贸n do gasto pola Intervenci贸n limitarase a comprobar que se presentou a documentaci贸n co formato establecido nos dous apartados anteriores, subscrita polo portavoz do grupo.

d) Unha vez efectuada esta fiscalizaci贸n formal pola Intervenci贸n Xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense, emitir谩 un informe no que far谩 constar a correcta (ou non, segundo proceda) presentaci贸n de toda a documentaci贸n esixida en tempo e forma que xunto coa propia documentaci贸n estar谩 accesible para a cidadan铆a de Ourense dentro do portal de transparencia da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

4.- Ao longo do primeiro trimestre posterior ao fin da anualidade xustificada, os informes da Intervenci贸n Xeral, xunto coa documentaci贸n presentada polos respectivos grupos provinciais existentes remitir谩selle ao departamento de partidos pol铆ticos do Tribunal de Contas.

5.- No caso de que non se presente esta xustificaci贸n semestral ou que o informe formal da Intervenci贸n Xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense sexa negativo, quedar谩n automaticamente suspendidos os pagamentos das cantidades reco帽ecidas ata que non se proceda a regularizar esta situaci贸n.

6.- Cada grupo pol铆tico provincial deber谩 levar a contabilidade dos gastos realizados base谩ndose na asignaci贸n econ贸mica concedida, soportando documentalmente os gastos realizados cos seus xustificantes (facturas, recibos, facturas simplificadas), relaci贸n que deber谩 ser custodiada polo portavoz do grupo respectivo e posta a disposici贸n do Pleno da Corporaci贸n cando este a requira.

7.- Ao termo do mandato e, sempre antes de que se constit煤a a nova corporaci贸n, cada grupo xustificar谩 a totalidade das asignaci贸ns percibidas, debendo ter liquidadas as dotaci贸ns recibidas con destino ao seu funcionamento, de xeito tal que no caso de que existisen, nese momento, excesos de financiamento, deber谩n reintegrar o exceso na Tesourer铆a Provincial.

2潞) Someter a presente modificaci贸n a informaci贸n p煤blica, polo prazo de quince d铆as h谩biles, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia. Durante o dito prazo, os interesados poder谩n examinar o expediente e formular reclamaci贸ns ao respecto. A modificaci贸n considerarase definitivamente aprobada se durante o indicado prazo non se formulan reclamaci贸ns, proced茅ndose 谩 publicaci贸n da modificaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia para a s煤a entrada en vigor. En caso contrario, o Pleno dispor谩 dun prazo dun mes para resolver sobre as reclamaci贸ns e sobre a aprobaci贸n definitiva da modificaci贸n.

DANOS CAUSADOS POLA AUGA NA COMARCA DA LIMIA

Acordo:

1. Que esta Deputaci贸n inste 谩 Xunta e Galicia para que realice unha avaliaci贸n t茅cnica dos danos producidos nos concellos afectados da comarca da Limia.

2. Que esta Deputaci贸n se sume 谩 petici贸n un谩nime de declaraci贸n oficial de zona de emerxencia con car谩cter urxente.

3. Que esta instituci贸n solicite da Delegaci贸n da Xunta de Galicia en Ourense que se coordine e convoque unha xuntanza inmediata e urxente con todos e todas os e as alcaldes e alcaldesas da comarca para analizar as posibles medidas a adoptar e que se determine a participaci贸n, na mesma, desta Deputaci贸n como actor implicado.

4. Que se estableza un acordo que permita que esta Deputaci贸n preste a axuda necesaria, cos medios de seu, para a realizaci贸n dos traballos necesarios para paliar os danos e o impacto das consecuencias dos temporais nos concellos da Limia.

5. Que se po帽an en marcha, con medios propios, os estudos necesarios que determinen as posibles medidas de apoio 谩 actividade agraria na comarca, como se fixo anteriormente.

6. Que se demande da Xunta de Galicia, a adopci贸n das medidas oportunas diante doutros organismos, como por exemplo a Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil, relativas 谩 limpeza, roza e mantemento das canles dos r铆os, regatos, desaugadoiros, etc茅tera dos concellos da Limia.

7. Dar traslado deste acordo plenario 谩 Delegaci贸n Territorial da Xunta de Galicia en Ourense, 谩 CHMS e 谩s alcald铆as da comarca afectada.

PISCINAS DO PARQUE TECNOL脫XICO DE GALICIA

Acordo:

1. Instar 谩 Xunta de Galicia a que informe e resolva sobre as petici贸ns xa formuladas desde a Deputaci贸n Provincial de Ourense acerca das obras preceptivas e necesarias para o acondicionamento das piscinas do Parque Tecnol贸xico de Galicia e a reapertura das instalaci贸ns 谩 maior celeridade posible.

2. A Deputaci贸n de Ourense trasladar谩 unha vez m谩is 谩 Xunta de Galicia a s煤a disposici贸n a facerse cargo da xesti贸n das instalaci贸ns, como xa ten reiterado en diferentes ocasi贸ns.

VERTEDURAS NO R脥O T脕MEGA

Acordo:

1潞) Instar 谩 Xunta de Galicia a iniciar un estudo e investigaci贸n propia sobre as condici贸ns ambientais e sanitarias do r铆o T谩mega e afluentes a respecto do impacto que as obras do AVE ou alg煤n tipo de industria puideran a estar a ter no mesmo. Con base neste estudo promoverase un plan de restauraci贸n integral a consensuar cos municipios implicados.

2潞) Demandar do goberno central o traspaso das competencias da Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Douro.