A Deputaci贸n de Ourense aproba declaraci贸ns institucionais de apoio 谩 folga de mulleres do d铆a 8 de marzo, e polo D铆a de Rosal铆a

  • O pleno tam茅n aprobou destinar m谩is de 900.000 euros para o Servizo de Axuda no Fogar b谩sico, dentro do Programa "BenOurense" de cooperaci贸n econ贸mica coas entidades locais da provincia para 2018.

Ourense, 23 de febreiro de 2018.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria de hoxe, correspondente ao mes de febreiro, celebrada no Pazo Provincial, d煤as declaraci贸ns institucionais, unha de apoio 谩 folga de mulleres prevista para o d铆a 8 de marzo de 2018, D铆a Internacional da Muller Traballadora; e a outra, para declarar o d铆a 24 de febreiro "D铆a de Rosal铆a", con propostas e actividades para conmemorar esta efem茅rides.

A corporaci贸n provincial tam茅n aprobou o programa "BenOurense" de cooperaci贸n econ贸mica coas entidades locais da provincia para o Servizo de Axuda no Fogar b谩sico no exercicio 2018. Este programa, para o cal a Deputaci贸n de Ourense destina un orzamento de 900.489 euros, est谩 dirixido 谩s entidades locais da provincia que te帽an ou agrupen menos de 20.000 habitantes e que desenvolvan actuaci贸ns no 谩mbito dos servizos sociais.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

DECLARACI脫N INSTITUCIONAL DE APOIO 脕 FOLGA DE MULLERES PREVISTA PARA O D脥A 8 DE MARZO DE 2018

Acordo:

1. Apoiar a convocatoria da folga de mulleres prevista para o 8 de marzo de 2018 no marco dunha xornada internacional de paros e mobilizaci贸ns para reivindicar a igualdade de oportunidades nas condici贸ns de traballo, na esfera social e no dereito a vivir sen violencias.

2. Trasladarlles ao goberno da Xunta de Galicia, grupos parlamentarios e interlocutores sociais, a necesidade de facer efectivas as medidas oportunas a trav茅s do di谩logo social para evitar as situaci贸ns de discriminaci贸n, levar a cabo o pacto contra a violencia de x茅nero e acabar cos niveis de desigualdade que existen no noso pa铆s.

DECLARACI脫N INSTITUCIONAL DE DECLARACI脫N DO D脥A DE ROSAL脥A

Acordo:

1- Declarar o 24 de febreiro D铆a de Rosal铆a de Castro, e pendurar unha faixa no balc贸n da Deputaci贸n conmemorando tal efem茅ride.

2- Emprender e apoiar a realizaci贸n de actividades de promoci贸n da obra da nosa escritora que impliquen ao conxunto dos veci帽os e veci帽as o 24 de febreiro, data recollida oficialmente pola Conseller铆a de Cultura no seu Calendario do Libro e da Lectura.

3- Realizar unha lectura p煤blica da obra rosaliana nun concello na que o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola s煤a actividade cultural te帽an o papel protagonista.

MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS E DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO INORDE N.潞 1/2018

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o expediente de modificaci贸n de cr茅ditos e das bases de execuci贸n dos orzamentos do INORDE n.潞 1/2018, modificando a base quinta para dar de baixa na aplicaci贸n 42211/489.06 ao beneficiario "C谩mara de Comercio de Ourense" e para crear a partida orzamentaria 42211/479.00 "Outras subvenci贸ns a empresas privadas", dotando a Suzuki Motor Ib茅rica, SA cun importe de 60.000,00 鈧 para promoci贸n tur铆stica da provincia de Ourense nos distintos soportes do equipo oficial de Suzuki Motor Ib茅rica no "Campeonato de Espa帽a de Rallyes 2018". O importe restante ser谩 para dotar 谩s partidas de formaci贸n de emprendedores e actividades tur铆sticas segundo o detalle da t谩boa seguinte:

Beneficiario

Finalidade

Importe

Suzuki Motor Ib茅rica, SA

Promoci贸n tur铆stica de Ourense no equipo oficial no 鈥淐ampeonato de Espa帽a de Rallyes 2018鈥.

 

60.000,00 鈧

Total:

60.000,00 鈧

 

APLICACI脫N QUE CEDE CR脡DITO

APLICACI脫N QUE RECIBE CR脡DITO

Aplicaci贸n

Importe 鈧

Aplicaci贸n

Importe 鈧

42211/489.06 Asociaci贸ns sen 谩nimo de lucro

 

100.000,00 鈧

42211/226.17 Gastos formaci贸n emprendedores

 

15.000,00 鈧

 

 

42211/226.16 Actividades de turismo

 

25.000,00 鈧

 

 

42211/479.00 Outras subvenci贸ns a empresas privadas

 

 

60.000,00 鈧

Total

100.000,00 鈧

Total

100.000,00 鈧

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico tralo anuncio no BOP, por quince (15) d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

PROGRAMA BENOURENSE DE COOPERACI脫N ECON脫MICA COAS ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR B脕SICO NO EXERCICIO 2018

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente o Programa BenOurense de Cooperaci贸n Econ贸mica coas Entidades Locais da Provincia para o Servizo de Axuda no Fogar B谩sico no exercicio 2018.

O Programa BenOurense SAF b谩sico regula a concesi贸n de subvenci贸ns en r茅xime de concorrencia non competitiva destinadas 谩s entidades locais da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes que presten o servizo de atenci贸n no fogar b谩sico (SAF b谩sico). Incl煤ense tam茅n as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes, ao tratarse de meras entidades instrumentais dos concellos que exercen competencias delegadas por aqueles.

O presente programa establ茅cese no exercicio das competencias atribu铆das 谩 Deputaci贸n polos artigos 36.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do r茅xime local, 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administraci贸n local de Galicia, 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e 31 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Para a concesi贸n destas axudas reservase un cr茅dito, dentro da partida orzamentaria 23111 46200 de novecentos mil catrocentos oitenta e nove euros (900.489 鈧).

Tendo en conta o disposto no artigo 31.3 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, a Deputaci贸n subvencionar谩, a trav茅s deste programa, 谩s entidades locais da provincia de Ourense, de menos de 20.000 habitantes, que presten o SAF b谩sico, tanto nos supostos de xesti贸n directa como de xesti贸n indirecta do servizo.

Consid茅rase SAF b谩sico para os efectos deste programa aquel cuxas persoas usuarias accedan ao servizo en r茅xime de libre concorrencia. Considerarase tam茅n como persoas usuarias en r茅xime de libre concorrencia 谩s persoas que te帽an reco帽ecido o estatuto de persoas dependentes no marco la Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoci贸n da Autonom铆a Persoa e Atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia, en tanto o seu programa de atenci贸n individualizada (P.I.A), non goce de efectividade.

1. O importe da subvenci贸n por entidade local determ铆nase da forma seguinte:

a) Tramo fixo: as铆gnase un primeiro tramo fixo de 3.000 鈧 (tres mil euros), para cada unha das entidades locais que se adhiran ao programa.

b) Tramo variable: para o c谩lculo deste tramo aplicarase o ratio de cobertura por habitante recollido no anexo III do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, asign谩ndose un importe por unidade de convivencia resultante de dividi-lo cr茅dito orzamentario dispo帽ible 鈥 logo de restarlle o importe total destinado 贸 tramo fixo-, entre o n煤mero de unidades existentes, conforme co seguinte:

b.1) Concellos de 谩reas caracterizadas como semiurbanas:

- De 10.000 a 20.000 habitantes: 1 unidade de convivencia atendida por cada 400 habitantes.

- Menos de 10.000 habitantes: 1 unidade de convivencia atendida por cada 350 habitantes.

b.2) Concellos de 谩reas caracterizadas como 谩reas rurais:

- De 12.000 a 20.000: 1 unidade de convivencia atendida por cada 250 habitantes.

- Menos de 12.000: 1 unidade de convivencia atendida por cada 175 habitantes.

- Concellos de 谩reas rurais de alta dispersi贸n: 1 unidade de convivencia por cada 75 habitantes.

Nos supostos en que o SAF b谩sico sexa prestado por mancomunidades, a cont铆a ser谩 o resultado de suma - las cantidades correspondentes dos distintos concellos que a integran.

O cadro de distribuci贸n inicial das subvenci贸ns por entidades beneficiarias, cos importes correspondentes conforme coas regras precedentes, figura como anexo I do presente Programa.

2. A cont铆a m谩xima inicial prevista por entidade local - que aparece recollida no anexo deste programa-, queda condicionada a que esta cont铆a non supere o custo neto do SAF b谩sico para a entidade local calculado conforme as regras seguintes:

a) Xesti贸n directa do servizo:

O custo total do SAF estar谩 determinado pola suma dos seguintes custos:

- O custo total do persoal auxiliar de axuda no fogar (b谩sico e dependencia).

- O custo dos desprazamentos do persoal de axuda no fogar (b谩sico e dependencia).

- O 10 % da suma dos importes anteriores, en concepto de gastos xerais.

A partir do custo do SAF total determinarase o custo bruto do SAF b谩sico multiplicando o custo do SAF total (b谩sica e dependencia), polo n煤mero de horas de servizos prestados de SAF b谩sico, e dividindo o resultado entre o n煤mero de horas de servizos prestados do SAF total.

Obtido o custo bruto do SAF b谩sico, o seu custo neto ser谩 a diferenza entre o custo bruto e os ingresos liquidados pola entidade local (ou entidade que xestione o servizo por conta da entidade local) en concepto de taxas ou prezos p煤blicos pola s煤a prestaci贸n.

b) Xesti贸n indirecta do servizo: o custo neto do SAF b谩sico determinarase multiplicando o n煤mero de horas de servizo prestadas pola empresa adxudicataria polo prezo unitario por hora establecido no contrato administrativo correspondente. No caso de que o contrato administrativo non estableza ese prezo unitario, este ser谩 determinado pola Deputaci贸n Provincial coa informaci贸n subministrada pola entidade local interesada.

A determinaci贸n do custo neto do SAF b谩sico realizarase unicamente a trav茅s da xeraci贸n autom谩tica da certificaci贸n a trav茅s da plataforma inform谩tica, sendo a cont铆a reflectida na certificaci贸n o gasto efectivamente xustificado para os efectos deste programa.

Ao abeiro do establecido na Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas, no artigo 14.2, a presentaci贸n de solicitudes tramitarase exclusivamente mediante o uso de medios electr贸nicos, sendo obrigatoria a presentaci贸n de solicitudes conforme co previsto nesta base.

Os concellos e mancomunidades interesados en participar no Programa deber谩n comunicarlle a s煤a adhesi贸n 谩 Deputaci贸n Provincial, mediante resoluci贸n da Alcald铆a (ou 贸rgano delegado, se 茅 o caso), na que se manifeste expresamente a asunci贸n das obrigas e compromisos previstos no Programa, para o que deber谩n utilizar obrigatoriamente os modelos facilitados pola Deputaci贸n e que deber谩n ser descargados na aplicaci贸n inform谩tica http://benourense.depourense.es

A comunicaci贸n da adhesi贸n asinarase dixitalmente polo/a alcalde/alcaldesa , presidente/a ou secretario/a da entidade local e remitirase telem谩ticamente a trav茅s da plataforma no prazo m谩ximo de quince d铆as h谩biles contados dende o d铆a seguinte 贸 de publicaci贸n da convocatoria no Bolet铆n Oficial da Provincia. Non se admitir谩 ningunha solicitude de adhesi贸n formulada en data posterior.

A Deputaci贸n Provincial poder谩 conceder un prazo de ata 10 d铆as h谩biles para a correcci贸n de deficiencias nas solicitudes de adhesi贸n.

A presentaci贸n da solicitude telem谩tica en tempo e forma determinar谩 a adhesi贸n da entidade local ao Programa, sen necesidade de m谩is tr谩mites. Sen prexu铆zo do anterior, e para os efectos de publicidade, as subvenci贸ns concedidas e os seus importes declararanse expresamente mediante resoluci贸n da Presidencia que ser谩 obxecto de publicaci贸n no BOP. Nesta mesma resoluci贸n da Presidencia denegarase a adhesi贸n a aquelas entidades cuxa solicitude non se axuste ao establecido no presente Programa ou no modelo de adhesi贸n.

A adhesi贸n das entidades locais beneficiarias constit煤e un requisito de efectividade do Programa, polo que as entidades locais que non se adhiran no prazo sinalado no par谩grafo anterior se entender谩 que renuncian a participar no Programa, causando baixa autom谩tica nas s煤as previsi贸ns. Neste suposto, os remanentes de co -financiamento non utilizados incrementar谩n o importe asignado 贸 tramo variable previsto na base III.1 b) distribu铆ndose entre as entidades locais adheridas aplicando o criterio recollido na devandita base III .1 b)

Coa adhesi贸n, os concellos e mancomunidades manifestar谩n expresamente a asunci贸n das obrigas previstas neste programa e, de forma espec铆fica, a aceptaci贸n das normas de uso da plataforma inform谩tica http://benourense.depourense.es no programa de SAF b谩sico.

2潞) Someter o programa inicialmente aprobado ao tr谩mite de informaci贸n p煤blica por prazo de dez d铆as h谩biles, mediante anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense. Durante o dito prazo, as persoas ou entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns, reclamaci贸ns ou suxesti贸ns que estimen oportunas, que deber谩n ser obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno da Deputaci贸n. En caso de no formularse alegaci贸ns en prazo, se entendera automaticamente elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial.

TRANSPORTE FERROVIARIO ENTRE OURENSE E SANTIAGO

Acordo:

- Esixir ao Goberno Central unha equiparaci贸n das pol铆ticas e modalidades tarifarias en todo o territorio galego para evitar a actual evidente situaci贸n de discriminaci贸n que se d谩 en funci贸n do lugar de residencia de galegos e galegas.

- Solicitar ao Goberno central unha ampliaci贸n das frecuencias horarias desde Ourense para mellorar a comunicaci贸n con Santiago de Compostela e A Coru帽a.

- Reformular os termos e condici贸ns dos bonos de transporte Abono Tarxeta Plus, Tarxeta Plus 10 e Tarxeta Plus 10 Estudantes para aumentar o per铆odo de uso que rexe a partir da data da primeira formalizaci贸n da reserva, de forma que se poida empregar en m谩is tempo que na actualidade.

- Ampliar a frecuencia horaria da li帽a rexional Ourense-Santiago de Compostela para mellorar a mobilidade entre as poboaci贸ns intermedias de acordo coa demanda; as铆 como as li帽as que unen Ourense con Valdeorras e Lugo, con Vigo e coa Gudi帽a.

PRISI脫N PERMANENTE REVISABLE

Acordo:

1潞.- Apoiar a figura da prisi贸n permanente revisable incorporada ao ordenamento xur铆dico espa帽ol pola Lei org谩nica 1/2015, do 30 de marzo, pola que se modifica a Lei org谩nica 10/1995, do 23 de novembro, do C贸digo Penal.

2潞.- Instar aos diferentes grupos parlamentarios con representaci贸n no Congreso dos Deputados a que reconsideren a s煤a postura sobre a derrogaci贸n da prisi贸n permanente revisable.

3潞.- Darlles traslado destes acordos ao ministro de Xustiza, aos grupos pol铆ticos do Congreso, Senado e 谩 Xunta de Goberno da FEMP.

APARCADOIRO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE OURENSE

Acordo:

Instar o Servizo Galego de Sa煤de (SERGAS) a licitar coa m谩xima urxencia a adxudicaci贸n do novo aparcadoiro do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), nas mellores condici贸ns econ贸micas posibles para pacientes, profesionais e traballadores.

DIAGNOSE PROVINCIAL DAS PERSOAS QUE VIVEN SOAS NOS CONCELLOS DE OURENSE

Acordo:

- Impulsar unha li帽a de actuaci贸n social no marco do Observatorio Econ贸mico Ourens谩n que recolla, en base a unha an谩lise demogr谩fica, a estrutura dos fogares na provincia, con especial atenci贸n 谩 poboaci贸n que vive soa nas zonas rurais.

- Ampliar a dotaci贸n orzamentaria do Programa BenOurense 2019 para, en coordinaci贸n cos servizos sociais municipais, atender 谩s necesidades detectadas en cada concello.

RECUPERACI脫N DAS MARXES DO R脥O LO脩A E DO R脥O MI脩O NO ENTORNO DE OURENSE COMO PASEO FLUVIAL

Acordo:

A Deputaci贸n de Ourense cooperar谩 cos concellos implicados, coa Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil e con outras entidades p煤blicas e privadas que tam茅n podan verse involucradas no proxecto de recuperaci贸n das marxes do r铆o Lo帽a e Mi帽o, no entorno de Ourense como paseo fluvial, tanto no asesoramento normativo e t茅cnico como na estimaci贸n real do seu custo, para posteriormente analizar as posibles li帽as de cofinanciamento.