A Deputaci贸n de Ourense aproba conceder a Carlos Casares a medalla de ouro da provincia, a t铆tulo p贸stumo

  • O expediente de honra sinala que se lle outorga esta distinci贸n ao intelectual ourens谩n "como homenaxe e reco帽ecemento do noso pobo a toda unha longa traxectoria cultural e social marcada polo seu car谩cter conciliador que forxou na s煤a etapa m谩is ourens谩".

  • A corporaci贸n provincial tam茅n aprobou d煤as iniciativas sobre violencia de x茅nero e, no 谩mbito da transparencia, acordou habilitar un espazo na web da Deputaci贸n para que os cidad谩ns poidan seguir o cumprimento das moci贸ns aprobadas nas sesi贸n plenarias.

Ourense, 24 de novembro de 2017.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n de hoxe, correspondente ao mes de novembro, celebrada no Pazo Provincial, conceder ao escritor Carlos Casares a medalla de ouro da provincia, a t铆tulo p贸stumo. O expediente de honra sinala que se lle outorga esta distinci贸n ao intelectual ourens谩n "como homenaxe e reco帽ecemento do noso pobo a toda unha longa traxectoria cultural e social marcada polo seu car谩cter conciliador que forxou na s煤a etapa m谩is ourens谩". Tam茅n sinala o expediente que as meritorias circunstancias persoais e profesionais que concorren no escritor Carlos Casares "son determinantes para avaliar as calidades que honran a este persoeiro", e 茅 obrigado deber da Deputaci贸n promover a exaltaci贸n dos fillos ilustres da provincia de Ourense "que dedicaron a s煤a vida e as s煤as actividades a prol do noso desenvolvemento, tanto cultural, art铆stico, musical, social como econ贸mico".

Na sesi贸n plenaria de hoxe a corporaci贸n tam茅n aprobou d煤as iniciativas sobre violencia de x茅nero: unha para instar 谩 Xunta a avanzar no Pacto galego contra a violencia machista, e a cumprir e avaliar o grao de cumprimento da normativa en materia de igualdade, as铆 como comprometer o apoio da corporaci贸n as mobilizaci贸ns que desenvolvan as organizaci贸ns feministas galegas contra a violencia machista; a segunda iniciativa aprobada neste 谩mbito abrangue subscribir o Pacto de Estado en materia de violencia de x茅nero; desenvolver un pacto provincial contra as violencias machistas, e constitu铆r un Consello provincial da muller. Por outra banda, no 谩mbito da transparencia, acordouse habilitar un espazo na p谩xina web da Deputaci贸n para que os cidad谩ns poidan seguir o cumprimento das moci贸ns aprobadas nas sesi贸n plenarias.

A totalidade de acordos do pleno de hoxe, que contou coa asistencia de alumnos do colexio "Mestre Vide" no d铆a previo ao comezo das actividades da 5陋 Semana Escolar da Provincia e a s煤a Deputaci贸n, son os seguintes:

RESOLUCI脫N DE ALEGACI脫NS 脕 APROBACI脫N INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACI脫N DE OURENSE PARA 2018 E APROBACI脫N DEFINITIVA

Acordo:

Primeiro.- Desestimar a reclamaci贸n presentada polo Concello de Ver铆n contra o orzamento para o exercicio 2018 inicialmente aprobado.

Segundo.- Asumir o compromiso firme de inclu铆r a previsi贸n dunha subvenci贸n nominativa a favor do Concello de Ver铆n para o financiamento das obras de urbanizaci贸n e equipamento mobiliario do Centro Cultural das Artes de Ver铆n nos orzamentos de 2018. Esta previsi贸n incluirase a trav茅s do primeiro expediente de modificaci贸n de cr茅dito (cr茅dito extraordinario) que se tramite no exercicio 2018, financi谩ndose con cargo ao remanente de Tesourer铆a derivado da liquidaci贸n do exercicio 2017. O presente compromiso queda, en todo caso, condicionado 谩 existencia de remanente de tesourer铆a positivo derivado da liquidaci贸n do exercicio 2017 para o seu financiamento.

Unha vez aprobada a modificaci贸n orzamentaria, a subvenci贸n nominativa tramitarase de oficio, podendo acumularse nun 煤nico acto a concesi贸n da subvenci贸n e a s煤a xustificaci贸n, ao tratarse dunha actuaci贸n xa realizada, e sempre e cando obre no expediente a documentaci贸n xustificativa correspondente.

Terceiro.- Prestarlle aprobaci贸n definitiva ao orzamento xeral e bases de execuci贸n da deputaci贸n para o exercicio 2018, de conformidade co establecido no artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, conforme co documento aprobado inicialmente o 29 de setembro de 2017, segundo o seguinte detalle:

CLASIFICACI脫N ECON脫MICA:

A) Ingresos, resumo por cap铆tulos:

1. Operaci贸ns correntes:

I.- Impostos directos

4.605.000,00

II.- Impostos indirectos

4.030.000,00

III.- Taxas e outros ingresos

4.458.461,13

IV.- transferencias correntes

66.182.047,37

V.- ingresos patrimoniais

219.511,75

2. Operaci贸ns de capital:

VI.- Alleamento investimentos reais

21.000,00

VII.- Transferencias de capital

890.979,75

VIII.- Activos financeiros

300.000,00

IX.- Pasivos financeiros

0,00

B) Gastos, resumo por cap铆tulos:

1. Operaci贸ns correntes:

I.- Gastos de persoal

31.798.524,56

II.- Gastos bens correntes e servizos

18.923.476,00

III.- Gastos financeiros

17.962,75

IV.- Transferencias correntes

13.213.768,95

V.- Fondo de continxencia

10.000,00

2. Operaci贸ns de capital:

VI.- Investimentos reais

14.610.872,47

VII.- Transferencias de capital

663.528,20

VIII.- Activos financeiros

300.000,00

IX.- Pasivos financeiros

1.168.867,07

Cuarto.- Inserir no Bolet铆n Oficial da Provincia, resumido por cap铆tulos, o orzamento xeral, segundo o que establece o artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Igualmente ser谩 obxecto de publicaci贸n o cadro de persoal en base 贸 preceptuado no artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposici贸ns legais vixentes en materia de r茅xime local.

FIXACI脫N DUNHA VIXENCIA DE DOUS ANOS PARA O PLAN ECON脫MICO FINANCEIRO POR INCREMENTO DE REGRA DE GASTO

Acordo:

1潞- Dotar ao Plan Econ贸mico Financeiro por incumprimento da regra de gasto na liquidaci贸n do exercicio 2016 dunha vixencia de dous anos.

2潞- Remitirlle 谩 Direcci贸n Xeral de Pol铆tica Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Xunta de Galicia, o presente plan, segundo o artigo 23.4 da Lei 2/2012.

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS N.潞 4/2017

Acordo:

1潞.- Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

450.12/762.01

A Concellos. Cooperaci贸n provincial

26.000,00 鈧

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS CORRENTES

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

334.20/489.00

Actividades culturais e recreativas. Outras subvenci贸ns

36.000,00 鈧

334.20/462.00

A Concellos. Actividades culturais e recreativas

10.000,00 鈧

CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

241.11/627.03

Plano de emprego xuvenil. Fomento do emprego

80.000,00 鈧

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais

152.000,00 鈧

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais

152.000,00 鈧

2潞.- Nas bases de execuci贸n do orzamento da Deputaci贸n Provincial de Ourense procede concretar o cap铆tulo VII de gastos que se ve modificado neste expediente, polo que se procede 谩 especificaci贸n da aplicaci贸n para a que se habilite cr茅dito nesta modificaci贸n orzamentaria:

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01. A Concellos. Cooperaci贸n provincial:

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Mu铆帽os

Pantal谩n complexo deportivo O Corgo

80.000,00

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 334.20/489.00. Actividades culturais e recreativas  outras subvenci贸ns:

Beneficiario

Finalidade

Importe

Fundaci贸n Curros Enr铆quez

Gastos de funcionamento

36.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 334.20/462.00. A concellos actividades culturais e recreativas:

Beneficiario

Finalidade

Importe

Castro Caldelas

Proxecto cultural

10.000,00 鈧

3潞.- Aprobar a seguinte modificaci贸n cualitativa por correcci贸n de erro no nome do beneficiario da subvenci贸n:

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 334.20/489.00 "Actividades culturais e recreativas. Outras subvenci贸ns", prev铆ase unha subvenci贸n ao Cl煤ster de Comunicaci贸n para "actividades 2016" por importe de 5.000,00 euros. En base ao escrito remitido por este en data 26/10/2017, proponse a correcci贸n do nome do beneficiario de dita subvenci贸n debido 谩 existencia dun erro na modificaci贸n 2/2017, quedando da seguinte maneira: 334.20/489.00 "Actividades culturais e recreativas. Outras subvenci贸ns":

Beneficiario

Finalidade

Importe

Cl煤ster do Produto Gr谩fico e do Libro Galego

Actividades 2016

 5.000,00 鈧

4潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

PROGRAMA BENOURENSE T脡CNICOS 2018

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente as bases do Programa de Cooperaci贸n BenOurense T茅cnicos 2018.

Constit煤e o obxecto do Programa Provincial de Asistencia Econ贸mica, T茅cnica e Xur铆dica aos Concellos en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2018. Programa BenOurense T茅cnicos,  o establecemento, de xeito integral e detallado, regulando os tr谩mites para a s煤a total execuci贸n, das acci贸ns que lle corresponde desenvolver 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense en virtude das competencias atribu铆das polos artigos 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administraci贸n local de Galicia, 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e 31 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

En consecuencia, e ao abeiro dos preceptos citados, o obxecto do Programa c铆nguese 谩 programaci贸n detallada das acci贸ns de asistencia t茅cnica, econ贸mica e xur铆dica aos concellos con menos de 20.000 habitantes na execuci贸n das s煤as competencias en materia de servizos sociais comunitarios b谩sicos. Para estes efectos, incl煤ense tam茅n as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes, ao tratarse de meras entidades instrumentais dos concellos que exercen competencias delegadas por aqueles.

Tendo en conta  o disposto no artigo 31.3 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, este Programa ref铆rese 谩:

1.Acci贸n 1陋.asistencia econ贸mica, co obxecto de garantir o financiamento aos concellos e mancomunidades de menos de 20.000 habitantes para a contrataci贸n ou nomeamento de persoal t茅cnico dos equipos municipais de servizos sociais comunitarios con perf铆s profesionais diferentes e complementarios ao de traballador/a social.

2.Acci贸n 2陋: asistencia t茅cnica e xur铆dica en materia de servizos sociais, complementaria da asistencia econ贸mica. Esta prestaci贸n levarase a cabo por persoal da 脕rea de Benestar da Deputaci贸n, consistindo na emisi贸n de informes t茅cnicos e xur铆dicos en materia de servizos sociais. Este servizo prestarase de xeito prioritario 谩s entidades locais correspondentes a 谩reas rurais  de menos de 5.000 habitantes e rurais de alta dispersi贸n.

Procedemento de adhesi贸n dos concellos e mancomunidades:

Ao abeiro do establecido na Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas, no artigo 14.2, a presentaci贸n de solicitudes tramitarase exclusivamente mediante o uso de medios electr贸nicos, sendo obrigatoria que a presentaci贸n de solicitudes sexa conforme co previsto nesta base.

Os concellos e mancomunidades interesados en participar no Programa deber谩n comunicarlle a s煤a adhesi贸n 谩 Deputaci贸n Provincial, mediante resoluci贸n da Alcald铆a (ou 贸rgano delegado, se 茅 o caso), na que se manifeste expresamente a asunci贸n das obrigas e compromisos previstos no Programa, para o que deber谩n utilizar obrigatoriamente os modelos facilitados pola Deputaci贸n e que deber谩n ser descargados na aplicaci贸n inform谩tica http://benourense.depourense.es .

A comunicaci贸n da adhesi贸n asinarase dixitalmente polo alcalde, presidente ou secretario da entidade local e remitirase telematicamente a trav茅s da plataforma  antes do 31  de xaneiro de 2018.  Non se admitir谩 ningunha solicitude de adhesi贸n formulada en data posterior.

A Deputaci贸n Provincial poder谩 conceder un prazo de ata 10 d铆as h谩biles para a correcci贸n de deficiencias nas solicitudes de adhesi贸n.

A presentaci贸n da solicitude telem谩tica en tempo e forma determinar谩 a adhesi贸n da entidade local ao Programa, sen necesidade de m谩is tr谩mites. Sen prexu铆zo do anterior, e para os efectos de publicidade, as subvenci贸ns concedidas e os seus importes declararanse expresamente mediante resoluci贸n da Presidencia que ser谩 obxecto de publicaci贸n no BOP. Nesta mesma resoluci贸n da Presidencia denegarase a adhesi贸n a aquelas entidades cuxa solicitude non se axuste ao establecido no presente Programa ou no modelo de adhesi贸n.

A adhesi贸n das entidades locais beneficiarias constit煤e un requisito de efectividade do Programa, polo que as entidades locais que non se adhiran no prazo sinalado no par谩grafo anterior se entender谩 que renuncian a participar no Programa, causando baixa autom谩tica nas s煤as previsi贸ns.

Coa adhesi贸n os concellos e mancomunidades  manifestar谩n expresamente a asunci贸n das obrigas previstas neste programa e, de forma espec铆fica, a aceptaci贸n das normas  de uso da plataforma inform谩tica http://benourense.depourense.es no programa para a contrataci贸n de t茅cnicos.

De conformidade co establecido na disposici贸n adicional 8陋 da Lei xeral de subvenci贸ns e no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n de Ourense, as subvenci贸ns de asistencia econ贸mica previstas no presente Programa rexeranse polo establecido nas presentes bases, sendo as normas da Lei xeral de subvenci贸ns e da dita Ordenanza de aplicaci贸n supletoria.

Non obstante o anterior, ser谩n de aplicaci贸n as normas xerais das subvenci贸ns da Deputaci贸n en todo o relativo 谩 xustificaci贸n, reintegro, perda do dereito 谩 subvenci贸n e control financeiro, no que non contradiga expresamente o establecido nas presentes bases.

Bases relativas 谩 Acci贸n 1: Equipos t茅cnicos municipais de servizos sociais:

Obxecto:

En virtude desta actuaci贸n, a Deputaci贸n Provincial subvencionar谩 a contrataci贸n ou nomeamento de profesionais titulados que se  integren nas unidades de servizos sociais das entidades sociais que, segundo o previsto no Anexo II do Decreto 99/2012, do 16 de marzo te帽an clasificaci贸n de Unidades de Traballo e Educaci贸n Social (UTES), ou Unidades Interdisciplinares de Intervenci贸n Social (UNIS)

A trav茅s do presente Programa, a Deputaci贸n subvencionar谩 exclusivamente a contrataci贸n ou nomeamento dos profesionais titulados que se integren nas unidades de servizos sociais das  entidades locais de menos de 20.000 habitantes que non sexan subvencionados pola Xunta de Galicia, conforme co previsto no artigo 47 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo. No caso de adscrici贸ns de funcionario/a ou persoal laboral de concellos e/ou mancomunidades ter谩 que estar en situaci贸n laboral de alta para poder ser subvencionado con cargo a este programa.

No contrato, ou na decisi贸n formal de adscribir a persoal propio da entidade, deber谩 reflectirse a titulaci贸n do profesional (ou profesionais), as铆 como a categor铆a profesional da persoa que se adscribe/contrata e as funci贸ns que desenvolve dentro da/s unidade/s de servizos sociais.

Poder谩 xustificarse o custo laboral bruto dende o 1 de xaneiro de 2018. En todo caso, para o cobro da cantidade total asignada, terase en conta que o per铆odo de contrataci贸n pola entidade sexa, cando menos, de  7 meses no exercicio  2018 e en xornada superior 谩s 20 horas semanais.  No caso de que a duraci贸n do contrato fose inferior en tempo ou en xornada laboral  realizarase un rateo da subvenci贸n aprobada  para este concepto.

A subvenci贸n concedida pola Deputaci贸n de Ourense para a contrataci贸n/adscrici贸n ser谩 incompatible con calquera outra concedida por outra administraci贸n p煤blica para co-financiamento do mesmo contrato/retribuci贸n.

Os profesionais contratados/adscritos deber谩n formar parte do equipo municipal de servizos sociais comunitarios da entidade e desenvolver  funci贸ns relacionadas, o cal se documentar谩 cun certificado do secretario municipal no que conste que o profesional desenvolve funci贸ns do 谩mbito dos servizos sociais municipais.

En concreto, ser谩n beneficiarias de subvenci贸n as entidades locais (concellos ou mancomunidades) que se atopen clasificadas nos seguintes supostos conforme co Anexo I do Decreto 99/2012, do 16 de marzo:

a) Entidades locais de 谩reas rurais de 5.000 ata 12.000 habitantes: 1 t茅cnico equivalente a un Grupo A, subgrupo A2  -diferente ao/谩 traballador/a social- que complemente os servizos sociais e desenvolva  a totalidade da s煤a xornada laboral dentro deste 谩mbito.

b) Entidades locais de 谩reas rurais de m谩is de 12.000 e menos de 20.000 habitantes: 1 t茅cnico/a igual o equivalente a un grupo A, subgrupo  A2,  鈥 diferente ao/谩 traballador/a social que desenvolva a totalidade da s煤a xornada laboral dentro da 谩rea de  servizos sociais do concello ou mancomunidade, e 1 t茅cnico/a igual ou equivalente a un grupo A, subgrupo A1 que desenvolva a totalidade da s煤a xornada laboral dentro da 谩rea de servizos sociais.

O importe da subvenci贸n por profesional ser谩 equivalente ao m贸dulos econ贸micos previstos no artigo 47.3 do Decreto 99/2012 de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e a seu financiamento modificados por Orde de 13 de xullo de 2016 (D.O.G n煤mero 140 de 26 de xullo de 2016).

- Por cada t茅cnico/a Grupo A, subgrupo A2 (UTES e UNIS): 16.815,00 euros.

- Por cada T茅cnico Grupo A, subgrupo A1  (UNIS): 20.229,00 euros.

O cadro de distribuci贸n das subvenci贸ns por entidades beneficiarias, cos importes correspondentes, figura como anexo I do Programa.

Xustificaci贸n e pagamento:

A xustificaci贸n realizarase do seguinte xeito:

a) Unha vez realizado o(s) contrato(s) ou nomeamento(s) do(s) t茅cnico/a(s), o concello ou mancomunidade ter谩 que introducir no sistema de xesti贸n telem谩tica os datos referidos a este contrato ou nomeamento, especificando categor铆a profesional, xornada de traballo, nome, apelidos e NIF, e o custo laboral previsto para estas persoas desagregando a retribuci贸n bruta e o custo de seguridade social con cargo 谩 entidade local.

No suposto en que a entidade local xa dispuxese do persoal t茅cnico obxecto de subvenci贸n con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018, farase constar esta circunstancia, consider谩ndose que o persoal est谩 contratado ou nomeado con data de 1 de xaneiro, para os efectos da xustificaci贸n da subvenci贸n.

Para a carga dos datos no sistema deber谩 utilizarse o modelo definido pola Deputaci贸n e que ser谩 descargado da propia plataforma inform谩tica. O sistema permitir谩 xerar a certificaci贸n final , que deber谩 remitirse telematicamente a trav茅s do propio sistema ata o 31 de decembro de 2018, xunto cunha memoria descritiva dos servizos sociais efectivamente prestados segundo o modelo que figure na plataforma.

A recepci贸n da certificaci贸n e a memoria equivaler谩 ao acto administrativo de declaraci贸n da xustificaci贸n da subvenci贸n, proced茅ndose no prazo m谩ximo de 30 d铆as naturais  ao libramento do importe xustificado, que ser谩 o equivalente ao 30 % da cont铆a m谩xima de subvenci贸n inicialmente prevista, ag谩s que o contrato ou nomeamento do persoal t茅cnico tivese unha vixencia inferior ao semestre natural ao que se refire, en cuxo caso o seu importe ratearase proporcionalmente de xeito autom谩tico.

O prazo de presentaci贸n da xustificaci贸n final ter谩 car谩cter improrrogable, ag谩s causa debidamente xustificada. En todo caso, a pr贸rroga deber谩 solicitarse antes do 31 de decembro de 2018, e poder谩 concederse, sempre que se aprecie a concorrencia de causa xustificativa, como m谩ximo ata o 1 de marzo de 2019. En ning煤n caso se conceder谩 pr贸rroga para un prazo vencido. Aquelas entidades que non presenten a xustificaci贸n no prazo previsto, sexa este o xeral previsto nestas bases ou excepcional  outorgado tras unha petici贸n razoada, ter谩n unha penalizaci贸n equivalente o 30% da subvenci贸n no caso de que finalmente xustifiquen a subvenci贸n, ao abeiro do previsto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei Xeral de Subvenci贸ns, durante a tramitaci贸n do expediente de perda do dereito ao cobro da subvenci贸n.

Bases relativas 谩 Acci贸n 2: Asistencia t茅cnica e xur铆dica aos servizos sociais municipais.

O equipo t茅cnico provincial de servizos sociais integrarase por empregados p煤blicos ao servizo da  Deputaci贸n Provincial, que operar谩n baixo a dependencia da 脕rea de Benestar  e realizar谩n labores de coordinaci贸n e apoio aos equipos municipais e mancomunais, comprendendo a prestaci贸n de asesoramento e emisi贸n de informes t茅cnicos e xur铆dicos en materia de servizos sociais. Este servizo prestarase en funci贸n dos medios dispo帽ibles pola Deputaci贸n Provincial en cada momento, e dirixirase prioritariamente 谩s entidades locais correspondentes a 谩reas rurais de menos de 5.000 habitantes e 谩reas rurais de elevada dispersi贸n. Estas prestaci贸ns ser谩n gratu铆tas para os concellos e mancomunidades, sendo por conta da Deputaci贸n  todos os custos salariais e de seguridade social do persoal as铆 como as indemnizaci贸ns por desprazamento e manutenci贸n, se 茅 o caso. Non obstante,  a prestaci贸n do servizo non implicar谩  necesariamente o desprazamento do persoal provincial 谩 entidade local, ag谩s cando sexa estritamente necesario.

As prestaci贸ns de asistencia t茅cnica planificaranse de oficio dende a Deputaci贸n Provincial en atenci贸n 谩s demandas e  necesidades formuladas polos concellos e mancomunidades.

Entid. Local Prestadora SSCM

U. T茅c.

脕rea

Grupo A.Subgrupo A2

M贸dulo Econ贸mico

Grupo A Subg A2.

M贸dulo Econ贸mico

Total Entidade

Allariz

UTES

RURAL 28

1,0

16.815,00 鈧

 

 

16.815,00 鈧

Barbad谩s

SEMIURBANO

SEMIURB. 9

1,0

16.815,00 鈧

 

 

16.815,00 鈧

Barco de Valdeorras, O

UNIS

RURAL 31

1,0

16.815,00 鈧

1,0

20.229,00 鈧

37.044,00 鈧

Carballi帽o, O

UNIS

RURAL 25

1,0

16.815,00 鈧

1,0

20.229,00 鈧

37.044,00 鈧

Manc. de Ver铆n

UTES

RURAL 30

1,0

16.815,00 鈧

 

 

16.815,00 鈧

Manc. do Carballi帽o

UTES

RURAL 25

1,0

16.815,00 鈧

 

 

16.815,00 鈧

Manc. do Ribeiro

UTES

RURAL 26

1,0

16.815,00 鈧

 

 

16.815,00 鈧

Manc. Santa 脕gueda

UTES

RURAL 24

1,0

16.815,00 鈧

 

 

16.815,00 鈧

Manc. Terras de Celanova

UNIS

RURAL 27

1,0

16.815,00 鈧

1,0

20.229,00 鈧

37.044,00 鈧

Pereiro de Aguiar, O

UTES

RURAL 24

1,0

16.815,00 鈧

 

 

16.815,00 鈧

Ribadavia

UTES

RURAL 26

1,0

16.815,00 鈧

 

 

16.815,00 鈧

Ver铆n

UNIS

RURAL 30

1,0

16.815,00 鈧

1,0

20.229,00 鈧

37.044,00 鈧

Xinzo de Limia

UTES

RURAL 29

1,0

16.815,00 鈧

 

 

16.815,00 鈧

2潞.- Someter a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no BOP, as bases inicialmente aprobadas, conforme co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense, polo prazo de 10 d铆as h谩biles. Durante o dito prazo, os interesados poder谩n formular as alegaci贸ns que consideren oportunas, que ser谩n resoltas expresamente polo Pleno. En caso de que non se formulen alegaci贸ns entenderase elevado a definitivo o acordo da aprobaci贸n provisional.

MEDALLA DE OURO DA PROVINCIA, A T脥TULO P脫STUMO, A CARLOS CASARES

Acordo:

Outorgarlle a t铆tulo p贸stumo a medalla de ouro da provincia ao destacado intelectual ourens谩n Carlos Casares Mouri帽o, como homenaxe da provincia de Ourense e reco帽ecemento  do noso pobo a toda unha longa traxectoria cultural e social marcada polo seu car谩cter conciliador que forxou na s煤a etapa m谩is ourens谩. Todo isto de conformidade cos artigos 1, 7, 9, 10 e 11 do Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n de Ourense.

Expediente de honra:

O que subscribe, nomeado instrutor das dilixencias, conforme sinala o Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n de Ourense, co obxecto de conceder honras a favor do insigne escritor ourens谩n Carlos Casares Mouri帽o, ten a ben informar o seguinte:

Que, por Providencia do presidente da Deputaci贸n, don Manuel Baltar, con data 18 de maio de 2017, dispuxo que se levara a tr谩mite o expediente de honra para a concesi贸n da MEDALLA DE OURO DA PROVINCIA como homenaxe desta ao insigne escritor ourens谩n Carlos Casares Mouri帽o, coincidindo coas homenaxes recibidas en todo o territorio galego no Ano das Letras Galegas 2017. Conforme co cap铆tulo III do Regulamento de honores e  distinci贸ns desta Deputaci贸n, nomeouse instrutor do expediente ao deputado don Manuel Doval e, secretario deste, ao asesor de pol铆tica cultural don Aurelio G贸mez, para indagar en cantos m茅ritos concorren nesta persoa, tanto nos aspectos vitais, no seu compromiso con Ourense, na s煤a dimensi贸n cultural e tam茅n na s煤a destacada implicaci贸n social.

Publicouse o oportuno anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, no xornal local La Regi贸n, as铆 como na p谩xina web da Deputaci贸n, para recoller testemu帽o dos veci帽os, entidades, concellos  ou asociaci贸ns, coa finalidade de incorporalos ao expediente e as铆 referendar os m茅ritos deste intelectual tan comprometido coa nosa provincia.

Recibidos innumerables escritos de adhesi贸n a tan xusta proposta do presidente da Deputaci贸n de Ourense, corresp贸ndelle agora 谩 Corporaci贸n Provincial en Pleno honrar, para a imperecedoira constancia e a transmisi贸n a futuras xeraci贸ns, a memoria dun home tan querido e admirado.

Decl谩ranse as铆 feitos probados:

Algunhas persoas desenvolven a s煤a carreira estritamente ligados 谩 poboaci贸n que os viu nacer, e a s煤a actividade transcende fondamente os limites da nosa provincia e contrib煤e a fomentar o co帽ecemento desta poboaci贸n a niveis insospeitados. Este 茅 o caso do ourens谩n Carlos Casares.

Carlos, naceu en Ourense o 24 de agosto de  1941, traslad谩ndose aos 4 a帽os a vivir a Xinzo de Limia onde o seu pai exerc铆a como mestre. Foi o territorio da Limia o que marcou neses primeiros anos de xuventude unha importante influencia que se manifestou ao longo de toda a s煤a vida. Ese ambiente rural, en permanente contacto coas s煤as xentes empapouno de sabedor铆a popular que posteriormente aparece reflectida nas s煤as obras. O contacto coa natureza, a proximidade coa ampla familia que ti帽a na zona p贸dese dicir que lle facilitaron unha infancia feliz 谩 que foi incorporando outras afecci贸ns como foron o f煤tbol, a radio, a fabricaci贸n manual de xoguetes en miniatura, ou o cine e a lectura. Aqueles espl茅ndidos ver谩ns ao aire libre complement谩banse co cru inverno onde a paisaxe familiar mudaba e transform谩base moitas veces nunha escena ao redor do lume das coci帽as tradicionais na que xurd铆an longos faladoiros cheos de historias de familiares, amigos e criados nas que non faltaba o humor ou o misterio e que marcou unha pegada innegable na literatura de Carlos.

Posteriormente, para seguir coa s煤a formaci贸n, Carlos incorporouse ao Seminario de Ourense por influencia da s煤a familia materna, que viv铆a intensamente o catolicismo.  Foi precisamente no Seminario onde Casares se iniciou como escritor publicando un xornal El Everno, do que se declaraba director e 煤nico xornalista. Esta etapa no Seminario foi decisiva para descubrir a s煤a faceta de incipiente escritor xa que nos t铆picos traballos de redacci贸n, as de Carlos adoitaban ser as m谩is destacadas e as que posteriormente se l铆an en p煤blico. Isto animouno a fisgar na ampla biblioteca do Seminario e a devorar canta literatura pod铆a. Nos ver谩ns en Xinzo segu铆a con esa ambici贸n lectora e neste caso, na biblioteca da vila pod铆a acceder a outro tipo de literatura m谩is liberal.

Nos seus anos mozos, e xa en Ourense, entrou en contacto co grupo cultural m谩is importante da cidade no que estaban Arturo Lezcano, Risco, Prego de Oliver, Ant贸n Tovar, Xaime Quessada, Acisclo Manzano, Xaqu铆n Lourenzo, Conde Corbal... Todos eles moi influentes e que, nos faladoiros habituais nos que se xuntaban en distintos caf茅s da cidade, loaban a brillante forma de escribir que xa manifestaba o mozo Casares. Nos anos 60 trasl谩dase a Compostela e al铆 entra en contacto con outros grupos culturais liderados por Ram贸n Pi帽eiro o que o leva a significarse en movementos estudant铆s do 谩mbito galeguista. A amizade cada d铆a m谩is intensa con Pi帽eiro vaino marcando neste sentido  e signif铆case moi activamente en acci贸ns culturais que contestan ao franquismo. Nesta mesma etapa compostel谩, Casares segue reafirmando a s煤a faceta literaria e tras unha breve experiencia po茅tica publica en 1967 Vento Ferido, libro de relatos xuven铆s, s茅guelle un conto para nenos, a Gali帽a azul co que xa ga帽a o premio "O Facho", posteriormente xa unha novela, Cambio en tres, e s茅guenlle Xoguetes para un tempo prohibido, Os oscuros so帽os de Clio, Ilustr铆sima, Os mortos daquel ver谩n, Deus sentado nun sill贸n azul, Un pa铆s de palabras ou O sol do ver谩n, cos que consegue importantes premios como os da Critica dos anos 1976, 1996 e 2002. A intensa faceta literaria de Carlos Casares complementouse tam茅n cunha ampla relaci贸n de obras de literatura infantil, como bi贸grafo, ensa铆sta e tradutor ao galego de importantes obras la literatura universal. Toda esta ampla relaci贸n coa literatura galega l茅vao a ingresar, no ano 1977, na Real Academia Galega sendo o seu membro m谩is novo.

Destaca tam茅n en Casares a relaci贸n intensa coa prensa escrita, primeiro desde as p谩xinas de La Regi贸n e posteriormente en La Voz de Galicia onde os seus artigos diarios convocan  milleiros de  lectores sorprendendo por ser dos m谩is lidos do xornal.

Xa na etapa de ensinante e na provincia de Pontevedra, adquire unha posici贸n m谩is implicada pol铆tica e culturalmente ao redor de determinados intelectuais do grupo editorial Galaxia. Isto l茅vao a que no ano 1992 sae elixido deputado ao Parlamento de Galicia como "galeguista independente" dentro da lista do Partido Socialista. Nesta etapa manif茅stase unha das grandes condici贸ns persoais de Casares, o seu esp铆rito conciliador e de consenso,  reco帽ecido nalg煤ns debates de acordos que conseguiron a unanimidade do Parlamento. Esa caracter铆stica foi sempre algo que todo o mundo destacou de Carlos Casares, un home que sempre sumaba e que como filosof铆a de vida ti帽a, por encima de todo, o seu esp铆rito construtivo.

No ano 1995 o seu gran amigo  Ram贸n Pi帽eiro propono como presidente de Galaxia, cargo que desempe帽a ata o seu falecemento, etapa na que acadou unha importante modernizaci贸n da estrutura da editorial. Xunto con esta editorial dirixe tam茅n a revista Grial. Coincidindo que algunhas das s煤as obras son traducidas ao castel谩n, entra en contacto con outros autores de f贸ra de Galicia, con frecuente presenza en actos literarios incluso a nivel internacional o que lle leva tam茅n a presidir o PEN Club de Galicia e no ano 1996 o Consello da Cultura Galega.

O 9 de marzo de 2002 falece de forma prematura, pero a s煤a implicaci贸n cultural, a s煤a obra literaria, a s煤a pegada persoal, o seu car谩cter conciliador fan que Carlos Casares siga vivo en toda a xente da cultura e por iso este Ano das Letras Galegas 2017, dedicado ao noso admirado autor ourens谩n, encheu Galicia de merecidos reco帽ecementos para que perdure a s煤a memoria en todos n贸s.

Considerando pois que as meritorias circunstancias persoais e profesionais que concorren no escritor Carlos Casares Mouri帽o, recollidas nos informes e manifestaci贸ns recibidas nas adhesi贸ns achegadas 谩 Deputaci贸n de Ourense, e, neste caso, como instrutor deste expediente, considero que son determinantes para avaliar as grandes calidades que honran a este persoeiro, e 茅 de obrigado deber desta Deputaci贸n promover a exaltaci贸n dos seus fillos ilustres que dedicaron a s煤a vida e as s煤as actividades a prol do noso desenvolvemento, tanto cultural, art铆stico, musical, social como econ贸mico.

Que, sentado este principio b谩sico, este instrutor ten a obriga de investir de eficacia xur铆dica o desexo desta instituci贸n, fiel representante da nosa provincia, confer铆ndolle a CARLOS CASARES MOURI脩O as honras previstas no noso Regulamento.

Polo exposto anteriormente, e vistos os artigos do Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n de Ourense, o instrutor ten a honra de formularlle 谩 Corporaci贸n Provincial a seguinte

Proposta:

Como homenaxe da provincia de Ourense ao destacado intelectual ourens谩n CARLOS CASARES MOURI脩O, de conformidade cos artigos 1, 7, 9, 10 e 11 do Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n de Ourense,  outorgarlle a  titulo p贸stumo a MEDALLA DE OURO DA PROVINCIA, como homenaxe e reco帽ecemento  do noso pobo a toda unha longa traxectoria cultural e social marcada polo seu car谩cter conciliador que forxou na s煤a etapa m谩is ourens谩.

Elevarlle a presente proposta ao Pleno da Excma. Corporaci贸n Provincial, para a s煤a aprobaci贸n, se procede.

CAMBIO DE DATA DO PLENO ORDINARIO DO MES DE DECEMBRO

Acordo:

Fixar a data de celebraci贸n do Pleno ordinario do mes de decembro, para o d铆a 22 de decembro, venres, 谩s 10.00. As comisi贸ns informativas ordinarias ter谩n lugar os d铆as 13 e 14 de decembro, pola mesma orde que no resto dos meses.

MOCI脫NS APROBADAS POLO PLENO DA DEPUTACI脫N

Acordo:

Para garantir a m谩xima transparencia e informaci贸n, habilitar un espazo na web da Deputaci贸n, para que calquera cidad谩n poida seguir en tempo real o cumprimento das moci贸ns aprobadas nas sesi贸ns plenarias.

VIOLENCIA DE X脡NERO

Acordos:

-Instar 谩 Xunta de Galicia a avanzar na concreci贸n do Pacto galego contra a violencia machista acordado por unanimidade polo Pleno do Parlamento Galego o 25 de xaneiro de 2017, as铆 como a destinar o 1% dos orzamentos para 2018 谩 prevenci贸n e loita contra todas as formas de violencia exercidas contra as mulleres con especial atenci贸n a aumentar os recursos destinados 谩 asistencia e protecci贸n delas e as s煤as crianzas; a mellora dos medios e recursos xudiciais garantindo a existencia de espazos diferenciados para v铆timas e agresores en dependencias xudiciais, o acompa帽amento das mulleres en situaci贸n de violencia machista durante todo o proceso e a s煤a atenci贸n por parte de persoal con formaci贸n especializada.

-Instar 谩 Xunta de Galicia a cumprir e avaliar o grao de cumprimento da normativa recollida ao abeiro do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposici贸ns legais da Comunidade Aut贸noma de Galicia en materia de igualdade, con especial atenci贸n ao desenvolvemento e cumprimento do recollido na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevenci贸n e o tratamento integral da violencia de x茅nero.

-Comprometer o apoio da Corporaci贸n 谩s mobilizaci贸ns locais e nacionais que desenvolvan as organizaci贸ns feministas galegas contra a violencia machista os 365 d铆as do ano.

-Subscribir de xeito inmediato o Pacto de Estado en materia de violencia de x茅nero, que foi impulsado polo Congreso dos e das Deputados/as no pasado mes de setembro e expresar o noso compromiso firme para traballar na s煤a implantaci贸n e cumprimento.

-Adherirnos 谩s achegas ao Pacto de Estado do relatorio subscrito por unanimidade pola totalidade dos grupos pol铆ticos con representaci贸n no Parlamento de Galicia as铆 coma sumarnos 谩 posta en marcha do pacto galego.

-Desenvolver un pacto provincial contra as violencias machistas co obxectivo de p贸r en marcha medidas que tendan a reducir o n煤mero de v铆timas as铆 como previr e sensibilizar sobre as situaci贸ns de violencia de x茅nero en todo o noso territorio. Este pacto debe contemplar todas as li帽as de actuaci贸n estrat茅xicas as铆 como definir o papel asistencial da Deputaci贸n no tocante aos concellos de menos de 20.000 habitantes no eido da igualdade.

-Constitu铆r e dotar orzamentariamente un Consello provincial da muller que fomente a participaci贸n e o traballo en rede en todas as comarcas de Ourense das entidades locais e sociais vinculadas coa loita contra a violencia de x茅nero, as铆 como representaci贸n das instituci贸ns acad茅micas para p贸r en marcha acci贸ns igualitarias en toda a provincia.