O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba crear unha comisi贸n de incendios forestais, e impulsar medidas para coordinar, informar e cooperar cos concellos neste 谩mbito

  • Na sesi贸n plenaria de hoxe aprobouse tam茅n o Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos para a limpeza das marxes das redes viarias en 2018, e o Programa en materia de mocidade para os concellos de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n.

  • A corporaci贸n provincial gardou un minuto de silencio en homenaxe 谩s v铆timas da vaga de lume sufrida d铆as pasados.

Ourense, 27 de outubro de 2017.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria de hoxe, correspondente ao mes de outubro, celebrada no Pazo Provincial, a constituci贸n dunha Comisi贸n especial informativa e permanente de "Incendios Forestais e Emerxencias", na que estean representados todos os grupos pol铆ticos en proporci贸n id茅ntica 谩s xa existentes, que ter谩 como atribuci贸ns debater sobre protocolos para a defensa do noso territorio; a participaci贸n, se as铆 se require, en calidade expertos, de representantes do goberno auton贸mico, do Goberno central ou calquera persoa ou entidade vinculada ao sector, para coordinar informaci贸n e plans de actuaci贸n; propo帽er a modificaci贸n das normativas que actualicen a lexislaci贸n para responder 谩s necesidades da provincia, e outras cuesti贸ns que merezan o pronunciamento da comisi贸n, ben directamente ou para a s煤a proposta en pleno, no 谩mbito dos incendios forestais e das emerxencias.

Este acordo plenario permitir谩 impulsar tam茅n un sistema de informaci贸n cidad谩 en dispositivos m贸biles -coa posta a disposici贸n por parte das administraci贸ns p煤blicas con competencias dos datos que poidan facilitarse- para co帽ecer en tempo real a existencia de lumes activos, a s煤a localizaci贸n, o nivel destes e os medios e persoal que est谩 colaborando na s煤a extinci贸n. Ademais, elaborarase un plan de cooperaci贸n para que os concellos da provincia dispo帽an de plans municipais de prevenci贸n e defensa contra incendios forestais e os integren nos plans de emerxencia municipais, tendo en conta as normas aplicables, sinaladamente, a Lei 3/2007 de prevenci贸n e defensa contra incendios forestais e a Lei 7/2012, de montes de Galicia, e instarse ao Goberno de Espa帽a 谩 posta en marcha dun programa de axudas para paliar os danos que a vaga de lumes provocou na provincia de Ourense, tras a valoraci贸n previa polos servizos t茅cnicos que correspondan, ofrecendo para iso a colaboraci贸n do persoal desta Deputaci贸n de Ourense.

Do mesmo xeito, o acordo contempla instar ao Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentaci贸n e Medio Ambiente a impulsar a inscrici贸n de 谩reas queimadas de Ourense nos proxectos de compensaci贸n de CO2, a trav茅s dos cales se est谩n a compensar emisi贸ns nos 谩mbitos dos proxectos Clima, e instar 谩s administraci贸ns auton贸mica e estatal 谩 adopci贸n de medidas urxentes e a posta en marcha de actuaci贸ns inmediatas de recuperaci贸n da nosa paisaxe e da nosa natureza para evitar a chegada de cinzas aos cursos fluviais mediante o chamado "bombardeo de sementes", as铆 como iniciar a recollida da 5陋 fracci贸n na recollida do lixo en grandes produtores e 谩reas urbanas, para transformala en compost espec铆fico para a rexeneraci贸n de vexetaci贸n en 谩reas especialmente degradas polos incendios.

A corporaci贸n provincial gardou un minuto de silencio en homenaxe e lembranza das v铆timas da vaga de lumes acontecidos d铆as pasados en Ourense e no resto de Galicia.

Por outra banda, e tam茅n no 谩mbito da cooperaci贸n medioambiental, o pleno da Deputaci贸n aprobou as bases do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais durante o exercicio 2018, para o cal a Deputaci贸n de Ourense estima unha cont铆a m谩xima de 350.000 euros. Tam茅n se aprobou o Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade para o exercicio 2018, cuxo importe ascender谩 a 549.000 euros, e que ten como obxectivo o financiamento das actividades que desenvolvan as citadas entidades a prol da mocidade no vindeiro ano.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS PARA A REALIZACI脫N DE ACTUACI脫NS DE LIMPEZA DAS MARXES DAS REDES VIARIAS MUNICIPAIS E PROVINCIAIS DURANTE O EXERCICIO 2018

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente o Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades para realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial para o exercicio 2018.

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n do programa de cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2018.

Este programa se desenvolver谩 mediante a concesi贸n de subvenci贸ns 谩s ditas entidades locais para o financiamento da prestaci贸n de servizos de limpeza das marxes da rede viaria local. A finalidade da subvenci贸n 茅 colaborar economicamente cos concellos e mancomunidades no sostemento do servizo p煤blico de limpeza das marxes da rede viaria municipal (prestaci贸n que se considera inclu铆da no servizo m铆nimo obrigatorio de acceso aos n煤cleos de poboaci贸n, recollido no artigo 26 da Lei de bases de r茅xime local) e no cumprimento das obrigas establecidas na lexislaci贸n galega de prevenci贸n de incendios forestais. Esta colaboraci贸n condici贸nase a que por parte dos concellos e mancomunidades se realicen labores de limpeza das marxes das v铆as provinciais e municipais, co obxectivo 煤ltimo de garantir o mantemento das v铆as en condici贸ns axeitadas de limpeza e seguridade, d谩ndolle ademais cumprimento ao establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevenci贸n e defensa contra os incendios forestais.

Os servizos subvencionados poder谩n prestarse mediante calquera modo de xesti贸n dos previstos na lexislaci贸n de r茅xime local, sendo subvencionables todos os gastos correntes directos do servizo. Excl煤ense os gastos de investimento e os indirectos, as铆 como os definidos como non subvencionables nos apartados 7 e 8 do artigo 31 da Lei xeral de subvenci贸ns.

Poder谩n ser beneficiarios das subvenci贸ns previstas no presente Programa provincial de cooperaci贸n os concellos de menos de 20.000 habitantes e as mancomunidades integradas por estes concellos que cumpran os seguintes requisitos:

a) Prestar o servizo de limpeza das marxes da rede viaria municipal e provincial cunha m谩quina rozadora con brazo articulado, durante, polo menos, un per铆odo m铆nimo de tres meses no exercicio 2018. Este per铆odo m铆nimo deber谩 comprender, en todo caso, as datas nas que a Deputaci贸n estableza a limpeza obrigatoria dun n煤mero m铆nimo de quil贸metros da rede viaria provincial, conforme co previsto na base s茅tima, apartado b). Nos supostos de per铆odos de prestaci贸n do servizo que non comprendan meses naturais completos, para o c谩lculo do cumprimento do per铆odo m铆nimo esixible computaranse os d铆as naturais de prestaci贸n, consider谩ndose un mes por cada trinta d铆as naturais.

b) Adherirse ao presente Programa de cooperaci贸n no prazo e coas formalidades recollidas na base quinta.

O financiamento das subvenci贸ns reguladas no presente Programa realizarase con cargo 谩 aplicaci贸n 16311/46200 dos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2018, tramit谩ndose con car谩cter anticipado o Programa 贸 abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvenci贸ns. Para estes efectos, ser谩n de aplicaci贸n as seguintes regras especiais:

1陋) A execuci贸n do Programa queda condicionada 谩 existencia de cr茅dito adecuado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2018, tendo car谩cter puramente estimatorio a cont铆a total m谩xima prevista nas presentes bases.

2陋) A cont铆a total m谩xima estimada 茅 de 350.000,00 鈧.

3陋) No expediente de gasto que se tramite para a aprobaci贸n do Programa, a certificaci贸n de existencia de cr茅dito substituirase por unha certificaci贸n relativa 谩 concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no artigo 56.1 do RD 887/2006.

4陋) Os efectos de t贸dolos actos de tr谩mite ditados no expediente de gasto entenderanse condicionados a que, 贸 ditarse a resoluci贸n de concesi贸n, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que se produciron eses actos.

5陋) A resoluci贸n de concesi贸n deber谩 ditarse no exercicio 2018, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legalmente prevista o orzamento da Deputaci贸n Provincial para o dito exercicio.

A cont铆a das subvenci贸ns que se concedan ao abeiro deste Programa de cooperaci贸n ser谩 para o exercicio 2018 de 4.500,00 鈧 por entidade local, con destino ao financiamento dos gastos subvencionables de prestaci贸n do servizo.

A cont铆a poder谩 ser inferior nos casos en que as铆 se solicite expresamente pola entidade local interesada.

En todo caso, a cont铆a da subvenci贸n nunca poder谩 exceder do 100% dos gastos subvencionables soportados pola entidade beneficiaria, polo que se reducir谩 no importe correspondente para o caso de que o gasto xustificado no citado concepto sexa inferior a 4.500,00 鈧.

Os concellos e mancomunidades que desexen adherirse ao Programa de cooperaci贸n regulado nas presentes bases deber谩n facelo mediante resoluci贸n do 贸rgano competente na que se aprobe a dita adhesi贸n. A resoluci贸n deber谩 ter o contido que se recolle no anexo I destas bases, modelo que poder谩 utilizarse para documentar a dita resoluci贸n.

Coa solicitude deberase achegar unha declaraci贸n do solicitante da subvenci贸n na que figure o conxunto de subvenci贸ns e axudas solicitadas para o mesmo fin, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes, sexan p煤blicas ou privadas, segundo o modelo anexo II.

A resoluci贸n de adhesi贸n deber谩 presentarse no Rexistro Electr贸nico Xeral da Deputaci贸n, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas, ata o d铆a 29 de decembro de 2017, inclusive. Non se admitir谩n a tr谩mite en ning煤n caso nin se conceder谩n subvenci贸ns para solicitudes presentadas con posterioridade 谩 dita data.

A adhesi贸n dos concellos ou mancomunidades autorizarase mediante decreto da Presidencia, no que se conceder谩 a subvenci贸n correspondente ata un m谩ximo de 4.500,00 euros. A resoluci贸n de autorizaci贸n de adhesi贸n deber谩 ditarse antes do 1 de marzo de 2018. Na dita resoluci贸n, ou ben noutra resoluci贸n posterior, concretaranse as obrigas de limpeza da rede viaria provincial 谩s que queda condicionada a concesi贸n da subvenci贸n, conforme co previsto na base 7陋.

No suposto en que o n煤mero de solicitudes exceda as dispo帽ibilidades orzamentarias, a Presidencia conceder谩 as subvenci贸ns por rigorosa orde de entrada no rexistro da Deputaci贸n. Para estes efectos, tomarase a data de entrada no Rexistro Xeral da Deputaci贸n da documentaci贸n 铆ntegra de cada solicitude, e non se ter谩 en conta a data de presentaci贸n de solicitudes incursas en deficiencias formais.

No caso de producirse remanentes con anterioridade ao 31 de marzo de 2018 pola renuncia ou perda do dereito 谩s subvenci贸ns por parte dalg煤n beneficiario, a Presidencia, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria, poder谩 acordar a concesi贸n da subvenci贸n que proceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de entrada no rexistro da Deputaci贸n, tal e como se establece no par谩grafo anterior.

2潞) Someter o programa inicialmente aprobado a informaci贸n p煤blica por prazo de dez d铆as h谩biles, mediante anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n. Durante o dito prazo, as persoas interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que estimen oportunas, que ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, o Programa considerarase automaticamente aprobado de forma definitiva, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no BOP e na sede electr贸nica da Deputaci贸n.

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES E A ENTIDADE LOCAL MENOR DE BER脕N EN MATERIA DE MOCIDADE PARA O EXERCICIO 2018

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade para o exercicio 2018.

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade para o exercicio 2018. A finalidade deste Programa 茅 contribu铆r ao financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia e a entidade local menor de Ber谩n a prol da mocidade ao longo do exercicio 2018.

Beneficiarios:

1. Poder谩n obter subvenci贸n no marco do programa regulado nas presentes bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n, cando desenvolvan actividades en prol da mocidade durante o exercicio 2018.

2. Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas actividades, sempre que fosen autorizados a partir do 1 de xaneiro de 2018.

A subvenci贸n concedida a cada concello ser谩 de 6.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados 贸 desenvolvemento das actividades subvencionadas. A subvenci贸n concedida 谩 entidade local menor de Ber谩n ser谩 de 3.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados 贸 desenvolvemento das actividades subvencionadas.

Non obstante, poder谩n concederse cont铆as inferiores a pedimento expreso das entidades locais beneficiarias. En todo caso, ser谩 de aplicaci贸n o previsto na base 7陋 en canto aos supostos de reduci贸n da cont铆a das subvenci贸ns.

Para as subvenci贸ns inclu铆das na presente convocatoria existe cr茅dito axeitado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2018, por importe global m谩ximo de 549.000,00 鈧, na aplicaci贸n 46211/24111

As solicitudes, subscritas polo alcalde ou representante legal interesado, ou concelleiro no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial, e poder谩n presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable.

As solicitudes ir谩n acompa帽adas dunha declaraci贸n do conxunto de axudas ou subvenci贸ns p煤blicas solicitadas pola entidade ou que lle fosen concedidas para o financiamento das actividades para as que se solicita subvenci贸n.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os que as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, o Programa entenderase automaticamente aprobado de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n.

VAGA DE LUMES NA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

1潞- Constituci贸n dunha nova comisi贸n informativa especial e permanente denominada de "Incendios Forestais e Emerxencias", con representaci贸n de todos os grupos pol铆ticos en proporci贸n id茅ntica 谩s xa existentes.

2潞- Que a dita comisi贸n de incendios forestais e emerxencias conte, entre as s煤as atribuci贸ns, coas seguintes:

- A exposici贸n e debate de protocolos para a defensa do noso territorio.

- A participaci贸n, se as铆 se require, en calidade de expertos, de representantes do goberno auton贸mico, do goberno central ou calquera persoa ou entidade vinculada ao sector, para coordinar informaci贸n e plans de actuaci贸n.

- Propo帽er a modificaci贸n das normativas que actualicen a lexislaci贸n en vigor e que respondan 谩s necesidades da nosa provincia.

- Calquera outras cuesti贸ns que merezan o pronunciamento da comisi贸n, ben directamente ou para a s煤a proposta en pleno, no 谩mbito dos incendios forestais e das emerxencias.

3潞- Impulsar un sistema de informaci贸n cidad谩 que permita, coa posta a disposici贸n por parte das administraci贸ns p煤blicas con competencias dos datos que poidan facilitarse, en dispositivos m贸biles, co帽ecer en tempo real a existencia de lumes activos, a s煤a localizaci贸n, o nivel destes e os medios e persoal que est谩 colaborando na s煤a extinci贸n.

4潞- Elaborar un plan de cooperaci贸n para que os concellos da provincia dispo帽an de plans municipais de prevenci贸n e defensa contra incendios forestais e os integren nos plans de emerxencia municipais, tendo en conta as normas aplicables, sinaladamente a Lei 3/2007 de prevenci贸n e defensa contra incendios forestais e a Lei 7/2012, de montes de Galicia.

5潞- Instarlle ao Goberno de Espa帽a a posta en marcha dun programa de axudas para paliar os danos que a vaga de lumes provocou na provincia de Ourense, tras a valoraci贸n previa polos servizos t茅cnicos que correspondan, ofrecendo para iso a colaboraci贸n do persoal desta Deputaci贸n de Ourense.

6潞- Instarlle ao Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentaci贸n e Medio Ambiente a impulsar a inscrici贸n de 谩reas queimadas de Ourense nos proxectos de compensaci贸n de CO2, a trav茅s dos cales se est谩n a compensar emisi贸ns nos 谩mbitos dos proxectos Clima.

7潞- Instarlles 谩s administraci贸ns auton贸mica e estatal 谩 adopci贸n de medidas urxentes e a posta en marcha de actuaci贸ns inmediatas de recuperaci贸n da nosa paisaxe e da nosa natureza para evitar a chegada de cinzas aos cursos fluviais mediante o chamado "bombardeo de sementes", e iniciar a recollida da 5陋 fracci贸n na recollida do lixo en grandes produtores e 谩reas urbanas, para transformala en compost espec铆fico para a rexeneraci贸n de vexetaci贸n en 谩reas especialmente degradas polos incendios.