O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba os orzamentos para 2018, que ascenden a 80.707.000 euros

  • A corporaci贸n provincial aprobou tam茅n na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de setembro o orzamento do Inorde (1.936.714 euros) e o do Consorcio Provincial contra Incendios e de Salvamento de Ourense 4.168.028 euros).

  • O I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2017-2021 da Deputaci贸n de Ourense tivo, asemade, luz verde por parte da Corporaci贸n Provincial, as铆 como a realizaci贸n dun estudo e seguimento do estado dos principais produtos cultivados no noso territorio e a incidencia que o pedrazo do pasado mes de agosto tivo na produci贸n.

Ourense, 29 de setembro de 2017.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria de hoxe, correspondente ao mes de setembro, celebrada no Pazo Provincial, o orzamento xeral do ente provincial para o exercicio 2018, que ascende a un total de 80.707.000 euros, e tam茅n o orzamento do Inorde para o 2018, que ascende a 1.936.714 euros e o do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo contra Incendios e de Salvamento (4.168.028 euros).

A corporaci贸n provincial tam茅n aprobou o I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2017-2021 da Deputaci贸n Provincial de Ourense, que contempla medidas para alcanzar a igualdade total entre mulleres e homes en t贸dolos 谩mbitos, as铆 como eliminar a discriminaci贸n por raz贸n de sexo, sendo unha ferramenta din谩mica e flexible. Ademais representa o compromiso da Deputaci贸n de Ourense coa igualdade para cos seus traballadores e implica a participaci贸n de t贸dalas 谩reas da instituci贸n no desenvolvemento e execuci贸n do I PIOMH de forma coordinada.

As铆 mesmo, na sesi贸n plenaria aprobouse a realizaci贸n dun estudo e seguimento do estado dos principais produtos cultivados no noso territorio e a incidencia que a treboada tivo na s煤a produci贸n, a causa dos danos causados polo pedrazo no pasado mes de agosto. Neste sentido, aprobouse instar 谩 Xunta, ao Ministerio de Agricultura e demais administraci贸ns, para que establezan as medidas e mecanismos necesarios, facendo campa帽as para concienciar sobre a necesidade da contrataci贸n dos seguros agrarios, as铆 como solicitar da Xunta unha diferenciaci贸n clara polos feitos ocorridos nos 煤ltimos d铆as, unha li帽a de axudas para paliar os danos ocasionados e solicitar a tramitaci贸n como Zona de Emerxencia das distintas areas afectadas.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

CONTA XERAL DA DEPUTACI脫N DE OURENSE, INORDE, CONSORCIO PROVINCIAL DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E DE SALVAMENTO E CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS CORRESPONDENTE A 2016

Acordo:

1潞.- Emitir informe favorable 谩 conta xeral do exercicio 2016, conforme co establecido no artigo 212.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co seguinte detalle:

Primeiro.- Conta Xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio 2016, da que se obte帽en os seguintes datos:

Resultado orzamentario axustado: 18.022.879,58 鈧

Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 22.428.129,18 鈧

Balance de situaci贸n: 2.658.321.509,95 鈧

Resultado econ贸mico patrimonial: -38.368.533,14 鈧

Segundo: Conta Xeral do Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico do exercicio 2016, da que se obte帽en os seguintes datos:

Resultado orzamentario axustado: 103.697,21 鈧

Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 369.873,52 鈧

Balance de situaci贸n: 17.364.194,91 鈧

Resultado econ贸mico patrimonial: 26.807,83 鈧

Terceiro.- Conta Xeral do Consorcio provincial de servizo contra incendios e salvamento do exercicio 2016, da que se obte帽en os seguintes datos:

Resultado orzamentario axustado: 1.377.964,03 鈧

Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 2.694.562,33 鈧

Balance de situaci贸n: 9.913.116,06 鈧

Resultado econ贸mico patrimonial: 2.597.235,76 鈧

Cuarto.- Conta Xeral do Consorcio de augas de Valdeorras do exercicio 2016, da que se obte帽en os seguintes datos:

Resultado orzamentario axustado: -1.657,79 鈧

Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: -273.591,88 鈧

Balance de situaci贸n: 1.063.565,51 鈧

Resultado econ贸mico patrimonial: -46.785,56 鈧

Quinto.- Correcci贸n de erro material na conta xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio 2015, de forma que onde di:

Primeiro.- Conta Xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio 2015, da que se obte帽en os seguintes datos:

Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 26.726.742,37 鈧

Balance de situaci贸n: 2.699.579,62 鈧

Debe dicir:

Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 26.726.781,54 鈧

Balance de situaci贸n: 2.699.579.520,62 鈧

2潞.- Que a Conta xeral co presente informe sexa exposta ao p煤blico por prazo de quince d铆as, durante os cales e oito m谩is, segundo o previsto no artigo 212.3 da LRFL, os interesados poder谩n presentar reclamaci贸ns, reparos ou observaci贸ns. En caso de que non se formulen, someterase ao Pleno da Corporaci贸n sen necesidade de novo informe.

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS N.潞 2/2017 DO ORZAMENTO DO INORDE

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos n.潞 2/2017 do orzamento do INORDE, para o exercicio 2017, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO

ESTADO DE GASTOS

APLICACI脫N DENOMINACI脫N IMPORTE

42211/101.00 Retribuci贸ns xerente 579,93 鈧

42211/130.00 Retribuci贸ns b谩sicas persoal laboral fixo 1.710,07 鈧

42211/130.02 Outras remuneraci贸ns persoal laboral fixo 2.343,49 鈧

42211/131.00 Retribuci贸ns b谩sicas persoal laboral temporal 566,34 鈧

42211/131.01 Outras remuneraci贸ns persoal laboral temporal 980,20 鈧

42211/160.00 Seguridade Social 2.039,41 鈧

42211/227.10 Gastos diversos feiras e exposici贸ns 10.996,67 鈧

Total 19.216,11 鈧

RECURSOS UTILIZADOS

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO DENOMINACI脫N IMPORTE

870.00 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais 19.216,11 鈧

Total 19.216,11 鈧

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico tralo anuncio no BOP, por quince (15) d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA EN MATERIA DE RECADACI脫N EXECUTIVA

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Rairiz de Veiga ten atribu铆das en materia de recadaci贸n executiva de todos os ingresos de dereito p煤blico e en especial taxas, prezos p煤blicos, sanci贸ns e calquera outro ingreso dese car谩cter, sen exceptuar ning煤n deles.

Todo isto ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito Concello do d铆a 31 de xullo de 2017. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia e ter谩 efectos a partir do 1 de outubro de 2017.

ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACI脫N DE OURENSE PARA O EXERCICIO 2018

Acordo:

1潞.- Aprobar o orzamento xeral da Deputaci贸n provincial de Ourense para o ano 2018, co detalle que figura nos resumos seguintes:

ENTIDADE LOCAL.-

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 31.798.524,56 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos 18.923.476,00 鈧

Cap铆tulo 3.- Gastos financeiros 17.962,75 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 13.213.768,95 鈧

Cap铆tulo 5.- Fondo de continxencia 10.000,00 鈧

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais 14.610.872,47 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 663.528,20 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 300.000,00 鈧

Cap铆tulo 9.- Pasivos financeiros 1.168.867,07 鈧

TOTAL GASTOS 80.707.000,00 鈧

Estado de ingresos

Cap铆tulo 1.- Impostos directos 4.605.000,00 鈧

Cap铆tulo 2.- Impostos indirectos 4.030.000,00 鈧

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 4.458.461,13鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 66.182.047,37 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais 219.511,75鈧

Cap铆tulo 6.- Alleamento de investimentos reais 21.000,00 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 890.979,75 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 300.000,00 鈧

TOTAL INGRESOS 80.707.000,00 鈧

INORDE.-

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 933.911,70 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos 423.320,90 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 499.500,00 鈧

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais 79.981,40 鈧

TOTAL GASTOS 1.936.714,00 鈧

Estado de ingresos

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 12.020,00 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 1.860.920,00 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais 12.824,00 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 50.950,00 鈧

TOTAL INGRESOS 1.936.714,00 鈧

CONSORCIO PROVINCIAL DE OURENSE PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E DE SALVAMENTO.-

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 116.920,00 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos 3.679.008,70 鈧

Cap铆tulo 3.- Gastos financeiros 500,00 鈧

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais 371.600,00 鈧

TOTAL GASTOS 4.168.028,70 鈧

Estado de ingresos

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 18.500,00 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 4.149.528,70鈧

TOTAL INGRESOS 4.168.028,70 鈧

2潞.- Aprobar as Bases de Execuci贸n do Orzamento Xeral, segundo figuran no expediente.

3潞.- Aprobar os cadros de persoal, que se dividen en persoal funcionario, laboral e eventual, de acordo co art.126 do Texto refundido das disposici贸ns legais vixentes en materia de r茅xime local, aprobado por Real Decreto lexislativo 781/1986.

4潞.- De acordo co art. 169 da LRFL, o orzamento xeral ser谩 exposto 贸 p煤blico, previo anuncio no bolet铆n oficial da provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalos e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

MODIFICACI脫N DA ORDENANZA REGULADORA DO CADRO DE PERSOAL E DA CLASIFICACI脫N E PROVISI脫N DE POSTOS DE TRABALLO

Acordo:

1陋) Aprobar inicialmente a modificaci贸n da Ordenanza provincial reguladora dos cadros de persoal e da clasificaci贸n e provisi贸n de postos de traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense, no seguinte sentido:

A) Modif铆case o artigo 7.3 da Ordenanza, que queda redactado como segue:

"As prazas estrut煤ranse en grupos de clasificaci贸n, conforme ao previsto no Estatuto b谩sico do empregado p煤blico"

B) Supr铆mese o apartado 2 do artigo 15.

C) D谩se nova redacci贸n ao artigo 26, quedando redactado nos seguintes termos:

"1. O proxecto de Relaci贸n de Postos de Traballo ser谩 formado pola Presidencia, e someterase a consulta e negociaci贸n cos representantes dos empregados p煤blicos provinciais conforme ao previsto no artigo 27.

2. Conclu铆da a negociaci贸n do proxecto, a Relaci贸n de Postos de Traballo ser谩 obxecto de aprobaci贸n conforme ao seguinte procedemento:

a) Aprobaci贸n inicial por parte do Pleno

b) Informaci贸n p煤blica, por prazo non inferior a 20 d铆as h谩biles, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia.

c) Resoluci贸n de alegaci贸ns e aprobaci贸n definitiva por parte do Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderase automaticamente aprobada de forma definitiva.

3. A Relaci贸n de Postos de Traballo ser谩 de aplicaci贸n a partir do d铆a seguinte ao da publicaci贸n no BOP da s煤a memoria xustificativa e das determinaci贸ns sobre clasificaci贸n e valoraci贸n dos postos. Sen prexu铆zo disto, as determinaci贸ns da Relaci贸n poder谩n aplicarse de forma retroactiva cando se dean os requisitos previstos na lexislaci贸n de procedemento administrativo com煤n.

Para estes efectos, non ser谩 necesario publicar o organigrama nin as fichas individualizadas de cada posto, que non obstante estar谩 dispo帽ibles para a s煤a consulta no portal de transparencia da Deputaci贸n Provincial.

A publicaci贸n no Portal de Transparencia da Deputaci贸n Provincial do documento 铆ntegro da Relaci贸n de Postos de Traballo (inclu铆ndo o organigrama e as fichas individualizadas), ter谩 car谩cter preceptivo e deber谩 realizarse 贸 d铆a seguinte 贸 da publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia da memoria xustificativa e das determinaci贸ns sobre a clasificaci贸n e valoraci贸n de postos.

Adicionalmente 谩 publicaci贸n no Portal de Transparencia da documentaci贸n integrante da Relaci贸n de Postos de Traballo deber谩 estar igualmente dispo帽ible no mesmo prazo na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial nunha secci贸n espec铆fica do taboleiro de anuncios electr贸nico dedicada a anuncios e informaci贸ns en materia de emprego p煤blico na que se publicar谩n igualmente todos os anuncios e informaci贸ns relativas 谩 selecci贸n e xesti贸n de recursos humanos da Deputaci贸n Provincial.

4. A Relaci贸n de Postos de Traballo ter谩 vixencia indefinida ata a s煤a modificaci贸n, sen prexu铆zo da aplicaci贸n das actualizaci贸ns retributivas non determinadas pola clasificaci贸n e valoraci贸n dos postos, dentro dos l铆mites que estableza anualmente a Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

5. A modificaci贸n da Relaci贸n esixir谩 os mesmos tr谩mites que a s煤a aprobaci贸n.

6.- No caso de que a modificaci贸n da Relaci贸n de Postos de Traballo incl煤a cambios de adscrici贸n de postos ou modificaci贸n dos ditos postos que impliquen cambio de municipio de desempe帽o, a modificaci贸n precisar谩 do consentimento expreso do titular do posto, salvo que a dita modificaci贸n se prevese nun plan de ordenaci贸n de recursos humanos, cos l铆mites establecidos na lexislaci贸n vixente neste 煤ltimo caso.

D) Supr铆mense os artigos 28, 31, 32 e 33 da Ordenanza.

2潞) Someter este acordo a informaci贸n p煤blica por per铆odo de trinta d铆as h谩biles, mediante anuncio no Bolet铆n Oficial de Provincia, para a presentaci贸n de alegaci贸ns, reclamaci贸ns ou suxesti贸ns que, se 茅 o caso, ser谩n resoltas polo Pleno. No suposto de non presentarse alegaci贸ns, o acordo de aprobaci贸n inicial entenderase automaticamente elevado a definitivo.

RESOLUCI脫N DOS RECURSOS INTERPOSTOS POLO COLEXIO OFICIAL DE ENXE脩EIROS DE TELECOMUNICACI脫NS

Acordo:

1潞) Estimar parcialmente o recurso de reposici贸n interposto polo Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaci贸n contra o acordo do Pleno da Deputaci贸n Provincial de Ourense do 31 de marzo de 2017 (BOP n.潞 104, do 8 de maio de 2017) polo que se aprobou definitivamente a Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2017, exclusivamente no sentido de modifica-la denominaci贸n das categor铆as profesionais 谩s que est谩n reservados os postos de traballo de t茅cnico de desenvolvemento de proxectos inform谩ticos da 脕rea de Benestar (para o que se require a categor铆a de enxe帽eiro superior en inform谩tica ou enxe帽eiro especialista en inform谩tica), e de coordinador t茅cnico do Servizo de Administraci贸n Electr贸nica e t茅cnico en desenvolvemento de proxectos inform谩ticos e novas tecnolox铆as do Servizo de Administraci贸n Electr贸nica (para os que se require a categor铆a de enxe帽eiro superior en inform谩tica). En virtude desta estimaci贸n, as ditas categor铆as pasar谩n a denominarse no sucesivo como segue:

a) Enxe帽eiro superior inform谩tico: pasa a denominarse "t茅cnico superior en sistemas e tecnolox铆as da informaci贸n"

b) Enxe帽eiro especialista inform谩tico: pasa a denominarse "t茅cnico especialista en sistemas e tecnolox铆as da informaci贸n"

A eficacia da estimaci贸n parcial do recurso entenderase referida 贸 momento da publicaci贸n da aprobaci贸n definitiva do Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2017 a que se refire o apartado 4潞 dese acordo.

Desest铆mase o recurso en todo o demais, polos motivos sinalados no informe de Secretar铆a Xeral do 22 de agosto de 2017.

2潞) Desestima-lo recurso de reposici贸n interposto polo Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaci贸n contra o acordo do Pleno da Deputaci贸n Provincial de Ourense do 28 de abril de 2017 (BOP n.潞 136, do 15 de xu帽o de 2017) polo que se acordou a modificaci贸n da Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n para o exercicio 2017, polos motivos sinalados no informe de Secretar铆a Xeral do 22 de agosto de 2017.

3潞) Notificarlle esta resoluci贸n 贸 interesado, con copia do informe de Secretar铆a Xeral que lle serve de motivaci贸n, entend茅ndose incorporado como anexo 贸 texto desta resoluci贸n, 贸 abeiro do establecido no artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas.

4潞) Aprobar inicialmente a modificaci贸n do Plan de ordenaci贸n de recursos humanos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2017, modificando a denominaci贸n das categor铆as de enxe帽eiro superior inform谩tico e enxe帽eiro especialista inform谩tico, que pasar谩n a denominarse, respectivamente, como t茅cnico superior en sistemas e tecnolox铆as da informaci贸n e t茅cnico especialista en sistemas e tecnolox铆as da informaci贸n.

Este acordo de modificaci贸n do Plan someterase a informaci贸n p煤blica e audiencia 贸s interesados polo prazo de trinta d铆as h谩biles mediante anuncio que se publicar谩 no BOP de Ourense. No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n para a s煤a entrada en vigor. En caso de formularse alegaci贸ns, estas ser谩n resoltas expresamente polo Pleno da Deputaci贸n.

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2018

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2018.

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n dos procedementos de elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2018.

Estrutura do Plan Provincial de Cooperaci贸n 2018. Distribuci贸n dos investimentos por concellos.

1. O Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais para o exercicio 2018 comprender谩 as seguintes clases de investimentos:

- Investimentos en obras de mellora e conservaci贸n da rede viaria provincial, de titularidade da Deputaci贸n Provincial.

- Investimentos en obras de competencia municipal, preferentemente as necesarias para a efectiva prestaci贸n dos servizos municipais obrigatorios enumerados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do r茅xime local, modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizaci贸n e sustentabilidade da administraci贸n local.

2. O Plan Provincial 2018, tanto no apartado da rede viaria provincial como no relativo 谩s obras municipais (neste caso ata o importe m谩ximo establecido para cada termo municipal nestas bases) financiarase na s煤a integridade pola Deputaci贸n Provincial de Ourense, resultando en consecuencia o seguinte cadro b谩sico de financiamento:

Obras municipais:

鈥 Deputaci贸n Provincial: 100 %

Obras da Rede Viaria Provincial:

鈥 Deputaci贸n Provincial: 100 %

3. Non obstante, no caso das obras municipais, os concellos voluntariamente poder谩n efectuar achegas adicionais para o financiamento das obras, alter谩ndose automaticamente o cadro de financiamento neses supostos. Doutra banda, incluiranse igualmente no Plan Provincial, todas aquelas obras para as que os concellos soliciten a s煤a inclusi贸n, dotadas de financiamento exclusivamente municipal ou procedente doutras administraci贸ns p煤blicas, para os efectos de obter a declaraci贸n de utilidade p煤blica de cara a posibilitar a obtenci贸n de terreos mediante expropiaci贸n forzosa.

A distribuci贸n do investimento prevista no Plan Provincial 2018 茅 a seguinte:

a. Investimento total previsto na Rede Viaria Provincial: 2.000.000,00 鈧

Achega da Deputaci贸n 谩 RVP (100%): 2.000.000,00 鈧

b. Investimento total previsto en obras municipais (inclu铆da a Entidade Local Menor de Ber谩n): 4.716.000,00 鈧, dos cales 4.440.000,00 鈧 destinados 谩 execuci贸n material das obras e 276.000,00 鈧 destinados a servizos complementarios 谩 execuci贸n das obras.

Subvenci贸n Deputaci贸n obras municipais (100,00 %): 4.716.000,00 鈧,

A distribuci贸n territorial por concellos do investimento en obras municipais efectuarase mediante a asignaci贸n a cada concello da provincia dunha cota al铆cuota de investimento subvencionado, resultando un investimento por termo municipal de 51.000,00 鈧; da dita cantidade, 48.000,00 鈧 destinaranse ao financiamento dos contratos de execuci贸n material das obras e 3.000,00 鈧 ao financiamento dos contratos de servizos complementarios 谩 execuci贸n das obras (con especial consideraci贸n das asistencias t茅cnicas para a redacci贸n de proxectos, a direcci贸n facultativa e a coordinaci贸n de seguridade e sa煤de das actuaci贸ns).

O investimento con cargo a fondos provinciais asignado a cada concello poder谩 dedicarse a unha ou varias obras, a elecci贸n dos concellos, podendo supo帽er o seu financiamento 铆ntegro ou parcial, sempre e cando as obras correspondan a competencias municipais.

Sen prexu铆zo do anterior, e tal e como se sinala no apartado 3, poder谩n inclu铆rse investimentos de cont铆a superior 谩 achega provincial, correspondentes 谩 mesma obra ou obras subvencionadas ou a outras obras, sempre e cando o concello achegue o financiamento complementario preciso.

No plan poderanse inclu铆r obras adicionais para a utilizaci贸n de remanentes producidos por anulaci贸n de obras. As ditas obras deben cumprir os requisitos necesarios para seren inclu铆das no Plan segundo o establecido nesta base.

Os remanentes das achegas provinciais obtidos por baixas na adxudicaci贸n das obras (tanto municipais como da rede viaria provincial), destinaranse na s煤a integridade ao financiamento de obras da rede viaria provincial; os remanentes das achegas municipais, de se-lo caso, reintegrar谩nselle ao concello respectivo.

Co fin de garantir o dereito dos municipios 谩 participaci贸n na elaboraci贸n do Plan, estes poder谩n formular solicitudes para a inclusi贸n de obras. As ditas solicitudes ser谩n aceptadas obrigatoriamente pola Deputaci贸n Provincial, sempre que se formulen en tempo e forma e as obras re煤nan os requisitos establecidos na base 2陋.

As solicitudes deber谩n dirix铆rselle ao presidente da Deputaci贸n e deber谩n ter entrada no rexistro electr贸nico xeral da Deputaci贸n ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas ata o 30 de novembro de 2017 inclusive. Este prazo ter谩 car谩cter improrrogable. A falta de formulaci贸n da solicitude en prazo dar谩 lugar 谩 perda do dereito 谩 participaci贸n no Plan Provincial.

A entidade local menor de Ber谩n, nos mesmos termos fixados nas bases anteriores para os concellos, poder谩 beneficiarse dunha achega provincial por importe de 24.000,00 鈧 con destino a investimentos en servizos da s煤a competencia ou, de ser o caso, 谩 amortizaci贸n de operaci贸ns de cr茅dito concertadas en exercicios anteriores ou ao financiamento de gasto corrente da entidade previa a xustificaci贸n de atoparse incursa en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderase automaticamente aprobado de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE PARA O EXERCICIO 2018

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperaci贸n cos Concellos en materia de empregabilidade para o exercicio 2018.

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de empregabilidade para o exercicio 2018.

A finalidade deste Programa 茅 a contribuci贸n ao sostemento econ贸mico dos servizos de competencia municipal e da entidade local menor de Ber谩n posibilitando o complemento dos recursos humanos necesarios co dito fin, tanto a trav茅s das figuras contractuais propias da lexislaci贸n laboral como a trav茅s de contratos administrativos ou nomeamentos de persoal funcionario interino, de ser o caso, mediante a concesi贸n de subvenci贸ns, en r茅xime de concorrencia non competitiva, para o financiamento dos ditos contratos ou nomeamentos.

Beneficiarios.

1. Poder谩n obter subvenci贸n no marco do programa regulado nas presentes bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n, cando contraten persoal en r茅xime de dereito laboral, efect煤en nomeamentos de persoal funcionario interino ou subscriban contratos administrativos, t铆picos ou especiais, con persoas f铆sicas suxeitas ao r茅xime de aut贸nomos, para a realizaci贸n de actividades da s煤a competencia durante o exercicio 2018. Consid茅ranse subvencionables as contrataci贸ns ou nomeamentos que se realicen a partir do 1 de xaneiro de 2018.

2. Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas contrataci贸ns ou nomeamentos, inclu铆ndo gastos salariais e de Seguridade Social, as铆 como os honorarios ou contraprestaci贸ns econ贸micas por servizos profesionais prestados por aut贸nomos.

A subvenci贸n concedida a cada concello poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 20.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados aos contratos ou nomeamentos subvencionados. A subvenci贸n concedida 谩 entidade local menor de Ber谩n poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 10.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados aos contratos ou nomeamentos subvencionados.

Para as subvenci贸ns inclu铆das na presente convocatoria existe cr茅dito axeitado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2018, por importe global m谩ximo de 1.830.000,00 鈧, na aplicaci贸n 46207/24111

As solicitudes, subscritas polo alcalde ou representante legal interesado, ou concelleiro no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial, e poder谩n presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas, as铆 como no Rexistro Xeral da Deputaci贸n Provincial, que mant茅n a s煤a operatividade ao abeiro do establecido na Disposici贸n Final 7陋 da devandita Lei 39/2015.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable.

As solicitudes ir谩n acompa帽adas dunha declaraci贸n do conxunto de axudas ou subvenci贸ns p煤blicas solicitadas pola entidade ou que lle fosen concedidas para o financiamento dos contratos ou nomeamentos para os que se solicita subvenci贸n.

Cada concello adherido dispor谩 dunha axuda por importe de 20.000,00 鈧. A entidade local menor de Ber谩n dispor谩 dunha axuda por importe de 10.000,00 鈧. Esta subvenci贸n entenderase concedida, a t贸dolos efectos, polo mero acto de aprobaci贸n da adhesi贸n.

Non obstante o anterior, a achega minorarase na cont铆a que corresponda nos seguintes supostos:

Se o gasto efectivo do contrato ou nomeamento subvencionado fose inferior 谩 dita cantidade.

Se as achegas doutras administraci贸ns p煤blicas que financian a actuaci贸n exceden, en conxunto coa concedida pola Deputaci贸n, do 100% do custo da contrataci贸n ou nomeamento subvencionado.

A reduci贸n da cont铆a das subvenci贸ns declarase na resoluci贸n da peza separada de xustificaci贸n da subvenci贸n.

Os remanentes que se produzan como consecuencia da aplicaci贸n das regras anteriores reintegraranse 谩s arcas provinciais, sen aumentar as achegas para percibir polos concellos beneficiarios.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales os concellos interesados poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderase automaticamente aprobado de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

I PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES 2017-2021

Acordo:

1潞.- Aprobar o I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2017-2021 da Deputaci贸n Provincial de Ourense, conforme co texto proposto pola Comisi贸n de Igualdade en data 19 de xullo de 2017.

2潞.- Ordenar a s煤a publicaci贸n na sede electr贸nica da Deputaci贸n.

MODIFICACI脫N DA ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a modificaci贸n da Ordenanza reguladora do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria da Deputaci贸n Provincial de Ourense (BOP n潞 137, de 13 de xu帽o de 2013).

2潞) Someter a informaci贸n p煤blica e audiencia dos interesados o texto inicialmente aprobado, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia e no portal de transparencia da Deputaci贸n Provincial, durante o prazo de trinta d铆as h谩biles. Durante o dito prazo, as persoas e entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, que ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa por parte do Pleno da Deputaci贸n. En caso de non formularse alegaci贸ns ou suxesti贸ns en prazo, entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial.

Unha vez aprobada definitivamente a modificaci贸n da ordenanza, deber谩 procederse 谩 publicaci贸n do seu texto 铆ntegro e consolidado no Bolet铆n Oficial da Provincia e no portal de transparencia da Deputaci贸n.

ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a ordenanza reguladora do servizo intermunicipal delegado de recollida de residuos urbanos, da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

2潞.- Someter o expediente e a ordenanza a informaci贸n p煤blica e audiencia dos interesados polo prazo de 30 d铆as h谩biles contados dende a publicaci贸n de anuncio no BOP, realiz谩ndose tam茅n a pertinente publicaci贸n no Portal de Transparencia da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

Durante o expresado prazo poderanse presentar as reclamaci贸ns e suxesti贸ns que se estime oportunas, que ser谩n resoltas pola Corporaci贸n Provincial, coa aprobaci贸n definitiva, se 茅 o caso. De non presentarse reclamaci贸ns ou suxesti贸ns entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial adoptado.

DANOS CAUSADOS POLO PEDRAZO NO MES DE AGOSTO NA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Facer un estudio e un seguimento a trav茅s do Instituto do Campo en contacto cos Consellos Reguladores, e demais asociaci贸ns e agrupaci贸ns agrarias do estado dos principais produtos cultivados no noso territorio e a incidencia que a treboada tivo na s煤a produci贸n.

2潞.- Instar a Xunta de Galicia, o Ministerio de Agricultura e demais administraci贸ns, que no 谩mbito das s煤as competencias establezan as medidas e mecanismos necesarios, facendo campa帽as para concienciar sobre a necesidade da contrataci贸n dos seguros agrarios.

3潞.- Solicitar a Xunta de Galicia unha diferenciaci贸n clara polos feitos ocorridos nos 煤ltimos d铆as, unha li帽a de axudas para paliar os danos ocasionados e solicitar a tramitaci贸n como Zona de Emerxencia das distintas areas afectadas.