A Deputaci贸n de Ourense avaliar谩 os danos e zonas afectadas polo pedrazo na Limia

  • Na sesi贸n plenaria de xullo a corporaci贸n provincial aprobou tam茅n un convenio de cooperaci贸n para ofrecer aos concellos da provincia un servizo de recollida de aceite de orixe dom茅stica.

Ourense, 28 de xullo de 2017.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de xullo, celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial, a elaboraci贸n dos informes necesarios para realizar unha avaliaci贸n urxente dos danos causados polo pedrazo, as铆 como estudar a adopci贸n de medidas para paliar, na medida das posibilidades e competencias da Deputaci贸n, os danos causados pola pedra. Asemade, de ser o caso, requirir谩 谩 Xunta de Galicia, se as铆 o aconsellase a avaliaci贸n, a tramitaci贸n de zona de emerxencia das distintas zonas afectadas.

Asemade, a corporaci贸n provincial aprobou un convenio para ofrecer aos concellos da provincia un servizo de recollida de aceite de orixe dom茅stica. Os concellos que se adhiran delegar谩n na Deputaci贸n o exercicio das competencias de ordenaci贸n, xesti贸n e prestaci贸n do servizo de recollida de aceite de orixe dom茅stico. As competencias deste convenio comprender谩n a ordenaci贸n e xesti贸n do servizo. Tam茅n contempla o convenio a instalaci贸n de colectores aptos para o dep贸sito directo de botellas e envases de ata dous litros de aceite usado de orixe dom茅stica ou asimilado na v铆a p煤blica, no lugar previamente concertado con cada concello. Asemade, establ茅cese a planificaci贸n do servizo, coa recollida e transporte do contido dos colectores as铆 como a s煤a limpeza, conservaci贸n e mantemento integral e o seu destino para a elaboraci贸n de biocombustible ou outros produtos mediante a entrega a un valorizador autorizado, e a realizaci贸n de campa帽as de informaci贸n e concienciaci贸n medioambiental.

O pleno aprobou tam茅n crear un programa de cooperaci贸n para os concellos da provincia, de menos de 20.000 habitantes, interesados no control e eliminaci贸n do gas radon nas s煤as instalaci贸ns, e que o goberno provincial, en convenio coa Universidade de Santiago, realice os estudos necesarios para controlar e erradicar o gas radon nos concellos adscritos previamente ao programa de cooperaci贸n.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

DECLARACI脫N INSTITUCIONAL DE APOIO 脕 REIVINDICACI脫N AO GOBERNO DO ESTADO DO COMIT脡 DE AUTOESCOLAS DE OURENSE

Acordo:

Instar ao Goberno do Estado a adoptar as medidas oportunas (acordo con examinadores, incorporaci贸n da m谩is persoal, etc茅tera) que rematen coa falta de exames para os alumnos e permitan retomar a actividade con normalidade.

PLAN ECON脫MICO FINANCEIRO POR INCUMPRIMENTO DA REGRA DE GASTO NA LIQUIDACI脫N DE 2016

Acordo:

1潞.- Aprobar un Plan econ贸mico financeiro por incumprimento da regra de gasto na liquidaci贸n do exercicio 2016, integrado polas seguintes medidas:

PRIMEIRA. Os gastos superiores a 2.000,00 euros deber谩n ser tramitados coa correspondente proposta de gastos asinada polo xefe ou responsable da unidade xestora, que ser谩 fiscalizada, salvo aquelas que se refiran a custos propios de servizos reiterados, modificando as铆 a base 29陋 das de execuci贸n do orzamento.

SEGUNDA.- Co remanente de tesourer铆a vense amortizando anticipadamente d茅beda cada ano. No exercicio 2016, do que estamos analizando o incumprimento, a amortizaci贸n elevouse a 5.987.464,53 euros con cargo ao remanente de tesourer铆a. Debido a que o cap铆tulo 9 non infl煤e na regra do gasto, unha medida de aforro forzosa ser谩 empregar o mesmo importe que este ano m谩is 605.226,69 euros, que 茅 xusto o incumprimento da regra. Por suposto esta medida deixar谩 de ter relevancia cando o capital vivo estea totalmente amortizado.

TERCEIRA.- 脕 parte da cantidade destinada a amortizaci贸n de d茅beda, medida totalmente antiecon贸mica na situaci贸n actual da instituci贸n, na modificaci贸n de cr茅dito que se realice o 50% da cont铆a non destinada a amortizaci贸n, ser谩 destinada a investimentos financeiramente sostibles, que acreditar谩n os destinatarios beneficiarios.

2潞.- Remitirlle 谩 Direcci贸n Xeral de Pol铆tica Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, da Xunta de Galicia, o presente plan, segundo o artigo 23 da Lei 2/2012.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE XINZO DE LIMIA EN MATERIA DE RECADACI脫N EXECUTIVA

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Xinzo de Limia ten atribu铆das en materia de recadaci贸n executiva dos seguintes ingresos de dereito p煤blico:

1潞.- Recadaci贸n executiva das taxas recollidas no artigo 20.3, da Lei reguladora das facendas locais RD lexislativo 2/2004.

2潞.- Recadaci贸n executiva das taxas recollidas no artigo 20.4 da Lei reguladora das facendas locais RD lexislativo 2/2004.

3潞.- Recadaci贸n executiva dos gastos derivados de execuci贸ns forzosas dos artigos 99 e 100 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas.

4潞.- Recadaci贸n executiva das multas impostas de conformidade co disposto no Real decreto lexislativo 6/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre tr谩fico, circulaci贸n de veh铆culos a motor e seguridade viaria.

5潞.- Recadaci贸n executiva do imposto sobre construci贸ns, instalaci贸ns e obras (ICIO) de conformidade co disposto no Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais segundo a Ordenanza Fiscal Reguladora n.潞 1: sobre construci贸ns, instalaci贸ns e obras.

6潞.- Recadaci贸n executiva de canons de concesi贸ns de dominio p煤blico de conformidade co disposto no artigo 80.7 do Regulamento de bens das entidades locais 1372/1986 e na Lei 33/2003 do patrimonio das administraci贸ns p煤blicas, segundo o establecido nos respectivos convenios ou acordos concesionais.

7潞.- Recadaci贸n executiva das Contribuci贸ns Especiais recollidas nos artigos 28 e seguintes do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, de conformidade cos respectivos acordos de imposici贸n e ordenaci贸n delas dos que se dar谩 traslado 谩 Deputaci贸n.

8潞.- Recadaci贸n executiva das sanci贸ns que se puideran impo帽er en virtude da Ordenanza n.潞 29, especial da limpeza de terreos e soares e medidas preventivas contra incendios forestais, da Ordenanza n.潞 31 reguladora da posesi贸n de animais potencialmente perigosos e da taxa pola expedici贸n de licenza para o efecto, da Ordenanza n.潞 39 de boas pr谩cticas veci帽ais e seguranza cidad谩 do Concello de Xinzo de Limia, da Ordenanza n.潞 41, reguladora da instalaci贸n de terrazas en espazo p煤blico ou calquera outras das ordenanzas polas que o Concello de Xinzo de Limia exerza a potestade sancionadora, segundo o establecido no T铆tulo XI da Lei de bases de r茅xime local, ou calquera outra lexislaci贸n aplicable.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE LAROUCO EN MATERIA DE RECADACI脫N EXECUTIVA

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Larouco ten atribu铆das en materia de recadaci贸n executiva dos gastos derivados de execuci贸ns forzosas dos artigos 99 e 100 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas.

CONVENIO DE COOPERACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E OS CONCELLOS DA PROVINCIA PARA A PRESTACI脫N, POR PARTE DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL, EN R脡XIME DE COMPETENCIA DELEGADA E CON CAR脕CTER INTERMUNICIPAL, DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE ACEITE DE ORIXE DOM脡STICA

Acordo:

1潞.- Aprobar o Convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n por parte de Deputaci贸n Provincial, en r茅xime de competencia delegada e con car谩cter intermunicipal, do servizo de recollida de aceite de orixe dom茅stica, conforme coas seguintes cl谩usulas:

Primeira.- Obxecto

Constit煤e o obxecto do presente convenio a regulaci贸n das condici贸ns para a prestaci贸n, por parte da Deputaci贸n Provincial de Ourense, en r茅xime de competencia delegada e con car谩cter intermunicipal, do servizo de recollida de aceite de orixe dom茅stica, establecendo o r茅xime xur铆dico desta f贸rmula de cooperaci贸n.

Segunda.- Delegaci贸n de competencias relativas ao servizo de recollida de aceite de orixe dom茅stica. 脕mbito funcional, material e territorial.

1潞.- En virtude do presente convenio, os concellos que se adhiran delegar谩n na Deputaci贸n Provincial o exercicio das competencias de ordenaci贸n, xesti贸n e prestaci贸n do servizo de recollida de aceite de orixe dom茅stico.

2潞.- A delegaci贸n de competencias establecida neste convenio comprender谩 o exercicio das seguintes funci贸ns:

a) A ordenaci贸n do servizo, inclu铆ndo o establecemento ou modificaci贸n das s煤as condici贸ns de prestaci贸n e a elaboraci贸n e aprobaci贸n, de ser o caso, da correspondente ordenanza reguladora.

b) A xesti贸n do servizo de forma directa coa colaboraci贸n dunha empresa especializada mediante un contrato de servizo.

c) A instalaci贸n de colectores aptos para o dep贸sito directo de botellas e envases de ata dous litros de aceite usado de orixe dom茅stica ou asimilado na v铆a p煤blica no lugar previamente concertado con cada concello:

a. Un colector en todos os concellos adheridos

b. Outro colector m谩is por cada mil habitantes ou fracci贸n maior de cincocentos habitantes para os concellos de m谩is de mil habitantes ata vinte mil habitantes.

Para estes efectos considerarase como aceite usado de orixe dom茅stica os as铆 definidos no artigo 3.b) da Lei 22/2011, de 18 de xullo de residuos e solos contaminados e como asimilado os xerados en servizos e industrias.

d) A planificaci贸n do servizo, establecendo, para tal efecto, a recollida e transporte do contido dos colectores as铆 como a s煤a limpeza, conservaci贸n e mantemento integral e o seu destino para a elaboraci贸n de biocombustible homologado ou outros produtos mediante a entrega a un valorizador autorizado.

e) A realizaci贸n de campa帽as de informaci贸n entre a poboaci贸n, a resoluci贸n de reclamaci贸ns e, en xeral, a adopci贸n de cantos actos e disposici贸ns cumpran para garantir a prestaci贸n normal, regular e continuada do servizo.

f) A contrataci贸n de prestaci贸ns accesorias ao servizo, as铆 como a contrataci贸n de obras, subministraci贸ns, asistencias t茅cnicas ou servizos necesarios para a s煤a xesti贸n.

g) A resoluci贸n dos recursos administrativos interpostos contra os actos ditados en exercicio das competencias delegadas.

A Deputaci贸n Provincial ter谩 a condici贸n de posuidor dos residuos recollidos nos colectores nos termos previstos na vixente lexislaci贸n de residuos s贸lidos urbanos, e subscribir谩 os oportunos contratos de servizo as铆 como os convenios que procedan coas entidades ou empresas valorizadoras coas que sexa procedente para a entrega do residuo. Igualmente, poder谩 solicitar e percibir as subvenci贸ns destinadas a este tipo de recollida que conceda a Xunta de Galicia ou calquera outra entidade p煤blica ou privada.

3潞.- O servizo intermunicipal ter谩 como 谩mbito territorial o dos concellos adheridos a este convenio. Poder谩n adherirse todos aqueles concellos da provincia de Ourense de menos de vinte mil habitantes que non estean incorporados ao Convenio marco de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a xesti贸n, en r茅xime de competencia delegada e de xeito intermunicipal da recollida de residuos s贸lidos urbanos e desexen delegar na Deputaci贸n Provincial, unicamente, o servizo de recollida de aceites de orixe dom茅stica e non a xesti贸n integral de residuos municipais.

Terceira.- Procedemento de adhesi贸n ao convenio.

Para a adhesi贸n ao convenio, as entidades locais interesadas remitiranlle 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense o acto administrativo de adhesi贸n, adoptado polo 贸rgano en cada caso competente, de acordo co modelo establecido no anexo deste convenio. A adhesi贸n ao convenio ser谩 eficaz:

a) Se a entrada do documento de adhesi贸n no Rexistro Xeral da Deputaci贸n se realiza entre 贸s d铆as 1 e 15 de cada mes, o primeiro d铆a h谩bil do mes seguinte.

b) Se a entrada do documento de adhesi贸n no Rexistro Xeral da Deputaci贸n se realiza entre os d铆as 16 e o 煤ltimo de cada mes, o 15 d铆a h谩bil do mes seguinte.

Cuarta.- Mecanismos de control do exercicio da delegaci贸n para a prestaci贸n do servizo de recollida de aceites de orixe dom茅stica.

1潞.- A delegaci贸n do exercicio das competencias relativas ao servizo de recollida de aceites de orixe domestica non supor谩 cesi贸n da titularidade da competencia, que en todo momento seguir谩 a ser do concello. Para tal efecto, establ茅cense os mecanismos de control recollidos na presente cl谩usula, co obxectivo de garantir unha participaci贸n cualificada do concello delegante na toma das decisi贸ns fundamentais relativas ao servizo, as铆 como un axeitado control e seguimento do uso da delegaci贸n por parte da Deputaci贸n Provincial.

O exercicio das competencias delegadas por parte da Deputaci贸n Provincial requirir谩 informe favorable da Comisi贸n de Seguimento con acordo da maior铆a absoluta dos concellos, acordada polo 贸rgano municipal competente por raz贸n da materia, nos casos de aprobaci贸n da ordenanza reguladora do servizo ou das s煤as modificaci贸ns.

No suposto de que a proposta da Deputaci贸n Provincial de Ourense non obtivese a aprobaci贸n, a Comisi贸n de Seguimento estudar谩 unha proposta alternativa ou a ratificaci贸n da proposta inicial, no prazo m谩ximo dun mes. No caso de que se rexeite esta nova proposta procederase 谩 extinci贸n autom谩tica do convenio para ese concello que ser谩 acordada pola Presidencia de Deputaci贸n.

2潞.- O exercicio das competencias delegadas poder谩 realizarse directamente polos 贸rganos competentes da Deputaci贸n Provincial, sen prexu铆zo da daci贸n de conta dos ditos actos 谩 comisi贸n de seguimento, vixilancia e control.

3潞.- A Comisi贸n de Seguimento, vixilancia e control, por unanimidade, poder谩 establecer directrices para o mellor funcionamento do servizo, que ser谩n de obrigado cumprimento para a Deputaci贸n Provincial.

4潞.- O concello poder谩 obter ou solicitarlle, en calquera momento, informaci贸n 谩 Deputaci贸n Provincial sobre o exercicio das competencias delegadas, mediante escrito dirixido 谩 Presidencia. A informaci贸n deber谩 remitirse no prazo m谩ximo de quince d铆as h谩biles dende que a solicitude tivese entrada no rexistro de entrada de documentos da Deputaci贸n Provincial.

Sen prexu铆zo deste dereito, a Deputaci贸n Provincial manter谩 informada, de xeito peri贸dico, 谩 comisi贸n de seguimento vixilancia e control sobre a marcha do servizo.

Quinta.- R茅xime econ贸mico do servizo delegado.

1潞.- Para os efectos do establecido na presente cl谩usula, consideraranse custos do servizo todos os custos directos ou indirectos, inclu铆dos os de car谩cter financeiro, a amortizaci贸n do inmobilizado e, se 茅 o caso, os necesarios para garantir o mantemento e o desenvolvemento razoable e sostible do servizo.

2潞.- O servizo delegado financiarase con cargo 谩 cooperaci贸n e asistencia econ贸mica cos concellos, correspond茅ndolle 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense o resultado dos fluxos econ贸micos da xesti贸n do servizo.

3潞.- A adhesi贸n dos concellos a este convenio non supor谩 custo ning煤n para eles.

Sexta.- Comisi贸n de seguimento, vixilancia e control.

1潞.- Establ茅cese unha comisi贸n de seguimento, control e vixilancia paritaria do convenio, que estar谩 integrada polo deputado 鈥 delegado de cooperaci贸n e os representantes dos concellos adheridos designados polos respectivos alcaldes.

A comisi贸n estar谩 asistida polo director da 脕rea de Medio Ambiente e o xefe da secci贸n correspondente, con voz pero sen voto.

Os representantes dos concellos poder谩n asistir 谩s sesi贸ns acompa帽ados de membros do goberno municipal ou t茅cnicos asesores.

Actuar谩 como secretaria da comisi贸n a asesora xur铆dica da 脕rea de Medio Ambiente, coas funci贸ns propias dun secretario de 贸rgano colexiado.

A comisi贸n de seguimento reunirase a pedimento de calquera das partes integrantes, e as s煤as funci贸ns ser谩n as de seguimento da aplicaci贸n do convenio, interpretaci贸n e resoluci贸n de incidencias. No caso de non acadarse un acordo no seo da comisi贸n, a Deputaci贸n Provincial resolver谩 unilateralmente e con car谩cter executivo o que proceda, sen prexu铆zo da posibilidade de impugnaci贸n deste acto administrativo polos concellos, conforme co sistema de recursos vixente no noso ordenamento xur铆dico.

2潞.- Son funci贸ns da comisi贸n de seguimento, vixilancia e control as seguintes:

a.- Ser informada do estado de execuci贸n do convenio, as铆 como das incidencias advertidas en cada exercicio.

b.- Informar calquera modificaci贸n ou novaci贸n do presente convenio.

c.- Co帽ecer as propostas, queixas ou suxesti贸ns que as partes poidan formularlles ao resto de entidades asinantes.

d.- Informar os supostos de resoluci贸n do convenio.

3潞.- A Comisi贸n de seguimento, vixilancia e control adoptar谩 os seus acordos por maior铆a simple, ag谩s naqueles casos nos que o presente convenio estableza un qu贸rum diferente.

No non previsto no presente convenio, o funcionamento da comisi贸n de seguimento, vixilancia e control rexerase polas normas de funcionamento de 贸rganos colexiados recollidas na secci贸n 3陋 do cap铆tulo II do T铆tulo preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de r茅xime xur铆dico do sector p煤blico.

S茅tima.- R茅xime xur铆dico

O presente convenio ter谩 natureza administrativa. A s煤a revisi贸n en v铆a xudicial, as铆 como a dos actos e acordos ditados na s煤a execuci贸n ou derivados deste, corresponderalles aos 贸rganos da xurisdici贸n contencioso-administrativa.

Oitava.- Causas de resoluci贸n do convenio.-

1潞.- Ser谩n causas de resoluci贸n do convenio, ademais das previstas no artigo 51.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, as seguintes:

a.- Por decisi贸n unilateral da Deputaci贸n.

b.- Por decisi贸n unilateral dos concellos adheridos, adoptada en calquera momento e sen necesidade de alegaci贸n de causa xustificativa, comunic谩ndollo 谩 Deputaci贸n cun prazo m铆nimo de tres meses de antelaci贸n 谩 s煤a data de efectividade.

c.- Por denuncia de calquera das s煤as partes, formulada cunha antelaci贸n m铆nima de tres meses ao remate de cada ano natural. En todo caso, a efectividade da resoluci贸n por denuncia de parte entenderase referida sempre ao 1 de xaneiro do exercicio seguinte.

d.- Pola causa prevista na cl谩usula 4.1 de convenio.

Para a aplicaci贸n desta cl谩usula seguirase o procedemento establecido no artigo 51.2.c) da Lei de r茅xime xur铆dico do sector p煤blico.

2潞.- Unha vez resolto o convenio, este entrar谩 en liquidaci贸n, que formular谩 a Deputaci贸n Provincial, trala audiencia das demais partes, e na que se incluir谩n os danos e perdas ocasionados polo incumprimento de obrigas convencionais, de ser o caso. O pago das obrigas derivadas da dita reclamaci贸n poder谩 reclam谩rselle 谩 entidade que se considere responsable, e contra o rexeitamento expreso ou t谩cito desta poder谩n interpo帽erse os recursos e exercerse as acci贸ns contempladas no ordenamento vixente.

Novena- Duraci贸n do convenio.

O presente convenio ter谩 a vixencia de catro anos cabendo a s煤a pr贸rroga de acordo co establecido na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de r茅xime xur铆dico do sector p煤blico.

RETIRADA DA MEDALLA DE OURO DA PROVINCIA A FRANCISCO FRANCO

Acordo:

1.Retirar de xeito inmediato, en cumprimento co artigo 15.1 da Lei 52/2007 de 26 de Decembro, a medalla de ouro outorgada 贸 ditador Francisco Franco en xullo de 1957, as铆 como todas as honras dedicadas 谩 s煤a persoa.

2.Facer constar a referida retirada na acta da sesi贸n ordinaria as铆 como no Regulamento de honras e distinci贸ns desta Deputaci贸n.

3.Engadir un encarte na acta do pleno de 26 de xullo de 1957 no que se faga constar esta moci贸n e a consecuente retirada de honras para que dita circunstancia quede claramente explicada 谩s xeraci贸ns vindeiras.

DANOS CAUSADOS POLO PEDRAZO NA COMARCA DA LIMIA

Acordo:

1潞.- Elaboraci贸n dos informes necesarios para realizar unha avaliaci贸n urxente dos danos causados polo pedrazo.

2潞.- Estudar a adopci贸n de medidas para paliar, na medida das posibilidades e competencias desta Deputaci贸n, os danos causados pola pedra.

3潞.- Requirir 谩 Xunta de Galicia, se as铆 o aconsellase a avaliaci贸n, a tramitaci贸n de zona de emerxencia das distintas zonas afectadas.

GAS RADON

Acordo:

1潞.- Crear un programa de cooperaci贸n para os concellos da provincia de Ourense, de menos de 20.000 habitantes, interesados no control e eliminaci贸n do gas radon nas s煤as instalaci贸ns.

2潞.- Que o goberno provincial, en convenio coa Universidade de Santiago de Compostela, realice os estudos necesarios para controlar e erradicar o gas radon nos concellos adscritos previamente ao programa de cooperaci贸n.

3潞.- Que polo departamento de prevenci贸n e Riscos Laborais da Deputaci贸n se elaboren informes peri贸dicos sobre a posible presenza de gas radon nos edificios provinciais e a exposici贸n dos traballadores a este gas e se adoiten, no seu caso, as medidas oportunas para reducir os niveis do mesmo.