O pleno da Deputaci贸n aproba por unanimidade iniciar o procedemento para conceder a Carlos Casares a Medalla de Ouro da Provincia, a t铆tulo p贸stumo

Ourense, 26 de maio de 2017.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou por unanimidade na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de maio, celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial, iniciar o procedemento para conceder ao escritor Carlos Casares a Medalla de Ouro da Provincia de Ourense, a t铆tulo p贸stumo. Desta maneira, a corporaci贸n provincial ratificou a providencia da Presidencia, do 18 de maio de 2017, pola que se incoa o expediente para o outorgamento da dita Medalla de Ouro da Provincia ao intelectual ourens谩n, homenaxeado este ano no D铆a das Letras Galegas 2017.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

MODIFICACI脫N DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESADOS NA REDE DE CENTROS DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS (BOP N.潞 39, DO 17 DE FEBREIRO DE 2014)

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n da Ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos prestados na Rede de Centros de Recollida de Animais Abandonados, do seguinte xeito:

a) Derrogar o artigo 22 da citada ordenanza.

b) Modificar o artigo 24 da dita ordenanza (que unha vez derrogado o artigo 22 pasar铆a a ser o artigo 23), que queda redactado como segue:

Artigo 23.- Normas com煤ns de xesti贸n, liquidaci贸n, inspecci贸n e recadaci贸n

1. "As taxas reguladas nesta Ordenanza esixiranse mediante liquidaci贸n emitida polo Servizo de Xesti贸n Tributaria e Recadaci贸n unha vez prestado o servizo, de acordo cos datos remitidos polos distintos centros de recollida de animais abandonados.

2. O pagamento das taxas realizarase nos prazos recollidos no artigo 62 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, en calquera das entidades bancarias colaboradoras que se indiquen na liquidaci贸n, a trav茅s da pasarela de pagos da sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial ou por calquera outro medio que se habilite pola Deputaci贸n Provincial.

3. No non previsto nesta ordenanza, a inspecci贸n e recadaci贸n da taxa rexerase polo establecido na lexislaci贸n tributaria vixente que resulte de aplicaci贸n."

2潞.- Someter esta modificaci贸n da ordenanza a informaci贸n p煤blica e audiencia dos interesados, de conformidade co disposto no artigo 17 do RDL 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, polo prazo de 30 d铆as h谩biles, mediante anuncio que se publicar谩 no BOP, realiz谩ndose tam茅n a pertinente publicaci贸n no taboleiro de edictos da Corporaci贸n en nun diario dos de maior difusi贸n na provincia. Durante o expresado prazo poden presentarse as reclamaci贸ns e suxesti贸ns que se estimen oportunas, que ser谩n resoltas pola Corporaci贸n Provincial, coa aprobaci贸n definitiva, se 茅 o caso, da modificaci贸n da ordenanza. Se non se presentan reclamaci贸ns ou suxesti贸ns entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n provisional adoptado, proced茅ndose 谩 publicaci贸n do texto consolidado da ordenanza no BOP.

CAMBIO DE TITULARIDADE DA ANTIGA VARIANTE DA ESTRADA PROVINCIAL OU-1201, MEDIANTE PERMUTA COA ESTRADA MUNICIPAL DE ENLACE DA OU-540 COA OU-1202

Acordo:

1潞.- Prestarlle conformidade ao cambio de titularidade das seguintes estradas:

Ramal antigo da estrada provincial OU-1201:

-Descrici贸n: treito vello de estrada que d谩 acceso 谩 canceira de Mu铆帽os e a outras instalaci贸ns municipais. Ten unha lonxitude total de 727 metros, con anchos totais variables entre 5,50 e 6,50 metros. A capta de rodadura est谩 formada por unha rega asf谩ltica. Non ten interese para a Deputaci贸n e si para o Concello de Mu铆帽os, polas instalaci贸ns existentes.

-Titular actual: Deputaci贸n Provincial de Ourense.

-Administraci贸n 谩 que se lle transfire: Concello de Mu铆帽os.

Estrada municipal con orixe na OU-540 (As Conchas) e fin na OU-1202 (As Carreiras):

-Descrici贸n: ten unha lonxitude total de 539 metros, dos que 200 m son con mestura en quente e os 339 restantes de rega asf谩ltica. O primeiro treito de 200 m ten un acho total de 5 m ( 4 m de firme e beirav铆as de zahorra de 0,5 m). Os restantes 339 m te帽en un acho total de 5 a 6 m con beirav铆as de 0,50 m.

-Titular actual: Concello de Mu铆帽os.

-Administraci贸n 谩 que se lle transfire: Deputaci贸n Provincial de Ourense.

2潞.- Propo帽erlle ao Consello da Xunta de Galicia a aprobaci贸n do cambio de titularidade das estradas, recollido no apartado anterior, aprobado igualmente polo Concello de Mu铆帽os mediante acordo do 28 de abril de 2017.

CESI脫N 脕 DEPUTACI脫N DE OURENSE DA ESTRADA MUNICIPAL DE XINZO A VILAR DE BARRIO, CON ORIXE NA N-525 E FINAL NA OU-1102, NAS PROXIMIDADES DE VILAR DE BARRIO

Acordo:

1.- Prestarlle conformidade 谩 cesi贸n 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense da seguinte v铆a:

-Descrici贸n: viario con orixe na N-525 en Xinzo e remate na estrada provincial OU-1102, no termo municipal de Sarreaus. Ten unha lonxitude total de 12.000 m, cun ancho de firme de 7 m, con capa de rodadura de mestura asf谩ltica en quente. Orixinalmente foi dese帽ada e constru铆da pola Xunta de Galicia como pista agr铆cola de acceso aos predios que a limitan.

-Titular actual: Concello de Xinzo de Limia (pk 0 ao pk 7,040) e Concello de Sarreaus (pk 7,041 ao pk 12.000).

-Administraci贸n 谩 que se lle transfire: Deputaci贸n Provincial de Ourense.

2.- Propo帽erlle ao Consello da Xunta de Galicia a aprobaci贸n do cambio de titularidade da estrada, recollido no apartado anterior, aprobado polo Pleno do Concello de Xinzo de Limia do 24 de marzo de 2017 e polo Pleno do Concello de Sarreaus do 28 de abril de 2017.

CONVENIO ENTRE A DEPUTACI脫N DE OURENSE E OS CONCELLOS DE CENLLE, PUNX脥N E SAN AMARO PARA A CONTRATACI脫N DO SERVIZO DE EXPLOTACI脫N E MANTEMENTO E DA SUBMINISTRACI脫N DE ENERX脥A EL脡CTRICA DAS INSTALACI脫NS DE ABASTECEMENTO EN ALTA "RAZAMONDE-SAN TROCADO"

Acordo:

1潞.- Aprobar o Convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos de Cenlle, Punx铆n e San Amaro para a contrataci贸n do servizo de explotaci贸n e mantemento e da subministraci贸n de enerx铆a el茅ctrica das instalaci贸ns de Abastecemento en Alta "Razamonde-San Trocado", de acordo coas seguintes cl谩usulas:

Constit煤e o obxecto do presente convenio o establecemento do marco regulador da delegaci贸n na Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio das competencias dos concellos de Cenlle, Punx铆n e San Amaro para a contrataci贸n delegada do servizo de explotaci贸n e mantemento das instalaci贸ns de abastecemento en alta "Razamonde-San Trocado" (en adiante infraestrutura) e da s煤a subministraci贸n de enerx铆a el茅ctrica, como f贸rmula de cooperaci贸n da Deputaci贸n cos concellos para garantir a calidade na prestaci贸n deste servizo.

Son parte no presente convenio as seguintes administraci贸ns p煤blicas:

a) Os concellos de Cenlle, Punx铆n e San Amaro que act煤an no exercicio das competencias que lles corresponden para a prestaci贸n do servizo de abastecemento de auga potable, de conformidade co establecido no artigo 27.1 e 27.2.b) da Lei 9/2010, de 4 de novembro, de augas de Galicia.

b) A Deputaci贸n Provincial de Ourense, que act煤a no exercicio das s煤as competencias de cooperaci贸n e asistencia a concellos previstas no artigo 36.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local, en relaci贸n co disposto no artigo 195.i) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administraci贸n local de Galicia, que expresamente prev茅 a delegaci贸n de competencias como t茅cnica de colaboraci贸n e cooperaci贸n entre as entidades locais galegas.

Contido da delegaci贸n de competencias establecida no presente convenio.

1. En virtude do presente convenio, os concellos de Cenlle, Punx铆n e San Amaro delegan na Deputaci贸n Provincial de Ourense o exercicio das competencias para a realizaci贸n dos actos seguintes:

a) A contrataci贸n do servizo de explotaci贸n da infraestrutura cunha empresa especializada, inclu铆ndo o mantemento preventivo de equipos e obra civil as铆 como o tratamento de caudais durante un per铆odo de dous anos prorrogable, por mutuo acordo das partes, por outros dous anos m谩is.

A delegaci贸n das competencias de contrataci贸n do servizo indicadas comprende o exercicio de todas as facultades que como 贸rgano de contrataci贸n lle corresponden aos concellos de Cenlle, Punx铆n e San Amaro en relaci贸n coa contrataci贸n da prestaci贸n do servizo de explotaci贸n e mantemento preventivo da infraestrutura, inclu铆ndo a realizaci贸n de todos os actos de preparaci贸n do expediente de contrataci贸n, licitaci贸n e adxudicaci贸n do contrato, modificaci贸n, interpretaci贸n e resoluci贸n do contrato, seguimento e control do seu cumprimento e, en xeral, todos os actos que en relaci贸n co dito contrato lle corresponden ao 贸rgano de contrataci贸n, inclu铆ndo a resoluci贸n dos recursos contra os ditos actos, cando proceda.

No exercicio desta delegaci贸n, a Deputaci贸n Provincial elaborar谩 un proxecto de expediente de licitaci贸n, que incluir谩 os pregos de cl谩usulas administrativas e prescrici贸ns t茅cnicas. O proxecto de expediente ser谩 sometido, previamente 谩 s煤a aprobaci贸n, 谩 prestaci贸n de conformidade por parte dos 贸rganos municipais competentes en materia de contrataci贸n. A Deputaci贸n non poder谩 proceder 谩 aprobaci贸n do expediente e 谩 licitaci贸n do contrato sen a dita conformidade previa.

b) A contrataci贸n da subministraci贸n da enerx铆a el茅ctrica necesaria para o funcionamento da infraestrutura, que se realizar谩 na modalidade de contrataci贸n de subministraci贸n a tarifa.

2. Quedan exclu铆dos do presente convenio as seguintes prestaci贸ns:

-O control anal铆tico das augas subministradas en alta pola instalaci贸n. Os concellos poder谩n contratar libremente a realizaci贸n dos traballos de control ou adherirse de modo conxunto ao convenio marco de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos e mancomunidades da provincia para o cumprimento de obrigas municipais en materia de augas destinadas a consumo humano previstas no Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios de calidade das augas de consumo humano. Neste 煤ltimo caso, os concellos establecer谩n no acordo de adhesi贸n a porcentaxe de distribuci贸n entre eles dos prezos p煤blicos establecidos no convenio marco.

- Os custos de reparaci贸n e/ou substituci贸n tanto de elementos electromec谩nicos como da obra civil. No caso de producirse estas necesidades, a Deputaci贸n, a trav茅s dos servizos t茅cnicos da 脕rea de Medio Ambiente, comunicaralles as incidencias aos concellos e, se as铆 o solicitan, asesoraraos respecto das actuaci贸ns a seguir, sen que en ning煤n caso estas actuaci贸ns queden comprendidas no alcance material e econ贸mico deste convenio.

A comisi贸n de seguimento do convenio poder谩 establecer un protocolo de actuaci贸n para a comunicaci贸n de incidencias nos elementos electromec谩nicos e na obra civil da infraestrutura, as铆 como para o estudo das f贸rmulas de resoluci贸n destas incidencias.

R茅xime econ贸mico da delegaci贸n.-

1. A Deputaci贸n repercutiralles aos concellos delegantes os custos efectivos resultantes dos contratos delegados.

O reparto destes custos farase en funci贸n da participaci贸n dos concellos en relaci贸n co peso que cada un deles ten no proxecto da instalaci贸n para a potencial demanda de auga, conforme coas regras seguintes:

a) Os custos derivados do contrato do servizo de explotaci贸n en mantemento da infraestrutura repartiranse conforme coas seguintes porcentaxes:

40% Cenlle

25% Punx铆n

35% San Amaro

b) Os custos derivados da contrataci贸n da subministraci贸n de enerx铆a el茅ctrica distribuiranse conforme coas seguintes regras:

Os custos fixos (termo de potencia e alugueiros, e os impostos relativos a estes custos) repartiranse nas seguintes porcentaxes:

40% Cenlle

25% Punx铆n

35% San Amaro

Os custos variables (termo de enerx铆a e peaxes, e os impostos relativos a estes custos) distribuiranse segundo os m3 de auga demandada da infraestrutura por cada concello. Para estes efectos, na liquidaci贸n a Deputaci贸n establecer谩 o custo do metro c煤bico, dividindo o custo variable total soportado polo volume demandado no per铆odo de liquidaci贸n de referencia segundo o punto entrega.

A Deputaci贸n Provincial de Ourense asumir谩 os gastos da tramitaci贸n da contrataci贸n delegada que realice cos seus medios propios, persoais ou materiais, inclu铆ndo os custos asumidos pola Deputaci贸n para a realizaci贸n dos actos preparatorios e de control do contrato.

2. A repercusi贸n dos custos realizarase pola Deputaci贸n mediante liquidaci贸n trimestral, que lles ser谩 notificada aos concellos no mes seguinte ao remate de cada trimestre, dispo帽endo estes dun prazo de trinta d铆as h谩biles para o seu pagamento.

En caso de falta de pago en prazo, a Deputaci贸n Provincial poder谩 a exercer as acci贸ns administrativas e xudiciais oportunas para o cobro da d茅beda, inclu铆ndo, de ser o caso, a execuci贸n das garant铆as constitu铆das polos concellos conforme co establecido no apartado seguinte, ou a compensaci贸n cos cr茅ditos de que dispo帽an os concellos fronte a facenda provincial.

3. Os concellos garantir谩n as obrigas econ贸micas derivadas do presente convenio mediante algunha das seguintes f贸rmulas:

a) Os concellos que te帽an delegada na Deputaci贸n a xesti贸n tributaria e recadaci贸n dos seus tributos, poder谩n constitu铆r a garant铆a con cargo 谩 recadaci贸n destes, sempre que o volume estimado dos tributos delegados sexa suficiente para cubrir as obrigas derivadas do convenio. Para tal efecto, no acordo de aprobaci贸n do presente convenio, os concellos deber谩n autorizar expresamente 谩 Deputaci贸n a deducir dos tributos recadados por delegaci贸n o importe non satisfeito en per铆odo voluntario das liquidaci贸ns de gastos derivados deste convenio.

A aprobaci贸n do convenio por parte da Deputaci贸n queda suxeita 谩 emisi贸n de informe pola 脕rea de Facenda - Tesourer铆a en canto 谩 suficiencia da garant铆a prestada nesta modalidade.

No suposto de concellos que delegasen a xesti贸n tributaria e recadaci贸n de determinados tributos, cuxo importe segundo o 煤ltimo padr贸n tributario sexa insuficiente para garantir as obrigas econ贸micas derivadas do presente convenio, deber谩n igualmente constitu铆r garant铆a polo importe da diferenza resultante nalgunha das f贸rmulas establecidas no apartado seguinte.

b) Alternativamente 谩 garant铆a establecida no apartado a), os concellos poder谩n constitu铆r calquera das seguintes:

- Aval prestado por entidade de cr茅dito, polo importe total das obrigaci贸ns econ贸micas derivadas do convenio, executable directamente a requirimento da Deputaci贸n.

- Seguro de cauci贸n polo importe total das obrigaci贸ns econ贸micas derivadas do convenio, executable directamente a requirimento da Deputaci贸n.

- Acordo de afectaci贸n da participaci贸n en tributos do Estado ou da Comunidade Aut贸noma do concello, polo que se autorice 谩 Deputaci贸n a requirir ao seu favor o ingreso das cantidades adebedadas, sendo t铆tulo executivo suficiente a certificaci贸n de descuberto expedida pola Intervenci贸n provincial. O acordo deber谩 afectar 谩 participaci贸n en tributos ata o importe das obrigas econ贸micas derivadas do convenio, e para a s煤a validez deber谩 acompa帽arse de certificaci贸n expedida polo secretario 鈥 interventor do concello na que se expresen as d茅bedas l铆quidas, vencidas e esixibles do concello coa Administraci贸n Xeral do Estado e calquera dos seus entes dependentes, a Comunidade Aut贸noma e calquera dos seus entes dependentes e a Tesourer铆a da Seguridade Social, e se acredite que a cantidade afectada da participaci贸n en tributos do Estado ou da Comunidade Aut贸noma, segundo o caso, non se atopa xa afecta ao cumprimento doutras obrigas de calquera clase.

4. Para os efectos do establecido no apartado 3 desta cl谩usula, o importe das obrigas econ贸micas derivadas do presente convenio establ茅cese, para cada concello, nas seguintes cont铆as:

Cenlle: cen mil euros (100.000 鈧)

Punx铆n: setenta e cinco mil euros (75.000 鈧)

San Amaro: cen mil euros (100.000 鈧)

As garant铆as establecidas para a v谩lida aprobaci贸n do convenio deber谩 acadar o importe sinalado. Sen prexu铆zo disto, os concellos poder谩n actualizar 谩 baixa as garant铆as constitu铆das nos seguintes supostos:

a) Unha vez adxudicado o contrato de servizos, en funci贸n da baixa obtida pola Deputaci贸n na licitaci贸n.

b) A medida que se vaian aboando as liquidaci贸ns trimestrais de custos, polo importe efectivamente aboado.

No suposto a), a Deputaci贸n comunicaralles aos concellos a baixa obtida e a rebaixa do importe da garant铆a resultante, de ser o caso, podendo a partir deste momento os concellos proceder directamente ao reaxuste da garant铆a, comunic谩ndollo 谩 Deputaci贸n.

No suposto b), os concellos poder谩n proceder ao reaxuste das garant铆as de modo directo, comunic谩ndollo 谩 Deputaci贸n.

O presente convenio ter谩 unha duraci贸n de catro anos, contados a partir da data da s煤a formalizaci贸n, podendo prorrogarse nos termos e prazos establecidos na Lei 40/2015, de 1 de outubro de r茅xime xur铆dico do sector p煤blico.

2潞.- Trasladarlles este acordo aos concellos interesados e Ordenar a publicaci贸n deste acordo no Bolet铆n Oficial da Provincia, para xeral co帽ecemento.

RATIFICACI脫N DA PROVIDENCIA DA PRESIDENCIA DE INCOACI脫N DE EXPEDIENTE PARA A CONCESI脫N DA MEDALLA DE OURO DA PROVINCIA DE OURENSE AO ESCRITOR CARLOS CASARES

Acordo:

Ratificar a providencia da Presidencia, do 18 de maio de 2017, pola que se incoa o expediente para o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense ao insigne escritor ourens谩n don Carlos Casares Mouri帽o.

OFICINAS BANCARIAS DE ABANCA

Acordo:

1. Instar a entidade de ABANCA a que colabore na prestaci贸n de servizos aos Concellos do rural dotando dos medios materiais que estimen preciso para prestar un servizo eficiente.

2. Que se instalen os medios autom谩ticos ou telem谩ticos que permitan facer as operaci贸ns m谩is habituais para os usuarios, como retiradas e ingreso en efectivo ou pago de recibos.

3. Po帽er a disposici贸n dos cidad谩ns oficinas m贸biles e a s煤a vez programar acci贸ns formativas para que os cidad谩ns do rural poidan comprender a operativa dos citados medios.

SUPER脕VIT DOS CONCELLOS

Acordo:

1. Que leve a cabo unha revisi贸n do dese帽o e aplicaci贸n da regra de gasto seguindo os criterios e normas aprobados no eido da Uni贸n Europea e tendo en conta criterios de estabilidade orzamentaria e de sostibilidade financeira das administraci贸ns p煤blicas.

2. Que constit煤a un grupo de traballo con representantes do Ministerio de Facenda e Funci贸n P煤blica, as Comunidades Aut贸nomas e a Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias, no que se realizar谩 unha an谩lise da regra de gasto contida na Lei Org谩nica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, para adaptala 谩 regulaci贸n comunitaria. O resultado destes traballos ser谩 verificado pola Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, que velar谩 por que sexa consistente coas mellores pr谩cticas a nivel europeo, que sexa compatible co obxectivo de estabilidade orzamentaria e que asegure a neutralidade do ciclo econ贸mico sobre a aplicaci贸n da regra.

ALTA VELOCIDADE OURENSE-VIGO E OURENSE-LUGO

Acordo:

O Pleno da Deputaci贸n de Ourense insta ao Ministerio de Fomento a:

-Axilizar t贸dolos tr谩mites para a chegada a Ourense da Alta Velocidade Ferroviaria e para a conexi贸n coas cidades de Vigo e Lugo.

SITUACI脫N DO SPU CORREOS

Acordo:

O Pleno da Deputaci贸n de Ourense solicita 谩 Comisi贸n Nacional dos Mercados e a Competencia, organismo ao que lle corresponde a supervisi贸n e correcto control do funcionamento do mercado postal, que garanta o Servizo Postal Universal e as condici贸ns nas que se realiza o mesmo, en cumprimento da normativa postal vixente.

GARDARRA脥S DE SEGURIDADE PARA OS MOTORISTAS E CICLISTAS

Acordo:

1.- Facer un estudo das estradas provinciais con m谩is perigo para os motoristas, e en base a ese estudo, colocar gradualmente o SPM (Sistema de Protecci贸n de Motoristas) co m谩ximo nivel de protecci贸n (Clase 70 con Nivel 1 segundo UNE 135900-2008) e informar mediante paneis e marcas viarias deses puntos.

2.- Colaborar cos concellos na detecci贸n dos puntos m谩is perigos das s煤as estradas para os motoristas.

3.- Instar 谩 Xunta de Galicia a continuar co programa de colocaci贸n deste sistema de protecci贸n nas estradas auton贸micas.

4.- Instar ao Goberno central a que cumpra a moci贸n aprobada no mes de marzo no Congreso dos Deputados por unanimidade.

MUSEO ARQUEOL脫XICO PROVINCIAL

Acordo:

1.- Instarlles ao Ministerio de Cultura e ao Goberno do Estado para que aumenten a dotaci贸n consignada nos orzamentos xerais do Estado previstos para este ano 2017, a铆nda en tramitaci贸n, no destinado 谩 protecci贸n do patrimonio cultural da provincia de Ourense e, nomeadamente, no que se refire ao Museo Arqueol贸xico Provincial. As铆 como instar ao Goberno para que, en calquera caso, no vindeiro orzamento se consigne a cantidade suficiente para rematar as obras e abrilo ao publico o antes posible.

2.- Instar 谩 Xunta de Galicia, como instituci贸n responsable da xesti贸n do Museo Arqueol贸xico Provincial, que po帽a en marcha todas as medidas ao seu alcance para que o proxecto de reforma sexa adxudicado e se concrete unha remodelaci贸n que se demora por m谩is de 15 anos e impide a apertura ao p煤blico do museo.