A Deputaci贸n aproba a realizaci贸n dun Plan de turismo cultural e creativo para a provincia de Ourense

  • Na sesi贸n plenaria de febreiro tam茅n se aprobaron definitivamente o Plan de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial 2017, e o orzamento do Consorcio provincial de Ourense para o servizo contra incendios e de salvamento para 2017.

Ourense, 24 de febreiro de 2017.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de febreiro, celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial, a elaboraci贸n dun Plan de turismo cultural e creativo da provincia de Ourense; po帽er en valor os dez puntos da provincia de excepcional valor tur铆stico, e elaborar un plan de emprego que oferte unha atenci贸n especial a visitantes para eses dez puntos concretos tendo en conta aos titulados da Facultade de Empresariais e Turismo do Campus de Ourense.

O pleno da corporaci贸n provincial tam茅n aprobou definitivamente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2017, sendo a primeira vez que se aproba este programa con tanta antelaci贸n, froito da aprobaci贸n dos orzamentos para este ano no mes de setembro de 2016. Asemade, na sesi贸n plenaria aprobouse a resoluci贸n de reclamaci贸ns e a aprobaci贸n definitiva do orzamento do Consorcio provincial de Ourense para o servizo contra incendios e de salvamento para o 2017, por importe de 3.806.000 euros.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS N.潞 1/2017 DO ORZAMENTO DO INRODE

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos n.潞 1/2017 do orzamento do INORDE, para o exercicio 2017, modificando a base quinta no que se refire 谩 partida especificada para as subvenci贸ns a concellos, que ser铆a na 462.01 en vez de na 489.06; e na especificaci贸n da dotaci贸n orzamentaria e beneficiario das subvenci贸ns nominativas segundo o cadro seguinte:

A Asociaci贸ns sen 谩nimo de lucro (42211/489.06):

Beneficiario

Finalidade

Importe

Asociaci贸n J贸venes Empresarios Ourense

Gastos e actividades da asociaci贸n  ano 2017

 

15.000,00 鈧

Asociaci贸n Empresarios de Maceda

Gastos correntes e de investimento para funcionamento da asociaci贸n anos 2016 e 2017

 

 

40.000,00 鈧

Asociaci贸n Empresarios de Ver铆n

Gastos de funcionamento 2017

 

15.000,00 鈧

脕rea Industrial Carballi帽o (AICA)

Gastos de funcionamento 2017

 

12.000,00 鈧

Total:

82.000,00 鈧

   

A Concellos (42211/462.01):

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello de Beariz

Redacci贸n dos plans especiais: Parque Empresarial e Cemiterio.

20.000,00 鈧

Total:

20.000,00 鈧

 

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico tralo anuncio no BOP, por quince (15) d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE AVI脫N EN MATERIA DE XESTI脫N TRIBUTARIA E RECADACI脫N DAS TAXAS DE SUBMINISTRACI脫N DE AUGA E SANEAMENTO AS脥 COMO DO CANON DA AUGA DA XUNTA DE GALICIA

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Avi贸n ten atribu铆das en materia de xesti贸n tributaria e recadaci贸n das taxas de subministraci贸n de auga e saneamento as铆 como do canon da auga da Xunta de Galicia, as铆 como das actuaci贸ns pendentes dos 煤ltimos catro anos e non prescritas, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 23 de decembro de 2016. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

RESOLUCI脫N DE RECLAMACI脫NS E APROBACI脫N DEFINITIVA DO ORZAMENTO PAR AO EXERCICIO 2017 DO CONSORCIO PROVINCIAL DE OURENSE PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E DE SALVAMENTO

Acordo:

1潞.- Desestimar a reclamaci贸n contra o acordo de aprobaci贸n inicial do orzamento 2017 do Consorcio.

2潞.- Aprobar definitivamente o orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento para o exercicio 2017, conforme co proxecto aprobado polo pleno do Consorcio o 13 de decembro de 2016, por importe de 3.806.000 鈧.

3潞.- Publicar no BOP, resumido por cap铆tulos, o orzamento do Consorcio obxecto de aprobaci贸n.

CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N DE OURENSE, A CONFEDERACI脫N HIDROGR脕FICA DO MI脩O-SIL E O CONCELLO DA VEIGA PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCI脫N E ENTREGA, DAS OBRAS DO PROXECTO ACONDICIONAMENTO, PROTECCI脫N E MELLORA DA CONECTIVIDADE DAS MARXES DO R脥O XARES AO SEU PASO POLOS N脷CLEOS DE XARES, PONTE E BA脩OS

Acordo:

1潞. Aprobar o convenio de colaboraci贸n entre a C.H. do Mi帽o-Sil, a Deputaci贸n de Ourense e o Concello da Veiga para o financiamento, execuci贸n e entrega, para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras do proxecto acondicionamento, protecci贸n e mellora da conectividade das marxes do r铆o Xares ao seu paso polos n煤cleos de Xares, Ponte e Ba帽os.

O presente convenio ten por obxecto determinar as condici贸ns que rexer谩n o financiamento, redacci贸n do proxecto, posta a disposici贸n dos terreos, execuci贸n e posterior entrega para o mantemento e conservaci贸n das obras e instalaci贸ns que se contemplan no proxecto titulado "Proxecto de acondicionamento, protecci贸n e mellora da conectividade das marxes do r铆o Xares ao seu paso polos n煤cleos de Xares, Ponte e Ba帽os na Veiga (Ourense)"

O obxectivo da actuaci贸n recollerase no "Proxecto de acondicionamento, protecci贸n e mellora da conectividade das marxes do r铆o Xares ao seu paso polos n煤cleos de Xares, Ponche e Ba帽os na Veiga (Ourense)", que ser谩 redactado pola Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil, e consistir谩 no acondicionamento das marxes do r铆o e a execuci贸n de protecci贸ns puntuais nelas, nas zonas m谩is afectadas pola erosi贸n en tres tramos de r铆o, ao seu paso por cada un dos n煤cleos de poboaci贸n anteriormente citados.

As铆 mesmo, 茅 obxectivo desta actuaci贸n a integraci贸n e mellora da conectividade entre as marxes do r铆o Xares mediante varias actuaci贸ns nas pontes existentes, valorando a necesidade de acometer novas obras de paso.

Ademais, revisarase o estado de conservaci贸n dos noiros que forman as marxes do r铆o Xares e elementos etnogr谩ficos asociados a este; actuando para a s煤a conservaci贸n e mantemento.

O investimento total necesario para a actuaci贸n estimouse en 400.000 鈧.

Para afrontar o custo do investimento existe cr茅dito, adecuado e suficiente, de acordo coas anualidades previstas na cl谩usula quinta na aplicaci贸n orzamentaria 23.108.452A60, c贸digo de proxecto 2013 23 233 0011 do orzamento de gastos da Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil.

De acordo co anterior, o financiamento da obra realizarase de conformidade coa seguinte f贸rmula:

- Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil achegar谩 200.000 euros do custo inicialmente previsto, o que sup贸n unha porcentaxe do 50% do investimento inicialmente previsto.

- A Deputaci贸n Provincial de Ourense achegar谩 140.000 euros do custo inicialmente previsto, o que sup贸n unha porcentaxe do 35% do investimento inicialmente previsto.

- O Concello da Veiga achegar谩 60.000 euros do custo inicialmente previsto, o que sup贸n unha porcentaxe do 15% do investimento inicialmente previsto.

O tres partes asumir谩n, en id茅ntica porcentaxe (50%-35%-15%) cada un, as variaci贸ns econ贸micas, 谩 alza ou 谩 baixa, por modificaci贸ns, revisi贸ns de prezos, liquidaci贸n do contrato, obras complementarias, as铆 como por calquera outra modificaci贸n que se aprobe na execuci贸n dos contratos de obras ou servizos.

Con cargo ao importe previsto no apartado primeiro, a Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil afrontar谩 tanto o custo do proxecto, como da obra, direcci贸n e vixilancia dela, ademais dos gastos correspondentes 谩s medidas de seguridade e sa煤de. Os valores estimados para cada un destes conceptos son:

- Asistencia t茅cnica para a redacci贸n do proxecto est铆mase en 40.000 euros, Imposto do Valor Engadido inclu铆do.

- Contrato de obras, inclu铆ndo medidas de seguridade e sa煤de: 335.000 euros, Imposto do Valor Engadido inclu铆do.

- Asistencia t茅cnica para a direcci贸n das obras, inclu铆ndo coordinaci贸n de seguridade e sa煤de delas: est铆mase en 25.000 euros, Imposto do Valor Engadido inclu铆do.

 

 

PROGRAMACI脫N INICIAL DAS ANUALIDADES PREVISTAS

 

 

TOTAL

C.H. MI脩O-SIL (50%)

DEPUTACI脫N DE OURENSE (35%)

 

CONCELLO DA VEIGA (15%)

2017

200.000,00 鈧

100.000,00 鈧

70.000,00 鈧

 

30.000,00 鈧

2018

200.000,00 鈧

100.000,00 鈧

70.000,00 鈧

 

30.000,00 鈧

SUMA

400.000,00 鈧

200.000,00 鈧

140.000,00 鈧

 

60.000 鈧

 

2潞. Ao tratarse dun gasto plurianual, comprometerse ao cumprimento do r茅xime financeiro proposto, co compromiso de inclu铆r no orzamento xeral desta Deputaci贸n para o exercicio de 2018 a cantidade correspondente para asumir as anualidades do gasto indicadas.

DANOS CAUSADOS POLOS TEMPORAIS E AS RESPONSABILIDADES DAS COMPA脩脥AS EL脡CTRICAS SUBMINISTRADORAS

Acordo:

1潞.- Instar ao Goberno galego a:

a) Facer unha avaliaci贸n urxente e un estudo dos danos producidos polos temporais de 2017 nas infraestruturas e servizos de titularidade p煤blica e privada: infraestruturas e equipamentos p煤blicos, mobiliario, equipamento e bens dos fogares; infraestruturas e bens do sector primario (agrario, gandeiro, forestal, marisqueiro, pesqueiro, acu铆cola ...), actividade industrial e sector servizos.

b) Aprobar axudas para os concellos, fogares e empresas que sufriron perdas como consecuencia dos temporais.

c) Esixirlles responsabilidades e estabelecer medidas sancionadoras 谩s empresas titulares das infraestruturas polo mal estado delas 谩s prestadoras de servizos de subministraci贸n el茅ctrica polo tard铆o e deficiente operativo de resposta para minimizar os efectos dos cortes do servizo.

d) Obrigarlles 谩s empresas subministradoras de enerx铆a a efectuar unha auditor铆a da situaci贸n das li帽as el茅ctricas en Galicia, presentar un plan para corrixir as deficiencias urxentes e unha programaci贸n para acometer os investimentos precisos de forma continuada que garantan unha axeitada conservaci贸n da infraestrutura el茅ctrica.

2潞.- Instar ao Goberno provincial a:

a) Prestarlles apoio e asesoramento aos concellos e 谩 veci帽anza afectada a trav茅s dos servizos provinciais, co fin de axudar na presentaci贸n de reclamaci贸ns ou solicitudes de axudas, as铆 como efectuar o seguimento na s煤a tramitaci贸n, para compensar os danos e perdas sufridos con ocasi贸n do temporal.

SOBRE A SUPRESI脫N DA VENDA F脥SICA DE BILLETES NAS ESTACI脫NS DE TREN DA PROVINCIA

Acordo:

A Deputaci贸n de Ourense insta ao Ministerio de Fomento a deixar sen efecto a decisi贸n de RENFE e ADIF de pechar o servizo de venda de billetes e atenci贸n ao viaxeiro en diversas estaci贸ns de Ourense.

SOBRE A SUPERACI脫N DA FENDA DIXITAL NA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

1. Instar ao Goberno da Naci贸n, en concreto ao Ministerio de Enerx铆a, Turismo e Axenda Dixital, a que obrigue aos operadores que resultaron adxudicatarios de bloques de frecuencias na banda de 800 Mhz a completar conxuntamente 鈥揺 antes do 1 de xaneiro de 2020- unha cobertura que permita, como m铆nimo, ao 90% dos residentes en poboaci贸ns de menos de 5.000 habitantes, ter acceso a unha velocidade de 30 megabits por segundo.

2. Que a Deputaci贸n, a trav茅s dos concellos, elabore un censo daqueles n煤cleos que te帽en dificultades para recibir cobertura m贸bil e de Internet e desenvolva un plan de implantaci贸n tecnol贸xica que, mediante convenios de cooperaci贸n cos concellos, po帽a en marcha puntos p煤blicos de acceso a internet para o traballo de PEMES e emprendedores do rural como gandeiros, cooperativas, produtos ecol贸xicos ou venda en li帽a de produtos de excelencia, entre outros.

3. Solicitar a actuaci贸n conxunta e coordinada da Xunta de Galicia e do Goberno de Espa帽a no despregue de redes de acceso de nova xeraci贸n (RNA), de moi alta velocidade (100Mbps), empregando para elo os fondos europeos dos que dispo帽en 谩mbalas d煤as administraci贸ns para tal cometido, prestando especial atenci贸n 谩s zonas industriais de f贸ra da 谩rea metropolitana de Ourense.

SOBRE A PRAGA DA PATACA GUATEMALTECA E A S脷A INCIDENCIA NAS COMARCAS DO PA脥S

Acordo:

1. Instar 谩 Xunta para que adopte un plan espec铆fico para o control efectivo da praga, que conte coa dotaci贸n dos medios materiais e econ贸micos que sexa preciso para a s煤a erradicaci贸n.

2. Esixir 贸 Goberno de Espa帽a a publicaci贸n urxente do Decreto que regula as medidas a adoptar o control e eliminaci贸n da praga da polilla guatemalteca "Tecia solanivora, comunmente Couza".

3. Esixir 谩 Xunta de Galicia para que de forma urxente tome medidas que eviten a propagaci贸n desa praga na comarca da Limia e no resto da provincia de Ourense.

4. Que a Deputaci贸n Provincial, a trav茅s do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro (Instituto do Campo) realice as tarefas de an谩lise e asesoramento t茅cnico.

5. Solicitar de t贸dalas administraci贸ns con competencias unha campa帽a de informaci贸n a t贸dolos sectores implicados.

PLAN DE TURISMO CULTURAL E CREATIVO DA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Elaborar un Plan de Turismo Cultural e Creativo da Provincia de Ourense.

2潞.- Po帽er en valor os dez puntos da provincia de excepcional valor tur铆stico.

3潞.- Elaborar Un plan de emprego que oferte unha atenci贸n especial a visitantes para eses dez puntos concretos, tendo en conta aos titulados da Facultade de Empresariais e Turismo do Campus de Ourense.

APROBACI脫N DEFINITIVA DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2017

Acordo:

Aprobar definitivamente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2017 segundo o documento inicialmente aprobado na sesi贸n ordinaria de 27 de xaneiro de 2017, coa seguinte modificaci贸n: Incorporar 贸 plan polo concello de Cortegada a obra "Entronque con estrada OU-801", cun orzamento de 55.000,00 euros, en substituci贸n da obra "Instalaci贸n de c茅spede artificial", cun orzamento de 250.000,00 euros, co n煤mero 32/POS/2017.