A Deputaci贸n de Ourense aproba destinar preto de 20 mill贸ns de euros para cooperaci贸n, empregabilidade, infraestruturas e cultura

  • No pleno de hoxe a corporaci贸n provincial aprobou o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2017, para o que a Deputaci贸n destina 7.030.999 euros; o expediente n潞 1/2017 para modificaci贸n de cr茅ditos que ascende a m谩is de 11 mill贸ns de euros, destinados, entre outros, a temas de cooperaci贸n cos concellos e entidades da provincia, e tam茅n se aprobou o Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos en materia de empregabilidade 2017, para o que destina un total de 910.000 euros.

Ourense, 27 de xaneiro de 2017.- O Pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de xaneiro, celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial, destinar 19.121.390 euros para os 谩mbitos de cooperaci贸n, empregabilidade, obras, v铆as e cultura, da provincia de Ourense.

En concreto, aprobou as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperaci贸n cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio 2017. O obxecto deste programa 茅 contribu铆r ao sostemento econ贸mico dos servizos municipais ofrecendo a posibilidade de complementar os recursos humanos necesarios para este fin. A dispo帽ibilidade orzamentaria destinada a este programa 茅 dun importe m谩ximo de 910.000 euros, sendo a axuda concedida a cada concello dunha cont铆a m谩xima de 10.000 euros. O prazo de presentaci贸n das solicitudes ser谩 dun mes contando a partir do d铆a seguinte 谩 data de publicaci贸ns desta bases no BOP.

Por outra parte, a corporaci贸n provincial aprobou na sesi贸n plenaria o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2017, para o cal a Deputaci贸n de Ourense destina un total de 7.030.999 euros. En concreto, a achega provincial 谩s obras municipais ser谩 de 4.645.999 euros e os concellos achegar谩n 1.409.947 euros. As铆 mesmo, a Deputaci贸n destina 385.000 euros para o r茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta e, por 煤ltimo, o goberno provincial achega 2.000.000 euros para a rede viaria da Deputaci贸n.

Por outra parte, a Deputaci贸n de Ourense aprobou o expediente n潞 1/2017 para modificaci贸n de cr茅ditos nos vixentes orzamentos da Deputaci贸n que ascende 谩 cifra total de 11.110.391 euros, destinados, entre outras cuesti贸ns, a axudas a entidades e concellos da provincia de Ourense.

En materia de cultura, a corporaci贸n provincial aprobou o Programa de cooperaci贸n da Deputaci贸n de Ourense cos concellos, para o cofinanciamento da rede provincial de espazos culturais e a programaci贸n coordinada de actividades a nivel provincial 2017. As bases deste Programa contemplan que a direcci贸n e representaci贸n da rede corresp贸ndelle 谩 Deputaci贸n a trav茅s do deputado de cultura, e as funci贸ns de impulso e seguimento 谩 asesor铆a pol铆tica Cultural da Deputaci贸n. A Deputaci贸n achegar谩 unha dotaci贸n inicial para este fin de 70.000 euros.

Os concellos que queiran formar parte desta Rede deber谩n cumprir unha serie de requisitos que son: dispo帽er dun espazo axeitado para o desenvolvemento da actividade esc茅nica, asumir por tempada a programaci贸n de polo menos un espect谩culo bimestral, dispo帽er dun t茅cnico responsable da xesti贸n da actividade no concello ante a Rede e, ter menos de 20.000 habitantes.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

ORZAMENTO DO CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS E A S脷A INTEGRACI脫N NO ORZAMENTO DA DEPUTACI脫N PARA O EXERCICIO 2017

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o orzamento do Consorcio de Augas de Valdeorras para o exercicio 2017, conforme co proxecto aprobado pola Asemblea do Consorcio o 23 de decembro de 2016, por importe de 1.350.810,08 鈧.

O dito orzamento int茅grase no orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial para todos os efectos.

2潞.- Someter a exposici贸n p煤blica o orzamento inicialmente aprobado polo prazo de 15 d铆as h谩biles, mediante anuncio no BOP. Durante o dito prazo os interesados poder谩n presentar reclamaci贸ns ante o Pleno nos termos previstos no artigo 170 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. O orzamento do Consorcio considerarase definitivamente aprobado se durante o dito prazo non se presentan reclamaci贸ns; en caso contrario o Pleno da Deputaci贸n dispor谩 dun prazo dun mes para resolvelas.

Unha vez definitivamente aprobado o orzamento do Consorcio inserirase, resumido por cap铆tulos, no BOP, entrando en vigor no exercicio 2017.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DA GUDI脩A EN MATERIA DE XESTI脫N TRIBUTARIA E RECADACI脫N DA TAXA POLA SUBMINISTRACI脫N DE AUGA E CANON DE AUGA

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello da Gudi帽a ten atribu铆das en materia de xesti贸n tributaria e recadaci贸n da taxa de subministraci贸n de auga e canon da auga, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 29 de decembro de 2016. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

EXPEDIENTE N.潞 1/2017 DE MODIFICACI脫N ORZAMENTARIA POR SUPLEMENTO DE CR脡DITO E CR脡DITO EXTRAORDINARIO

Acordo:

Aprobar o expediente n.潞 1/2017 de modificaci贸n orzamentaria por suplemento de cr茅dito e cr茅dito extraordinario.

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE PARA O EXERCICIO 2017

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperaci贸n cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio 2017, co seguinte contido:

Obxecto:

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio 2017.

A finalidade deste Programa 茅 a contribuci贸n ao sostemento econ贸mico dos servizos de competencia municipal posibilitando o complemento dos recursos humanos necesarios co dito fin, tanto a trav茅s das figuras contractuais propias da lexislaci贸n laboral como a trav茅s de contratos administrativos ou nomeamentos de persoal funcionario interino, de ser o caso, mediante a concesi贸n de subvenci贸ns, en r茅xime de concorrencia non competitiva, para o financiamento dos ditos contratos ou nomeamentos.

Beneficiarios. Gastos subvencionables.

1. Poder谩n obter subvenci贸n no marco do programa regulado nas presentes bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes que contraten persoal en r茅xime de dereito laboral, efect煤en nomeamentos de persoal funcionario interino ou subscriban contratos administrativos, t铆picos ou especiais, con persoas f铆sicas suxeitas ao r茅xime de aut贸nomos, para a realizaci贸n de actividades da s煤a competencia durante o exercicio 2017. Consid茅ranse subvencionables as contrataci贸ns ou nomeamentos que se realicen a partir do 1 de xaneiro de 2017.

2. Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas contrataci贸ns ou nomeamentos, inclu铆ndo gastos salariais e de Seguridade Social, as铆 como os honorarios ou contraprestaci贸ns econ贸micas por servizos profesionais prestados por aut贸nomos.

Cont铆a das subvenci贸ns:

A subvenci贸n concedida a cada concello poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 10.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados aos contratos ou nomeamentos subvencionados.

Dispo帽ibilidades orzamentarias:

Para as subvenci贸ns inclu铆das na presente convocatoria existe cr茅dito axeitado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2017, por importe global m谩ximo de 910.000,00 鈧, na partida 46207/24111

Solicitudes de adhesi贸n ao Programa: prazos, lugar de presentaci贸n e documentaci贸n a presentar:

As solicitudes, subscritas polo alcalde interesado, ou concelleiro no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial, e poder谩n presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas, as铆 como no Rexistro Xeral da Deputaci贸n Provincial, que mant茅n a s煤a operatividade ao abeiro do establecido na Disposici贸n Final 7陋 da devandita Lei 39/2015.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable.

As solicitudes ir谩n acompa帽adas dunha declaraci贸n do conxunto de axudas ou subvenci贸ns p煤blicas solicitadas polo concello ou que lle fosen concedidas para o financiamento dos contratos ou nomeamentos para os que se solicita subvenci贸n.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales os concellos interesados poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderase automaticamente aprobado de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2017

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2017 (Plan Base), co detalle que figura na relaci贸n de obras para o efecto redactada, co seguinte resumo:

 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N E ESTRADAS

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

1.- Obras municipais

4.645.999,99 鈧

1.409.947,72 鈧

6.055.947,71 鈧

2.- R茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta

385.000,00 鈧

 

385.000,00 鈧

2.- Rede Viaria Deputaci贸n

2.000.000,00 鈧

 

2.000.000,00 鈧

TOTAL

7.030.999,99 鈧

1.409.947,72 鈧

8.440.947,71 鈧

  

PLAN COMPLEMENTARIO

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

Obras municipais

4.261.000,00 鈧

666.632,40 鈧

4.927.632,40 鈧

Rede Viaria Deputaci贸n

7.064.300,00 鈧

 

7.064.300,00 鈧

 

2潞.- Someter o Plan a informaci贸n p煤blica mediante anuncio no BOP, para que se poidan formular alegaci贸ns ou reclamaci贸ns durante o prazo de 10 d铆as. Se se presentan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns o Plan debe ser sometido novamente a Corporaci贸n Provincial, para o acordo de aprobaci贸n definitiva. No caso de que non se presenten alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, o Plan entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de novo acordo.

CREACI脫N DUN MAPA PROVINCIAL DE EMERXENCIAS

Acordo:

1潞.- Que a Deputaci贸n de Ourense elabore un mapa provincial de emerxencias para a provincia.

2潞.- Solicitar da Xunta de Galicia a s煤a implicaci贸n no dese帽o e xesti贸n deste mapa, en colaboraci贸n co resto de administraci贸ns.

PROTECCI脫N DA SA脷DE DA CIDADAN脥A FRONTE 脫 AMIANTO OU ASBESTO

Acordo:

1. Po帽er en marcha campa帽as de formaci贸n, informaci贸n e publicidade para dar a co帽ecer o procedemento de detecci贸n do amianto e os ricos que comporta para sa煤de, as铆 como sobre o risco que sup贸n a s煤a inadecuada manipulaci贸n e informar de cales son os pasos que se deben seguir para a retirada e o tratamento destes materiais e os seus residuos.

2. Aprobar un convenio-marco ao que se adhir谩n os concellos da provincia co fin de realizar un inventario das construci贸ns de titularidade das entidades locais que conte帽an amianto.

3. Instar 谩 Xunta de Galicia a realizar as an谩lisis que correspondan para descartar a existencia de amianto naquelas edificaci贸ns da s煤a titularidade na provincia de Ourense, e no caso de que se detectase ese material con posible risco para a sa煤de, 谩 s煤a retirada paulatina, as铆 como convocar unha li帽a de axudas espec铆fica destinada a retirar aqueles elementos que conte帽an amianto nas edificaci贸ns privadas.

CONVENIO DE COOPERACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N E O CONCELLO DE VILAR DE SANTOS PARA A PRESTACI脫N POR PARTE DA DEPUTACI脫N, DO SERVIZO DO PUNTO LIMPO

Acordo:

1潞.- Aprobar a subscrici贸n dun convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello de Vilar de Santos para a prestaci贸n do servizo por parte de Deputaci贸n provincial do servizo do punto limpo do Concello de Vilar de Santos.

2潞.- O presente convenio ser谩 obxecto de publicaci贸n no BOP, para xeral co帽ecemento.

PROGRAMA DE COOPERACI脫N DA DEPUTACI脫N COS CONCELLOS, PAR AO COFINANCIAMENTO DA REDE PROVINCIAL DE ESPAZOS CULTURAIS E A PROGRAMACI脫N COORDINADA DE ACTIVIDADES A NIVEL PROVINCIAL 2017

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o Programa de cooperaci贸n da Deputaci贸n de Ourense cos concellos, para o cofinanciamento da rede provincial de espazos culturais e a programaci贸n coordinada de actividades a nivel provincial para o exercicio 2017.

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos no eido da cultura para o exercicio 2017, co obxecto de cofinanciar e cooperar conxuntamente cos concellos no fomento e a difusi贸n das artes esc茅nicas e da m煤sica na provincia, a trav茅s da Rede de espazos culturais (auditorios, casas de cultura e centros multiusos) da provincia de Ourense, establecendo as铆 mesmo o seu marco regulador para este exercicio.

A rede estar谩 integrada pola Deputaci贸n de Ourense e todos os concellos de menos de 20.000 habitantes que conten con espazos esc茅nicos que re煤nan os requisitos establecidos na cl谩usula segunda e que se adhiran conforme co disposto no presente programa.

A direcci贸n e representaci贸n da rede corresp贸ndelle 谩 Deputaci贸n Provincial a trav茅s do deputado delegado en materia de cultura, correspond茅ndolle 谩 asesor铆a de Pol铆tica Cultural da Deputaci贸n as funci贸ns de impulso e seguimento.

O cofinanciamento pola Deputaci贸n de Ourense realizarase con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 33420/22611, cunha dotaci贸n inicial de 70.000,00 鈧 no orzamento corrente.

Os concellos que soliciten a s煤a integraci贸n na Rede de espazos culturais da Provincia de Ourense deber谩n reunir os seguintes requisitos:

a) Dispo帽er en propiedade dun espazo axeitado para o desenvolvemento da actividade esc茅nica. Aqueles concellos que non dispo帽an de local en propiedade deben acreditar unha relaci贸n de alugueiro ou autorizaci贸n de uso coa entidade propietaria deste, asumindo, neste caso, a entidade arrendataria as condici贸ns estipuladas no presente programa para os membros da Rede.

b) Asumir por temporada a programaci贸n de, polo menos, un espect谩culo bimestral nos ditos espazos.

c) Dispo帽er dun t茅cnico responsable da xesti贸n da actividade no concello ante a Rede.

d) Ter menos de 20.000 habitantes segundo a derradeira cifra oficial publicada polo INE.

A Deputaci贸n de Ourense negociar谩 coas compa帽铆as as condiciones t茅cnicas e econ贸micas dos espect谩culos. Unha vez determinadas estas, comunicar谩nselles aos concellos, ofert谩ndolles a posibilidade de inclu铆las na programaci贸n nas condici贸ns establecidas nestas bases. Os concellos deber谩n dar resposta a esta oferta no prazo que se indique na oferta, entend茅ndose que en caso de non contestar 谩 oferta rexeitan a inclusi贸n da actuaci贸n no programa. Coa aceptaci贸n dos concellos, a Deputaci贸n, mediante resoluci贸n da Presidencia, acordar谩 a inclusi贸n das actuaci贸ns no programa, especificando as datas de programaci贸n, forma de pago e porcentaxe de financiamento que lle corresponder谩 谩 Deputaci贸n e ao concello. Desta resoluci贸n dar谩selle conta 谩 comisi贸n de seguimento na primeira sesi贸n que te帽a lugar. Nos casos en que o n煤mero de actuaci贸ns dispo帽ibles sexa inferior 谩 de concellos interesados, a actuaci贸n se lles asignar谩 aos concellos que primeiramente acepten a oferta, por rigorosa orde cronol贸xica de recepci贸n da aceptaci贸n. Non obstante, a comisi贸n de seguimento poder谩 establecer outros criterios alternativos de aplicaci贸n neste caso.

A Deputaci贸n asumir谩 os gastos de publicidade e organizaci贸n da Rede e achegar谩 parte do custo do cach茅 de cada espect谩culo, segundo se determine nas correspondentes resoluci贸ns. Como norma xeral, da programaci贸n conxunta que se realice, a Deputaci贸n de Ourense achegar谩 o 75% do custo total de cada espect谩culo, achega que pode variar nalg煤ns programas de xeito motivado.

Os concellos integrados asumir谩n a parte restante do custo do espect谩culo ou actividade, as铆 como os impostos correspondentes, SGAE e demais gastos que xere a actividade. A porcentaxe correspondente ao concello ser谩 liquidada pola Deputaci贸n consonte 谩s porcentaxes indicadas nesta cl谩usula e o convenio subscrito para cada actividade.

Os posibles ingresos que xere a actividade ser谩n xestionados e recibidos directamente polos concellos. A fixaci贸n de prezos para o p煤blico asistente por parte do concello debe serlle comunicado 谩 comisi贸n de seguimento.

2潞.- De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, as bases reguladoras do programa inicialmente aprobadas someterase a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de dez d铆as h谩biles, durante os que as entidades locais interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns e suxesti贸ns que consideren oportunas, as cales ser谩n obxecto de resoluci贸n expresa polo Pleno. En caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.