A Deputaci贸n de Ourense aproba os programas "BenOurense" de servizos sociais comunitarios e atenci贸n 谩 primeira infancia

  • Na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de novembro tam茅n se aprobou o programa provincial de cooperaci贸n cos concellos para actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais durante o ano 2017.

  • Asemade en materia cultural, a corporaci贸n provincial aprobou os estatutos da Fundaci贸n "Eduardo Blanco Amor", as铆 como a creaci贸n en Ourense do Museo Galego de Emigraci贸n.

Ourense, 25 de novembro de 2016.- A Deputaci贸n de Ourense aprobou na sesi贸n plenaria correspondente ao mes de novembro, celebrada esta ma帽谩 no Pazo Provincial, os programas provincias BenOurense en materia de Servizos Sociais Comunitarios e para puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia para o vindeiro ano 2017.

En concreto, o programa BenOurense de asistencia t茅cnica, econ贸mica e xur铆dica aos concellos en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o vindeiro ano estrut煤rase en tres acci贸ns: unha en materia de asistencia econ贸mica, para garantir o financiamento aos concellos e mancomunidades de menos de 20.000 habitantes para a contrataci贸n ou nomeamento de persoal t茅cnico dos equipos municipais de servizos sociais comunitarios con perf铆s profesionais diferentes e complementarios ao de traballador social. Nesa mesma li帽a de asistencia econ贸mica, a segunda acci贸n ten como obxectivo garantir o servizo de axuda no fogar. E a terceira acci贸n ref铆rese 谩 asistencia t茅cnica e xur铆dica que se prestar谩 a trav茅s do persoal da 脕rea de Benestar da Deputaci贸n, consistindo na emisi贸n de informes t茅cnicos e xur铆dicos en materia de servizos sociais.

Por outra parte, as bases do outro programa provincial BenOurense te帽en por obxecto regular a concesi贸n de axudas destinadas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Puntos de Atenci贸n 谩 Primeira Infancia (PAI), e para os servizos complementarios. Neste apartado, cont茅mplanse d煤as acci贸ns: unha dirixida aos PAI, considerados os establecementos de car谩cter di煤rno e de titularidade municipal, en concellos de menos de 5.000 habitantes, que prestan apoio aos pais de nenos e nenas de entre 3 meses e 3 anos. A segunda acci贸n referida aos servizos complementarios municipais, os cales se encadran nas funci贸ns de atenci贸n e coidado fora da xornada ordinaria dos centros escolares para nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, para contribu铆r 谩 conciliaci贸n da vida laboral e familiar.

A corporaci贸n provincial tam茅n aprobou na Sesi贸n Plenaria, o programa provincial de cooperaci贸n cos concellos para actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provincias durante o ano 2017, coa finalidade de colaborar economicamente cos concellos e coas mancomunidades no sostemento deste servizo e das obrigas establecidas na lexislaci贸n galega de prevenci贸n de incendios forestais.

Asemade outro dos acordos aprobados esta ma帽谩 no Sal贸n de Plenos da Deputaci贸n de Ourense en materia cultural, foi a aprobaci贸n dos estatutos da Fundaci贸n Eduardo Blanco Amor co fin de levar a cabo actuaci贸ns que difundan e a obra deste autor, a promoci贸n de actividades de estudo e investigaci贸n nos campos da literatura, do xornalismo, das artes, abordados polo autor e polos investigadores da s煤a obra, entre outras li帽as de actuaci贸n. As铆 mesmo, aprobouse a creaci贸n en Ourense do Museo Galego da Emigraci贸n, na que a sede da dita infraestrutura sexa o Pazo de Vilamar铆n.

A totalidade dos acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe foron os seguintes:

PLAN DE ORDENACI脫N DE RECURSOS HUMANOS 2017

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos 2017 da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

2潞.- Someter a informaci贸n p煤blica, durante o prazo de 30 d铆as h谩biles, a documentaci贸n inicialmente aprobada, mediante anuncio no BOP, para a formulaci贸n de alegaci贸ns ou reclamaci贸ns. Se transcorrido o prazo de informaci贸n p煤blica non se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, entenderase automaticamente aprobado de forma definitiva. Se se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns estas ser谩n resoltas polo Pleno.

CESI脫N GRATU脥TA DA PARCELA II DO CAMPUS NORTE DE OURENSE 脕 UNIVERSIDADE DE VIGO

Acordo:

1. Aprobar inicialmente a cesi贸n gratu铆ta 谩 Universidade de Vigo da parcela II (Colexio Universitario) do Campus Norte de Ourense.

2. Someter o expediente a informaci贸n p煤blica, polo prazo de 20 d铆as, para que calquera interesado poida formular alegaci贸ns, entend茅ndose aprobado definitivamente o expediente, no caso de que non se formulen alegaci贸ns.

3. Deber谩 manterse o fin educativo para o que son cedidos, establec茅ndose que no caso de cesamento deste, quedar谩 resolta a cesi贸n e reverter谩n os bens 谩 Deputaci贸n de Ourense, nos termos previsto no artigo 111 do Regulamento de bens das entidades locais aprobado por Real decreto 1372/1986.

4. A Universidade de Vigo deber谩 levar a cabo a depuraci贸n xur铆dica da parcela cedida, asumindo os seus custos, as铆 como da elevaci贸n do presente acordo a escritura p煤blica, no caso de que o solicite.

LIMPEZA DAS MARXES DAS REDES VIARIAS 2017

Acordo:

1潞.- Desestimar as alegaci贸ns formuladas.

2潞.- Aprobar as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais durante o exercicio 2017.

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n da concesi贸n de subvenci贸ns a concellos e mancomunidades da provincia de Ourense para o financiamento da prestaci贸n de servizos de limpeza da rede viaria local durante un per铆odo m铆nimo de tres meses.

O per铆odo m铆nimo de realizaci贸n da actividade de limpeza da rede subvencionado deber谩 comprender, en todo caso, as datas nas que a Deputaci贸n estableza a limpeza obrigatoria dun n煤mero m铆nimo de quil贸metros da rede viaria provincial, conforme co previsto na cl谩usula s茅tima, apartado b).

Os servizos subvencionados poder谩n prestarse mediante calquera modo de xesti贸n dos previstos na lexislaci贸n de r茅xime local, sendo subvencionables todos os gastos correntes directos do servizo. Excl煤ense os gastos de investimento e os indirectos, as铆 como os definidos como non subvencionables nos apartados 7 e 8 do artigo 31 da Lei xeral de subvenci贸ns.

Nos supostos de prestaci贸n do servizo que non comprendan meses naturais completos, para o c谩lculo do cumprimento do per铆odo m铆nimo esixible computaranse os d铆as naturais de prestaci贸n, consider谩ndose un mes por cada trinta d铆as naturais.

A finalidade da subvenci贸n 茅 colaborar economicamente cos concellos e mancomunidades no sostemento do servizo p煤blico de limpeza da rede viaria municipal (servizo que se considera inclu铆do no servizo m铆nimo obrigatorio de acceso aos n煤cleos de poboaci贸n, recollido no artigo 26 da Lei de bases de r茅xime local) e no cumprimento das obrigas establecidas na lexislaci贸n galega de prevenci贸n de incendios forestais. Esta colaboraci贸n condici贸nase a que por parte dos concellos e mancomunidades se realicen labores de limpeza das marxes das v铆as provinciais e municipais, co obxectivo 煤ltimo de garantir o mantemento das v铆as en condici贸ns axeitadas de limpeza e seguridade, d谩ndolle ademais cumprimento ao establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevenci贸n e defensa contra os incendios forestais.

Poder谩n ser beneficiarios das subvenci贸ns previstas no presente Programa provincial de cooperaci贸n aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes e mancomunidades integradas por estes concellos que cumpran os seguintes requisitos:

a) Prestar o servizo de limpeza da rede viaria, cunha m谩quina rozadora con brazo articulado, destinada 谩 realizaci贸n de traballos de limpeza das marxes da rede viaria municipal e provincial, durante, polo menos, o per铆odo m铆nimo do ano 2017 sinalado na cl谩usula primeira.

b) Adherirse ao presente Programa de Cooperaci贸n no prazo e coas formalidades recollidas na cl谩usula quinta.

O financiamento das subvenci贸ns reguladas na presente convocatoria realizarase con cargo 谩 aplicaci贸n 16311/46200 dos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2017, tramit谩ndose con car谩cter anticipado a convocatoria 贸 abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvenci贸ns. Para estes efectos, ser谩n de aplicaci贸n 谩 presente convocatoria as seguintes regras especiais:

1陋) A presente convocatoria queda condicionada 谩 existencia de cr茅dito adecuado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2017, tendo car谩cter puramente estimatorio a cont铆a total m谩xima prevista nas presentes bases.

2陋) A cont铆a total m谩xima estimada 茅 de trescentos cincuenta mil euros (350.000,00 鈧).

3陋) No expediente de gasto que se tramite a certificaci贸n de existencia de cr茅dito substituirase por unha certificaci贸n relativa 谩 concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no artigo 56.1 do RD 887/2006.

4陋) Os efectos de t贸dolos actos de tr谩mite ditados no expediente de gasto entenderanse condicionados a que, 贸 ditarse a resoluci贸n de concesi贸n, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que se produciron eses actos.

5陋) A resoluci贸n de concesi贸n deber谩 ditarse no exercicio 2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legalmente prevista o orzamento da Deputaci贸n Provincial para o dito exercicio.

A cont铆a das subvenci贸ns que se concedan ao abeiro deste Programa de cooperaci贸n ser谩 para o exercicio 2017 de 4.500,00 鈧 como m谩ximo, con destino ao financiamento dos gastos subvencionables de prestaci贸n do servizo.

En todo caso, a cont铆a da subvenci贸n nunca poder谩 exceder do 100% dos gastos subvencionables soportados pola entidade beneficiaria, polo que se reducir谩 na cont铆a correspondente para o caso de que o gasto xustificado no citado concepto sexa inferior a

3潞.- Ordenar a publicaci贸n das bases do Programa no BOP e na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial.

ABASTECEMENTO EN ALTA RAZAMONDE-SAN TROCADO

Acordo:

1潞.- Aceptar a delegaci贸n de competencia na Deputaci贸n Provincial de Ourense acordada polos concellos de Cenlle (acordo plenario do 21-10-2016), Punx铆n (acordo plenario do 28-10-2016) e San Amaro (acordo plenario do 10-11-2016) para solicitar e obter a oportuna concesi贸n demanial do aproveitamento das augas do r铆o Mi帽o para o abastecemento da poboaci贸n do municipio de Cenlle conxuntamente co da poboaci贸n dos municipios de Punx铆n e San Amaro.

Ao abeiro desta delegaci贸n, a Deputaci贸n solicitar谩 a dita concesi贸n, asumindo ante o organismo de conca os dereitos e obrigas inherentes 谩 condici贸n de concesionario.

A presente delegaci贸n non sup贸n transferencia da titularidade da competencia para a ordenaci贸n e xesti贸n do servizo de abastecemento, que contin煤a sendo municipal, limit谩ndose 贸 exercicio das facultades necesarias para a obtenci贸n da concesi贸n e a realizaci贸n dos actos que corresponden 贸 concesionario.

A presente delegaci贸n ter谩 car谩cter indefinido.

2潞.- Publicar no BOP esta delegaci贸n, para xeral co帽ecemento.

BENOURENSE DE ASISTENCIA ECON脫MICA, T脡CNICA E XUR脥DICA AOS CONCELLOS 2017

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras Programa Provincial BenOurense de Asistencia Econ贸mica, T茅cnica e Xur铆dica aos Concellos en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2017.

Constit煤e o obxecto do Programa Provincial de Asistencia Econ贸mica, T茅cnica e Xur铆dica aos Concellos en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2017 o establecemento, de xeito integral e detallado, regulando os tr谩mites para a s煤a total execuci贸n, das acci贸ns que lle corresponde desenvolver 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense en virtude das competencias atribu铆das polos artigos 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administraci贸n local de Galicia, 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e 31 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

En consecuencia, e ao abeiro dos preceptos citados, o obxecto do Programa c铆nguese 谩 programaci贸n detallada das acci贸ns de asistencia t茅cnica, econ贸mica e xur铆dica aos concellos con menos de 20.000 habitantes na execuci贸n das s煤as competencias en materia de servizos sociais comunitarios b谩sicos. Para estes efectos, incl煤ense tam茅n as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes, ao tratarse de meras entidades instrumentais dos concellos que exercen competencias delegadas por aqueles.

Tendo en conta o disposto no artigo 31.3 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, este Programa estrut煤rase en tres acci贸ns:

1陋) Acci贸n 1: asistencia econ贸mica, co obxecto de garantir o financiamento aos concellos e mancomunidades de menos de 20.000 habitantes para a contrataci贸n ou nomeamento de persoal t茅cnico dos equipos municipais de servizos sociais comunitarios con perf铆s profesionais diferentes e complementarios ao de traballador/a social.

2陋) Acci贸n 2: asistencia econ贸mica co obxecto de garantir o financiamento do servizo de axuda no fogar b谩sico aos concellos e mancomunidades de menos de 20.000 habitantes.

3陋) Acci贸n 3: asistencia t茅cnica e xur铆dica en materia de servizos sociais, complementaria da asistencia econ贸mica. Esta prestaci贸n levarase a cabo por persoal da 脕rea de Benestar da Deputaci贸n, consistindo na emisi贸n de informes t茅cnicos e xur铆dicos en materia de servizos sociais. Este servizo prestarase de xeito prioritario 谩s entidades locais correspondentes a 谩reas rurais de menos de 5.000 habitantes e rurais de alta dispersi贸n.

2潞.- A aprobaci贸n do presente programa queda condicionada, no relativo ao incremento das subvenci贸ns da Acci贸n I, 谩 aprobaci贸n da oportuna modificaci贸n orzamentaria para a dotaci贸n do dito incremento. En caso de que a dita modificaci贸n orzamentaria non se chegase a aprobar, as cont铆as das subvenci贸ns da Acci贸n I ser谩n as previstas no Programa BenOurense 2016.

3潞.- Someter a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no BOP, as bases inicialmente aprobadas, conforme co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense, polo prazo de 10 d铆as h谩biles. Durante o dito prazo, os interesados poder谩n formular as alegaci贸ns que consideren oportunas, que ser谩n resoltas expresamente polo Pleno. En caso de que non se formulen alegaci贸ns entenderase elevado a definitivo o acordo da aprobaci贸n provisional.

BENOURENSE PAIs 2017

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras da convocatoria do concurso p煤blico do Programa BenOurense Infancia para a concesi贸n de subvenci贸ns para puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia e servizos complementarios dependentes de corporaci贸ns locais para o exercicio 2017.

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n da convocatoria p煤blica, por parte da Deputaci贸n Provincial de Ourense, para a tramitaci贸n e concesi贸n de subvenci贸ns do Programa "BenOurense Infancia" en r茅xime de concorrencia non competitiva, destinadas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Puntos de Atenci贸n a Primeira Infancia (PAI)", e/ou dos "Servizos Complementarios".

O presente programa contempla d煤as acci贸ns:

1潞) Acci贸n I: Punto de Atenci贸n 谩 Infancia (PAI).

脫s efectos das presente convocatoria ent茅ndese como PAI aqueles establecementos de car谩cter di煤rno e titularidade municipal, situados en concellos de menos de 5.000 habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que te帽en por finalidade prestar apoio 贸s pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e que se atopan regulados polo Decreto 329/2005, de 28 de xullo.

Except煤anse aqueles servizos xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que poida substitu铆la.

2潞) Acci贸n II: Servizos Complementarios Municipais.

Para os efectos desta convocatoria, ent茅ndese como servizo complementario, aqueles servizos de titularidade municipal, que por xesti贸n directa ou indirecta e en xornada di煤rna, desenvolven funci贸ns de atenci贸n e coidado fora da xornada ordinaria dos centros escolares para nenos e nenas entre 3 e 12 anos actuando como soporte e apoio as familias e contribu铆ndo 谩 conciliaci贸n da vida laboral e familiar.

Poder谩n obter subvenci贸n, os seguintes:

1. Acci贸n I .- Os PAIs daqueles concellos de menos de 5.000 habitantes da provincia de Ourense non xestionados polo Consorcio galego de benestar da Xunta de Galicia ou entidade que a substit煤a.

2. Acci贸n II.- As corporaci贸ns locais de menos de 20.000 habitantes, da provincia de Ourense, que conten cun centro que re煤na as seguintes condici贸ns:

- Que te帽an en funcionamento un servizo complementario da s煤a titularidade, xestionada de forma directa ou indirecta, que organicen o coidado dos nenos e nenas no seo dun grupo coa finalidade de contribu铆r ao seu benestar e favorecer a conciliaci贸n laboral e familiar mediante a garda e custodia dos menores, funcione baixo un calendario co帽ecido e sistem谩tico, con reserva de praza previa e un sistema regulado de cobertura destas prazas .

- Que estes centros presten servizos, cando menos, 5 d铆as da semana durante nove meses 贸 ano, coa finalidade de adaptar o seu calendario de apertura 谩s necesidades de conciliaci贸n da vida laboral e familiar dos pais/mais ou representantes legais dos nenos, excepto aqueles d铆as sinalados como festivos no calendario laboral.

Quedan expresamente exclu铆dos de esta consideraci贸n servizos exclusivos de ludoteca, actividades de formaci贸n/capacitaci贸n complementarias 谩 escolar e desenvolvidas no curso escolar (actividades extraescolares), actividades deportivas ou de ocio realizadas polo concello durante o curso escolar, e outras de natureza an谩loga 谩s anteriores.

2潞.- Someter a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio inserido no BOP, as bases inicialmente aprobadas, conforme co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense durante o prazo de 10 d铆as h谩biles. Durante o dito prazo, os interesados poder谩n formular as alegaci贸ns que consideren oportunas, que ser谩n resoltas expresamente polo Pleno. En caso de que non se formulen alegaci贸ns entenderase elevado a definitivo o acordo da aprobaci贸n provisional.

VIOLENCIA MACHISTA

Acordo:

Instar ao Parlamento de Galicia a constitu铆r neste per铆odo de sesi贸ns a Comisi贸n non permanente de Estudio para a igualdade e para os dereitos das mulleres.

Instar ao Parlamento de Galicia a inclu铆r no plan de traballo da Comisi贸n non permanente de estudo para a igualdade e os dereitos das mulleres, a proposta dos grupos parlamentarios que a integran, a persoas expertas no 谩mbito xur铆dico, co obxecto de poder avaliar a inclusi贸n do termo feminicidio na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevenci贸n e o tratamento integral da violencia de x茅nero, as铆 como outras posibles modificaci贸ns lexislativas.

Instar a Xunta de Galicia, en di谩logo coas organizaci贸n sociais, sindicais e empresarias e, dentro da Mesa de Di谩logo Social, a que se promovan medidas encami帽adas a que as empresas cumpran co dereito 谩 igualdade salarial e a non discriminaci贸n retributiva entre mulleres e homes."

FUNDACI脫N EDUARDO BLANCO AMOR

Acordo:

1潞.- Aprobar os Estatutos da Fundaci贸n Eduardo Blanco-Amor:

Ao abeiro do dereito reco帽ecido no artigo 34.1 da Constituci贸n Espa帽ola, coa denominaci贸n de "Fundaci贸n Eduardo Branco Amor", constit煤ese unha organizaci贸n de natureza fundacional, de interese galego, constitu铆da sen 谩nimo de lucro, cuxo patrimonio se acha afectado, de modo duradeiro 谩 realizaci贸n dos fins de interese xeral propios da instituci贸n.

A fundaci贸n constitu铆da, unha vez inscrita no Rexistro de Fundaci贸ns de Interese Galego, ten personalidade xur铆dica propia e plena capacidade de obrar, podendo realizar en consecuencia todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con suxeici贸n ao establecido no ordenamento xur铆dico.

A fundaci贸n rexerase pola Lei 12/2006, de fundaci贸ns de interese galego, o Decreto 12/2009, polo que se aproba o Regulamento das fundaci贸ns de interese galego e, no que sexa de aplicaci贸n, pola Lei 50/2002, de fundaci贸ns, a Lei 49/2002, de r茅xime fiscal das entidades sen 谩nimo de lucro e dos incentivos fiscais ao mecenado, o Real decreto 1270/2003, polo que se aproba o Regulamento de aplicaci贸n do r茅xime fiscal das entidades sen 谩nimo de lucro e dos incentivos fiscais ao mecenado, e demais normativa que sexa de aplicaci贸n, pola vontade do fundador manifestada nestes estatutos e demais normas de xeral aplicaci贸n.

O domicilio da fundaci贸n radicar谩 na sede do Pazo Provincial, na r煤a Progreso 32, Ourense.

O padroado poder谩 promover o cambio de domicilio, mediante a oportuna modificaci贸n estatutaria, con inmediata comunicaci贸n ao protectorado, na forma prevista na lexislaci贸n vixente.

A fundaci贸n desenvolver谩 as s煤as actividades principalmente no territorio da Comunidade Aut贸noma de Galicia.

Son fins da Fundaci贸n:

1. A conservaci贸n, difusi贸n, promoci贸n e traduci贸n da obra de EDUARDO BLANCO-AMOR e ou seu legado. Facendo especial fincap茅 nos fondos bibliogr谩ficos (arquivo e publicaci贸ns da biblioteca do escritor) propiedade da Deputaci贸n de Ourense desde o 7 de maio de 1983.

2. A promoci贸n de actividades de estudo e investigaci贸n nos campos da literatura, o xornalismo, a lingua galega, as artes, a fotograf铆a, e os estudos hist贸ricos e pol铆ticos abordados polo autor e polos investigadores da s煤a obra.

3. A dinamizaci贸n e difusi贸n sociocultural de todo o relacionado con EDUARDO BLANCO-AMOR, especialmente na provincia de Ourense, en Galicia, Espa帽a e pa铆ses de Am茅rica relacionados co escritor.

4. A potenciaci贸n e difusi贸n da cultura e da realidade social, sobre todo da 茅poca do escritor, en Ourense, Galicia, en xeral, e no exterior; e a colaboraci贸n con entes p煤blicos e privados de fins semellantes.

Para a consecuci贸n dos fins mencionados no artigo anterior, a Fundaci贸n realizar谩 as seguintes actividades:

1. A catalogaci贸n, e o desenvolvemento e conservaci贸n do arquivo documental e biblioteca, propiedade da Deputaci贸n de Ourense, e de toda a documentaci贸n relacionada coa figura de EDUARDO BLANCO-AMOR.

2. A divulgaci贸n da obra de EDUARDO BLANCO-AMOR, as obras da s煤a colecci贸n privada e do seu arquivo documental e biblioteca.

3. A formaci贸n de artistas e estudosos nos eidos anteriores e calquera outros relacionados coa intensa e variada actividade do escritor ourens谩n

4. A realizaci贸n de actividades de fomento nos 谩mbitos cultural e social, tanto en Ourense, Galicia, Espa帽a e Am茅rica.

5. A captaci贸n dos fondos econ贸micos, subvenci贸ns e convenios, necesarios para levar a cabo as ditas actividades.

2潞.- Que se proceda, consonte co sinalado nos artigos 10 e 11 da Lei 12/2006 de fundaci贸ns de interese galego a formalizar en documento p煤blico escritura de constituci贸n da fundaci贸n e 谩 solicitude de clasificaci贸n e inscrici贸n diante do Rexistro de Fundaci贸ns de Interese Galego.

MUSEO GALEGO DA EMIGRACI脫N

Acordo:

1潞.- Que a Deputaci贸n de Ourense proxecte e faga realidade o Museo Galego da Emigraci贸n.

2潞.- Que a sede da dia infraestrutura cultural sexa o Pazo de Vilamar铆n.

CENTRO P脷BLICO DE ATENCI脫N 脕S PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE M脕IS DE 21 ANOS NA PROVINCIA DE OURENSE

1. A Deputaci贸n amosa o seu rexeitamento ao proxecto presentado por non ser o que precisa a provincia de Ourense. Nin por servizos, nin n煤mero de prazas, nin por garantir a xesti贸n p煤blica, coa que nos comprometemos os partidos pol铆ticos en acordo asinado o 19 de setembro de 2016.

2. A Deputaci贸n insta 谩 Xunta de Galiza a que se elabore un novo proxecto que se corresponda con un "CENTRO DE ATENCI脫N TERAP脡UTICA-OCUPACIONAL", p煤blico, que execute nunha primeira fase o centro de d铆a e servizos com煤n e que deixe previsto para unha segunda fase o centro residencial.

3.- A Deputaci贸n insta 谩 Xunta de Galiza a que se garanta, en todo caso, a xesti贸n p煤blica do mesmo.