A Deputaci贸n de Ourense, primeira administraci贸n p煤blica de Espa帽a en aprobar os orzamentos de 2017

 

  • Ascenden a 77 mill贸ns de euros e abranguen o que establece a Carta de Servizos da instituci贸n, tanto para concellos como para cidad谩ns.

  • O Plan de Cooperaci贸n cos concellos eleva a s煤a cont铆a segundo o establecido no plan de mandato "Ourense 15-19".

  • O pleno adoptou tam茅n acordos en materia de infraestruturas, plans de cooperaci贸n e apoio aos concellos, procedementos de contrataci贸n e 谩mbito forestal.

Ourense, 30 de setembro de 2016.- O pleno da Corporaci贸n Provincial correspondente ao mes de setembro de 2016 aprobou hoxe o orzamento xeral da instituci贸n para o exercicio 2017, sendo a Deputaci贸n de Ourense a primeira administraci贸n p煤blica de Espa帽a en aprobar os presupostos do vindeiro ano, que ascenden a 77 mill贸ns de euros e abranguen o que establece a Carta de Servizos da instituci贸n, tanto para concellos como para cidad谩ns.

O pleno tam茅n aprobou as bases para a elaboraci贸n e execuci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial para o exercicio 2017, que eleva a s煤a cont铆a segundo o establecido no Plan de Mandato "Ourense 15-19".

En materia de infraestruturas, o pleno aprobou solicitar ao Goberno de Espa帽a a construci贸n na Gudi帽a dunha estaci贸n do AVE e un centro de conservaci贸n e mantemento do tren de alta velocidade. As铆 mesmo, aprobouse que a Deputaci贸n de Ourense solicite que a Estrutura Organizativa de Xesti贸n Integral (EOXI) de Ourense, Barco de Valdeorras e Ver铆n dispo帽a, coa posta en funcionamento do Hospital 20-50, dun sistema integrado de televisi贸n dixital, baseado en pantallas t谩ctiles sobre brazo articulado, situadas xunto 谩 cabeceira da cama do paciente, o que lle permitir谩 ter acceso 谩 televisi贸n 谩 carta, radio e Internet, a cada paciente sen ter que consensuar a elecci贸n de canles nin molestar a outros pacientes da mesma habitaci贸n.

Asemade, o pleno aprobou manter os criterios obxectivos que presiden os plans de cooperaci贸n cos concellos da provincia: Plan de Obras, Plan Benourense, Plan de Empregabilidade, Plan de Axudas 谩 Mocidade, Plan de Desbroces, Plan de Adquisici贸n de Desfibriladores e outros que se aproben; e aprobou tam茅n, no 谩mbito de procedementos de contrataci贸n, cumprir a lexislaci贸n vixente en materia de contrataci贸n sen auto-limitaci贸ns con respecto aos procedementos de contrataci贸n, e continuar co traballo desenvolvido que permite 谩 Deputaci贸n de Ourense liderar, coa m谩xima puntuaci贸n, a 脕rea de Transparencia nas contrataci贸ns de servizos segundo o r谩nking dos gobernos provinciais de Espa帽a elaborado por Transparencia Internacional.

No 谩mbito do sector forestal, o pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou instar 谩 Xunta de Galicia a continuar desenvolvendo actuaci贸ns de control dos riscos hidrol贸xicos erosivos asociados aos incendios forestais deste ver谩n, as铆 como li帽as de axuda para paliar os danos causados por estes, e para fomentar os investimentos no sector forestal.

A totalidade dos acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe foron os seguintes:

CONTA XERAL DA DEPUTACI脫N DE OURENSE, DO INORDE E DOS CONSORCIOS ADSCRITOS 脕 DEPUTACI脫N, CORRESPONDENTE AO 2015

Acordo:

Emitir informe favorable 谩 conta xeral do exercicio 2015, conforme co establecido no artigo 212.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Que a Conta xeral co presente informe sexa exposta ao p煤blico por prazo de quince d铆as, durante os cales e oito m谩is, segundo o previsto no artigo 212.3 da LRFL, os interesados poder谩n presentar reclamaci贸ns, reparos ou observaci贸ns. En caso de que non se formulen, someterase ao Pleno da Corporaci贸n sen necesidade de novo informe.

RELACI脫N DE POSTOS DE TRABALLO DA DEPUTACI脫N PARA O 2017

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a Relaci贸n de Postos de Traballo 2017 do persoal da Deputaci贸n Provincial de Ourense, segundo o proxecto formulado pola Presidencia en data 29 de setembro de 2016, que incorpora ao proxecto do 1 de setembro as modificaci贸ns introducidas polas emendas da Presidencia do 28 e 29 de setembro de 2016.

2潞.- Someter a informaci贸n p煤blica, durante o prazo de 20 d铆as h谩biles, o documento inicialmente aprobado, mediante anuncio no BOP, para a formulaci贸n de alegaci贸ns ou reclamaci贸ns. Se transcorrido o prazo de informaci贸n p煤blica non se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, entenderase automaticamente aprobada de forma definitiva. Se se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns estar ser谩n resoltas polo Pleno.

ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACI脫N DE OURENSE PARA O 2017

Acordo:

1潞.- Aproba-lo orzamento xeral da Deputaci贸n provincial de Ourense para o ano 2017, co detalle que figura nos resumos seguintes:

ENTIDADE LOCAL.-

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 29.049.608,30 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos 19.536.950,64 鈧

Cap铆tulo 3.- Gastos financeiros 127.382,60 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes

Cap铆tulo 5.- Fondo de continxencia 9.733.518,95 鈧

10.000,00 鈧

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais 14.515.232,80 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 1.530.500,00 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 300.000,00 鈧

Cap铆tulo 9.- Pasivos financeiros 2.196.806,71 鈧

TOTAL GASTOS...... 77.000.000,00 鈧

Estado de ingresos

Cap铆tulo 1.- Impostos directos 4.300.000,00 鈧

Cap铆tulo 2.- Impostos indirectos 3.900.000,00 鈧

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 4.871.608,75 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 63.254.128,50 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais 223.262,75 鈧

Cap铆tulo 6.- Alleamento de investimentos reais 21.000,00 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 130.000,00 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 300.000,00 鈧

TOTAL INGRESOS... 77.000.000,00 鈧

B) INORDE.-

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 899.306,10 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos 524.505,90 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 300.000,00 鈧

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais 45.188,00 鈧

TOTAL GASTOS........ 1.769.000,00 鈧

Estado de ingresos

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 12.127,00 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 1.730.920,00 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais 12.800,00 鈧

Cap铆tulo7.- Transferencias de capital 13.153,00 鈧

TOTAL INGRESOS..... 1.769.000,00 鈧

2潞.- Aprobar as Bases de Execuci贸n do Orzamento Xeral, segundo figuran no expediente.

3潞.- Aprobar os cadros de persoal, que se dividen en persoal funcionario, laboral e eventual, de acordo co art.126 do Texto refundido das disposici贸ns legais vixentes en materia de r茅xime local, aprobado por Real Decreto lexislativo 781/1986.

4潞.- De acordo co art. 169 da LRFL, o orzamento xeral ser谩 exposto 贸 p煤blico, previo anuncio no bolet铆n oficial da provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalos e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

MODIFICACI脫N DO EXPEDIENTE N.潞 4/2016 DE MOFIDICACI脫N DE CR脡DITOS PARA O EXERCICIO 2016

Acordo:

No expediente de modificaci贸n de cr茅ditos n潞 4/2016 e con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 "A Concellos. Cooperaci贸n Provincial", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de O铆mbra para "Anteproxecto de ampliaci贸n e mellora das dependencias da casa do concello" por importe de 20.500,00 euros. Advertido un erro en dita finalidade ac贸rdase a correcci贸n do mesmo quedando da seguinte maneira:

- 450.12/762.01 A Concellos. Cooperaci贸n Provincial

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de O铆mbra Execuci贸n do proxecto de ampliaci贸n e mellora das dependencias da casa do Concello 20.500,00

No expediente de modificaci贸n de cr茅ditos n潞 4/2016 e con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12/762.01 "A Concellos. Cooperaci贸n Provincial", prev铆ase unha subvenci贸n ao Concello de Esgos para "Adquisici贸n de terreos para o velorio municipal" por importe de 50.000,00 euros. Recibido un escrito por parte do Concello solicitando a modificaci贸n da finalidade da subvenci贸n concedida, ac贸rdase que a mesma se desglose da seguinte maneira:

- 450.12/762.01 A Concellos. Cooperaci贸n Provincial

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Esgos - Adquisici贸n de terreos para o velorio municipal 40.000,00 鈧

- Redacci贸n do Plan Especial de Infraestruturas e Dotaci贸ns para o cambio de uso dos terreos 10.000,00

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2015, RELATIVA 脕S OBRAS MUNICIPAIS DE LEIRO

Acordo:

Acordar a modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2015, incorporando 贸 plan 鈥揺n substituci贸n da obra "Reconstruci贸n pasarela peonil en Leiro"- a obra denominada "Mellora enerx茅tica en Leiro", cun orzamento de 50.000,00 euros, co n煤mero 44/POS/2015.

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2017

Acordo:

I.- Aprobar as bases para a elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2017, co seguinte teor literal:

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n dos procedementos de elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2017.

O Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais para o exercicio 2017 comprender谩 as seguintes clases de investimentos:

- Investimentos en obras de mellora e conservaci贸n da rede viaria provincial, de titularidade da Deputaci贸n Provincial.

- Investimentos en obras de competencia municipal, preferentemente as necesarias para a efectiva prestaci贸n dos servizos municipais obrigatorios enumerados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do r茅xime local, modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizaci贸n e sustentabilidade da administraci贸n local.

O Plan Provincial 2017, tanto no apartado da rede viaria provincial coma no relativo 谩s obras municipais (neste caso ata o importe m谩ximo establecido para cada termo municipal nestas bases) financiarase na s煤a integridade pola Deputaci贸n Provincial de Ourense, resultando en consecuencia o seguinte cadro b谩sico de financiamento:

Obras municipais:

Deputaci贸n Provincial: 100,00 %

Obras da Rede Viaria Provincial:

Deputaci贸n Provincial: 100 %

Non obstante, no caso das obras municipais, os concellos voluntariamente poder谩n efectuar achegas adicionais para o financiamento das obras, alter谩ndose automaticamente o cadro de financiamento neses supostos. Doutra banda, incluiranse igualmente no Plan Provincial, todas aquelas obras para as que os concellos soliciten a s煤a inclusi贸n, dotadas de financiamento exclusivamente municipal ou procedente doutras administraci贸ns p煤blicas, para os efectos de obter a declaraci贸n de utilidade p煤blica de cara a posibilitar a obtenci贸n de terreos mediante expropiaci贸n forzosa.

A distribuci贸n do investimento prevista no Plan Provincial 2017 茅 a seguinte:

Investimento total previsto na Rede Viaria Provincial: 2.000.000,00 鈧

Achega da Deputaci贸n 谩 RVP (100%): 2.000.000,00 鈧

Investimento total previsto en obras municipais: 5.363.500,00 鈧, dos cales 5.087.500 鈧 destinados 谩 execuci贸n material das obras e 276.000,00 鈧 destinados a servizos complementarios 谩 execuci贸n das obras.

Subvenci贸n Deputaci贸n obras municipais (100,00 %): 5.363.500,00 鈧

A distribuci贸n territorial por concellos do investimento en obras municipais efectuarase mediante a asignaci贸n a cada concello da provincia dunha cota al铆cuota de investimento subvencionado, resultando un investimento por termo municipal de 58.000,00 鈧; da dita cantidade, 55.000,00 鈧 destinaranse 贸 financiamento dos contratos de execuci贸n material das obras e 3.000,00 鈧 贸 financiamento dos contratos de servizos complementarios 谩 execuci贸n das obras (con especial consideraci贸n das asistencias t茅cnicas para a redacci贸n de proxectos, a direcci贸n facultativa e a coordinaci贸n de seguridade e sa煤de das actuaci贸ns).

O investimento con cargo a fondos provinciais asignado a cada concello poder谩 dedicarse a unha ou varias obras, a elecci贸n dos concellos, podendo supo帽er o seu financiamento 铆ntegro ou parcial, sempre e cando as obras correspondan a competencias municipais.

Sen prexu铆zo do anterior, e tal e como se sinala no apartado 3, poder谩n inclu铆rse investimentos de cont铆a superior 谩 achega provincial, correspondentes 谩 mesma obra ou obras subvencionadas ou a outras obras, sempre e cando o concello achegue o financiamento complementario preciso.

II.- Someter as presentes bases a informaci贸n p煤blica, mediante anuncio no BOP, por prazo de 10 d铆as h谩biles, co fin de que as entidades locais interesadas poidan formular as alegaci贸ns ou reclamaci贸ns que consideren oportunas. En caso de non presentarse alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, as bases entenderanse aprobadas definitivamente. No caso de que se presente algunha reclamaci贸n ou alegaci贸n ser谩n obxecto de resoluci贸n polo Pleno.

PROGRAMA DE COOPERACI脫N PARA O COFINANCIAMENTO DA ADQUISICI脫N DE DESFIBRILADORES COS CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

Acordo:

Aprobar as Bases do Programa de Cooperaci贸n para o co-financiamento cos concellos de menos de 20.000 habitantes da adquisici贸n de desfibriladores.

Publicar as presentes bases no BOP consonte ao sinalado na base 5陋.

PROCEDEMENTOS DE CONTRATACI脫N

Acordo:

1. Cumprir a lexislaci贸n vixente en materia de contrataci贸n sen auto-limitaci贸ns con respecto aos procedementos de contrataci贸n.

2. Continuar co traballo desenvolvido que permite 谩 Deputaci贸n de Ourense liderar, coa m谩xima puntuaci贸n, a 脕rea de Transparencia nas contrataci贸ns de servizos segundo o r谩nking dos gobernos provinciais de Espa帽a elaborado por Transparencia Internacional.

APLICACI脫N DE CRITERIOS OBXECTIVOS NOS PLANS DE OBRAS E SERVIZOS E ACTUACI脫NS DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS DA PROVINCIA

Acordo:

Manter os criterios obxectivos que presiden os plans de cooperaci贸n cos concellos da provincia: Plan de Obras, Plan Benourense, Plan de Empregabilidade, Plan de Axudas 谩 Mocidade, Plan de Desbroces, Plan de Adquisici贸n de Desfibriladores e outros que se aproben.

SOLICITAR DO GOBERNO DE ESPA脩A A CONSTRUCI脫N NA GUDI脩A DA ESTACI脫N DO AVE E MANTEMENTO DUN CENTRO DE ALTA VELOCIDADE

Acordo:

1. Instar ao Goberno de Espa帽a a que constr煤a na Gudi帽a unha estaci贸n do AVE e un Centro de Conservaci贸n e mantemento do tren de alta velocidade.

2. Dar traslado deste acordo ao presidente do Goberno de Espa帽a, ao ministro de Fomento, ao presidente da Xunta de Galicia e ao alcalde do Concello da Gudi帽a.

GRATUIDADE E MELLORA XERAL DO SERVIZO DE TV NO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE E NO HOSPITAL COMARCAL DO BARCO

Acordo:

Que a Deputaci贸n de Ourense solicite que a EXTRUCTURA ORGANIZATIVA DE XESTI脫N INTEGRAL (EOXI) de Ourense, Barco de Valdeorras e Ver铆n dispo帽a, coa posta en funcionamento do Hospital 20-50, dun sistema integrado de televisi贸n dixital, baseado en pantallas t谩ctiles sobre brazo articulado, ubicadas xunto a cabeceira da cama do paciente, o que lle permitir谩 ter acceso a televisi贸n 谩 carta, radio, canais tem谩ticos e internet a cada paciente sen ter que consensuar a elecci贸n de canais nin molestar a outros pacientes da mesma habitaci贸n.

PLAN INTEGRAL DE DESENVOLVEMENTO DO SECTOR FORESTAL NA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

Instar 谩 Xunta de Galicia a continuar desenvolvendo actuaci贸ns de control dos riscos hidrol贸xicos erosivos asociados aos incendios forestais deste ver谩n, as铆 como li帽as de axuda para paliar os danos causados por estes, e para fomentar os investimentos no sector forestal.