Ourense ter谩 o status de "Provincia cardio-protexida"

  • O pleno da Corporaci贸n Provincial, celebrado hoxe, aprobou un plan de cooperaci贸n para axudar aos concellos da provincia de menos de vinte mil habitantes na adquisici贸n de desfibriladores para a s煤a instalaci贸n nos espazos de maior afluencia de p煤blico.

Ourense, 30 de xu帽o de 2016.- O pleno da Corporaci贸n Provincial correspondente ao mes de xu帽o de 2016 aprobou hoxe a posta en marcha dun plan de cooperaci贸n para axudar aos concellos da provincia de menos de vinte mil habitantes na adquisici贸n de desfibriladores, para a s煤a instalaci贸n nos espazos de maior afluencia de p煤blico, conseguindo as铆 Ourense a condici贸n de "Provincia cardio-protexida", en coherencia coa visi贸n integral do noso territorio que defende esta Deputaci贸n.

Os desfibriladores situaranse en espazos de gran afluencia de p煤blico, como oficinas municipais, infraestruturas deportivas ou culturais, piscinas, etc... Deste xeito, veci帽os e visitantes contar谩n coa protecci贸n necesaria ante a aparici贸n de calquera episodio de parada card铆aca aguda. A axuda da Deputaci贸n consistir谩, como m铆nimo, nun 50 % do prezo do desfibrilador, procurando a formaci贸n espec铆fica necesaria para o manexo dos aparellos por persoal capacitado.

A totalidade dos acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe foron os seguintes:

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N N.潞 1/2016 DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO 2016

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n n.潞 1/2016 das bases de execuci贸n do orzamento do INORDE para o exercicio 2016, para a previsi贸n, con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 422.11/462.01"a concellos, subvenci贸ns nominativas", de subvenci贸ns nominativas 谩s seguintes entidades para o concepto e polo importe que se detallan:

N煤mero Beneficiario Finalidade Importe

1 Concello de Cea Redacci贸n PE 2陋 fase 50.000 鈧

2 Concello de Pontedeva Redacci贸n Plan Parcial 36.775 鈧

3 Concello de Vilamar铆n Redacci贸n PE 100.000 鈧

4 Concello da Peroxa Redacci贸n proxecto PE 40.000 鈧

5 Concello de O铆mbra Redacci贸n PE 79.000 鈧

6 Concello de Mel贸n PXOM 50.000 鈧

TOTAL 355.775 鈧

As actuaci贸ns n煤meros 1, 2, 3, 4 e 5 ser谩n realizadas polo propio INORDE nos termos que recollan os convenios de colaboraci贸n que se subscriban con cada concello.

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico tralo anuncio no BOP, por quince (15) d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS N.潞 2/2016 DO ORZAMENTO DO INORDE

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos n.潞 2/2016 do orzamento do INORDE, para o exercicio 2016, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO

PARTIDA EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

42211/212.00 Reparaci贸n de edificios e outras construci贸ns. 15.000,00 鈧

42211/227.10 Gastos diversos en feiras e exposici贸ns. 25.000,00 鈧

42211/626.00 Investimentos reais en equipos para proceso da informaci贸n 8.000,00 鈧

42211/622.00 Investimentos reais en edificios e outras construci贸ns. 220.000,00 鈧

SUMA SUPLEMENTOS DE CR脡DITO 268.000,00 鈧

CONCESI脫N DE CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS

PARTIDA EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

42211/207.00 Prestaci贸n de servizos a Inorde. 70.000,00 鈧

42211/226.19 Actividades tur铆sticas Xeodestino 12 18.750,00 鈧

42211/623.00 Maquinaria, instalaci贸ns t茅cnicas e ferramentas. 43.000,00 鈧

42211/625.00 Mobiliario 2.500,00 鈧

SUMA CR脡DITOS EXTRORDINARIOS 134.250,00 鈧

RESUMO

Suma suplementos de cr茅dito................................................. 268.000,00 鈧

Suma concesi贸n de cr茅ditos extraordinarios................................. 134.250,00 鈧

TOTAL..................................................................... 402.250,00 鈧

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais

402.250,00 鈧

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto 贸 p煤blico tralo anuncio no BOP, por quince (15) d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

AUTOV脥A A-52

Acordo:

A Deputaci贸n require do Ministerio de Fomento que corrixa as carencias e deficiencias que presenta a autov铆a A-52 e en consecuencia a que dote orzamentariamente partidas que permitan facer un mantemento peri贸dico e nas debidas condici贸ns da autov铆a.

EXPEDIENTE DE CONTRATACI脫N ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA A PRESTACI脫N DO SERVIZO DENOMINADO "PISCINA TERMAL EN LAIAS"

Acordo:

1潞.- Aprobar o expediente elaborado para a contrataci贸n administrativa especial para a prestaci贸n do servizo denominado "piscina flotante de auga termal no r铆o Mi帽o", en Laias, termo municipal de Cenlle (Ourense)

2潞.- Dispo帽er a apertura da fase de adxudicaci贸n, mediante procedemento negociado sen promover concorrencia na oferta (artigo 170 d) do TRLCSP, artigo 32.2 b) iii da Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contrataci贸n p煤blica e memoria xustificativa da Presidencia de data 26.05.2016) e en tr谩mite ordinario (artigos 109 e 110 do TRLCSP).

3潞.- Delegar na Xunta de Goberno todos os acordos necesarios para a adxudicaci贸n do presente contrato, de acordo coas previsi贸ns do artigo 33.4 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do r茅xime local e apartado segundo da Disposici贸n Adicional segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector P煤blico.

PROGRAMA DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS PARA A INSTALACI脫N DE DESFIBRILADORES ADQUIRINDO OURENSE O STATUS DE "PROVINCIA CARDIOPROTEXIDA"

Acordo:

1. Aprobar a elaboraci贸n dun Plan de cooperaci贸n cos concellos para axudar aos concellos da provincia de menos de vinte mil habitantes na adquisici贸n de desfibriladores para a s煤a instalaci贸n nos espazos de maior afluencia de veci帽as e veci帽os, conseguindo Ourense a condici贸n de PROVINCIA CARDIOPROTEXIDA.

2. Inclu铆r no dito Plan que a axuda da Deputaci贸n consista, como m铆nimo, nun 50% do prezo do desfibrilador, procurando a formaci贸n espec铆fica para o seu correcto manexo por persoal capacitado.

INVENTARIO DO PATRIMONIO ART脥STICO DA DEPUTACI脫N DE OURENSE E EXPOSICI脫N DAS S脷AS MELLORES PEZAS CON CAR脕CTER ITINERANTE E COMARCAL

Acordo:

Realizar un inventario do patrimonio art铆stico e cultural dos fondos da Deputaci贸n de Ourense.

Organizar unha exposici贸n itinerante de car谩cter comarcal coas pezas art铆sticas m谩is destacadas do patrimonio art铆stico-cultural provincial.

Po帽er en marcha t贸dalas actuaci贸ns complementarias, conferencias, publicaci贸ns, etc. que contrib煤an 谩 s煤a difusi贸n e achegamento 谩s veci帽as e veci帽os da provincia.

DECLARACI脫N DO COUTO MIXTO COMO TERRITORIO HIST脫RICO

Acordo:

A Deputaci贸n promover谩 e apoiar谩 as actividades que po帽an en valor o Couto Mixto mediante convenios cos concellos de Calvos de Rand铆n e de Baltar inclu铆ndo, entre outras posibles acci贸ns, os recursos necesarios para a s煤a declaraci贸n como "territorio hist贸rico" e a inscrici贸n no rexistro de Bens Culturais de Galicia.