A Deputaci贸n de Ourense destina 1,5 mill贸ns de euros para a instalaci贸n de can贸ns de neve artificial en Cabeza de Manzaneda

  • O pleno da Corporaci贸n Provincial correspondente ao mes de abril aprobou tam茅n a adxudicaci贸n de material homologado para o Pazo dos Deportes "Paco Paz" para a pr贸xima tempada na ACB.

  • Asemade, aprobouse destinar 65.000 euros para a adquisici贸n da biblioteca de Benito Fern谩ndez Alonso, e financiar bolsas, por importe de 21.600 euros, no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para pr谩cticas de alumnos da Facultade de Medicina de Santiago.

  • O pleno aprobou tam茅n a adhesi贸n da Deputaci贸n de Ourense 谩 Asociaci贸n Europea de Cidades con Patrimonio Termal.

Ourense, 29 de abril de 2016.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe destinar un total de 1,5 mill贸ns de euros para a compra de can贸ns de neve artificial para a Estaci贸n de monta帽a de Cabeza de Manzaneda, unha medida contemplada pola instituci贸n provincial que forma parte do impulso e a aposta por vertebrar o territorio nunha zona que precisa de especial apoio para o seu desenvolvemento como 茅 a contorna de Manzaneda, Trives e Chandrexa de Queixa.

Asemade, na sesi贸n plenaria de hoxe, a Corporaci贸n Provincial aprobou a adxudicaci贸n de material homologado para o Pazo dos Deportes "Paco Paz" para a pr贸xima tempada na ACB, e ditaminou destinar 65.000 euros para a adquisici贸n da biblioteca de Benito Fern谩ndez Alonso, acordando tam茅n financiar cinco bolsas, por importe de 21.600 euros, no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para pr谩cticas de alumnos da Facultade de Medicina de Santiago durante o presente curso acad茅mico.

O pleno aprobou tam茅n a adhesi贸n da Deputaci贸n de Ourense 谩 Asociaci贸n Europea de Cidades con Patrimonio Termal, 贸rgano europeo que aglutina a rexi贸ns e cidades con patrimonio termal, unidas na defensa e posta en valor destes recursos ante a Uni贸n Europea e o resto do mundo, e que constit煤e unha asociaci贸n sen 谩nimo de lucro que ten como obxectivo a constituci贸n dunha rede de vilas e rexi贸ns de reco帽ecida tradici贸n termal que permita impulsar e salvagardar o termalismo con pol铆ticas de promoci贸n e realce creativas e innovadoras.

A totalidade dos acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe foron os seguintes:

APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA ESIXIR A DIMISI脫N E REPROBAR AO DEPUTADO IGNACIO G脫MEZ P脡REZ

Acordo:

1-. Esixir a dimisi贸n como deputado de Ignacio G贸mez P茅rez por utilizar a mentira permanente nesta c谩mara pol铆tica.

2-. Reprobar ao deputado G贸mez P茅rez polo seu labor, actitude e formas indignas da representaci贸n pol铆tica que ostenta.

3-. Dar conta deste acordo ao Concello de Ribadavia, aos grupos pol铆ticos desa corporaci贸n, e 谩s entidades culturais, sociais e econ贸micas nese termo municipal.

APROBACI脫N DA RESOLUCI脫N DE RECLAMACI脫NS E APROBACI脫N DEFINITIVA DA RPT DE 2016

Acordo:

1潞) Resolver as alegaci贸ns formuladas contra a aprobaci贸n inicial da Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2016 no sentido seguinte:

a) Desestimar integramente as reclamaci贸ns n.潞 1, 3, 4, 5, 6.2, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 26.1, 26.2, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 28, 29, 31, 33 e 34.

b) Estimar parcialmente as reclamaci贸ns n.潞 11, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 27 e 30, no senso seguinte:

- Reclamaci贸n n.潞 11: est铆manse no relativo ao factor de dificultade t茅cnica, ao estimarse a reclamaci贸n n.潞 19. Desest铆manse en todo o demais.

- Reclamaci贸ns n.潞 12, 16, 17 e 18: est铆manse as alegaci贸ns no relativo ao factor de penosidade e perigosidade, pasando ao grao 3 como o resto de condutores de maquinaria; desest铆mase en todo o demais.

- Reclamaci贸n n.潞 24: est铆mase parcialmente a reclamaci贸n, coa creaci贸n na 脕rea de Benestar dos seguintes postos, coas s煤as correspondentes prazas: 1 asistente social, 2 t茅cnicos asesores en desenvolvemento local e recursos europeos, 1 t茅cnico en desenvolvemento de proxectos Inform谩ticos e novas tecnolox铆as e 1 t茅cnico especialista en desenvolvemento local.

- Reclamaci贸n n.潞 25: est铆mase a reclamaci贸n no relativo 谩 valoraci贸n dos factores de formaci贸n continua e dificultade t茅cnica, desestim谩ndose no que atinxe ao complemento de destino e 谩 responsabilidade.

- Reclamaci贸n n.潞 27: est铆mase a reclamaci贸n no relativo ao factor de dedicaci贸n, desestim谩ndoa no relativo ao factor de responsabilidade.

- Reclamaci贸n n.潞 30: est铆mase a reclamaci贸n no relativo ao factor de dedicaci贸n, desestim谩ndose no relativo ao factor de dificultade t茅cnica.

c) Estimar integramente as reclamaci贸ns n.潞 2, 6.1, 7, 8, 15, 19, 20, 21, 26.3, 26.4 e 32. A resoluci贸n das reclamaci贸ns fundam茅ntase nos motivos e se concretan nos termos que constan na proposta da Presidencia, un铆ndose o extracto correspondente desta proposta 谩 notificaci贸n aos interesados, para os efectos da motivaci贸n da resoluci贸n.

2潞) Aprobar definitivamente a Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2016, conforme co documento aprobado inicialmente no Pleno de 25 de setembro de 2015, coas modificaci贸ns recollidas no apartado anterior, ordenando a s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial, e a s煤a remisi贸n 谩 Administraci贸n Xeral do Estado e da Comunidade Aut贸noma de Galicia.

Incorp贸rase 谩 RPT definitivamente aprobada a modificaci贸n 1/2016 da RPT de 2015, unha vez que esta quede aprobada definitivamente.

APROBACI脫N DA DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE RAMIR脕S EN MATERIA DE XESTI脫N RECADATORIA

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Ramir谩s ten atribu铆das en materia de recadaci贸n da taxa pola subministraci贸n de auga, taxa de sumidoiros e depuraci贸ns dos usuarios do servizo de abastecemento domiciliario de auga e canon da auga, as铆 como das actuaci贸ns pendentes dos 煤ltimos catro anos e non prescritas, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 31 de marzo de 2016. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

APROBACI脫N DA RESOLUCI脫N DE ALEGACI脫NS E APROBACI脫N DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACI脫N DO SERVIZO DE EXTINCI脫N DE INCENDIOS NO PARQUE DE BOMBEIROS DA DEPUTACI脫N NO POL脥GONO DE SAN CIBRAO DAS VI脩AS

Acordo:

1潞.- Desestimar a alegaci贸n formulada contra a Ordenanza reguladora da taxa pola prestaci贸n do servizo de extinci贸n de incendios no parque de bombeiros da Deputaci贸n no Pol铆gono de San Cibrao das Vi帽as, pola Asociaci贸n de Empresarios do Pol铆gono de San Cibrao, ao considera que a exenci贸n solicitada non est谩 xustificada, ao non constar que exista colaboraci贸n econ贸mica no momento actual da asociaci贸n no sostemento do servizo, cuxo custo 茅 soportado exclusivamente pola Deputaci贸n Provincial, estim谩ndose a recuperaci贸n de custos a trav茅s da taxa no redor s贸 dun 10%, e tendo en conta ademais que as taxas do servizo de extinci贸n de incendios ser谩 aboadas polas entidades aseguradoras como substitutos do contribu铆nte.

2潞.- Aprobar definitivamente a Ordenanza reguladora da taxa pola prestaci贸n do servizo de extinci贸n de incendios no parque de bombeiros da Deputaci贸n no Pol铆gono de San Cibrao das Vi帽as.

3潞.- Ordenar a publicaci贸n desta ordenanza na forma legalmente prevista para a s煤a entrada en vigor.

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO PARA O ANO 2016, N.潞 3/2016

Acordo:

Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, 3/2016.

De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

APROBACI脫N DO REXEITAMENTO DA DELEGACI脫N DE COMPETENCIA EFECTUADA POLO CONCELLO DE MACEDA PARA A DEMOLICI脫N DE EDIFICACI脫N SITUADA NAS LAXAS N.潞 5 (MACEDA)

Acordo:

1潞.- Rexeitar, polos motivos expostos na proposta da Presidencia que consta no expediente, a solicitude do pleno do Concello de Maceda (NRE 37894) de delegar na Deputaci贸n Provincial de Ourense o exercicio das competencias necesarias para proceder 谩 execuci贸n da demolici贸n da edificaci贸n situada na r煤a As Laxas n.潞 5 (Maceda), ordenada polo TSX de Galicia en sentenza n.潞 534/2011, inclu铆ndo todas as facultades que se precisen para a execuci贸n da demolici贸n e, en especial, a reclamaci贸n en v铆a executiva dos custos de demolici贸n ao propietario.

2潞.- O anterior ac贸rdase sen prexu铆zo de que a Deputaci贸n lle prestar谩 ao Concello de Maceda a asistencia xur铆dica e/ou t茅cnica que precise e solicite para levar a cabo a referida contrataci贸n das obras de demolici贸n e a execuci贸n subsidiaria 谩 que est谩 obrigado pola sentenza n.潞 534/2011 do TSX de Galicia.

3潞.- Notificarlles o presente acordo aos interesados.

APROBACI脫N DA MOCI脫N A RESPECTO DAS PARCELAS DO PREDIO ANTELA

Acordo:

Que a Deputaci贸n de Ourense po帽a en marcha en 2017 un plan de emprendemento agrario nas parcelas do predio Antela, cunhas bases en concorrencia competitiva, no suposto de descartarse por calquera atranco o Pol铆gono empresarial vencellado ao sector agroalimentario previsto no Plan de mandato Ourense 15-19 ou outras f贸rmulas de produci贸n agraria que est谩n en fase de estudio polo goberno provincial.

APROBACI脫N DA MOCI脫N A RESPECTO DOS DANOS CAUSADOS POLAS CHOIVAS NA COMARCA DA LIMIA

Acordo:

Instar 谩 Xunta de Galicia e ao Goberno de Espa帽a a avaliar os danos provocados polas choivas na provincia de Ourense e habilitar, en consecuencia, unha orde de axudas para as/os agricultoras/es, facendo especial fincap茅 nas zonas de especial produci贸n agraria como A Limia.

APROBACI脫N DA ADHESI脫N DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE 脕 EHTTA (EUROPEAN HISTORICAL THERMAL TOWN ASSOCIATION)

Acordo:

1潞.- Solicitar a adhesi贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense, como membro asociado, 谩 EHTTA (European Historical Thermal Town Association)

2潞.- Manifestar a conformidade desta entidade cos compromisos e obrigaci贸ns recollidos nos estatutos desta organizaci贸n, os cales se aproban de xeito expreso.

3潞.- Designar como represente desta Deputaci贸n nos 贸rganos de goberno da citada asociaci贸n ao Presidente da Deputaci贸n ou deputado/a no que este delegue.

APROBACI脫N DA RESOLUCI脫N DE ALEGACI脫NS E APROBACI脫N DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS N.潞 2/2016

Acordo:

1.- Desestimar as alegaci贸ns formuladas polo grupo provincial Democracia Ourensana por tratarse dunha cuesti贸n meramente pol铆tica e carecer de fundamento xur铆dico posto que a reclamaci贸n formulada non entra dentro de ningunha das causas establecidas no artigo 170.2 da Lei de facendas locais que regula este tipo de reclamaci贸ns administrativas

2.- Aprobar definitivamente o expediente de modificaci贸n de cr茅ditos n潞 2/2016 e proceder a s煤a publicaci贸n no B.O.P.