A Deputaci贸n de Ourense, primeira administraci贸n que aproba o orzamento do ano seguinte no mes de setembro

  • No pleno ordinario de hoxe aprobouse inicialmente o orzamento xeral para o exercicio 2016 xunto con outras iniciativas entre as que destacan a adhesi贸n da Deputaci贸n 谩 Rede de entidades locais para a transparencia e a participaci贸n cidad谩 e 谩 adhesi贸n 谩 Asociaci贸n Europea Partenalia.

Ourense, 25 de setembro de 2015.- O pleno da Corporaci贸n Provincial correspondente ao mes de setembro de 2015 aprobou hoxe inicialmente o orzamento xeral da Deputaci贸n de Ourense para o exercicio 2016, convert茅ndose as铆 a instituci贸n provincial ourens谩 na primeira administraci贸n p煤blica que aproba os seus presupostos para o ano seguinte no mes de setembro. O orzamento experimentar谩 un incremento do 2,65 %, pasando de 75,7 a 77,7 mill贸ns de euros, e dispo帽erase de 15,5 mill贸ns de euros para investimentos produtivos, mentres que a d茅beda sit煤ase no 32 %, mantendo unha progresiva reduci贸n dende 2012, ano no que estaba no 116 %.

No pleno ordinario de hoxe destaca tam茅n a aprobaci贸n da adhesi贸n da Deputaci贸n 谩 rede de entidades locais para a transparencia e a participaci贸n cidad谩 da Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias, como socio titular, e 谩 adhesi贸n 谩 Asociaci贸n Europea Partenalia, que act煤a como o principal lobby de gobernos intermedios diante da Uni贸n Europea.

En canto ao orzamento, as contas para 2016 confirman coa subida dos orzamentos a tendencia marcada no exercicio anterior: a recuperaci贸n da facenda provincial, sendo as prioridades os servizos sociais, o medio ambiente, a cooperaci贸n cos concellos e o desenvolvemento do Plan Ourense 15-19, cos obxectivos centrais dunha visi贸n integral de provincia e o desenvolvemento rural sostible", afirmou o presidente do goberno provincial.

Os orzamentos recollen unha reduci贸n da amortizaci贸n da d茅beda nun 19,37 % e igualmente unha reduci贸n dos intereses financeiros nun 81,87 %. Por 谩reas, as partidas de gasto en Infraestruturas ser谩 de 25,5 mill贸ns de euros, mentres que en Augas e Medio Ambiente ser谩 de 15,1 M 鈧, en Cultura e Deportes de 8,4 M 鈧, e en Benestar de 7,2 M 鈧. Asemade, o Inorde tam茅n ve incrementado seu orzamento, pasando de 1,4 a 1,65 M 鈧.

Os obxectivos espec铆ficos do orzamento son o Plan Termal, a Axencia da Enerx铆a e do Medio Ambiente, a Competitividade e a Provincia intelixente, 谩mbitos nos que se enmarcan proxectos de cooperaci贸n cos concellos, como os de empregabilidade (para o que se destinan 910.000 euros) e actividades dirixidas 谩 mocidade (540.000 euros).

A Deputaci贸n de Ourense por谩 en marcha o primeiro plan provincial de apoio 谩 natalidade, para o que destinar谩 un total de 800.000 euros, que se suplementar谩n en funci贸n da evoluci贸n de nacementos na provincia, e para o Plan Termal se achegar谩n 1.250.000 euros, mentres que para o proxecto de eficiencia enerx茅tica e enerx铆as renovables, un total de 225.000 euros.

Os investimentos produtivos superar谩n en 2016 os 15,6 mill贸ns de euros, e como acci贸ns diferenciadas, os orzamentos contemplan aspectos como o "Cl煤ster" do Vi帽o, potenciar a "Marca Ourense", o evento cultural e musical ICC week, e a internacionalizaci贸n de empresas ourens谩s.

Para axudas p煤blicas os orzamentos 2016 destinar谩n m谩is de 1,2 mill贸ns de euros a 谩mbitos do fomento do deporte, ben茅fico, actividades culturais, esc茅nicas e musicais, grupos pol铆ticos, axudas a deportistas e Rallye de Ourense.

Asemade destaca o incremento que ter谩 cada concello dentro do Plan Provincial de Obras, con 55.500 euros para cada municipio e 26.250 para a entidade local menor de Ber谩n, sendo o primeiro ano no que se incorpora nesta partida ao Concello de Ourense. O investimento na rede viaria provincial ascende a 2.000.000 mill贸ns de euros, para as obras municipais destinaranse 5,1 mill贸ns de euros, e no que atinxe ao aspecto pol铆tico, para acci贸n pol铆tica provincial destinarase un presuposto de un mill贸n de euros e para formaci贸n de cargos locais, 30.000 euros.

No que atinxe ao persoal da deputaci贸n, en 2016 o gasto ser谩 o 37,50 %, que se incrementa dous puntos con respecto a 2015 por mor dos novos postos nos grupos pol铆ticos, polo incremento do 1 % do salario dos funcionarios e polo pago do 75 % da paga extra pendente, que se aboar谩 en xaneiro de 2016. Entre as medidas que se adoptar谩n en recursos humanos figuran a creaci贸n das direcci贸ns xerais de RRHH, Cultura e Deporte e Transparencia e Goberno Aberto, destacando da nova RPT a integraci贸n do Servizo de Cooperaci贸n no Servizo de V铆as e Obras, a amortizaci贸n de 10 prazas, 11 xubilaci贸ns, e un Plan de emprego para turismo cultural.

Outros acordos do pleno foron os seguintes:

APROBACI脫N DO CONVENIO MARCO DE COOPERACI脫N DA DEPUTACI脫N DE OURENSE COAS ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA E ACCESO 脕 INFORMACI脫N P脷BLICA

Acordo:

Aprobar o convenio marco de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n de Ourense e as entidades locais da provincia en materia de transparencia e acceso 谩 informaci贸n p煤blica.

Constit煤e o obxecto do presente convenio o establecemento do marco regulador das acci贸ns de cooperaci贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense coas entidades locais da provincia en materia de transparencia, coa finalidade de garantir o pleno cumprimento, na totalidade das administraci贸ns locais da provincia, do establecido na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso 谩 Informaci贸n P煤blica e Bo Goberno.

As acci贸ns de cooperaci贸n provincial na dita materia reguladas no presente convenio son as seguintes:

a) Cooperaci贸n para o cumprimento das obrigas de publicidade activa das entidades locais, mediante encomenda de xesti贸n 谩 Deputaci贸n, realiz谩ndose a dita publicidade activa a trav茅s do Portal da Transparencia de Ourense.

b) Prestaci贸n de asistencia xur铆dica e administrativa para a tramitaci贸n dos expedientes de solicitude de acceso 谩 informaci贸n p煤blica.

Dar traslado deste acordo a todas as entidades locais da provincia, e ordenar a s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n, para xeral co帽ecemento.

MODIFICACI脫N DO REGULAMENTO ORG脕NICO DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a modificaci贸n do Regulamento Org谩nico da Deputaci贸n Provincial, no seguinte sentido:

Eng谩dese un novo apartado 3 ao artigo 2, co seguinte contido:

3. Establ茅cese, como 贸rgano directivo da Deputaci贸n, dependendo xerarquicamente da Presidencia, unha Direcci贸n Xeral de Recursos Humanos, coas seguintes funci贸ns:

a) Apoio e asesoramento directo 谩 Presidencia no dese帽o das pol铆ticas de recursos humanos.

b) Execuci贸n e impulso das ditas pol铆ticas

c) Xefatura directa do persoal provincial, sen prexu铆zo das atribuci贸ns dos deputados - delegados e da xefatura superior do persoal, que lle corresponde 谩 Presidencia como atribuci贸n propia e indelegable.

2潞) Someter a informaci贸n p煤blica o presente acordo de aprobaci贸n inicial, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n, por prazo de trinta d铆as h谩biles, durante o que calquera persoa interesada poder谩 formular as reclamaci贸ns e suxesti贸ns que estime oportunas. No caso de non formularse alegaci贸ns, entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial. No caso de formularse, as alegaci贸ns deber谩n ser obxecto de resoluci贸n expresa e motivada polo Pleno.

Unha vez aprobada definitivamente a modificaci贸n do Regulamento Org谩nico, procederase 谩 publicaci贸n do texto 铆ntegro consolidado resultante da dita modificaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia, para a s煤a entrada en vigor.

ADHESI脫N 脕 REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA A TRANSPARENCIA E PARTICIPACI脫N CIDAD脕

Acordo:

- Solicitar a adhesi贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense 谩 Rede de Entidades Locais para a transparencia e participaci贸n cidad谩 da Federaci贸n Espa帽ola de Municipios y Provincias, como socio titular, de acordo co disposto no artigo 8 das Normas de funcionamento e organizaci贸n desta e cumprir os seus fins estatutarios.

APROBACI脫N INICIAL DA RELACI脫N DE POSTOS DE TRABALLO 2016

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a Relaci贸n de Postos de Traballo 2016 do persoal da Deputaci贸n Provincial de Ourense, segundo a proposta da Presidencia de data 16 de setembro de 2015.

2潞.- Someter a informaci贸n p煤blica, durante o prazo de 20 d铆as h谩biles, o documento inicialmente aprobado, mediante anuncio no BOP, para a formulaci贸n de alegaci贸ns ou reclamaci贸ns. Se transcorrido o prazo de informaci贸n p煤blica non se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, entenderase automaticamente aprobada de forma definitiva. Se se formulan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns estar ser谩n resoltas polo Pleno.

APROBACI脫N EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS 4/2015

Acordo: Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente.

De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

MODIFICACI脫N DA ORDENANZA XERAL DE SUBVENCI脫NS DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Acordo:

Aprobar inicialmente a modificaci贸n da Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense, nos seguintes termos:

1潞) Modif铆case o artigo 5, suprimindo a referencia ao Diario Oficial de Galicia.

2潞) Modif铆case o artigo 7.3.a), substitu铆ndo a referencia ao Diario Oficial de Galicia por unha referencia ao Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense.

3潞) Modif铆case o 7.3.e), engadindo ao texto actual o seguinte: "Igualmente, as bases poder谩n habilitar 谩 comisi贸n de valoraci贸n para establecer un m铆nimo de puntuaci贸n como requisito para a obtenci贸n da condici贸n de beneficiario".

4潞) Modif铆case o artigo 9.2, d谩ndolle nova redacci贸n, nos termos seguintes:

"A cont铆a global das subvenci贸ns nominativas que te帽an por finalidade o financiamento de investimentos de entidades locais da provincia non poder谩n exceder do 50 % do importe total da suma dos cap铆tulos IV e VII".

5潞) Eng谩dese un apartado c) no artigo 15.1, coa seguinte redacci贸n: "Nos termos e condici贸ns que establezan as bases reguladoras do concurso ou os acordos de concesi贸n de subvenci贸ns ser谩 asumible a xustificaci贸n e pagamento parcial da subvenci贸n concedida".

6潞) Modif铆case o artigo 15.2.b), engadindo o seguinte texto: "O disposto neste apartado non ser谩 de aplicaci贸n 谩s subvenci贸ns que non te帽an por obxecto a execuci贸n de proxectos ou programas de actividades concretos, tales como as subvenci贸ns destinadas ao financiamento dos gastos ordinarios de funcionamento do beneficiario. Nestes supostos, para considerar totalmente xustificada a subvenci贸n abondar谩 con que o gasto xustificado sexa igual ao importe da subvenci贸n concedida, ag谩s que as bases reguladoras ou o acto de concesi贸n establezan un l铆mite inferior".

7潞) Modif铆case o artigo 16.2, no senso de substitu铆r a referencia ao 2 % dos recursos ordinarios do orzamento da entidade local solicitante polo 10 %.

8潞) Modif铆case a Disposici贸n derradeira, no senso se fixar a entrada en vigor da Ordenanza modificada o 1 de xaneiro de 2016.

Segundo: Someter a informaci贸n p煤blica o presente acordo de aprobaci贸n inicial, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n, por prazo de trinta d铆as h谩biles, durante o que calquera persoa interesada poder谩 formular as reclamaci贸n e suxesti贸ns que estime oportunas. No caso de non formularse alegaci贸ns, entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n inicial. No caso de formularse, as alegaci贸ns deber谩n ser obxecto de resoluci贸n expresa e motivada polo Pleno.

Unha vez aprobada definitivamente a modificaci贸n da Ordenanza, procederase 谩 publicaci贸n do texto 铆ntegro consolidado resultante da dita modificaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia, para a s煤a entrada en vigor.

APROBACI脫N INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACI脫N DE OURENSE PARA O EXERCICIO 2016

Acordo:

1潞.- Aproba-lo orzamento xeral da Deputaci贸n provincial de Ourense para o ano 2016, co detalle que figura nos resumos seguintes:

A) ENTIDADE LOCAL.-

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 29.191.089,68鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos 18.289.624,64 鈧

Cap铆tulo 3.- Gastos financeiros 189.916,55 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes

Cap铆tulo 5.- Fondo de continxencia 10.012.145,75 鈧

100.000,00 鈧

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais 15.713.250,00鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 1.290.500,00 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 300.000,00 鈧

Cap铆tulo 9.- Pasivos financeiros 2.613.473,38 鈧

TOTAL GASTOS...... 77.700.000,00 鈧

Estado de ingresos

Cap铆tulo 1.- Impostos directos 4.340.000,00 鈧

Cap铆tulo 2.- Impostos indirectos 3.900.000,00 鈧

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 5.807.202,25 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 61.481.935,00 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais 224.862,75 鈧

Cap铆tulo 6.- Alleamento de investimentos reais 21.000,00 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 1.625.000,00 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 300.000,00 鈧

TOTAL INGRESOS... 77.700.000,00 鈧

B) INORDE.-

Estado de gastos

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 932.583,33鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos 579.518,67鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 300.000,00 鈧

94.898,00 鈧

1.500.000,00

TOTAL GASTOS........ 3.407.000,00 鈧

Estado de ingresos

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 13.030,00 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 1.833.653,00 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais

Cap铆tulo 7.-Transferencias de capital 28.368,00 鈧

1.531.949,00鈧

TOTAL INGRESOS.....

3.407.000,00 鈧

2潞.- Aprobar as Bases de Execuci贸n do Orzamento Xeral, segundo figuran no expediente.

3潞.- Aprobar os cadros de persoal, que se dividen en persoal funcionario, laboral e eventual, de acordo co art.126 do Texto refundido das disposici贸ns legais vixentes en materia de r茅xime local, aprobado por Real decreto lexislativo 781/1986.

4潞.- De acordo co art. 169 da LRFL, o orzamento xeral ser谩 exposto ao p煤blico, previo anuncio no bolet铆n oficial da provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalos e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

INFORME FAVORABLE DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2014

Acordo:

1潞.- Emitir informe favorable 谩 conta xeral do exercicio 2014, conforme co establecido no artigo 212.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co seguinte detalle:

Primeiro.- Conta Xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio 2014, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 22.409.080,12 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 24.156.617,10 鈧

鈥 Balance: 574.012.615,46 鈧

Segundo.- Conta Xeral do Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico do exercicio 2014, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 22.409.080,12 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: -452,69 鈧

鈥 Balance: 17.202.656,09 鈧

2潞.- Que a Conta xeral co presente informe sexa exposta ao p煤blico por prazo de quince d铆as, durante os cales e oito m谩is, segundo o previsto no artigo 212.3 da LRFL, os interesados poder谩n presentar reclamaci贸ns, reparos ou observaci贸ns. En caso de que non se formulen, someterase ao Pleno da Corporaci贸n sen necesidade de novo informe.

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2015, RELATIVA 脕S OBRAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CASTRELO DE MI脩O

Acordo:

Modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2015 relativa 谩s obras municipais do concello de Castrelo de Mi帽o, do xeito que segue:

- Incrementando en 10.497,30 鈧 o orzamento consignado para a execuci贸n da obra n.潞 24/POS/2015 "Reforma integral da escola de Noallo de Abaixo para centro veci帽al", fixando o dito orzamento na cantidade de 60.497,30 鈧, cunha achega da deputaci贸n polo importe de 25.000,00 鈧.

- Incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra n.潞 25/POS/2015 denominada "1陋 fase velorio municipal de Castrelo de Mi帽o"- a obra denominada "Acondicionamento da planta alta do centro m茅dico de Prado de Mi帽o para usos municipais" cun orzamento total de execuci贸n de 54.500,00 鈧 e unha achega da deputaci贸n polo importe de 25.000,00 鈧.

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2015, RELATIVA 脕 OBRA MUNICIPAL N.潞 3/POS/2015 DO CONCELLO DE AMOEIRO

Acordo:

Acordar a modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2015 no relativo 贸 concello de Amoeiro, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra n.潞 3/POS/2015 denominada "Colocaci贸n de bombas en dep贸sito intermedio de bombeo de Amoeiro"- a obra denominada "Mellora de infraestruturas de abastecemento no concello de Amoeiro" cun orzamento total de execuci贸n de 22.000,00 鈧.

ACEPTACI脫N DA DELEGACI脫N DE COMPETENCIA SOLICITADA POLO CONCELLO DE PORQUEIRA PARA A EXPROPIACI脫N FORZOSA DOS BENS AFECTADOS POLA OBRA DE CONSTRUCCI脫N DE " PISCINA MUNICIPAL EN A FORXA (SEPARATA VESTIARIOS E EDIFICIO AUXILIAR)", CLAVE: PEID/2001

Acordo:

1) Aceptar a delegaci贸n de competencias solicitada polo Concello de Porqueira para a tramitaci贸n do expediente expropiatorio para a execuci贸n da obra de construci贸n de "piscina municipal na Forxa (separata vestiarios e edificio auxiliar)", clave PEID/2001.

2) Comunicarlle ao Concello de Porqueira que lle corresponder谩 aboar as indemnizaci贸ns que se deriven da tramitaci贸n do expediente expropiatorio, as铆 como os gastos dos anuncios que se deriven deste, como beneficiario da expropiaci贸n.

APROBACI脫N DAS BASES PARA A ELABORACI脫N E EXECUCI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2016

Acordo:

Aprobar as bases para a elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2016.

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n dos procedementos de elaboraci贸n e execuci贸n do Plan Provincial de Cooperaci贸n 谩s Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2016.

Ordenar a publicaci贸n das bases no BOP de Ourense, para co帽ecemento das concellos e entidades locais interesados.

ADHESI脫N DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE 脕 ASOCIACI脫N EUROPEA PARTENALIA

Acordo:

1潞.- Solicitar a adhesi贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense, como membro de pleno dereito, 谩 Asociaci贸n Partenalia.

2潞.- Manifestar a conformidade desta entidade cos compromisos e obrigaci贸ns recollidos nos estatutos de Partenalia, os cales se aproban de xeito expreso.

3潞.- Designar como representes desta Deputaci贸n nos 贸rganos de Partenalia 谩s seguintes persoas:

- No Consello Pol铆tico: J. Manuel Baltar Blanco, Presidente da Deputaci贸n e como suplente a Rosendo L. Fern谩ndez Fern谩ndez, Vicepresidente 1潞.

- Na Comisi贸n de Seguimento: Jos茅 Juan Cerdeira Lois, director da 脕rea de Benestar da Deputaci贸n Provincial.

INCOACI脫N DE EXPEDIENTE DE RESOLUCI脫N DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA A PRESTACI脫N DO SERVIZO DA ESCOLA DE EQUITACI脫N DE VILAMAR脥N ASINADO ENTRE A DEPUTACI脫N DE OURENSE E A MERCANTIL EQUUS-OURENSE, SL

Acordo:

1.- Incoar expediente de resoluci贸n do contrato administrativo especial para a prestaci贸n do servizo da Escola de Equitaci贸n de Vilamar铆n por incumprimento culpable do contratista Equus-Ourense SL, consistente na falta de pago do canon ofertado e de incumprimento da oferta que serviu de base para a adxudicaci贸n, todo isto nos termos que constan no expediente de execuci贸n do contrato.

De conformidade co establecido no artigo 225.3 do Texto refundido da Lei de contratos do sector p煤blico, a resoluci贸n por incumprimento culpable do contratista implicar谩 que este deber谩 indemnizar 谩 administraci贸n provincial polos danos e perdas ocasionadas, estim谩ndose inicialmente estas no importe do canon adebedado. A indemnizaci贸n farase efectiva sobre a garant铆a do contrato constitu铆da no seu d铆a, sen prexu铆zo da subsistencia da responsabilidade do contratista polo importe que exceda da garant铆a incautada, de ser o caso.

Para estes efectos, a resoluci贸n que po帽a fin ao procedemento conter谩 un pronunciamento expreso sobre a indemnizaci贸n derivada da resoluci贸n do contrato, en caso de acordarse esta 煤ltima, as铆 como sobre a procedencia da perda, devoluci贸n ou cancelaci贸n da garant铆a.

2.- Conceder audiencia, na s煤a condici贸n de interesada no expediente, a Equus-Ourense, SL co fin de que durante o prazo improrrogable de dez (10) d铆as naturais, contados desde o seguinte ao da recepci贸n da notificaci贸n deste acordo de incoaci贸n, poida formular as alegaci贸ns e achegar cantos documentos e xustificantes conve帽an ao seu dereito, de conformidade co disposto no artigo 109.1.a) do Regulamento xeral da Lei de contratos das administraci贸ns p煤blicas.

3.- Incorporar ao expediente copia da constituci贸n da garant铆a definitiva constitu铆da polo contratista, e dar audiencia ao avalista ou asegurador polo mesmo prazo, se procede.

APROBACI脫N DA MOCI脫N DE APOIO 脕S PERSOAS REFUXIADAS E MIGRANTES EN EUROPA

Acordo:

"O Pleno da Deputaci贸n de Ourense insta:

Colaborar dun xeito coordinado para ofrecer unha resposta unificada, conxunta e solidaria a esta crise humanitaria, e en especial 谩 Xunta de Galicia, e 谩 Fegamp, para que en colaboraci贸n coas ONG麓s con presenza en Galicia elaboren e executen un plan de acollida para as persoas refuxiadas po帽endo 谩 s煤a disposici贸n os recursos asistenciais dispo帽ibles para facer posible a s煤a acollida e integraci贸n.

Seguir impulsando unha verdadeira pol铆tica europea, com煤n e integral, de inmigraci贸n e asilo, que debe contar con recursos financeiros suficientes.

Reforzar a capacidade de resposta da Uni贸n Europea ante situaci贸ns de emerxencia, como a que estamos a vivir.

Impulsar a dotaci贸n de fondos europeos para reforzar e concentrar os esforzos de cooperaci贸n nos pa铆ses de orixe e, en particular, dun Fondo Fiduciario Europeo para a axuda financeira aos pa铆ses de 脕frica, inspirado nunha proposta realizada polo Goberno de Espa帽a.

Dar prioridade ao di谩logo e a cooperaci贸n cos pa铆ses de orixe e tr谩nsito, as铆 como cos pa铆ses lim铆trofes das zonas de conflito na acollida de refuxiados.

Colaborar cos pa铆ses de tr谩nsito para a protecci贸n das s煤as fronteiras e loitar contra as mafias que se lucran con esta traxedia humana.

Traballar xuntos en cantas iniciativas nos permitan lograr a paz e a estabilidade nos lugares de orixe dos refuxiados.

ACORDAR O CAMBIO DE DATA DA SESI脫N DO MES DE OUTUBRO DE 2015

Acordo:

Fixar a data de celebraci贸n do Pleno ordinario do mes de outubro, do seguinte xeito:

Pleno ordinario: d铆a 29 de outubro, xoves, 谩s 10.00 horas.