O pleno da Deputaci贸n aproba a modificaci贸n do convenio co COB para o uso do Pazo dos Deportes "Paco Paz"

  • A corporaci贸n provincial acordou tam茅n destinar 434.000 euros ao programa Educou, que desenvolver谩n conxuntamente Deputaci贸n e Xunta de Galicia, para obras de reparaci贸n e acondicionamento en centros educativos da provincia.

  • Asemade, aprobouse un pr茅stamo participativo para Meisa, por importe de 324.158 euros, para contribu铆r a impulsar o proxecto da estaci贸n de monta帽a de Cabeza de Manzaneda.

Ourense, 23 de xullo de 2015.- A Corporaci贸n provincial aprobou hoxe na sesi贸n extraordinaria do Pleno da Deputaci贸n de Ourense correspondente ao mes de xullo a modificaci贸n do convenio co Club Ourense Baloncesto (COB) para o uso do Pazo dos Deportes "Paco Paz", acordo que ampl铆a cincuenta anos a utilizaci贸n destas instalaci贸ns deportivas, estendendo a s煤a vixencia ata o 31 de decembro de 2070. No momento actual, no que o Club Ourense Baloncesto, tras acadar o ascenso 谩 Liga ACB por m茅ritos deportivos, ten reclamado ante o Consello Superior de Deportes a s煤a admisi贸n nesa competici贸n, os responsables do dito club solicitaron 谩 Deputaci贸n a ampliaci贸n da duraci贸n do dito convenio por un prazo adicional de cincuenta anos.

Outro dos acordos da corporaci贸n provincial foi o de destinar 434.000 euros ao programa Educou, que desenvolver谩n conxuntamente Deputaci贸n e Xunta de Galicia, para obras de reparaci贸n e acondicionamento en centros educativos da provincia.

Tam茅n se aprobou un pr茅stamo participativo para Meisa, por importe de 324.158 euros, para contribu铆r a impulsar o proxecto da estaci贸n de monta帽a de Cabeza de Manzaneda. A Deputaci贸n de Ourense incorporouse a Meisa co 28% das acci贸ns, volvendo ao accionariado e dando cumprimento a un acordo plenario un谩nime, trala iniciativa do presidente do goberno provincial presentada no Debate sobre o Estado da Provincia. Desta maneira, o ente provincial 茅 o segundo accionista da empresa por detr谩s da Xunta de Galicia, co obxectivo de que se visualice unha aposta por vertebrar o territorio nunha zona que precisa de especial apoio para o seu desenvolvemento como 茅 a contorna de Manzaneda, Trives e Chandrexa de Queixa.

Acordos do pleno

CONSTITUCI脫N DOS GRUPOS POL脥TICOS DA CORPORACI脫N PROVINCIAL E DESIGNACI脫N DE PORTAVOCES

De conformidade co disposto nos artigos 23 贸 29 do ROF, d谩se conta da constituci贸n dos grupos pol铆ticos desta Deputaci贸n e designaci贸n de portavoces, co seguinte detalle:

GRUPO POPULAR: integrado por catorce (14) deputados do Partido Popular, que designan portavoz a don Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o, e como suplentes a don Manuel Doval Soto e don Pablo P茅rez P茅rez.

GRUPO SOCIALISTA: integrado por oito (8) deputados do PSdeG.-PSOE, que designan como portavoz a don Jos茅 Ignacio G贸mez P茅rez.

GRUPO DE DEMOCRACIA ORENSANA: integrado por dous (2) deputados de Democracia Orensana, que designan portavoz a D. Gonzalo P茅rez J谩come e como suplente a D. Armando Ojea Bouzo.

GRUPO DO BNG: integrado por un (1) deputado, que designa portavoz a D. Ramiro Rodr铆guez Su谩rez.

R脡XIME DE SESI脫NS DO PLENO

Acordo:

As sesi贸ns ordinarias do Pleno desta Corporaci贸n te帽an lugar, en primeira convocatoria, o 煤ltimo venres de cada mes, 谩s 10:00 horas, no Pazo Provincial. Se coincide en festivo ou a sesi贸n non tivese lugar por calquera outra causa, a supletoria ter铆a lugar o luns seguinte, ou primeiro d铆a h谩bil posterior, -se este fose inh谩bil-, 谩 mesma hora. O Pleno poder谩 modificar a data das sesi贸ns ordinarias, tralo informe da xunta de portavoces.

R脡XIME DE SESI脫NS DA XUNTA DE GOBERNO

Acordo:

- Establecer que as sesi贸ns ordinarias da Xunta de Goberno se realicen con periodicidade semanal.

Corresponderalle 谩 Presidencia fixar, mediante decreto, o d铆a e hora en que deban realizarse as sesi贸ns ordinarias.

DACI脫N DE CONTA DE RESOLUCI脫NS DA PRESIDENCIA RELATIVAS A NOMEAMENTOS DE MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO, NOMEAMENTO DE VICEPRESIDENTES, DELEGACI脫NS NA XUNTA DE GOBERNO E DELEGACI脫NS EN DEPUTADOS PROVINCIAIS.

De conformidade co que dispo帽en os artigos 35.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 72 e concordantes do ROF, DISPO脩O:

Designar aos membros da Xunta de Goberno desta Deputaci贸n, na seguinte forma:

D. Rosendo Lu铆s Fern谩ndez Fern谩ndez

D. Jorge Pumar Tesouro

D.陋 Montserrat Lama Novoa

D. Pablo P茅rez P茅rez

D.陋 Ana Mar铆a Villarino Pardo

D. Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o

D. Manuel Doval Soto

D. Juan Anta Rodr铆guez

De conformidade coas atribuci贸ns que me confiren os artigos 35.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e 66 贸 68 do ROF, DISPO脩O:

Designar vicepresidente primeiro desta Deputaci贸n ao deputado, membro da Xunta de Goberno, don Rosendo Lu铆s Fern谩ndez Fern谩ndez

Designar vicepresidente segundo desta Deputaci贸n ao deputado, membro da Xunta de Goberno, don Jorge Pumar Tesouro.

O cargo de vicepresidente primeiro ser谩 desempe帽ado en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva, de conformidade co establecido na base 67陋, apartado d) das bases de execuci贸n do vixente orzamento.

Os vicepresidentes substituir谩n ao presidente nos casos de ausencia e demais previstos na lexislaci贸n vixente, pola s煤a orde de nomeamento.

Os presentes nomeamentos producir谩n efectos desde o d铆a da data, sen prexu铆zo da s煤a publicaci贸n no BOP e na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial.

De conformidade coas atribuci贸ns que me confire a lexislaci贸n vixente, DISPO脩O:

- Delegar nos deputados que se mencionan (integrantes do grupo de goberno), as seguintes 谩reas de responsabilidade, que se transcriben a continuaci贸n:

1潞.- Delegaci贸n de 谩rea a favor de membros da Xunta de Goberno: del茅ganse nos membros da Xunta de Goberno que se indican de seguido as funci贸ns de xesti贸n pol铆tica das 谩reas de acci贸n que se sinalan en cada caso:

- D. Rosendo Lu铆s Fern谩ndez Fern谩ndez en materia de facenda.

- D. Jorge Pumar Tesouro, en materia de administraci贸n provincial.

- D. Pablo P茅rez P茅rez, en materia de cooperaci贸n e seguimento do plan de mandato 2015-2019.

- D.陋 Montserrat Lama N贸voa, en materia de transparencia e goberno aberto.

- D. Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o, en materia de emprego e industria.

- D.陋 Ana Mar铆a Villarino Pardo, en materia de termalismo e turismo.

- D. Manuel Doval Soto, en materia de cultura.

- D. Juan Anta Rodr铆guez, en materia de deporte e mocidade.

Nas delegaci贸ns conferidas non se incl煤e a facultade de ditar actos administrativos con efectos fronte terceiros, ag谩s nos seguintes supostos:

A.- D. Rosendo Lu铆s Fern谩ndez Fern谩ndez, como deputado delegado de 谩rea de facenda, exercer谩 as seguintes atribuci贸ns propias da Presidencia:

a) O reco帽ecemento e liquidaci贸n de obrigaci贸ns de car谩cter contractual e subvencional.

b) A ordenaci贸n de pagos de obrigaci贸ns reco帽ecidas previamente.

c) A facultade de ditar todos os actos administrativos fronte terceiros en materia de xesti贸n tributaria e recadaci贸n que correspondan a esta Deputaci贸n, tanto respecto dos seus tributos propios como dos tributos municipais delegados na Deputaci贸n.

d) A incoaci贸n e resoluci贸n de procedementos sancionadores en materia tributaria.

(Except煤anse do 谩mbito desta delegaci贸n aqueles actos de recadaci贸n que lle correspondan ao tesoureiro da Deputaci贸n Provincial).

e) Os actos de tr谩mite e resoluci贸n que lle correspondan 谩 Presidencia en todo tipo de procedemento relativos a subvenci贸ns.

f) A adxudicaci贸n e formalizaci贸n dos contratos privados relativos 谩 celebraci贸n de concertos, representaci贸ns teatrais e demais de contido art铆stico que se celebren no Teatro Principal, tanto dos contratados a cach茅 como dos verificados mediante alugueiro do edificio.

g) A cesi贸n temporal de uso das dependencias do Teatro Principal a entidades p煤blicas e entidades privadas de interese p煤blico para fins que redunden en beneficio da provincia.

B.- D. Jorge Pumar Tesouro, como deputado delegado de administraci贸n provincial, exercer谩 as seguintes atribuci贸ns propias da Presidencia:

a) A resoluci贸n dos procedementos de declaraci贸n de usuarios do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria nas situaci贸ns de alta, espera de alta, baixa ou suspensi贸n do servizo, as铆 como as resoluci贸ns de denegaci贸n do acceso ao servizo a aqueles usuarios que non cumpran os requisitos establecidos.

b) A resoluci贸n de solicitudes de execuci贸n de obras, plantaci贸ns, e outras actuaci贸ns suxeitas a autorizaci贸n previa, nas zonas de dominio p煤blico, servidume e afecci贸n das estradas de titularidade provincial

c) A incoaci贸n e resoluci贸n de procedementos sancionadores por infracci贸ns ao disposto na lexislaci贸n de uso e defensa das estradas provinciais.

d) A resoluci贸n das solicitudes de devoluci贸n de garant铆as constitu铆das para a execuci贸n de obras ou outras actuaci贸ns en zonas de dominio p煤blico, servidume ou afecci贸n das estradas provinciais.

e) A incoaci贸n e resoluci贸n de procedementos de reclamaci贸ns de responsabilidades a terceiros por danos nas estradas de titularidade provincial.

f) A resoluci贸n de solicitudes de cortes de tr谩fico en estradas de titularidade provincial.

g) A resoluci贸n de solicitudes de permisos de circulaci贸n de veh铆culos por estradas provinciais.

h) A adopci贸n dos seguintes actos de tr谩mite nas obras executadas pola Deputaci贸n Provincial, tanto por contrata como por administraci贸n, as铆 como os relativos a cortes de tr谩fico de estradas:

- Actas de aprobaci贸n do plan de seguridade e sa煤de.

- Actas de nomeamento da persoa que asume as funci贸ns do recurso preventivo das obras que sexan por administraci贸n.

- Comunicaci贸ns 谩 autoridade laboral de apertura de centros de traballo das obras que sexan por administraci贸n.

- Comunicaci贸ns 谩 Xunta de Galicia de apertura de centros de traballo.

- Actas de aprobaci贸n da avaliaci贸n de riscos (plan de prevenci贸n) de obras sen proxecto.

- Autorizaci贸ns de gasto para a publicaci贸n en medios de comunicaci贸n social de anuncios de cortes de estradas. Non obstante, a sinatura dos anuncios corresponderalle 谩 Presidencia.

i) Os actos de tr谩mite e resoluci贸n de expedientes en materia de xesti贸n de recursos humanos, ag谩s os seguintes:

- Os actos relativos 谩 oferta de emprego p煤blico.

- Os actos relativos aos procedementos de selecci贸n de persoal e provisi贸n de postos de traballo.

- Os actos relativos a procedementos disciplinarios.

- Os actos relativos 谩 negociaci贸n colectiva que non lle correspondan ao Pleno.

C.- D. Pablo P茅rez P茅rez, como deputado delegado de cooperaci贸n e seguimento do plan do mandato 2015-2019, exercer谩 as seguintes atribuci贸ns da Presidencia:

a) A representaci贸n da Deputaci贸n Provincial nas comisi贸ns de seguimento dos convenios de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial e o resto de entidades locais da provincia, inclu铆ndo as facultades propias da Presidencia da dita comisi贸n cando lle corresponda 谩 Deputaci贸n.

b) Os actos de execuci贸n dos convenios de cooperaci贸n e asistencia a municipios e outras entidades locais da provincia, ag谩s os que correspondan ao deputado delegado de facenda ou ao deputado delegado de administraci贸n provincial en materia de xesti贸n econ贸mica e de recursos humanos, e os que lle correspondan 谩 Presidencia en materia de recursos humanos.

c) O exercicio das atribuci贸ns que lle correspondan 谩 Presidencia para a realizaci贸n das funci贸ns delegadas polos concellos na Deputaci贸n Provincial en materia de medio ambiente e xesti贸n de servizos municipais, inclu铆ndo en todo caso os seguintes:

- Os actos de tramitaci贸n e resoluci贸n de permisos especiais de vertido (inclu铆ndo, ademais, os procedementos de concesi贸n dos ditos permisos, os procedementos de adopci贸n de medidas correctoras das actividades autorizadas, os procedementos de modificaci贸n e declaraci贸n de caducidade dos permisos).

- A incoaci贸n e resoluci贸n de expedientes sancionadores en materia de residuos s贸lidos urbanos, limpeza viaria e vertido de augas residuais.

- A tramitaci贸n e resoluci贸n dos procedementos de retirada de veh铆culos estacionados na v铆a p煤blica.

As delegaci贸ns especificadas nos apartados A, B e C anteriores, incl煤en en todos os supostos a facultade de resoluci贸n dos recursos ou reclamaci贸ns que se interpo帽an en v铆a administrativa.

2潞.- Conf铆rense, ao abeiro do artigo 63.4 do ROF, as seguintes delegaci贸ns especiais, a favor de deputados non integrados na Xunta de Goberno, para a direcci贸n e xesti贸n pol铆tica dos asuntos determinados que se indican en cada caso:

a) D.陋 Mar铆a Consuelo Vispo Seara, estudo e proposta de acci贸ns para realizar durante o vixente mandato en materia de infraestruturas.

b) D. Jos茅 Antonio Feij贸o Alonso, estudo e proposta de acci贸ns para realizar .durante o vixente mandato en materia de medio rural.

c) D. Antonio Montero Fern谩ndez, estudo e proposta de acci贸ns para realizar durante o vixente mandato en materia de emigraci贸n.

d) D. Miguel Antonio Cid 脕lvarez, estudo e proposta de acci贸ns para realizar durante o vixente mandato en materia de enerx铆a e medio ambiente.

e) D.陋 M.陋 Teresa Cerdeira Vali帽as, estudo e proposta de acci贸ns para realizar durante o vixente mandato en materia de igualdade e ciclo da vida.

3潞.- O exercicio das atribuci贸ns delegadas levarase a cabo con estrita suxeici贸n 谩 normativa vixente.

4潞.- As delegaci贸ns conferidas producir谩n efectos a partir do d铆a 20 de xullo de 2015, sen prexu铆zo da s煤a publicaci贸n no BOP.

5潞.- Ordenar a publicaci贸n desta resoluci贸n no BOP e darlle conta ao Pleno na primeira sesi贸n que te帽a lugar.

CREACI脫N E COMPOSICI脫N DAS COMISI脫NS INFORMATIVAS PERMANENTES.

Acordo:

- Crear as comisi贸ns informativas permanentes que se indican a continuaci贸n:

COMISI脫NS

1.- ESPECIAL DE CONTAS, FACENDA E ECONOM脥A

2.- TRANSPARENCIA E ADMINISTRACI脫N PROVINCIAL

3.- COOPERACI脫N, INFRAESTRUTURAS E MEDIO RURAL

4.- IGUALDADE, BENESTAR E EMPREGO

5.- TERMALISMO, TURISMO E MEDIO AMBIENTE

6.- CULTURA, DEPORTES E MOCIDADE

Cada comisi贸n estar谩 integrada por seis (6) representantes do Grupo Popular, tres (3) representantes do Grupo Socialista, un (1) de Democracia Orensana e un (1) representante do BNG. Ser谩 presidente de todas elas o presidente nato da Deputaci贸n, sen prexu铆zo da posibilidade da delegaci贸n da Presidencia efectiva pola s煤a propia decisi贸n en calquera outro deputado para cando el non asista, de conformidade co previsto no artigo 27 a) do Regulamento Org谩nico desta Deputaci贸n Provincial.

No c贸mputo dos seis representantes do Grupo Popular incl煤ese ao presidente. No suposto en que o presidente delegase a presidencia dunha comisi贸n noutro deputado, automaticamente se designar谩 un representante m谩is do Grupo Popular, co din de que mante帽a os seis representantes que lle corresponden en cada comisi贸n.

Os grupos pol铆ticos designar谩n aos seus representantes en cada comisi贸n, e poder谩n acordar a substituci贸n destes, cando o consideren oportuno, mediante escrito que deber谩 dirixirse 谩 Presidencia.

As sesi贸ns ordinarias das comisi贸ns informativas permanentes ter谩n lugar do seguinte xeito:

- Os m茅rcores (a partir das 17.00 horas) da semana anterior 谩 de realizaci贸n do Pleno ordinario mensual:

. Especial de Contas, Facenda e Econom铆a.

. Transparencia e Administraci贸n Provincial.

. Cooperaci贸n, Infraestruturas e Medio Rural.

- Os xoves (a partir das 17.00 horas) da semana anterior 谩 de realizaci贸n do Pleno ordinario mensual:

. Igualdade, Benestar e Emprego.

. Termalismo, Turismo e Medio Ambiente.

. Cultura, Deportes e Mocidade

Non obstante o anterior, e por motivos xustificados, a Presidencia poder谩 modificar os d铆as e hora de realizaci贸n das comisi贸ns, procurando en todo caso que te帽an lugar entre o luns e o xoves da semana anterior 谩 da sesi贸n ordinaria do Pleno mensual.

As comisi贸ns informativas poder谩n realizar sesi贸n extraordinaria ou extraordinaria e urxente, conforme coas normas xerais de aplicaci贸n.

DESIGNACI脫N DE CARGOS E REPRESENTANTES DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL NOUTROS ORGANISMOS E ENTIDADES.

Acordo:

acordo:

- Designar aos seguintes cargos e representantes da Corporaci贸n nos organismos e entidades que se mencionan:

INORDE:

- Presidente: D. Rosendo Lu铆s Fern谩ndez Fern谩ndez.

- Un (1) deputado provincial: D. Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o.

- Un (1) representante doutras organizaci贸ns empresariais diferentes da CEO: D. Aurelio G贸mez Villar, presidente da Federaci贸n de Hosteler铆a.

Catro vogais entre persoas con reco帽ecida actividade empresarial ou profesional:

- A proposta do Grupo Popular:

D. Lois Babarro Al茅n, presidente do C铆rculo de Xoves Empresarios de Ourense.

D.陋 Ana M茅ndez Gil, vicepresidenta do C铆rculo de Xoves Empresarios de Ourense.

- A proposta do resto dos grupos da Corporaci贸n:

D. Armando Ojea Bouzo (DO)

D. Jos茅 Prieto P茅rez ( PSdeG-PSOE)

D. Francisco Jos茅 Fraga Civeira (PSdeG-PSOE)

Como ouvinte D. Ramiro Rodr铆guez Su谩rez (BNG)

CONSORCIO DO SERVICIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA COMARCA DE VALDEORRAS:

- Titulares:

D. Juan Anta Rodr铆guez

D. Pablo P茅rez P茅rez

- Suplentes:

D.陋 Consuelo Vispo Seara

D.陋 Ana Mar铆a Villarino Pardo.

CONSORCIO DO SERVICIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA COMARCA DE VER脥N:

- Titular: D. Pablo P茅rez P茅rez

- Suplente: D.陋 Consuelo Vispo Seara

CONSORCIO DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA COMARCA DA LIMIA:

- Titular: D. Pablo P茅rez P茅rez

- Suplente: D.陋 Consuelo Vispo Seara

CONSORCIO DO SERVIZO DE SALVAMENTO E CONTRA INCENDIOS DA COMARCA DO CARBALLI脩O 鈥揜IBEIRO:

- Titular: D. Pablo P茅rez P茅rez

- Suplente: D.陋 Consuelo Vispo Seara

CONSORCIO PROVINCIAL DE OURENSE PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E DE SALVAMENTO:

- Presidente: D. Jos茅 Manuel Baltar Blanco

- A proposta do Grupo Popular:

Titular: D. Joaqu铆n Bautista Prieto Rodr铆guez, alcalde de Larouco

Suplente: D. Pablo P茅rez P茅rez

- A proposta do resto dos grupos da Corporaci贸n:

Titular: D. Francisco Jos茅 Fraga Civeira

XUNTA XERAL DE AQUAOURENSE, SOCIEDADE PROVINCIAL DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE SA:

- Titular: D. Pl谩cido 脕lvarez Doba帽o.

- Suplente: D. Pablo P茅rez P茅rez

COMISI脫N LIQUIDADORA DE URBAOURENSE, SOCIEDADE URBAN脥STICA PROVINCIAL, SA:

- A proposta do Grupo Popular:

D. Jorge Pumar Tesouro (presidente).

D.陋 Consuelo Vispo Seara.

- A proposta do resto dos grupos da Corporaci贸n:

D. Ramiro Rodr铆guez Su谩rez (BNG)

D陋. Cristina G贸mez Dobarrio (PSdeG-PSOE)

- 5 persoas con especial cualificaci贸n t茅cnica a proposta da Presidencia:

D. Javier Mart铆nez de Anta.

D. Jos茅 Manuel Gonz谩lez S谩nchez

D.陋 Antonio Carlos S谩nchez Moro

D.陋 Eva Reza Paz

D.陋 Bego帽a 脕lvarez Matos

- 1 secretario do Consello de Administraci贸n a proposta da Presidencia:

D. Francisco Cacharro Gosende.

As铆 mesmo, o Pleno debe designar ao presidente do Consello de entre os membros designados e un ou varios vicepresidentes con funci贸ns de suplencia en caso de vacante, ausencia ou enfermidade.

DELEGACI脫N DE COMPETENCIAS DO PLENO NA XUNTA DE GOBERNO.

No mandato 2011-2015 delegouse na Xunta de Goberno unha 煤nica atribuci贸n da Presidencia, consistente na aprobaci贸n das bases reguladoras das convocatorias de subvenci贸ns para a s煤a concesi贸n a trav茅s de procedementos de concorrencia competitiva.

Posteriormente, a Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense (BOP 13-12-2013) reordenou as competencias en materia de subvenci贸ns, atribu铆ndolle a s煤a concesi贸n ordinariamente 谩 Xunta de Goberno, ag谩s nos casos das subvenci贸ns plurianuais, cuxa concesi贸n lle corresponde ao Pleno.

Con isto, a delegaci贸n conferida 谩 Xunta de Goberno por decreto do 11 de xullo de 2011 quedou sen contido. Polo exposto, procede revogar formalmente o dito decreto do 11 de xullo de 2011, que desde o 14 de decembro de 2013 perdera eficacia pr谩ctica.

Por outra parte, non se considera oportuno delegar na Xunta de Goberno o exercicio de atribuci贸ns propias da Presidencia por raz贸ns de axilidade administrativa.

Polo exposto DISPO脩O:

Revogar a delegaci贸n anteriormente concedida 谩 Xunta de Goberno por resoluci贸n do 11 de xullo de 2011.

REXIME DE RETRIBUCI脫NS, ASISTENCIAS E INDEMNIZACI脫NS A CARGOS ELECTOS E SUBVENCI脫N A GRUPOS POL脥TICOS. MODIFICACI脫N DA BASE 67陋 DO ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2015.

脕 vista do establecido nos artigos 75, 75 bis, 75 ter, 104 e 104 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do R茅xime Local, e tendo en conta a composici贸n pol铆tica da Corporaci贸n provincial para o mandato 2015 鈥 2019, as铆 como os acordos acadados na Xunta de Portavoces do d铆a da data, 20 de xullo de 2015, som茅tese 谩 consideraci贸n do Pleno a seguinte proposta de acordo en materia de retribuci贸ns, asistencias e indemnizaci贸ns de cargos electos e de subvenci贸ns e dotaci贸n de recursos humanos e materiais para os grupos pol铆ticos da Deputaci贸n Provincial:

1潞) D谩se nova redacci贸n 谩 base 67陋 das bases de execuci贸n do orzamento vixente no exercicio 2015, introduc铆ndose as modificaci贸ns que se indican a continuaci贸n:

A) Mantense o r茅xime de dietas por asistencia a 贸rganos colexiados, axudas de custo e gastos de locomoci贸n establecidos nos apartados a) e b) da devandita base 67陋.

B) D谩se nova redacci贸n ao apartado c), co contido seguinte:

"c) De conformidade co disposto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, reguladora das bases do r茅xime local, aboar谩selle a cada grupo pol铆tico con representaci贸n na Corporaci贸n Provincial as seguintes asignaci贸ns:

- Compo帽ente fixo: 900,00 鈧 mensuais a cada grupo.

- Compo帽ente variable: 900,00 鈧 mensuais por cada deputado.

Os grupos pol铆ticos ter谩n dereito ao uso dun local no Pazo Provincial, dotado de mobiliario e enerx铆a el茅ctrica. Os restantes gastos de funcionamento, tales como material de oficina e gastos de tel茅fono e de correspondencia, ser谩n de conta de cada grupo. No caso dos gastos telef贸nicos e de conexi贸n a Internet, de ser estes soportados pola Deputaci贸n, deducirase a s煤a cont铆a nas liquidaci贸n mensuais da subvenci贸n ao grupo.

Os grupos pol铆ticos non poden destinar as subvenci贸ns que perciban a aboar remuneraci贸ns do persoal que preste servizos na Corporaci贸n, nin 谩 adquisici贸n de bens que poidan constitu铆r activos fixos patrimoniais. Os grupos deber谩n levar unha contabilidade espec铆fica na que figuren as subvenci贸ns percibidas e os gastos 谩s que estas se destinen, contabilidade que estar谩 a disposici贸n do Pleno da Corporaci贸n cando este a solicite".

C) D谩se nova redacci贸n ao apartado d), co seguinte contido:

"d) A Deputaci贸n Provincial por谩 a disposici贸n dos grupos pol铆ticos medios persoais para a realizaci贸n de funci贸ns de apoio, de confianza pol铆tica e asesoramento especial, de conformidade coas seguintes regras:

- A Deputaci贸n Provincial proceder谩 谩 designaci贸n do dito persoal en r茅xime de persoal eventual, conforme co disposto no artigo 104 da Lei de bases de r茅xime local. O nomeamento ser谩 efectuado pola Presidencia a proposta dos grupos pol铆ticos, subscrito polo portavoz de cada grupo. A dita proposta ter谩 car谩cter vinculante para a Presidencia, excepto no suposto en que recaia nunha persoa na que concorra calquera causa legal que impida o seu nomeamento.

- O cese dos funcionarios eventuais ser谩 autom谩tico coa conclusi贸n do mandato. As铆 mesmo a Presidencia poder谩 acorda-lo seu cese en calquera momento previa proposta do grupo pol铆tico correspondente, que ter谩 car谩cter vinculante.

- Os postos de persoal eventual 贸 servizo dos grupos pol铆ticos recolleranse na Relaci贸n de Postos de Traballo e no Anexo de Persoal dos Orzamentos, coas caracter铆sticas seguintes:

Os postos de t茅cnico medio se asimilar谩n ao subgrupo A2, con nivel 26 de complemento de destino e un complemento espec铆fico de 14.396,48 鈧 anuais.

Os postos de administrativo se asimilar谩n ao subgrupo C1, con nivel 19 de complemento de destino e un complemento espec铆fico de 12.033,14 鈧 anuais.

O Grupo Popular dispor谩 de tres t茅cnicos medios e catro administrativos.

O Grupo Socialista dispor谩 de dous t茅cnicos medios e dos administrativos.

O Grupo de Democracia Orensana dispor谩 de dous t茅cnicos medios.

O Grupo do BNG dispor谩 dun t茅cnico medio e un administrativo.

Non obstante o anterior, un dos postos de t茅cnico medio ao servizo do Grupo Socialista ter谩 a consideraci贸n de persoal laboral fixo, podendo seguir sendo desempe帽ado polo persoal laboral indefinido existente ou, de se 鈥搇o caso, polo persoal laboral interino que o substit煤a, ata tanto se regularice a situaci贸n deste posto de conformidade coa lexislaci贸n vixente".

D) D谩se nova redacci贸n ao apartado e) da base 67陋 quedando como segue:

"e) Dedicaci贸ns exclusivas: desempe帽aranse en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva os seguintes cargos da Corporaci贸n:

e.1) A Presidencia da Deputaci贸n Provincial, con retribuci贸n 铆ntegra mensual de 5.166,09 鈧 en 14 pagas.

e.2) A Vicepresidencia 2陋 da Deputaci贸n Provincial, con retribuci贸n 铆ntegra mensual equivalente 谩 dun director xeral da Comunidade Aut贸noma.

e.3) A Presidencia do INORDE, con retribuci贸n 铆ntegra mensual de 3.916,92 euros.

As retribuci贸ns correspondentes aos cargos sinalados nos apartados e.1), e.2) e e.3) ser谩n en todo caso renunciables por parte dos seus titulares, sen prexu铆zo do cal manterase o dito r茅xime de dedicaci贸n exclusiva. Os cargos en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva que non perciban retribuci贸ns neste concepto ter谩n dereito ao cobro das axudas de custo e indemnizaci贸ns por asistencia aos 贸rganos colexiados da entidade 谩 que, en cada caso, presente servizo.

e.4) Poder谩n exercerse en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ou parcial, nos termos previstos na presente base, os cargos de portavoz e/ou coordinador dos grupos pol铆ticos. Para estes efectos, e dentro dos l铆mites m谩ximos sinalados nesta base, os grupos pol铆ticos, mediante escrito asinado polo seu portavoz titular, determinar谩n os cargos con dereito a retribuci贸n e nomear谩n 谩s persoas que os desempe帽ar谩n. Para a s煤a eficacia, os acordos dos grupos deber谩n ser ratificados por resoluci贸n da Presidencia, que unicamente poder谩 denegar a ratificaci贸n no caso de que o acordo do grupo pol铆tico infrinxa as presentes bases ou non se axuste a Dereito. A resoluci贸n da Presidencia deber谩 ditarse e notificarse ao grupo no prazo m谩ximo dun d铆a h谩bil dende que o escrito do grupo tivese entrada no rexistro xeral da Deputaci贸n, entend茅ndose outorgada por silencio administrativo en caso contrario, conforme 谩s normas xerais en materia de procedemento.

Os grupos pol铆ticos definir谩n de xeito discrecional os cargos con r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ou parcial, podendo asignala tanto ao portavoz titular como aos seus suplentes ou adxuntos, e tanto aos cargos con funci贸ns de coordinaci贸n xeral como a cargos de apoio ao coordinador xeral ou de coordinaci贸n en materias ou asuntos concretos.

Os l铆mites aplicables son os seguintes:

- Grupo Popular: 2 dedicaci贸ns exclusivas e 2 dedicaci贸ns parciais ao 75 %.

- Grupo Socialista: 1 dedicaci贸n exclusiva e 2 dedicaci贸ns parciais ao 75 %.

Non existir谩n cargos con dedicaci贸n nos Grupos de Democracia Orensana e do BNG.

Cada cargo en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ter谩 unha retribuci贸n de 41.000 euros brutos anuais. Os cargos en r茅xime de dedicaci贸n parcial ter谩n a retribuci贸n que proporcionalmente lles corresponda.

E) O actual apartado e) da base 67陋, relativo 谩s retenci贸ns do IRPF pola asistencia a 贸rganos colexiados, pasa a ser o apartado f).

2潞) Ao abeiro do establecido no artigo 57.3 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de R茅xime Xur铆dico das Administraci贸ns P煤blicas e Procedemento Administrativo Com煤n, o presente acordo, unha vez aprobado definitivamente e publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia, ter谩 efectos dende o d铆a 24 de xullo de 2015. No caso dos nomeamentos de cargos en r茅xime de dedicaci贸n exclusiva ou parcial, a s煤a eficacia producirase dende a data do correspondente nomeamento, en caso de que este fose posterior ao 24 de xullo.

3潞) O presente acordo someterase a informaci贸n p煤blica polo prazo de 15 d铆as h谩biles mediante anuncio que se publicar谩 no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense. Transcorrido o dito prazo sen que se formulasen alegaci贸ns o acordo entenderase automaticamente elevado a definitivo, proced茅ndose 谩 publicaci贸n do texto 铆ntegro da base modificada no Bolet铆n Oficial da Provincia, en cumprimento do establecido no artigo 75 da Lei de bases do r茅xime local. No caso de formularse alegaci贸ns estas ser谩n resoltas polo Pleno.

MODIFICACI脫N DA RELACI脫N DE POSTOS DE TRABALLO E DO ANEXO DO PERSOAL DO ORZAMENTO PARA A CREACI脫N DOS POSTOS E PRAZAS DE PERSOAL EVENTUAL.

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a modificaci贸n inicial da Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2015, e o Anexo de Persoal, no seguinte sentido:

A) No Servizo de Presidencia, dentro do Gabinete de Presidencia, cr茅anse os seguintes novos postos de traballo, coas s煤as correspondentes prazas reservadas a persoal eventual:

1 Xefe do Gabinete da Presidencia, Persoal Eventual asimilado ao Grupo C1. Nivel 22. Posto singularizado. Complemento espec铆fico: 27.840,94 鈧/ano. Forma de provisi贸n: non procede pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

1 Asesor de Proxectos Estrat茅xicos, Persoal Eventual asimilado ao Grupo C1. Nivel 19. Complemento espec铆fico: 12.033,14 鈧/ano. Forma de provisi贸n: non procede pola especial natureza dos postos de persoal eventual.

B) No apartado de persoal ao servizo dos grupos pol铆ticos, cr茅anse os seguintes postos de traballo, coas s煤as correspondentes prazas reservadas a persoal eventual:

3 T茅cnicos medios de asesoramento ao Grupo Popular. Persoal eventual asimilado 贸 grupo A2. Complemento de destino: nivel 26. Complemento espec铆fico: 14.396,48 鈧. Forma de provisi贸n: nomeamento pola Presidencia, a proposta vinculante do Grupo Popular. Requisitos espec铆ficos de titulaci贸n: non se esixen.

4 administrativos de asistencia ao Grupo Popular: Persoal eventual asimilado 贸 grupo C1. Complemento de destino: nivel 19. Complemento espec铆fico: 12.033,14 鈧. Forma de provisi贸n: nomeamento pola Presidencia, a proposta vinculante do Grupo Popular. Requisitos espec铆ficos de titulaci贸n: non se esixen.

1 T茅cnico medio de asesoramento ao Grupo Socialista. Persoal eventual asimilado 贸 grupo A2. Complemento de destino: nivel 26. Complemento espec铆fico: 14.396,48 鈧. Forma de provisi贸n: nomeamento pola Presidencia, a proposta vinculante do Grupo Socialista. Requisitos espec铆ficos de titulaci贸n: non se esixen.

1 administrativo de asistencia ao Grupo Socialista: Persoal eventual asimilado 贸 grupo C1. Complemento de destino: nivel 19. Complemento espec铆fico: 12.033,14 鈧. Forma de provisi贸n: nomeamento pola Presidencia, a proposta vinculante do Grupo Socialista. Requisitos espec铆ficos de titulaci贸n: non se esixen.

2 T茅cnicos medios de asesoramento ao Grupo de Democracia Ourensana. Persoal eventual asimilado 贸 grupo A2. Complemento de destino: nivel 26. Complemento espec铆fico: 14.396,48 鈧. Forma de provisi贸n: nomeamento pola Presidencia, a proposta vinculante do Grupo de Democracia Ourensana. Requisitos espec铆ficos de titulaci贸n: non se esixen.

2潞) O presente acordo someterase a informaci贸n p煤blica por prazo de quince d铆as h谩biles, mediante anuncio inserido no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, durante o que os interesados poder谩n formular reclamaci贸ns, que ser谩n expresamente resoltas polo Pleno. En caso de non formularse reclamaci贸ns, entenderase, de forma autom谩tica, definitivamente adoptado o acordo ata ent贸n inicial, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n no BOP para a s煤a entrada en vigor.

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N ORZAMENTARIA POR SUPLEMENTO DE CR脡DITO E CR脡DITO EXTRAORDINARIO.

Acordo:

1潞.- Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS CORRENTES E INVESTIMENTOS

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

420.11/410.00 A Organismos administrativos. INORDE 101.987,01 鈧

453.11/221.99 Materiais. V铆as e obras 50.000,00 鈧

450.12/221.99 Materiais. Cooperaci贸n provincial 70.000,00 鈧

166.11/600.00 Invest terreos. Exprop. Provinciais plano cooperaci贸n provincial 200.000,00 鈧

453.12/214.00 Material transporte. Parque maquinaria 200.000,00 鈧

912.11/226.02 Informaci贸n e publicidade. Corporaci贸n Provincial 129.000,00 鈧

912.11/226.01 Atenci贸ns protocolarias e representativas. Corporaci贸n provincial 75.000,00 鈧

912.11/485.00 Indemnizaci贸n grupos pol铆ticos. Corporaci贸n provincial 82.584,76 鈧

912.12/110.00

Retribuci贸ns b谩sicas e outras remuneraci贸ns persoal eventual. Secretar铆a particular 231.380,00 鈧

912.11/160.00 Seguridade social. Corporaci贸n provincial 110.000,00 鈧

912.11/100.00 Retribuci贸ns. Corporaci贸n provincial 105.430,00 鈧

CR脡DITO EXTRAORDINARIO. GASTOS DE INVESTIMENTO

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

320.00/650.13 Programa EDUCOU administraci贸n xeral de educaci贸n 434.000,00 鈧

CR脡DITO EXTRAORDINARIO. GASTOS FINANCEIROS

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

433.00/831.00 Pr茅stamos a longo prazo. Desenvolvemento empresarial 324.158,00 鈧

RESUMO

Suma suplementos de cr茅dito ........................................... 1.355.381,77 鈧

Suma cr茅ditos extraordinarios ................................................................ 758.158,00 鈧

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais

2.113.539,77 鈧

3潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

MODIFICACI脫N DA ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS P脷BLICOS POLA PRESTACI脫N DE SERVIZOS E A REALIZACI脫N DE ACTIVIDADES NO PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ E NOUTRAS INSTALACI脫NS DEPORTIVAS DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE.

Acordo:

Modificar a Ordenanza reguladora dos prezos p煤blicos pola prestaci贸n de servizos e a realizaci贸n de actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz e noutras instalaci贸ns deportivas da Deputaci贸n Provincial de Ourense, no sentido seguinte:

a) Modif铆case o artigo 5 da Ordenanza, que queda redactado do seguinte modo:

A Xunta de Goberno poder谩 conceder bonificaci贸ns nas tarifas por utilizaci贸n do pavill贸n auxiliar e o pavill贸n principal ou das instalaci贸ns deportivas do Parque Tecnol贸xico, previa solicitude dos interesados, cando concorran conxuntamente as seguintes circunstancias:

a) Que a actividade para a que se van utiliza-las instalaci贸ns te帽a un claro car谩cter de interese p煤blico, social, cultural ou deportivo, non podendo tratarse, en ning煤n caso, dunha actividade susceptible de reportar un beneficio econ贸mico 贸 solicitante.

b) Que a entidade solicitante acredite insuficiencia de medios econ贸micos para o pagamento das tarifas, as铆 como a imposibilidade ou grave inconveniencia de repercutir o seu custe nos usuarios da actividade de que se trate.

b) As entidades interesadas deber谩n acreditar documentalmente a concorrencia das circunstancias sinaladas.

c) A Xunta de Goberno graduar谩 a porcentaxe da bonificaci贸n que conceda en funci贸n do grao de insuficiencia de medios econ贸micos acreditado polo solicitante, sen que, en ning煤n caso, a bonificaci贸n poida exceder do 100 % da tarifa establecida.

b) Eng谩dese unha Disposici贸n adicional 煤nica, co seguinte contido:

Disposici贸n adicional: Excepcionalmente o Pleno da Deputaci贸n poder谩 regular, sen suxeici贸n 谩s regras xerais establecidas nesta Ordenanza) e mediante convenios de car谩cter plurianual, o uso das instalaci贸ns do Pazo dos Deportes Paco Paz por parte de entidades deportivas cuxa actividade poida considerarse de marcado interese xeral para a provincia.

Os convenios de uso das instalaci贸ns prever谩n en todo caso as contraprestaci贸ns a que se obriguen as entidades beneficiarias, que non ter谩 porque ter un contido econ贸mico, pero si supo帽er un beneficio social ou deportivo para a provincia, preferentemente vinculado ao fomento do deporte de base.

2潞:- Someter a modificaci贸n da ordenanza a informaci贸n p煤blica e audiencia dos interesados, de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do r茅xime local, polo prazo de 30 d铆as h谩biles, mediante anuncio que se publicar谩 no BOP, realiz谩ndose tam茅n a pertinente publicaci贸n no taboleiro de edictos da Corporaci贸n. Durante o expresado prazo poden presentarse as reclamaci贸ns e suxesti贸ns que se estimen oportunas, que ser谩n resoltas pola Corporaci贸n Provincial, coa aprobaci贸n definitiva, se 茅 o caso, da modificaci贸n da ordenanza. Se non se presentan reclamaci贸ns ou suxesti贸ns entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobaci贸n provisional adoptado.

MODIFICACI脫N DO CONVENIO DE COLABORACI脫N CO CLUB OURENSE BALONCESTO PARA O USO DAS INSTALACI脫NS DO PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ

Acordo:

Modificar o prazo de vixencia do convenio de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Club Ourense Baloncesto, S.A.D., para o uso das instalaci贸n deportivas do Pazo dos Deportes Paco Paz, ampliando a s煤a duraci贸n por un prazo adicional de cincuenta anos, estendendo a s煤a vixencia ata o 31 de decembro do ano 2070.

O presente acordo queda sometido 谩 condici贸n suspensiva da aprobaci贸n definitiva da modificaci贸n da Ordenanza reguladora dos prezos p煤blicos polos servizos prestados no Pazo dos Deportes Paco Paz.

MODIFICACI脫N DO CONVENIO DE COLABORACI脫N CO CLUB OURENSE BALONCESTO PARA O USO DAS INSTALACI脫NS DO PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ.

Acordo:

Modificar o prazo de vixencia do convenio de colaboraci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Club Ourense Baloncesto, S.A.D., para o uso das instalaci贸n deportivas do Pazo dos Deportes Paco Paz, ampliando a s煤a duraci贸n por un prazo adicional de cincuenta anos, estendendo a s煤a vixencia ata o 31 de decembro do ano 2070.

O presente acordo queda sometido 谩 condici贸n suspensiva da aprobaci贸n definitiva da modificaci贸n da Ordenanza reguladora dos prezos p煤blicos polos servizos prestados no Pazo dos Deportes Paco Paz.

MODIFICACI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2015, RELATIVA 脕S OBRAS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DE O CARBALLI脩O, A MEZQUITA, PARADA DE SIL E VILAR DE SANTOS.

Acordo:

Acordar a modificaci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2015 relativa 谩s obras municipais dos concellos de:

- O Carballi帽o, minorando en 15.187,11 鈧 o orzamento consignado para a execuci贸n da obra n.潞 22/POS/2015 "Reparaci贸n de viais r煤a Monxard铆n, Florentino Cuevillas, ...", fixando o dito orzamento na cantidade de 60.000,00 鈧.

- A Mezquita, refundindo nunha soa actuaci贸n, baixo a denominaci贸n "Arranxo do saneamento e fosas s茅pticas en Prado, A Porta e Rigueiri帽a e pavimentaci贸n da r煤a Costa en Santigoso" cun orzamento de 50.000,00 鈧, as tres obras inclu铆das inicialmente no plan provincial por dito termo municipal coas seguintes denominaci贸ns e importes:

Obra n.潞 52/POS/2015 "Arranxo do saneamento e substituci贸n de fosas s茅pticas en Prado, A Porta" cun orzamento de 25.000,00 鈧.

Obra n.潞 53/POS/2015 "Pavimentaci贸n r煤a Costa en Santigoso" cun orzamento de 10.000,00 鈧

Obra n.潞 54/POS/2015 "Substituci贸n de fosa s茅ptica en Rigueiri帽a" cun orzamento de 15.000,00 鈧

- Parada de Sil, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra n.潞 62/POS/2015 denominada "Acceso a Porto"- a obra denominada "Reparaci贸n e bacheo das estradas municipais" cun orzamento de execuci贸n de 50.000,00 鈧.

- Vilar de Santos, incorporando 贸 plan principal 鈥揺n substituci贸n da obra n.潞 96/POS/2015 denominada "Ampliaci贸n do centro de d铆a de Vilar de Santos"- a obra denominada "Acondicionamento de edificio municipal para centro de iniciativas" cun orzamento de execuci贸n de 50.000,00 鈧.