Acordos do pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense de data 24 de abril de 2015

RENUNCIA DE DON LUCIANO RIVERO CUQUEJO AO CARGO DE DEPUTADO PROVINCIAL

Acordo:

Tomar raz贸n da renuncia do deputado provincial don Luciano Rivero Cuquejo, deix谩ndose constancia dela.

Solicitar da Xunta Electoral Central a designaci贸n de suplente para a toma de posesi贸n na pr贸xima sesi贸n.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE BANDE EN MATERIA DE RECADACI脫N DA TAXA POLA SUBMINISTRACI脫N DE AUGA POTABLE

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Bande ten atribu铆das en materia de materia de recadaci贸n da taxa pola subministraci贸n de auga potable, as铆 como das actuaci贸ns pendentes dos 煤ltimos catro anos e non prescritas, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 12 de marzo de 2015. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE "ACONDICIONAMENTO OU-1265 ACCESO A SANTA COMBA", CLAVE 112/PB/2014, NO MUNICIPIO DE BANDE

Acordo:

1潞.- Resolver as alegaci贸ns formuladas polos interesados, base谩ndose no informe emitido polo xefe da Secci贸n de Patrimonio e Expropiaci贸ns da Deputaci贸n de Ourense, o cal ten o teor literal seguinte:

a) As parcelas n.潞 19 e 20 do expediente pert茅ncenlle ao mesmo propietario, "MVMC de Santa Comba", e son lindeiros, motivo polo que se xuntaron na mesma parcela do expediente expropiatorio, dando lugar 谩 nova parcela n.潞 20 e suprim铆ndose a n.潞 19 do expediente.

b) A parcela n.潞 21 do expediente expropiatorio, ao non verse finalmente afectada pola expropiaci贸n, proc茅dese a s煤a supresi贸n da relaci贸n de bens afectados.

c) A propietaria da parcela n.潞 22 do expediente expropiatorio, D.陋 M.陋 Soledad Blanco Fern谩ndez, formulou alegaci贸n na que manifesta que parte da parcela n.潞 22 non 茅 da s煤a propiedade, o cal se constata porque existe un muro na parcela que acredita que se trata de d煤as parcelas distintas, motivo polo que se reduciu a superficie da parcela n.潞 22 e se creou unha nova parcela, a parcela n.潞 22-A, a cal, ao non saberse quen 茅 o seu titular, figura como titular desco帽ecido.

d) Na parcela n.潞 26 do expediente cambiouse o seu titular, xa que foi achegada unha escritura de compravenda a favor da "Asociaci贸n Parroquial de Santa Comba", polo que pasa a figurar como a propietaria da devandita parcela.

e) O "MVMC de Santa Comba", figura como propietario das parcelas n.潞 5, 17, 19 e 28 do expediente expropiatorio, t茅ndose formulado escrito de alegaci贸ns pola s煤a parte, no que se reclama tam茅n a titularidade das parcelas n.潞 12, 14, 15, 16, 18 e 19. Base谩ndose na devandita alegaci贸n solicit贸uselle 谩 Conseller铆a de Medio Rural que se informara sobre a clasificaci贸n das citadas parcelas como integrantes do monte veci帽al, o cal foi contestado pola Conseller铆a de Medio Rural no sentido de que as parcelas que reclama o monte veci帽al como s煤as non est谩n clasificadas como parte do monte veci帽al, motivo polo que non se procede a cambiar a titularidade das parcelas reclamadas polo citado monte".

2潞.- Aprobar o proxecto t茅cnico da obra "acondicionamento OU-1265 acceso a Santa Comba", clave 112/PB/2014, no municipio de Bande, as铆 como anexo de expropiaci贸ns, no que se incl煤e o plano parcelario e a relaci贸n de bens afectados.

3潞.- Ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas, de conformidade co disposto no artigo 22.5 da Lei 8/2013, de 28 de xu帽o, de estradas de Galicia.

4潞.- Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n, con car谩cter urxente, dos terreos inclu铆dos na relaci贸n de bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n, de conformidade co previsto no citado artigo da Lei de Estradas de Galicia.

5潞.- Publicar e notificarlles este acordo aos interesados, de conformidade coa lexislaci贸n vixente.

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE O ENLACE DO POL脥GONO INDUSTRIAL DE SAN CIBRAO DAS VI脩AS COA AUTOV脥A A-52

Acordo:

Instar a Xunta de Galicia a que axilice e dote de m谩is orzamento o enlace do Pol铆gono industrial de San Cibrao c谩 Autov铆a A52.

Instar a Xunta de Galicia a redacci贸n e execuci贸n do citado enlace.

Ourense, 24 de abril de 2015