A Deputaci贸n de Ourense destina 200.000 euros para puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia na provincia

  • No pleno de hoxe aprobouse definitivamente o Plan de Obras, no que o goberno provincial inviste este ano m谩is de 12 mill贸ns de euros para obras e servizos nos concellos da provincia.

  • Tam茅n se deu conta do balance de datos econ贸micos de 2014, no que destaca que a Deputaci贸n de Ourense presenta o maior remanente de Tesourer铆a da s煤a historia: 25 mill贸ns de euros.

Ourense, 27 de marzo de 2015.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe as bases reguladoras do Programa de cooperaci贸n "BenOurense infancia" segundo o cal destinar谩 este ano 200.000 euros para puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia na provincia de Ourense. O plenario aprobou as bases para a concesi贸n de subvenci贸ns para o dito programa, achegas que te帽en como obxectivo o mantemento das instalaci贸ns denominadas Puntos de Atenci贸n 谩 Infancia (PAI), establecementos de car谩cter di煤rno e de titularidade municipal situados en concellos de menos de 5.000 habitantes, que te帽en como finalidade prestar apoio aos pais, titores e gardadores dos nenos e nenas de entre 3 meses e 3 anos.

As bases tam茅n contemplan axudas para o servizo complementario municipal que realiza funci贸ns de atenci贸n e coidado, f贸ra da xornada ordinaria dos centros escolares, para nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, actuando como soporte e apoio 谩s familias e contribu铆ndo as铆 谩 conciliaci贸n da vida laboral e familiar.

Por outra banda, o pleno da Corporaci贸n Provincial aprobou tam茅n hoxe con car谩cter definitivo o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2015, no que o goberno provincial inviste este ano 12.147.000 euros para obras e servizos en todos os concellos da provincia. Pola s煤a banda, os concellos da provincia de Ourense achegar谩n un total de 1,6 mill贸ns de euros para a co-financiaci贸n do Plan Provincial, que incl煤e obras municipais, melloras na rede viaria da Deputaci贸n e a atenci贸n a concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta. En total o importe destinado no exercicio 2015 para o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e estradas (inclu铆ndo o plan complementario) ascende a 13.821.224 euros.

En canto ao orzamento destinado 谩 rede viaria provincial increm茅ntase nun 42 % con respecto do ano 2014 e ascende a 3,5 mill贸ns de euros. Tam茅n se incrementan os fondos que a Deputaci贸n de Ourense destina a cada concello no Plan de Cooperaci贸n 2015, correspondendo a cada un deles un total de 50.000 euros, relaci贸n na que tam茅n se incl煤e a Entidade Local Menor de Ber谩n. Como novidade figura unha asignaci贸n de 3.000 euros para cada concello en concepto de honorarios para a redacci贸n de proxectos t茅cnicos.

Tam茅n se deu conta no pleno de hoxe do balance de datos econ贸micos de 2014, no que destaca que a Deputaci贸n de Ourense presenta o maior remanente de Tesourer铆a da s煤a historia: 25.052.636 euros, e unha reduci贸n de m谩is de 70 puntos no endebedamento, que pasa do 116 % en 2011 a menos do 40 %, e coa estimaci贸n de sit煤alo no rango do 34 % no vindeiro mes de maio, cando remate a lexislatura.

Resumo dos acordos do pleno

RESOLUCI脫N DE ALEGACI脫NS FORMULADAS CONTRA A RELACI脫N DE POSTOS DE TRABALLO PARA O EXERCICIO 2015

Acordo:

Aprobar definitivamente, coa incorporaci贸n das alegaci贸ns estimadas, a Relaci贸n de Postos de Traballo para o exercicio 2015, ordenando a s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

APROBACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE COOPERACI脫N BENOURENSE INFANCIA PARA CONCESI脫N DE SUBVENCI脫NS A PUNTOS DE ATENCI脫N 脕 PRIMEIRA INFANCIA E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DAS ENTIDADES LOCAIS PARA O EXERCICIO 2015

Acordo:

Aprobar as bases reguladoras do Programa de cooperaci贸n BenOurense Infancia para concesi贸n de subvenci贸ns a puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia e servizos complementarios das entidades locais para o exercicio 2015.

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n da convocatoria p煤blica, por parte da Deputaci贸n Provincial de Ourense, para a tramitaci贸n e concesi贸n de subvenci贸ns do Programa "BenOurense Infancia" en r茅xime de concorrencia non competitiva, destinadas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia (PAI)", e/ou dos "Servizos complementarios".

As subvenci贸ns obxecto da presente convocatoria int茅granse na li帽a de acci贸n do Programa Provincial de Asistencia aos Concellos e Mancomunidades para a Xesti贸n de Puntos de Atenci贸n 谩 Infancia, contemplada no apartado C.1 do Plan Estrat茅xico de Subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE para o exercicio 2015, plan de acci贸n V.

Para as subvenci贸ns concedidas nesta convocatoria res茅rvase cr茅dito na aplicaci贸n 231.11/462.01 do orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2015 por importe de 200.000 鈧 (douscentos mil euros)".

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS N.潞 2/2015

Acordo:

Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente.

De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DO CONCELLO DE MONTEDERRAMO EN MATERIA DE RECADACI脫N DE GASTOS DERIVADOS DA APLICACI脫N DE MEDIOS DE EXECUCI脫N FORZOSA

Acordo:

Acepta-la delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Montederramo ten atribu铆das en materia de materia de gastos derivados de execuci贸ns forzosas, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 12 de marzo de 2015. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

APROBACI脫N DO CAT脕LOGO DE ESTRADAS DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE AO 1 DE MARZO DE 2015

Acordo:

Aprobar o seguinte cat谩logo de estradas da Deputaci贸n Provincial de Ourense ao 1 de marzo de 2015, segundo a proposta formulada polo Servizo de V铆as e Obras do 11 de marzo de 2015.

Publicar este acordo no BOP, para xeral co帽ecemento

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DA XESTI脫N RECADATORIA DAS MULTAS COERCITIVAS DE ACORDOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CASTRO CALDELAS

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n nesta Deputaci贸n Provincial das facultades que o Concello de Castro Caldelas ten atribu铆das en materia de xesti贸n recadatoria das multas coercitivas derivadas de acordos municipais, ao abeiro do establecido no artigo 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local e artigo 7 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co alcance, contido, condici贸ns e vixencia que se establecen no acordo do Pleno do dito concello do d铆a 14 de marzo de 2015. A dita delegaci贸n rexerase polas condici贸ns xerais establecidas pola Deputaci贸n Provincial para a delegaci贸n de competencias nesta materia.

APROBACI脫N DEFINITIVA DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVICIOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL DO EXERCICIO 2015

Acordo:

Aprobar definitivamente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2015 segundo o documento inicialmente aprobado na sesi贸n ordinaria de 27 de febreiro de 2015, coas seguintes modificaci贸ns: 1.- Incorporar 贸 plan polo concello de Amoeiro a obra "Mellora de firme en Abruci帽os, Arruxo, Poboanza, Outeiro, Vilaboa, A Torre, Casares, Garabatos, Bergueira e Albeiros", cun orzamento de 53.000,00 鈧, en sustituci贸n das obras n潞 2/POS/2015 "Mellora de firme en Abruci帽os, Arruxo, Poboanza, Outeiro, Vilaboa, A Torre e Casares", cun orzamento de 42.400,00 鈧 e n潞 4/POS/2015 "Colocaci贸n de valado no parque infantil de Amoeiro", cun orzamento de 10.600,00 鈧. 2.-Modificar a obra n潞 224/POS/2015 quedando fixada a s煤a denominaci贸n como "Ensanche na OU-0102 Xunqueira-Pol铆gono" en lugar da denominaci贸n "Regularizaci贸n na OU-0102 Xunqueira-Pol铆gono", mantendo o investimento aprobado polo importe de 192.000,00 鈧. 3.-Fixar 贸 orzamento da actuaci贸n inclu铆da no plan principal polo concello de Os Blancos coa denominaci贸n "Mellora cami帽os Fonte Arcada, Nocedo, Loureses, Pexeiroos, Blancos e Mosteiro" na cantidade de 50.000,00 鈧.

APROBACI脫N DA MOCI脫N CONTRA A PRIVATIZACI脫N DOS REXISTROS CIV脥S

Acordo:

Rexeitar a asignaci贸n dos Rexistros Civ铆s aos Rexistradores da Propiedade e Mercant铆s, por ser unha privatizaci贸n encuberta dun servizo p煤blico esencial como 茅 o Rexistro Civil.

Rexeitar a posible mercantilizaci贸n dos datos persoais das cidad谩s e cidad谩ns da nosa provincia.

Esixir que calquera reforma do Rexistro Civil mante帽a a gratuidade de todos os tr谩mites e certificaci贸ns, tal e como acontece na actualidade.

Dirixir o presente acordo ao Sr. Ministro de Xustiza, inst谩ndolle a que dea marcha atr谩s nas s煤as pretensi贸ns de privatizar os Rexistros Civ铆s e que contin煤en sendo un Servizo P煤blico e de calidade, como ata agora.