O pleno da Deputaci贸n de Ourense aproba a ordenanza fiscal de recadaci贸n

  • Ten como obxectivo regular as normas de xesti贸n, inspecci贸n e recadaci贸n dos tributos municipais delegados polas entidades locais da provincia de Ourense.

Ourense, 30 de xaneiro de 2015.- O pleno de xaneiro da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe adoptou, entre outros acordos, a aprobaci贸n da ordenanza fiscal de recadaci贸n, que ten como obxectivo regular as normas de xesti贸n, inspecci贸n e recadaci贸n dos tributos propios da Deputaci贸n e dos seus organismos dependentes as铆 como dos tributos municipais delegados polas entidades locais da provincia de Ourense.

Os aspectos xerais da ordenanza sinalan que a tramitaci贸n de expedientes estar谩 guiada por criterios de racionalidade e eficacia, procurando a simplificaci贸n dos tr谩mites que deban realizar os contribu铆ntes, e facilitando o acceso destes 谩 informaci贸n administrativa que por lei lles corresponda. Asemade, impulsarase a aplicaci贸n de t茅cnicas e medios electr贸nicos, inform谩ticos e telem谩ticos para a tramitaci贸n de expedientes administrativos, co fin de mellorar a eficiencia das comunicaci贸ns cos concellos, outras administraci贸ns p煤blicas e os colaboradores sociais cos cales se subscriba o pertinente convenio e cos contribu铆ntes.

A ordenanza cont茅n artigos referidos ao acceso dos arquivos e documentos; o dereito 谩 obtenci贸n de copia dos documentos que obren no expediente; informaci贸n e asistencia aos contribu铆ntes, e sobre as normas de xesti贸n, tributos, beneficios fiscais, prescrici贸n e compensaci贸n e temas de inspecci贸n tributaria, entre outros.

OUTROS ACORDOS DO PLENO FORON OS SEGUINTES:

RESOLUCI脫N DE ALEGACI脫NS E APROBACI脫N DEFINITIVA DO PLAN DE ORDENACI脫N DE RECURSOS HUMANOS 2015 DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE

Acordo:

Desestimar a alegaci贸n formulada por don Jos茅 Manuel Figueirido Rodr铆guez, ao non ter por obxecto as determinaci贸ns propias do Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos, e sen prexu铆zo de cal sexa o sentido no que se resolva a alegaci贸n formulada polo mesmo interesado respecto da Relaci贸n de Postos de Traballo para o exercicio 2015.

Estimar a alegaci贸n formulada polo xefe do Servizo de Recursos Humanos, Formaci贸n e R茅xime Interior no sentido de inclu铆r no apartado de categor铆as profesionais para persoal laboral fixo do Plan de ordenaci贸n de recursos humanos para o exercicio 2015 as seguintes categor铆as profesionais: bombeiro-condutor (C2), monitor deportivo de sala de fitness (C2) e monitor de lecer no rural (C2).

Aprobar definitivamente o Plan de Ordenaci贸n de Recursos Humanos 2015 da Deputaci贸n Provincial de Ourense e Ordenar a publicaci贸n do texto 铆ntegro do Plan de ordenaci贸n de recursos humanos para o exercicio 2015 da Deputaci贸n Provincial de Ourense no BOP.

RESOLUCI脫N DE ALEGACI脫NS E APROBACI脫N DEFINITIVA DO PLAN ESTRAT脡XICO DE SUBVENCI脫NS DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E DO INORDE PARA O EXERCICIO 2015

Acordo:

Estimar a alegaci贸n formulada polo Concello do Carballi帽o, modificando no Plan estrat茅xico de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE para o exercicio 2015 a li帽a de acci贸n C.2. Fomento da cultura, engadindo un apartado XII no seu punto 5潞. Plan de acci贸n, co seguinte contido:

Achega ao Premio Ant贸n Losada Di茅guez. Prevese unha achega de 6.000 鈧 como contribuci贸n da Deputaci贸n ao Premio Ant贸n Losada Di茅guez".

Aprobar definitivamente o Plan estrat茅xico de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE para o exercicio 2015.

Publicar integramente no BOP o dito Plan, coa modificaci贸n aprobada.

APROBACI脫N DA MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2015

Acordo:

Aprobar inicialmente a modificaci贸n das bases de execuci贸n do orzamento xeral do exercicio de 2015.

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N ORZAMENTARIA POR SUPLEMENTO DE CR脡DITO E CR脡DITO EXTRAORDINARIO N.潞 1/2015

Acordo:

Aprobar a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente, co seguinte detalle:

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

450.12/762.01 Cooperaci贸n provincial a concellos subvenci贸ns 1.088.158,21

CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

341.11/762.01 Promoci贸n e fomento do deporte a concellos nominativas 601.164,20

414.11/789.01 Promoci贸n e fomento do medio rural a familias e instituci贸ns se fin de lucro 50.000,00

231.11/789.01 Promoci贸n e acci贸n social a familias e instituci贸ns sen fins de lucro 75.000,00

432.11/766.00 Promoci贸n e fomento do turismo a outras entidades de agrupaci贸ns municipais 142.617,91

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS CORRENTES

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

231.11/480.01 Atenci贸ns ben茅ficas e sociais nominativas. Acci贸n social 45.000,00

334.20/462.01 A Concellos. Actividades culturais/recreativas 117.000,00

CR脡DITO EXTRAORDINARIO. GASTOS CORRENTES

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

924.12/489.01 A entidades sen fins de lucro. Participaci贸n veci帽al 8.800,00

450.12/462.06 A concellos cooperaci贸n provincial 25.000,00

341.11/489.01 A entidades sen fins de lucro. Promoci贸n e fomento do deporte 71.000,00

431.12/489.01 Promoci贸n comercial entidades sen fins de lucro 120.000,00

334.17/489.09 Promoci贸n cultural entidades sen fins de lucro 159.000,00

135.15/463.00 A Mancomunidade de Celanova. Servizo contra incendios 12.000,00

334.11/207.00 Prestaci贸n de servizos. Edici贸ns e publicaci贸ns 90.000,00 鈧

RESUMO

Suma suplementos de cr茅dito .............................................. 1.250.158,21 鈧

Suma cr茅ditos extraordinarios ............................................. 1.354.582,11 鈧

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais 2.604.740,32 鈧

De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO N.潞 1/2015, DO INORDE

Acordo:

Modificar as bases de execuci贸n do orzamento do INORDE para o exercicio 2015, especificando no cap铆tulo 4潞 de gastos que, con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 422.11/489.06 "a organizaci贸ns ou asociaci贸ns sen 谩nimo de lucro e outras" e con cargo 谩 422.11/462.01 "a concellos, subvenci贸ns nominativas", a previsi贸n de subvenci贸ns nominativas 谩s seguintes entidades para o concepto e polo importe que se detallan:

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Cea Parque empresarial 50.000 鈧

Concello de Ri贸s Parque empresarial 35.000 鈧

Centro Comercial Aberto Ourense Actividades centro 8.000 鈧

X贸venes Empresarios de Ourense Actividades x贸venes empresarios 6.000 鈧

TOTAL 99.000 鈧

De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico tralo anuncio no BOP, por quince (15) d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

APROBACI脫N DA EXPROPIACI脫N FORZOSA PARA A EXECUCI脫N DA OBRA DE MELLORA DA ESTRADA PROVINCIAL "OU-0703 TRIVES-CHANDREXA DE QUEIXA", N潞 124/2014/PB, NO CONCELLO DE A POBRA DE TRIVES

Acordo:

Estimar as alegaci贸ns formuladas polos propietarios das parcelas 318 e 321.

Aprobar o proxecto t茅cnico da obra de mellora da estrada provincial "OU-0703 Trives-Chandrexa", n.潞 124/PB/2014, no municipio da Pobra de Trives, as铆 como o anexo de expropiaci贸ns, no que se incl煤e o plano parcelario e a relaci贸n de bens afectados. Ter por declarada a utilidade p煤blica das obras mencionadas, de conformidade co disposto no artigo 22.5 da Lei 8/2013, de 28 de xu帽o, de estradas de Galicia. Acordar definitivamente a necesidade de ocupaci贸n, con car谩cter urxente, dos terreos inclu铆dos na relaci贸n de bens e dereitos afectados pola expropiaci贸n, de conformidade co previsto no citado artigo da Lei de estradas de Galicia.

N.潞PARCELA EXPEDIENTE N.潞 POL脥GONO/PARCELA CATASTRO TIPO PARCELA PROPIETARIO EXPEDIENTE M2

EXPROP

293 61/1597 R煤stica Herdeiros de Pilar Rodriguez Gonzalez 107,79