O pleno de decembro aproba o Programa de cooperaci贸n cos concellos para limpeza de marxes de redes viarias 2015

  • Para esta actuaci贸n a Deputaci贸n de Ourense destina un importe de 360.000 euros.

Ourense, 29 de decembro de 2014.- O pleno de decembro da Deputaci贸n de Ourense celebrado hoxe adoptou, entre outros acordos, a aprobaci贸n das bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais durante o exercicio 2015, para o que a instituci贸n provincia destina un total de 360.000 euros.

Neste senso, o pleno aprobou inicialmente as bases reguladoras deste programa, cuxas bases te帽en como obxecto bases a regulaci贸n da concesi贸n de subvenci贸ns a concellos e mancomunidades da provincia de Ourense para o financiamento da prestaci贸n de servizos de limpeza da rede viaria local durante un per铆odo m铆nimo de tres meses.

A finalidade da subvenci贸n 茅 colaborar economicamente cos concellos e mancomunidades no sostemento do servizo p煤blico de limpeza da rede viaria municipal. Esta colaboraci贸n condici贸nase a que por parte dos concellos e mancomunidades se realicen labores de limpeza das marxes das v铆as provinciais e municipais, co obxectivo 煤ltimo de garantir o mantemento das v铆as en condici贸ns axeitadas de limpeza e seguridade, d谩ndolle ademais cumprimento ao establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevenci贸n e defensa contra os incendios forestais.

Poder谩n ser beneficiarios das subvenci贸ns previstas no presente Programa provincial de cooperaci贸n aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes e mancomunidades que cumpran os requisitos establecidos nas bases. A cont铆a das subvenci贸ns que se concedan ao abeiro deste Programa de cooperaci贸n ser谩 para o exercicio 2015 de 4.500 鈧 como m谩ximo, con destino ao financiamento dos gastos subvencionables de prestaci贸n do servizo.

OUTROS ACORDOS DO PLENO FORON OS SEGUINTES:

TOMA DE POSESI脫N AO CARGO DE DEPUTADO PROVINCIAL DE D. 脕LVARO VILA ARA脷JO, EN SUSTITUCI脫N DE D. JOS脡 VICTOR GONZ脕LEZ V脕ZQUEZ.

MODIFICACI脫N DO ACORDO DO PLENO DO 31 DE OUTUBRO DE 2014, SOBRE RATIFICACI脫N DA MODIFICACI脫N DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DO CENTRO ASOCIADO DA UNED, PARA A S脷A ADAPTACI脫N 脕 LEI DE RACIONALIZACI脫N E SOSTIBILIDADE DA ADMINISTRACI脫N LOCAL E 脕 LEI DE RACIONALIZACI脫N DO SECTOR P脷BLICO.

Acordo:

Aceptar a introduci贸n no acordo de modificaci贸n dos estatutos do Consorcio do Centro Asociado da UNED de Ourense, adoptado polo Padroado do Consorcio o 16 de outubro de 2014, ratificado polo Pleno da Deputaci贸n o 31 de outubro, dos seguintes cambios propostos polo reitorado da UNED:

A.- No artigo 5 modif铆case o domicilio social do Consorcio, que pasa a establecerse no "Edificio sito na r/ Torres do Pino, s/n, 32001 Ourense", mant茅ndose id茅ntica a redacci贸n do resto do artigo.

B.- Supr铆mese o artigo 13bis introducido na modificaci贸n, e substit煤ese por un novo apartado 1 no artigo 14, coa seguinte redacci贸n:

1. O r茅xime de orzamentaci贸n, contabilidade e control de Centro Asociado 谩 UNED de Ourense, ser谩 o aplicable 谩 administraci贸n p煤blica 谩 que est谩 adscrito, sen prexu铆zo da s煤a suxeici贸n ao previsto na Lei org谩nica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira. En todo caso, levarase a cabo unha auditor铆a das contas anuais que ser谩 responsabilidade do 贸rgano de control da administraci贸n 谩 que se adscribe o centro, formar谩 parte dos seus orzamentos e deber谩 inclu铆rse na conta xeral da administraci贸n p煤blica de adscrici贸n, sen prexu铆zo do r茅xime de xesti贸n que poida establecer a Xunta Reitora.

C.- Supr铆mese o artigo 17bis dos estatutos modificados e d谩s nova redacci贸n ao artigo 21, co seguinte texto:

Artigo 21.- Persoal de administraci贸n e servizos

O Centro Asociado dispor谩 do persoal de administraci贸n e servizos, necesario para atender a xesti贸n administrativa e econ贸mica, que asegure o correcto funcionamento do centro. En caso de que este persoal non sexa cedido polas distintas corporaci贸ns, a s煤a vinculaci贸n co centro ser谩 de car谩cter laboral, rex茅ndose pola lexislaci贸n aplicable ao persoal da UNED e, en ning煤n caso, as s煤as retribuci贸ns poder谩n superar as establecidas para postos de traballo equivalente na Universidade.

D.- Modif铆case o artigo 24, d谩ndolle a seguinte redacci贸n:

Artigo 24.- Presentaci贸n de memoria de actividade e remisi贸n das contas anuais

O Centro remitiralle anualmente 谩 UNED, nos prazos que para tal efecto fixe esta con car谩cter xeral, unha memoria de actividades realizadas durante o curso, as contas anuais e demais documentos administrativos que se lle requiran. Esta documentaci贸n deber谩 axustarse aos procedementos electr贸nicos e modelos que a UNED estableza para os centros asociados.

E.- Supr铆mese o artigo 31, que pasa a ser substitu铆do polo artigo 32 modificado, en tanto que o artigo 33 pasa a ser o artigo 32.

F.- Eng谩dese un novo artigo 33, co seguinte texto:

Artigo 33.- Modificaci贸n dos estatutos

Igualmente acordan que a UNED proporalle, no prazo de dezaoito meses desde a aprobaci贸n do presente instrumento, 谩 Xunta Reitora un proxecto de estatutos nos que se recolla un texto refundido destes que incorpore as modificaci贸ns introducidas, os adapte e harmonice e recolla as disposici贸ns pertinentes para a adaptaci贸n destes aos cambios normativos e organizativos motivados polo desenvolvemento legal e regulamentario previsto nas Leis 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizaci贸n e sostibilidade da administraci贸n local e 15/2004, do 16 de setembro, de racionalizaci贸n do sector p煤blico e outras medidas de reforma administrativa.

ADHESI脫N DO CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMU脥N AO CONVENIO MARCO DE COOPERACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E OS CONCELLOS DA PROVINCIA PARA A PRESTACI脫N POLA DEPUTACI脫N PROVINCIAL, EN R脡XIME DE COMPETENCIA DELEGADA, DO SERVIZO DE INSPECCI脫N DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Acordo:

Aceptar a adhesi贸n ao convenio marco de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n pola Deputaci贸n Provincial, en r茅xime de competencia delegada, do servizo de inspecci贸n dos tributos municipais, do concello de Nogueira de Ramu铆n.

Os concello de Nogueira de Ramu铆n delega na Deputaci贸n o exercicio de todas as funci贸ns que integran a inspecci贸n tributaria conforme coa lexislaci贸n vixente para a totalidade dos tributos municipais,

O concello de Nogueira de Ramu铆n autoriza, ademais, 谩 Deputaci贸n Provincial para solicitar dos 贸rganos competentes da Administraci贸n do Estado a delegaci贸n do exercicio da competencia de inspecci贸n do Imposto de Actividades Econ贸micas, durante o per铆odo de vixencia do convenio marco.

Ordenar a publicaci贸n desta adhesi贸n no BOP.

EXPROPIACI脫N FORZOSA, POLO PROCEDEMENTO DE TAXACI脫N CONXUNTA, PARA A EXECUCI脫N DA OBRA "AMPLIACI脫N DA R脷A CONSTUREIRAS 1陋 FASE", NO CONCELLO DE AMOEIRO.

Acordo:

Aprobar definitivamente o expediente expropiatorio de taxaci贸n conxunta para a execuci贸n da obra de "AMPLIACI脫N DA R脷A COSTUREIRAS, 1陋 FASE", no Concello de Amoeiro.

Declarar a necesidade de ocupaci贸n, con car谩cter de urxencia, dos bens e dereitos afectados pola devandita expropiaci贸n, de conformidade co disposto no artigo 144.1 da Lei 9/2002, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia.

ADHESI脫N DO CONCELLO DE VILARI脩O DE CONSO AO CONVENIO MARCO DE COOPERACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE E OS CONCELLOS DA PROVINCIA PARA A PRESTACI脫N, POR PARTE DA DEPUTACI脫N, EN R脡XIME DE COMPETENCIA DELEGADA E CON CAR脕CTER INTERMUNICIPAL, DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RSU NOS MUNICIPIOS DA PROVINCIA.

Acordo:

Acepta-la adhesi贸n do Concello de Vilari帽o de Conso ao convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n, por parte da Deputaci贸n, en r茅xime de competencia delegada e con car谩cter intermunicipal, do servizo de recollida de RSU nos municipios da provincia, de conformidade co acordado polo dito Concello en data 26 de novembro de 2014.

APROBACI脫N DA MOCI脫N PARA SOLICITAR A SUBVENCI脫N CON CARGO AO 1,5% CULTURAL PARA A REFORMA E REHABILITACION DO EDIFICIO DA PRAZA DE ABASTOS, N潞 1 DE OURENSE.

Acordo:

Instar ao Presidente da Xunta de Galicia para que colabore na reforma e rehabilitaci贸n do edificio da Praza de Abastos n潞 1 de Ourense.

Instar ao Ministerio de Fomento para que colabore na reforma e rehabilitaci贸n do edificio da Praza de Abastos n潞 1 de Ourense con cargo ao 1,5% cultural do Goberno Central.

APROBACI脫N DA MOCI脫N SOBRE A MELLORA DA ASISTENCIA SANITARIA EN PEREIRO DE AGUIAR.

Acordo:

Solicitar, unha vez m谩is, do Presidente da Xunta de Galicia, da Conseller铆a de Sanidade e do SERGAS a construci贸n dun novo centro de sa煤de no concello do Pereiro de Aguiar coa dotaci贸n de medios materiais e humanos suficientes para as necesidades da s煤a poboaci贸n, con novas especialidades de pediatr铆a, fisioterapia e dous m茅dicos de atenci贸n primaria m谩is, xunto co persoal auxiliar necesario.

Igualmente, solicitar da Conseller铆a da Sanidade e do SERGAS, medidas temporais que pal铆en as necesidades da poboaci贸n mentres a construci贸n do novo centro de sa煤de non remate, dotando 贸 centro de sa煤de actual dun especialista de pediatr铆a, que evite que os 823 nenos te帽an que desprazarse 谩 cidade de Ourense, e contar cun profesional de atenci贸n primaria m谩is xunto co persoal auxiliar necesario, co fin de mellorar o actual servizo, moi insuficiente en canto a medios materiais e sobre todo humanos. Dadas as limitaci贸ns de espazo do centro de sa煤de existente, o que fai imposible a presenza de m谩is profesionais traballando simultaneamente, estes reforzos deber铆an programarse en quendas de tarde.